Hopp til hovedinnhold

Barneverntjenestenes oppgaver

Barneverntjenestenes oppgaver er å ta vare på utsatte barn og sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Både kommunene og staten har oppgaver og ansvar på barnevernområdet.

Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige, løpende arbeidet etter loven. Barneverntjenesten skal blant annet gi råd og veiledning, treffe vedtak om hjelpetiltak, eller forberede saker for behandling i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, og iverksette og følge opp tiltak.

Statens ansvar for barneverntjenster er delt mellom Barne- og likestillingsdepartementet, Statens helsetilsyn, Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), statsforvalteren og Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Barnevernloven, se særlig kap. 2 om ansvarsdeling

Tilsynsmyndighetene statsforvalteren og Statens helsetilsyn

Statsforvalteren

Statsforvalteren fører tilsyn med barnevernvirksomheten i den enkelte kommune. Det innebærer at statsforvaltere påser at kommunene utfører oppgavene etter barnevernloven og sørger for at kommunene får råd og veiledning.

Statsforvalteren fører også tilsyn med barneverninstitusjonene, omsorgssentre for enslige asylsøkere og sentre for foreldre og barn, jf. barnevernloven § 2-3 fjerde ledd bokstav c) og § 2-3 b, jf. § 5-7 og § 5A-7.

Statsforvalteren fører tilsyn med lovligheten av andre statlige tjenester og tiltak, jf. § 2-3 b fjerde ledd.

Statsforvalteren er klageinstans for enkeltvedtak barneverntjenesten fatter etter barnevernloven. Dette gjelder i hovedsak saker der barneverntjenesten har avslått søknader om frivillige hjelpetiltak, for eksempel støttekontakt, barnehageplass eller andre foreldrestøttende tiltak. Alle avgjørelser om ytelser og tjenester etter barnevernloven skal regnes som enkeltvedtak. Vedtak etter § 4-4 og § 4-6 første ledd, samt avslag på søknader om hjelpetiltak, kan derfor påklages til statsforvalteren, jf. § 6-5.

Slike vedtak skal være skriftlig med begrunnelse og det skal opplyse om klageadgang, hvem som er klageinstans og fristen for å påklage vedtaket. Nærmere om klage over avslag på hjelpetiltak finnes under Rettigheter og klager.

Policy for tilsynssaker i barnevern, sosial- og helsetjenestene

Barne- og familiedepartementets brev til Statens helsetilsyn 5. juli 2019 om Statens helsetilsyns og fylkesmannens tilsynsansvar med det statlige barnevernet (pdf)

Statens helsetilsyn er overordnet faglig tilsynsmyndighet

Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsyn med barneverntjenester, jf. barnevernloven § 2-3 b, jf. Ot. prp. nr. 69 (2008-2009). Dette innbærer overordnet ansvaret for tilsynet som statsforvalteren utfører med

 • barneverntjenesten i kommunene
 • barneverninstitusjoner (statlige, kommunale og private)
 • omsorgssentre for mindreårige (enslige, mindreårige asylsøkere)
 • sentre for foreldre og barn
 • andre statlige tjenester og tiltak etter barnevernloven

Som overordnet myndighet for klagesakene arbeider Statens helsetilsyn for å sikre at klagesakene behandles slik lovverket krever, og at like tilfeller behandles likt. Det gjøres blant annet ved hjelp av veiledere, gjennomgang av saker og opplæring av ansatte ved statsforvalterembetene.

Statens helsetilsyn har rett til å omgjøre statsforvalterens vedtak der statsforvalteren er klageinstans. Innholdet i denne myndigheten følger av forvaltningsloven § 35. Statens helsetilsyn har en restriktiv praksis når det gjelder å omgjøre klageinstansens vedtak. I de tilfellene Statens helsetilsyn omgjør en klage, er dette saker av prinsipiell karakter som har stor betydning for klager, eller der allmenne hensyn veier tungt.

Statens helsetilsyn kan også velge å la klageinstansens vedtak bli stående, men kommentere prinsipielle sider av behandlingen i saken, og på den måten bidra til endret praksis i samme type klagesaker. 

Statens helsetilsyns myndighet:

 • Overordnet etter forvaltningsloven § 35 på klager på enkeltvedtak fattet av barneverntjenesten, jf barnevernloven § 6-5, eksempelvis klage på avslag på hjelpetiltak, jf. kap 4 § 4-4 
 • Klageinstans i saker om pålegg om å rette på forhold i institusjon eller om nedleggelse av driften, jf. barnevernloven § 5-7 og tilsynsforskriften § 12.
 • Overordnet etter forvaltningsloven § 35 på ”tilsynsklager”/”beklagelser”, jf. barnevernloven § 2-3 fjerde ledd, for eksempel klage på kommunens saksbehandling 
 • Overordnet etter forvaltningsloven § 35 på klager om tvangsbruk, jf forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon § 27
 • Klageinstans på statsforvalterens vedtak om pålegg kommunen om å rette på forhold, jf. kommuneloven § 60d 
 • Klageinstans på vedtak om mulkt, jf. barnevernloven § 6-9, jf. forskrift om statsforvalterens adgang til å ilegge kommuner mulkt ved oversittelse av frist.

