Kvalifiseringsprogram

 

Det er et overordnet mål for NAV at flest mulig skal kunne klare seg selv gjennom lønnet arbeid. Kvalifiseringsprogrammet er en ordning som skal hjelpe langtidsmottakere av økonomisk stønad, og de som står i fare for å bli det, med å komme seg i heltids eller deltids arbeid.  

Du har rett til å delta i kvalifiseringsprogram hvis følgende inngangsvilkår er oppfylt:

  • Du må være i yrkesaktiv alder.
  • Du må ha gjennomgått en arbeidsevnevurdering som konkluderer med at du har nedsatt arbeidsevne.
  • Deltakelse i programmet med tett og koordinert bistand må vurderes som hensiktsmessig og nødvendig for å styrke din mulighet til å delta i arbeidslivet.
  • Du må ha ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven eller arbeidsmarkedsloven.
  • NAV-kontoret må kunne tilby deg et tilpasset program.

Kvalifiseringsprogrammet skal være på full tid, det vil si 37,5 timer pr. uke. Det skal inneholde arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking. Det kan også ha andre tiltak som kan være med på å støtte opp under og forberede overgang til arbeid. Dette kan være opplæringstiltak, motivasjonstrening og mestringstrening. Det kan også settes av tid til helsehjelp, opptrening og egenaktivitet.

Kvalifiseringsprogrammet som tilbys deg skal være forsvarlig. Det betyr at innholdet skal utformes med utgangspunkt i dine behov og være egnet til å øke dine muligheter til å komme i jobb, at du gis tett og relevant oppfølging underveis, og at programmet evalueres og eventuelt justeres med jevne mellomrom.

For den tiden du deltar i kvalifiseringsprogram, har du rett til kvalifiseringsstønad. Den er på årsbasis to ganger folketrygdens grunnbeløp, pr. 2015 ca. kr 180 000. Er du under 25 år, mottar du 2/3 stønad. I den utstrekning du har inntektsgivende arbeid samtidig som du deltar i kvalifiseringsprogrammet, reduseres stønaden tilsvarende.

Kvalifiseringsprogrammet er en engangsytelse. Det gis for en periode på inntil ett år. Det kan etter en ny vurdering forlenges med inntil ett år. Programmet kan etter en særskilt vurdering forlenges utover to år.

Deltakere i kvalifiseringsprogram har rett til å få laget en individuell plan. Denne skal utformes i samarbeid med deg som deltaker og i samarbeid med eventuelle andre som yter bistand til deg.

Retten til å delta i kvalifiseringsprogram innebærer ingen plikt til å delta selv om du fyller vilkårene for det. Det betyr også at selv om du mottar stønad til livsopphold, kan det ikke settes vilkår til stønaden om at du må søke om eller delta i programmet. Kravet om å gjøre alt du kan for å bli helt eller delvis selvforsørget må da oppfylles på annen måte.

Kvalifiseringsprogrammet

26. april 2017