Helsetilsynet

Illustrasjon - ny litteratur, barnevern Barn, barnevern

Barn i risiko og risikable foreldre - en analyse av risikoforståelser i barnevernets institusjonelle praksis/ Veronica Haug
Oslo: OsloMet – storbyuniversitetet, 2018
Lenke til dokumentet

Adopsjon som barneverntiltak/ Hege Stein Helland & Marit Skivenes
Bergen: Universitetet i Bergen. Centre for Research on Discretion and Paternalism, 2019
Lenke til dokumentet

Legemidler og deres håndtering i barneverninstitusjoner/ Jørgen G. Bramness [... et al]
Oslo: Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP), 2018
Lenke til dokumentet

Vård för barn och unga i HVB utifrån deras samlade behov – Förutsättningar och former för integrerad och annan specialiserad vård
Stockholm: Socialstyrelsen, 2019
Lenke til dokumentet

Uppföljning av barnkonventionens genomslag vid tillämpning av LSS
Stockholm: Socialstyrelsen, 2019
Lenke til dokumentet

 Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester Illustrasjon - ny litteratur, kommunale helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester 

Pregnant substance abusers and their therapists in compulsory and voluntary treatment. A qualitative study: intergenerational learning, attachment processes and the wish for a normal life/ Siv Merete Myra
Oslo: SERAF, Senter for rus- og avhengighetsforskning, 2018
Lenke til dokumentet

Sykepleieres arbeidssted og nyutdannede sykepleieres tilknytning til arbeidslivet/ Othilde Skjøstad [... et al]
Oslo: Statistisk sentralbyrå (SSB), 2019
Lenke til dokumentet

Underernæring og pasientsikkerhet blant eldre i kommunene: en oppsummering av kunnskap/ Siri Andreassen Devik, Rose Mari Olsen
Oslo: Omsorgsbiblioteket, 2019
Lenke til dokumentet

Utvikling og variasjon i opphold, liggetid og andel reinnleggelser for utskrivningsklare pasienter 2011-2018
Oslo: Helsedirektoratet, 2019
Lenke til dokumentet

A study of Norwegian service users’ experiences with Assertive Community Treatment/ Ann-Mari Lofthus
Oslo: University of Oslo, Faculty of Medicine, 2018
Lenke til dokumentet

Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne (årlig) [sist utgitt: 2019]
Oslo: Helsedirektoratet
Lenke til dokumentet

Hvis jeg var ditt barn : om tvang i psykisk helsevern
Oslo: Forandringsfabrikken, 2019
Lenke til dokumentet

Hjælp til svage ældre/ Tine Rostgaard & Mads Ulrich Matthiessen
København: VIVE (Viden til Velfærd), 2019
Lenke til dokumentet

Treatment of cannabis-related problems in the Nordic countries/ Kerstin Stenius
Stockholm: Nordens Välfärdscenter, 2019
Lenke til dokumentet

2019/11
Fundamentals of health care improvement: a guide to improving your patient's care/
Gregory S. Ogrinc, MD, MS [and five others] ; foreword by Don Goldmann, MD.
Boston, Massachusetts: Joint Commission Resources, 2018

Pasientsikkerhet, kvalitetssikring, tilsynserfaringer

Impact of the Care Quality Commission on provider performance : room for improvement?/ Rachael Smithson ... et al.
London: The King’s Fund, 2018
Lenke til dokumentet

Overvåking av blod i Norge [sist publisert 2016 og 2017]
Oslo: Helsedirektoratet
Lenke til dokumentet

Rapport om utvärdering av IVO:s lärande tillsyn/ Ann-Christine Andersson... et al.
Jönköping: Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, 2018
Lenke til dokumentet

Socialstyrelsens handledning för arbete med begrepp och termer
Stockholm: Socialstyrelsen, 2019
Lenke til dokumentet

Personer med funktionsnedsättning riskerar att utsättas för brister i boendemiljö och omsorg: förstudie, avdelning Nord
Stockholm: Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), 2019
Lenke til dokumentet

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diverse Tverrfaglig, jus, annet

2019/15
Helserett i et nøtteskall/
Anne Kjersti Befring, Marion Hirst (red.) ; Bente Ohnstad, Kari Paulsrud
Oslo: Gyldendal, 2019

2019/13
Utvikling, personlighet og borderline/
Anders Evang
[Oslo]: Cappelen akademisk, 2010

2019/12
Personlighetspsykiatri/
Sigmund Karterud, Theresa Wilberg og Øyvind Urnes
Oslo: Gyldendal akademisk, 2017

2019/14
Regulering og standardisering: perspektiver og praksis/
Preben H. Lindøe, Jacob Kringen og Geir Sverre Braut (red.)
Oslo: Universitetsforl., 2018

Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester
Oslo: Agenda kaupang; Proba samfunnsanalyse, 2019
Lenke til dokumentet

Rett og sikkert. Om anmeldelse, avhør i barnehus og rettssak: fra unge som har opplevd vold eller overgrep
Oslo: Forandringsfabrikken, 2019
Lenke til dokumentet

2019/10
Håndbok i kognitiv terapi/
Torkil Berge og Arne Repål (red.) ; [figurer: David Keeping]
Oslo: Gyldendal akademisk, 2015

Det regionale i det internasjonale: fjordantologien 2018/ Heidi Hogset, Dag Magne Berge & Karl Yngvar Dale (red.)
Oslo : Universitetsforlaget, 2018
Lenke til dokumentet

Risiko- og trusselanalyser i overvåkning og hendelseshåndtering ved tilsiktede angrep/ Julie Colle
Stavanger: Universitetet i Stavanger, 2018
Lenke til dokumentet

Hvordan evner sentrale aktører å samhandle ved IKT-hendelser?/ Renate Thoreid og Skjørland, Ingrid
Stavanger : Universitetet i Stavanger, 2018
Lenke til dokumentet

Skadebildet i Norge: fordeling etter utvalgte temaområder/ Eyvind Ohm, Christian Madsen, Kari Alver
Oslo: Folkehelseinstituttet (FHI), 2019
Lenke til dokumentet

 Sosiale tjenester

Tilgjengeligheten til sosiale tjenester i NAV
Oslo: Oslo kommune. Kommunerevisjonen, 2019
Lenke til dokumentet

Arbeidsinkludering av unge med kognitive utfordringer/ Lisbeth Kvam & Klara Jakobsen
Trondheim: NTNU. Fakultet for medisin og helsevitenskap, 2019
Lenke til dokumentet

Afprøvning af midlertidige overgangsboliger med ICM-bostøtte til unge i hjemløshed: afsluttende evaluering/ Lars Benjaminsen, Line Vistisen & Rune Christensen
København: VIVE (Viden til Velfærd), 2019
Lenke til dokumentet