barns medvirkning illustrasjon

 

Hvis du er i en situasjon der du ikke har noe sted å sove og oppholde deg det neste døgnet, har du krav på at NAV-kontoret skaffer deg et midlertidig botilbud hvis du ikke klarer det selv. Hva som er årsaken til behovet og om situasjonen har vart over tid, har ikke betydning. Det kan for eksempel skyldes brann, renovering, samlivsbrudd, utkastelse av bolig, utskriving fra institusjon eller at du ikke lenger kan overnatte hos en venn.

Tjenesten er en naturalytelse. Det vil si at NAV-kontoret må fremskaffe et konkret og tilgjengelig botilbud. Hvis du ikke har råd til å betale for det selv, kan du ha krav på økonomisk stønad.

Botilbudet må være forsvarlig ut fra ditt behov.  Det betyr at det må ha de fasiliteter som vanligvis er knyttet til en bolig. Midlertidig botilbud skal kun unntaksvis benyttes til barnefamilier og ungdom, og ved løslatelse fra fengsel eller utskrivning fra institusjon. Kravet til tilbudet skjerpes hvis barn og unge skal benytte det.

Opphold i midlertidig botilbud skal helst ikke vare i mer enn tre måneder. Når du får et midlertidig botilbud, skal NAV-kontoret derfor initiere at du skaffer deg, eller blir hjulpet med å skaffe deg, en varig bolig. Hvis du har behov for tjenester i boligen, kan individuell plan være et godt virkemiddel for å sikre at du får en stabil bosituasjon.

Midlertidig botilbud

9. februar 2017