Helsetilsynet

 Sosiale tjenester   

Housing first in Europe: an overview of implementation, strategy, and fidelity/ Nicholas Pleace, Isabel Baptista and Marcus Knutagård
Brussel: Housing First Europe Hub, 2019
Lenke til dokumentet

Snakk om fattigdom : en rapport om barn som vokser opp i fattige familier/ av Kirkens bymisjon og Respons Analyse
Oslo: Kirkens bymisjon, 2019
Lenke til dokumentet 

Social kompetens. Om kompetensförsörjning av handläggare i socialtjänsten
Stockholm: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys), 2019
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, barnevern Barn, barnevern

Når barnevernet undersøker/ av Øivin Christiansen [... et al]
Bergen: NORCE (Norwegian Research Centre AS), 2019
Lenke til dokumentet 

2019/53
Meldeplikt til barnevernet : er det nok å være bekymret?/ Bente Ohnstad, Ylve Gudheim
Lilllehammer: Ordskifte forlag, 2019

Tvangsbruk i barneverninstitusjoner : forekomst av tvangsbruk og fylkesmannens klagebehandling av tvangsbruk i barneverninstitusjoner
Oslo: Statens helsetilsyn, 2019
Lenke til dokumentet 

 Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester Illustrasjon - ny litteratur, kommunale helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester

Kartlegging av medisinskfaglig tilbud i sykehjem og heldøgns omsorgsboliger/ Line Melby [... et al]
Oslo: Senter for omsorgsforskning, 2019
Lenke til dokumentet 

The state of health care and adult social care in England 2018/2019
London: Care Quality Commission, 2019
Lenke til dokumentet 

Förberedd och sedd : förutsättningar vid övergången från barn- till vuxensjukvård
Stockholm: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys), 2019
Lenke til dokumentet

Variasjon og uønsket variasjon i kvalitet i omsorgstjenestene : en kunnskapsoppsummering/ Oddvar Førland og Hanne Marie Rostad
S.l.: Senter for omsorgsforskning, 2019
Lenke til dokumentet 

Digitala vårdtjänster och artificiell intelligens i hälso och sjukvården
Stockholm: Socialstyrelsen, 2019
Lenke til dokumentet 

Cultural adaption of mental health services to the Sami. A qualitative study on the incorporation of Sami language and culture into mental health services/ Inger Dagsvold
Tromsø: UiT The Arctic University of Norway, Faculty of Health Sciences, 2019
Lenke til dokumentet 

2019/54
Slipp meg fri : om terapien etter seksuelle overgrep og vold/ Angelica Kjos og Atle Austad
Oslo: Cappelen Damm akademisk, 2019

2019/55
Community treatment orders in an Assertive Community Treatment setting: a qualitative study of experiences of patients, care providers and responsible clinicians/ Hanne Kilen Stuen
Tromsø: UiT The Arctic University of Norway, Faculty of Health Sciences, 2019
Lenke til dokumentet 

Status report on prison health in the WHO European Region (2019)
Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2019
Lenke til dokumentet 

Kartläggning av samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik
Stockholm: Socialstyrelsen, 2019
Lenke til dokumentet 

Barneansvarlig personell: resultater fra en undersøkelse om barneansvarlig i spesialisthelsetjenesten/ Eivind Thorsen, Endre Dahlen Bjørnestad, Signegun Romedal
Stavanger: BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, 2019
Lenke til dokumentet 

State of health in the EU – Norge: landprofil 2019
Geneva: OECD, 2019
Lenke til dokumentet 

Policies to address the social determinants of health in the Nordic countries/ Elisabeth Fosse and Marit K. Helgesen
Stockholm: Nordens Velfærdscenter, 2019
Lenke til dokumentet 

Health at a glance Europe 2019: OECD indicators
Geneva: OECD, 2019
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diverse Tverrfaglig, jus, annet

2019/50
Private for-profit hospitals in a tax-based universal health system/ Geir Hiller Holom
Oslo: University of Oslo, Faculty of Medicine, 2019

Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten
Stockholm: Regeringskansliet, 2019
Lenke til dokumentet 

2019/50
Persontilpasset medisin : rettslige perspektiver/ Anne Kjersti Befring
Oslo: Gyldendal juridisk, 2019

Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten : en nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år/ Gertrud Sofie Hafstad og Else-Marie Augusti (red.)
Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), 2019
Lenke til dokumentet

Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2019/ Elisabeth Løyland Omholt
Oslo: SSB, 2019
Lenke til dokumentet 

2019/52
Hovedverneombudet: en håndbok/ Leif Johnsen
Oslo: Gyldendal, 2019

2019/51
Brev til psykologen/ Tirill Brenden Sæther og Peder Kjøs
Oslo: Gyldendal, 2019

Innbyggerundersøkelsen 2019 – hva mener innbyggerne?
Oslo: Difi, 2019
Lenke til dokumentet

Vold, trusler og trakassering i helse- og sosialsektoren/ Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund
Oslo: Fafo, 2019
Lenke til dokumentet

En styrket familietjeneste – En gjennomgang av familieverntjenesten: utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 15. mai 2018. Avgitt til Barne- og familiedepartementet 21. november 2019
Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Informasjonsforvaltning , 2019
Lenke til dokumentet 

2019/56
Hazardous drinking and life satisfaction in Norwegian medical doctors. Individual and work-related predictors: a 15-year longitudinal and nationwide study/ Javed Iqbal Mahmood
Oslo: University of Oslo. Faculty of Medicine. Department of Behavioural Sciences in Medicine, 2019
Lenke til dokumentet 

Pasientsikkerhet, kvalitetssikring, tilsynserfaringer

IVO:s bidrag till omställningen i vården: uppdrag om tidsbegränsad förstärkt tillsyn på området god och nära vård
Stockholm: Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), 2019
Lenke til dokumentet 

Learning about the conditions for improvement and excellent care from high performing clinical networks/ Aleidis Skard Brandrud
Oslo: University of Oslo, Faculty of Medicine, 2019
Lenke til dokumentet 

Utvärdering av det nya klagomålssystemet inom hälso- och sjukvården. Slutrapport
Stockholm: Statskontoret, 2019
Lenke til dokumentet