Behandling av saker etter barnevernloven § 6-5 jf § 4-4 som statsforvalteren behandler som andre instans vil i hovedsak dreie seg om klagerens mulighet til å få et konkret hjelpetiltak, og spørsmål om nivå eller omfang av slik hjelp. Statens helsetilsyn er overordnet etter forvaltningsloven § 35 når det gjelder disse klagesakene.

Policy for tilsynssaker i barnevern, sosial- og helsetjenestene

Brukerrådet i Statens helsetilsyn skal være med å sikre at brukernes erfaringer kommer til nytte i tilsynet.

De aktuelle hjelpetiltak og prosess knyttet til klagen er nærmere beskrevet under Rettigheter og klager.

Hjemlene for tilsynet finner du her:

Tilsyn med barneverninstitusjoner

Dagens regelverk skal sikre at barn og unge som lever i barneverninstitusjoner i størst mulig grad får muligheten til å leve slik andre barn og unge på samme alder gjør.

Tilsynet reguleres av barnevernloven kap 5 §§ 5-7 og Forskrift 11. desember 2003 nr. 1564 om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling

Barnevernloven § 5-7 og § 5-A-7 regulerer hvilke institusjoner statsforvalteren har tilsyn med.

Det følger av tilsynsforskriften §§ 8 og 9 at 

 • Statsforvalteren skal føre tilsyn så ofte som forholdene ved institusjonen tilsier og i minst to ganger hvert år. Ett besøk skal være uanmeldt.
 • Institusjoner som tar i mot barn som er plassert på tvang etter §§ 4-24 – 4-26 skal ha minst fire tilsynsbesøk i året. 
 • Statsforvalteren skal følge med på forholdene ved institusjonen og ut fra en vurdering av risiko for svikt beslutte når tilsyn skal gjennomføres.
 • Tilsyn skal også finne sted ved klager.
 • Tilsynet skal legges til et tidspunkt da det kan forventes at barna er til stede på institusjonen.
 • Tilsynsmyndighetene skal ta kontakt med det enkelte barnet og få barnets syn på hvordan de har det nå, der hvor de er.
 • Barnet har rett til å snakke med tilsynsmyndigheten uten at personalet er tilstede, og barnet skal opplyse barnet om dette.
 • Tilsynsmyndighetene utarbeider en skriftlig rapport etter tilsynet som skal sendes til institusjonen og statlig barnevernmyndighet. 

Se også brosjyre rettet til barn og ungdom som bor på barneverninstitusjon, under Veiledninger og brosjyrer nedenfor.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Opplysninger om saksbehandlingen i fylkesnemnda finnes i barnevernloven kap. 7.

Vedtak fra fylkesnemnda er et grunnlag institusjonene skal bruke i sitt arbeid med planer for det enkelte barn. Institusjonens planer for den enkelte ungdommen skal være i samsvar med vedtaket. Dette skal tilsynsmyndighetene også være oppmerksom på i sitt tilsyn.
 
Eksempler på anonymiserte vedtak finnes på Lovdatas betalingstjeneste.

Stoff om barnevern på nettstedet

Nyheter

Avgjørelse i klagesak

Menyen Regelverk

Menyen Tilsyn

Menyen Rettigheter og klagemuligheter

Menyen Publikasjoner

 • Publikasjoner. Menyen er for øvrig ikke inndelt etter tjenesteområde, og stoff om barnevern finnes i alle undermenyene unntatt Andre publikasjoner.
 • Tilsynsmelding (velg Tema: Statistikk) og Årsrapporter inneholder årlig statistikk fra tilsyn og klagebehandling som gjelder barnevern

Kontakt oss

Kontaktinformasjon for statsforvalterne. Kontaktinfo til de avdelingene hos statsforvalterne som har ansvar for tilsyn og klagebehandling som gjelder barnevernet.

Veiledninger, brosjyrer m.m.

Ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav, med vekt på brukermedvirkning. Veileder for landsomfattende tilsyn 2019 med kommunens barneverntjenester og sosiale tjenester.

Internserien 3/2019
PDF

Veileder for landsomfattende tilsyn 2020–2021 med barnevernets arbeid med undersøkelser

Internserien 10/2019. Justert utgave februar 2021
PDF

Veileder for tilsyn med barnevernsinstitusjoner

Internserien 8/2020 Erstatter Internserien 5/2017
PDF

Vi vil gjerne treffe deg. Om statsforvalterens tilsyn med barnevernsinstitusjoner

Brosjyre. Bokmål 2021
PDF

Vi vil gjerne treffe deg. Om statsforvaltarens tilsyn med barnevernsinstitusjonar

Brosjyre. Nynorsk 2021
PDF