Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester og helse- og omsorgstjenester Koronapandemien 

Publikasjoner om koronapandemien er samlet helt nederst i artikkelen

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diverseTverrfaglig, jus, annet

Endringsnøkkelen: en praktisk håndbok i endringsarbeid for offentlig sektor/ Jon Fredrik Alfsen [... et al]
Oslo: Kommuneforlaget, 2021

Rettskildelære under debatt/ Erik Magnus Boe
Oslo: Universitetsforlaget, 2021

Norskkompetanse blant arbeidstakere født i utlandet/ Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Oslo: Fafo, 2020
Lenke til dokumentet 

Langsomme pulsslag/ Kari Martinsen
Oslo: Fagbokforlaget, 2021

How to measure anything in cybersecurity risk/ Douglas W. Hubbard, Richard Seiersen
Hoboken: Wiley, 2016

Innsatte med utviklingshemming – en deskriptiv undersøkelse av ulike etaters arbeid med identifikasjon og tilrettelegging/ Christine Friestad [... et al]
Lillestrøm: Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter – KRUS, 2020
Lenke til dokumentet 

Kan ikke reise - får ikke bli: mottaksliv for tidligere enslige mindreårige på voksenmottak/ Mari Bore Øverland [... et al]
Trondheim: NTNU samfunnsforskning, 2021
Lenke til dokumentet  

Illustrasjon - ny litteratur, barnevern Barn, barnevern

Reorganisering og endringsledelse i barneverntjenesten i Kristiansand : hvilke organisatoriske endringer ble gjennomført i barnevernet i Kristiansand på bakgrunn av «Stina-rapporten», og hvilken betydning hadde ledelsen av endringsprosessene for resultatene?/ Mary Ann Taraldsen
Kristiansand: Universitetet i Agder, 2020
Lenke til dokumentet  

Barnevern i krisetid. Barneverntjenestens arbeid med vold og overgrep under koronapandemiens første fase/ Siri Berg Tveito
Oslo: NOVA, 2021
Lenke til dokumentet 

Tvangsbruk i barneverninstitusjoner. Omfang av tvangsbruk og fylkesmennenes klagebehandling av tvangsbruk i 2019
Oslo: Statens helsetilsyn, 2021
Lenke til dokumentet 

Forløp i barnevernsdata, 2013-2019: dokumentasjonsnotat/ Svetlana Beyrer, Tone Dyrhaug
Oslo: Statistisk sentralbyrå (SSB), 2021
Lenke til dokumentet  

E-bok
Møter mellom minoriteter og barnevernet/
Berit Berg og Veronika Paulsen (red.)
Oslo: Universitetsforlaget, 2021
Lenke til dokumentet

Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester og helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester

Psykiske lidelser – faglig forståelse og terapeutisk tilnærming: sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver/ Marianne Thorsen Gonzalez (red.)
Oslo: Gyldendal, 2021

Vården ur befolkningens perspektiv 2020: en jämförelse mellan Sverige och tio andra länder
Stockholm: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys), 2021
Lenke til dokumentet 

Håndbok i rusbehandling/ Kari Lossius (red.)
Oslo: Gyldendal, 2021

Läget för ledarna : förutsättningar för ledarskapsutveckling i kommunal vård och omsorg
Stockholm: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys), 2021
Lenke til dokumentet  

Eldre i den akuttmedisinske kjeden/ Linn Solveig Sortland, Lisa Marie Haraldseide og Isabel Sebjørnsen
Oslo: NORCE (Norwegian Research Centre AS), 2021
Lenke til dokumentet  

Forskning og innovasjon rettet mot kommunale helse- og omsorgstjenester: kartlegging av resultater av forskningen og erfaringer fra kommunal sektor/ Ole Wiig [... et al]
Oslo: NIFU, 2021
Lenke til dokumentet  

Samskaping og brukerdrevet innovasjon i offentlige omsorgstjenester i et maktperspektiv/ Line Margrethe Jenhaug
Elverum: Høgskolen i Innlandet. Fakultet for helse- og sosialvitenskap, 2020
Lenke til dokumentet  

Kommunal medvirkning og samarbeid med forskningsmiljøer om innovasjon og forskning i omsorgssektoren: en oppsummering av kunnskap/ Siv Magnussen [... et al]
Oslo: Omsorgsbiblioteket, 2021
Lenke til dokumentet 

Återinskrivningar av multisjuka och sköra äldre
Stockholm: Socialstyrelsen, 2021
Lenke til dokumentet  

