Hopp til hovedinnhold

Barneverntjenestenes oppgaver

Barneverntjenestenes oppgaver er å ta vare på utsatte barn og sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid.

Både kommunene og staten har oppgaver og ansvar på barnevernområdet.

Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige, løpende arbeidet etter loven. Barneverntjenesten skal blant annet gi råd og veiledning, treffe vedtak om hjelpetiltak, forberede saker for behandling i barneverns- og helsenemnda, og iverksette og følge opp tiltak.

Statens ansvar for barneverntjenester er delt mellom Barne- og likestillingsdepartementet, Statens helsetilsyn, Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), statsforvalteren og barneverns- og helsenemnda. Se kapittel 14-17 i barnevernsloven om ansvarsdeling.

Barne- og familiedepartementets brev til Statens helsetilsyn 5. juli 2019 om Statens helsetilsyns og fylkesmannens tilsynsansvar med det statlige barnevernet (pdf) Barnevernsloven av 2021 §§ 17-2 første ledd og § 17-3 tredje ledd erstatter barnevernloven av 1992 § 2-3 b første og fjerde ledd.

Tilsynsmyndighetene

Statsforvalteren

Statsforvalteren fører tilsyn med barneverntjenesten i den enkelte kommune, jf. barnevernsloven § 17-3 første ledd. Det innebærer at statsforvalteren påser at kommunen utfører oppgavene etter barnevernsloven og sørger for at kommunen får råd og veiledning.

Statsforvalteren fører også tilsyn med barneverninstitusjoner, sentre for foreldre og barn og omsorgssentre for enslige asylsøkere, jf. barnevernsloven § 17-3 andre ledd.

Statsforvalteren fører tilsyn med lovligheten av andre statlige tjenester og tiltak, jf. § 17-3 tredje ledd.

Statsforvalteren er klageinstans for enkeltvedtak barneverntjenesten fatter etter barnevernsloven, jf. barnevernsloven § 12-9. Nærmere om klage over avslag på hjelpetiltak finnes under Rettigheter og klager. Statsforvalteren er også klageinstans for barnevernsinstitusjoners vedtak om bruk av tvang, jf. barnevernsloven § 10-14.

Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsynet med barneverntjenester, jf. barnevernsloven § 17-2. Dette innebærer et overordnet ansvar for tilsynet som statsforvalteren utfører etter barnevernsloven § 17-3.

Som overordnet myndighet for tilsyns- og klagesaker arbeider Statens helsetilsyn for å sikre at sakene behandles slik lovverket krever, og at like tilfeller behandles likt. Det gjøres blant annet ved hjelp av veiledere, gjennomgang av saker og opplæring av ansatte ved statsforvalterembetene.

Statens helsetilsyn har rett til å omgjøre statsforvalterens vedtak i klagesaker der statsforvalteren er klageinstans, jf. forvaltningsloven § 35. Statens helsetilsyn har en restriktiv praksis når det gjelder å omgjøre klageinstansens vedtak. I de tilfellene Statens helsetilsyn omgjør en klage, er dette saker av prinsipiell karakter som har stor betydning for klager, eller der allmenne hensyn veier tungt.

Statens helsetilsyn kan også velge å la klageinstansens vedtak bli stående, men kommentere prinsipielle sider av behandlingen i saken, og på den måten bidra til endret praksis i samme type klagesaker.

Statens helsetilsyn er overordnet tilsynsmyndighet, jf. barnevernsloven § 17-2. Dette innebærer at Statens helsetilsyn er klageinstans for:

 • Statsforvalterens vedtak om pålegg om å rette forhold i institusjon eller om nedleggelse av driften, jf. barnevernsloven § 17-5.
 • Statsforvalterens vedtak om pålegg om at kommunen må rette på forhold, jf. kommuneloven kapittel 30.
 • Statsforvalterens vedtak om mulkt, jf. barnevernsloven § 17-6, jf. forskrift 16. desember 1992 nr. 1243 om statsforvalterens adgang til å ilegge kommuner mulkt ved oversittelse av fristene i barnevernsloven § 17-6.

Brukerrådet i Statens helsetilsyn skal være med å sikre at brukernes erfaringer kommer til nytte i tilsynet.

Tilsyn med barneverninstitusjoner

Dagens regelverk skal sikre at barn og unge som bor på barneverninstitusjon i størst mulig grad får muligheten til å leve slik andre barn og unge på samme alder gjør.

Tilsynet reguleres av barnevernsloven kapittel 17 og forskrift 16. desember 2022 nr. 2272 om tilsyn med tjenester og tiltak til barn i barnevernsinstitusjoner m.m. (tilsynsforskriften).

Barnevernsloven § 17-3 regulerer hvilke institusjoner statsforvalteren fører tilsyn med.

Det følger av tilsynsforskriften at:

 • Statsforvalteren skal føre stedlig tilsyn på institusjoner så ofte som nødvendig, men minst to ganger hvert år.
 • Institusjoner som tar imot barn med vedtak etter barnevernsloven §§ 4-4, 6-1, 6-2 og 6-6 skal det føres stedlig tilsyn med minst fire ganger hvert år.
 • Statsforvalteren skal kontinuerlig vurdere behovet for tilsyn med den enkelte institusjon på grunnlag av risikovurderinger.
 • Statsforvalteren skal vurdere om klage på enkeltvedtak eller henvendelse fra barn og foreldre om forhold som gjelder oppholdet på institusjonen skal følges opp med tilsyn.
 • Tilsynet skal legges til et tidspunkt der det kan forventes at barna er til stede på institusjonen.
 • Statsforvalteren skal legge til rette for at barnet fritt kan uttale seg om alle sider ved institusjonsoppholdet, og gjennomføres på en måte som er tilpasset barnets alder og modenhet.
 • Barnet skal informeres om retten til å snakke med statsforvalteren alene dersom barnet ønsker det.
 • Statsforvalteren skal utarbeide en skriftlig rapport etter hvert tilsyn som sendes til institusjonen og til statlig barnevernmyndighet (Barne-, ungdoms og familieetaten).

Se også brosjyre rettet til barn og ungdom som bor på barneverninstitusjon, under Veiledninger og brosjyrer nedenfor.

Hjemlene for tilsynet

Barneverns- og helsenemnda

Opplysninger om saksbehandlingen i  barneverns- og helsenemnda finnes i barnevernsloven kapittel 14.

Vedtak fra barneverns- og helsenemnda er et grunnlag institusjonene skal bruke i sitt arbeid med planer for det enkelte barn. Institusjonens planer for den enkelte ungdommen skal være i samsvar med vedtaket. Dette skal tilsynsmyndighetene også være oppmerksomme på i sitt tilsyn.
 
Eksempler på anonymiserte vedtak finnes på Lovdatas betalingstjeneste.

Barneverns- og helsenemnda

Nyheter om barnevern på nettstedet

Nyheter barnevern

Søk på nyheter om tema barnevern

Søk

Veiledninger, brosjyrer m.m.

For veiledere til bestemte tilsyn, se samlesidene for det enkelte landsomfattende tilsyn.

Bli kjend med den nye barnevernslova Opplæringsvideoer fra statsforvalterne Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Barnets beste. Til deg som lurer på hva barnevernet er. Brosjyren er skrevet av sosionom Lillian Skauge Valseth. 

Ansvarsforhold for barn plassert utenfor hjemmet etter barnevernloven med tjenester som hører inn under annet lovverk Av Kirsten Sandberg. Internserien 6/2015 (pdf) Ikke oppdatert i henhold til ny barnevernslov av 2021 og barnevernsreformen.