Hopp til hovedinnhold

Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester og helse- og omsorgstjenester Koronapandemien

Publikasjoner om koronapandemien er samlet helt nederst i artikkelen

Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester og helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester

Brukermedvirkning i forskning: samarbeid om bedre kunnskap
Oslo: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, 2022
Lenke til dokumentet 

Beslutningsstøtte for personer med utviklingshemming - En oppsummering av kunnskap/ Sølvi Linde
S.l.: Senter for omsorgsforskning, 2022
Lenke til dokumentet 

Geographic and socioeconomic variation in the utilisation of specialist health care services in Norway – Three selected health care services/ Frank Olsen
Tromsø: UiT Norges arktiske universitet, 2022
Lenke til dokumentet 

Digital hjemmeoppfølging og ressursbruk i primær- og spesialisthelsetjenesten: en systematisk oversikt/ Christine Hillestad Hestevik, prosjektleder
Oslo: Folkehelseinstituttet (FHI), 2022
Lenke til dokumentet

Everyday activities in older adults readmitted to hospital/ Marie Jönsson
Örebro: Örebro University, 2022
Lenke til dokumentet 

Kunstig intelligens i klinikken – Seks trender for fremtidens helsetjeneste/ Brøgger, Helga Marie Bergem [... et al]
Oslo: Teknologirådet, 2022
Lenke til dokumentet 

Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet : Ombudets gjennomgang av saker om helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming
Oslo: Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), 2022
Lenke til dokumentet 

God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård: betänkande av Utredningen om vissa tvångsvårdsfrågor
Stockholm: Socialdepartementet, 2022
Lenke til dokumentet 

Maternity care for recently migrated women in Oslo, Norway/ Sukhjeet Bains
Oslo: University of Oslo, Faculty of Medicine, Institute of Health and Society, 2022
Lenke til dokumentet

Mortality during opioid agonist treatment in Norway : a comprehensive study of the years 2014-2015/ Anne Berit Bech
Oslo: University of Oslo, Faculty of medicine, [2022]

Optimizing medication therapy in older hospitalized patients. Identifying potentially inappropriate medications and testing an interdisciplinary intervention/ Jeanette Schultz Johansen
Tromsø: UiT Norges arktiske universitet, 2022
Lenke til dokumentet

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diversePasientsikkerhet, kvalitetsutvikling, tilsynserfaringer

Spesialiseringens pris - samhandling ved uavklarte tilstander
Stavanger: Ukom, 2022
Lenke til dokumentet 

Presset fastlegesituasjon har konsekvenser for pasientene – gjennomgang av tilsynserfaringer
Oslo: Statens helsetilsyn, 2022
Lenke til dokumentet 

Pasienter på «feil avdeling» - helseforetakene kan redusere risiko
Oslo: Statens helsetilsyn, 2022
Lenke til dokumentet 

Analyse af det kommunale tilsyn på ældreområdet: – afrapportering på breddekortlægning og kommunecases
København: PWC, 2022
Lenke til dokumentet 

Tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre (SÄBO): Delredovisning av resultat på nationell nivå
Stockholm: Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), 2022
Lenke til dokumentet 

Uppdrag att genomföra tillsyn av den katastrofmedicinska beredskapen i regionerna
Stockholm: Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), 2022
Lenke til dokumentet 

Midtveisevaluering av Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027/ Nora Gotaas, Heidi Bergsli og Ole Andreas Danielsen
Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2022
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diverseTverrfaglig, jus, annet 

Forvaltningsrett/ Torstein Eckhoff, Eivind Smith
Oslo: Universitetsforlaget, 2022

Sivilsamfunnets rettsstatsmelding
Oslo: Den norske advokatforening, 2022
Lenke til dokumentet 

Kompetanse, samarbeid og samhandling i norske kommuner : en undersøkelse fra 73 norske BTI/BTS-kommuner/ Else Kristin Utne Berg, KORUS Bergen og Ingvild Vardheim, KORUS sør
S.l.: Korus, 2022
Lenke til dokumentet 

Autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer: en juridisk utredning/ Bente Ohnstad
Oslo: Fellesorganisasjonen (FO), 2022
Lenke til dokumentet 

Lived citizenship for persons in vulnerable life situations: theories and practices/ Kirsten Jæger Fjetland, Anita Gjermestad, Inger Marie Lid
Oslo: Universitetsforlaget, 2022
Lenke til dokumentet 

Sundhedsindsatser målrettet socialt udsatte borgere: udvalgte eksempler
København: Sundhedsstyrelsen, 2022
Lenke til dokumentet 

Frivillighet i samvirke: Frivillige organisasjoners medvirkning i redningstjeneste og beredskapsarbeid/ Tora Aasland
Stavanger: Universitetet i Stavanger. Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, 2022
Lenke til dokumentet 

Demokratiske algoritmer: fremtidsutsikter til automatiserte beslutningsprosesser i offentlig forvaltning i befolkningens øyne/ Sveinung Arnesen og Mikael Poul Johannesson
Stavanger: NORCE, 2022
Lenke til dokumentet

2022/19
Implementation science: the key concept/ edited by Frances Rapport, Roby Clay-Williams and Jeffrey Braithwaite
Oxon: Routledge, 2022

Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen/ Synnøve Økland Jahnsen... et al.
Bergen: NORCE (Norwegian Research Centre AS), 2022
Lenke til dokumentet 

Digital sårbarhet: Hvem har høy risiko for å falle utenfor?/ Marina Rybalka [... et al]
Oslo: Statistisk sentralbyrå (SSB), 2022
Lenke til dokumentet 

Personsentrert trygdemedisin i etiske perspektiver/ Hans Magnus Solli
S.l.: Norsk trygdemedisinsk forening, 2020
Lenke til dokumentet 

Evaluering av Los-ordningen for ungdom/ Tonje Gundersen, Siri Berg Tveito, Therese Dokken
Oslo: Velferdsforskningsinstituttet NOVA, 2022
Lenke til dokumentet 

Kollektiv mobilisering: Samfunnsarbeid i teori og praksis/ Volume editors: Gudmund Ågotnes, Anne Karin Larsen
Oslo: Cappelen Damm, 2022
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diverse Sosiale tjenester

NAVs tilbud til veteraner: utarbeidet for Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Oslo: Proba samfunnsanalyse, 2022
Lenke til dokumentet 

Kartlegging av arbeidet med Kvalifiseringsprogrammet i NAV-kontorene.
Oslo: Oxford Research, 2022
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, barnevern Barn, barnevern

Oppfølging av fosterhjem og fosterbarn/ Elisabeth Backe-Hansen.. et al.
Oslo: Menon Economics, 2019
Lenke til dokumentet 

Fylkesnemndas ansvar for å ta hensyn til barnets kulturelle bakgrunn og medvirkning - En kvalitativ dokumentanalyse av fylkesnemndsvedtak hvor formålet er fosterhjemsplassering av barn med etnisk minoritetsbakgrunn/ Daniela Kirkeli og Anette Vågane Sunnarvik
Bergen: Universitetet i Bergen. Det psykologiske fakultet (Hemil), 2022
Lenke til dokumentet 

Følgeevaluering av kompetansesatsingen for det kommunale barnevernet 2018-2024 : andre statusmåling./ Utarbeidet på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Oslo: Oslo Economics, Agenda Kaupang og Fürst og Høverstad , 2022
Lenke til dokumentet 

Det handler om ledelse : oppsummering av landsomfattende tilsyn med barnevernets arbeid med undersøkelser 2020–2021
Oslo: Statens helsetilsyn, 2022
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon koronapandemienKoronapandemien

Statsforvalterens samordningsrolle i håndteringen av covid-19/ Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Statsforvalteren, Helsedirektoratet
Tønsberg: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 2022
Lenke til dokumentet