Kartlegging av spesialisthelsetjenester til ungdom og voksne med utviklingshemming og psykisk lidelse i Norge
Oslo: Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk lidelse, 2021
Lenke til dokumentet  

Suicidpreventivt arbete i Jönköpings län: exempel på samverkan mellan olika professioner med räddningstjänsten som samordnare
Solna: Folkhälsomyndigheten, 2021
Lenke til dokumentet  

Nasjonal pårørendeundersøkelse: rapport
Oslo: Opinion, 2021
Lenke til dokumentet  

Pakkeforløp for psykisk helse og rus – brukere, pårørende og fagfolks erfaringer: rapport 2/ Marian Ådnanes [... et al]
Oslo: Helsedirektoratet, 2021
Lenke til dokumentet  

Helsesykepleiere i helsestasjons- og skolehelsetjenesten : status, utvikling og behov/ Eva Lassemo, Line Melby
Trondheim: SINTEF Digital, 2021
Lenke til dokumentet  

Hverdagsliv og sociale erfaringer med behandling for opioidafhængighed: kvalitativ interviewundersøgelse med fokus på langtidsvirkende substitutionsmedicin
København: VIVE (Viden til Velfærd), 2021
Lenke til dokumentet  

E-bok
Kritiske perspektiver på brukermedvirkning/
Eskil Skjeldal (red.)
Oslo: Universitetsforlaget, 2021
Lenke til dokumentet  

Rutinene må være generelle, men tiltakene må være individuelle : om pasienters og pårørendes erfaringer med pårørendeinvolvering/ Arnhild Lauveng og Hilde Hem
Oslo: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, 2021
Lenke til dokumentet  

Older people with intellectual disability and affective and anxiety disorders: Comorbidities, healthcare utilisation, pharmacotherapy and frailty factors requiring support and social services/ Nadia El Mrayyan
Lund: Lund University, Faculty of Medicine, 2020
Lenke til dokumentet 

Samarbeid mellom pårørende og helse- og omsorgstjenesten/ Nora Gotaas, Lars Chr. Monkerud og Hilde Hatleskog Zeiner
Oslo: OsloMet – storbyuniversitetet, 2021
Lenke til dokumentet  

Unge samers psykiske helse : en kvalitativ og kvantitativ studie av unge samers psykososiale helse / Ketil Lenert Hansen, Sara With Skaar
Oslo: Mental helse ungdom, 2021
Lenke til dokumentet  

Illustrasjon Tilsynserfaringer, kvalitetsutvikling, pasientsikkerhetTilsynserfaringer, kvalitetsutvikling, pasientsikkerhet

Time matters: a review of the quality of care provided to patients aged 16 years and over who were admitted to hospital  following an out-of-hospital cardiac arrest
London: NCEPOD (National Confidential Enquiry into Patient Outcome and Death), 2021
Lenke til dokumentet 

Norsk kodeverk for uønskede pasienthendelser
Oslo: Helsedirektoratet, 2021
Lenke til dokumentet  

Vad har IVO sett? 2020: iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister för verksamhetsåret 2020
Stockholm: Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), 2021
Lenke til dokumentet  

Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components: recommendation no. R (95) 15
Strasbourg: European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare (EDQM), 2020
Lenke til dokumentet  

Illustrasjon koronapandemienKoronapandemien

Velferdssamfunnet satt på prøve : humanitære konsekvenser i kjølvannet av covid-19-pandemien
Oslo: Norges Røde Kors, 2021
Lenke til dokumentet 

Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien : statusrapport 12
Oslo: Bufdir, 2021
Lenke til dokumentet  

"1-meteren gjør oss alle tristere": ungdom om pandemien [en sitatsamling]
Oslo: Voksne for barn, 2021
Lenke til dokumentet  

Kommunesektorens erfaringer fra koronakrisen så langt – Delrapport 1
Oslo: Deloitte, 2021
Lenke til dokumentet  

Coronapandemien og sosialhjelp: Hvorfor har ikke sosialhjelpsutgiften økt under pandemien?
Oslo: Statsforvalteren i Agder, 2021
Lenke til dokumentet 

Livet under första vågen : vardagen under coronapandemin för personer 70 år och äldre i Stockholm/ Åsa von Berens... et al.
Stockholm: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, 2021
Lenke til dokumentet  

Koronapandemien i grunnskolen - håndtering og konsekvenser/ Joakim Caspersen... et al.
Trondheim: NTNU Samfunnsforskning, 2021
Lenke til dokumentet