Hopp til hovedinnhold

klagebehandling illustrasjon

Et barnevern til barns beste

Barnevernloven gjelder for barn i Norge uavhengig av barnets oppholdsstatus og statsborgerskap. Alle barn fra 0-18 år har rett til beskyttelse mot overgrep og omsorgssvikt. Loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som skader deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp. Barna skal møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og loven skal bidra med hjelp slik at barn og unge får omsorg, trygge oppvekstsvilkår og utviklingsmuligheter.

Noen viktige prinsipp for alle som yter barnevernstjenester er at de skal ta beslutninger med utgangspunkt i barnets beste. Barn og unge skal høres i forhold som angår dem og barneverntjenesten skal tilrettelegge for samtaler med dem. Barn og unge har rett til å ha med seg en person de har særlig tillit til i møte med barneverntjenesten. Tjenester og tiltak som barneverntjenesten gir til barn og deres familier skal være forsvarlige.

Barneverntjenestens arbeid og organisering

Barneverntjenesten består av en statlig del og en kommunal del. Barneverntjenesten i kommunen har ansvar for å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barneverntjenesten bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Den statlige delen består av Barne- og familiedepartementet (BFD), Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og statsforvalterne. BFD er leder for den statlige del av barnevernet. Bufetat har blant annet ansvar for å etablere og drifte institusjoner. Bufetat skal videre bistå kommuner ved å gi plass i institusjon til barn som har behov for det, og rekruttere og formidle fosterhjem. Bufetat har også ansvar for omsorgssentre for mindreårige og for å fatte vedtak om oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere under 15 år på omsorgssentrene. Omsorgssentrene vil ikke bli omtalt i det følgende.

Statsforvalterne skal føre tilsyn med og behandle klager på den statlige og kommunale barneverntjenesten. Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) har et overordnet faglig ansvar for statsforvalterens tilsyn.

Fylkesnemnden for barnevern og sosiale saker (fylkesnemnda) tar avgjørelser blant annet i saker om omsorgsovertagelse og bestemmer om det skal brukes tvang i barnevernssaker. Fylkesnemndas vedtak om å pålegge hjelpetiltak, eller andre tvangsvedtak kan bringes inn for domstolene.