stønadn

 

Hvis du ikke klarer å forsørge deg og din familie gjennom arbeid, økonomiske rettigheter eller egne midler, har du krav på økonomisk stønad til livsopphold fra NAV-kontoret. Stønaden skal dekke utgifter til mat, klær, bolig og andre basisutgifter.

Før du har rett til stønad, må du ha utnyttet alle andre økonomiske muligheter. Dette kan for eksempel være arbeidsinntekt, trygde- og stønadsrettigheter, studielån, rett til underhold og realisering av egen formue. Dessuten må du ha foretatt nødvendige utgiftsreduksjoner, det vil si at utgiftene er tilpasset en levestandard på et rimelig og nøkternt nivå. Hjelpebehovet ditt skal imidlertid vurderes ut fra den nåværende situasjonen, så du kan ha krav på stønad inntil andre former for forsørgelse er reelle eller utgiftene faktisk er redusert. 

Økonomisk stønad er ment å sikre økonomien midlertidig, og skal bidra til at du blir varig selvhjulpen. NAV-kontoret foretar derfor en vurdering av din helhetlige situasjon, og utformer et tjenestetilbud som skal fremme selvhjelp og selvforsørgelse.

Stønaden du har krav på skal være på et forsvarlig nivå og stor nok til å sikre at du klarer å dekke utgiftene som er nødvendige for ditt livsopphold. Størrelsen på stønaden skal ikke settes automatisk tilsvarende en statlig eller kommunalt fastsatt sats. Den skal bestemmes individuelt ut fra dine behov, men kan settes med utgangspunkt i en sats. Hva som er et forsvarlig livsopphold for den enkelte vil variere. NAV-kontoret skal derfor utrede hjelpebehovet i samarbeid med deg. Det skal tas hensyn til familie-, bo- og livssituasjon, alder, helse og bosted.

Hvis du har barn, skal det tas særlig hensyn til deres behov. Barn og unge skal sikres en trygg oppvekst og kunne delta i alminnelige skole-, fritids- og venneaktiviteter. Barn kan derfor få dekket utgifter som voksne ikke får. Det skal ikke tas hensyn til eventuell inntekt barnet har fra jobb i fritid og ferie ved siden av skolen. Hvis barna dine ikke bor hos deg, har du krav på å få dekket utgifter i forbindelse med samvær.

NAV-kontoret kan sette vilkår for tildeling av økonomisk stønad. Vilkåret kan for eksempel gå ut på at du må delta i arbeidsrettet aktivitet, søke om trygdeytelser, redusere utgiftene dine eller at du i stønadsperioden skal utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen. Vilkåret som settes må ikke være uforholdsmessig byrdefullt for deg eller begrense din valgfrihet på en urimelig måte. Det kan settes flere vilkår for samme tildeling. For stønadsmottakere under 30 år, skal det stilles vilkår om aktivitet, med mindre tungtveiende grunner taler mot det.

Økonomisk stønad skal som hovedregel gis som bidrag. Stønaden kan eventuelt gis som lån eller garanti for lån, for eksempel til depositum i boligleieforhold, eller som varer og tjenester hvis du har disponeringsproblemer, for eksempel i form av rekvisisjon.

Økonomisk stønad til livsopphold