Hopp til hovedinnhold

Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester og helse- og omsorgstjenester Koronapandemien 

Publikasjoner om koronapandemien er samlet helt nederst i artikkelen

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diversePasientsikkerhet, kvalitetsutvikling, tilsynserfaringer

Statsforvalternes tilsyn med kommunene : i hvilken grad får statsforvalterne gjennomført de tilsynene de mener er mest hensiktsmessige og nyttige?: FOU-oppdrag for KS/ Rapporten er utarbeidet for KS av Deloitte AS
Oslo: Deloitte, 2021
Lenke til dokumentet

Socialstyrelsens årsrapport om socialtilsynenes virksomhed i 2019
København: Socialstyrelsen (Danmark), 2021
Lenke til dokumentet 

Statens suicidpreventiva arbete – samverkan med verkan?
Stockholm: Riksrevisionen, 2021
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diverseTverrfaglig, jus, annet

Den gode historia: skriveråd for engasjerande forskingsformidling/ Husabø, Åsmund Eikenes
Oslo: Universitetsforlaget, 2021
Lenke til dokumentet i Allvit for Statens helsetilsyn og Statsforvalteren

Jobb kunnskapsbasert! : en arbeidsbok/ Monica W. Nortvedt, Gro Jamtvedt, Birgitte Graverholt og Malene Wøhlk Gundersen
Oslo: Cappelen Damm akademisk, 2021
Lenke til dokumentet i Allvit for Statens helsetilsyn og Statsforvalteren

Arbeid hjemmefra, helse og arbeidsmiljø : en systematisk kunnskapsoppsummering/ Lise Fløvik... et a l.
Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt, 2021
Lenke til dokumentet

Innføring i klinisk forskning og fagutvikling/ Erlend Hem, Marit Kirkevold, Svein Friis, Per Vaglum
Oslo: Universitetsforlaget, 2021
Lenke til dokumentet i Allvit for Statens helsetilsyn og Statsforvalteren

Kvalitative forskningsmetoder i praksis/ Aksel Tjora
Oslo: Gyldendal, 2021

Livskvalitetsundersøkelsen 2021
Oslo: Statistisk sentralbyrå (SSB), 2021
Lenke til dokumentet

Innbyggerundersøkelsen 2021
Oslo : Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, DFØ, 2021
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diverse Sosiale tjenester

NAVs personbrukerundersøkelse 2021: økt brukertilfredshet og tillit etter et år med pandemi
Oslo: Nav, 2021
Lenke til dokumentet 

Oppfølgingsarbeid i NAV: sosialt arbeid på NAV-kontoret/ Hanne Glemmestad
Oslo: Fagbokforlaget, 2021

Illustrasjon - ny litteratur, barnevern Barn, barnevern

Co-design and implementation of common elements-based academic support in Norwegian Child Welfare Services/ Thomas Engell
Oslo: University of Oslo, Department of Psychology, 2021
Lenke til dokumentet 

Kunnskapsinnhenting om hjelpetjenester: – Alarmtelefonen for barn og unge/ utarbeidet for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Oslo: Proba samfunnsanalyse, 2021
Lenke til dokumentet

Analyse i komplekse barnevernssaker : fra magefølelse til kritisk tenkning/ Judith van der Weele og Kjersti Karlsen
Oslo: Gyldendal, 2021

Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester og helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester

Forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre på Agder - en oversikt over karakteristika og sammenhenger, og endringer ved oppfølgingsbesøk/ Bjørg Dale og Berit Westbye
[S.l.]: Senter for omsorgsforskning, 2021
Lenke til dokumentet 

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling: årsrapport 2018/ Fredrik A Walby [... et al]
Oslo: Universitetet i Oslo, 2021
Lenke til dokumentet 

Samarbeid med næringslivet på e-helseområdet: anbefaling om bruk av forskning, innovasjon og næringsutvikling for å styrke gjennomføringskraften
Oslo: Direktoratet for e-helse, 2021
Lenke til dokumentet

En lag som kräver omtag: uppföljning av patientlagens genomslag, med en fördjupning om valfrihet
Stockholm: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vård- och omsorgsanalys), 2021
Lenke til dokumentet 

Ökad precision i Europa: sju europeiska länders satsningar på precisionsmedicin och hälsodata
Stockholm: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vård- och omsorgsanalys), 2021
Lenke til dokumentet

Långt bort men nära: kartläggning av primärvården i landsbygden
Stockholm: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vård- och omsorgsanalys), 2021
Lenke til dokumentet 

Kartlegging av medisinskfaglig tilbud i heldøgns omsorgsboliger: rapport til Helsedirektoratet/ Laila Tingvold og Line Melby
Oslo: Senter for omsorgsforskning, 2021
Lenke til dokumentet 

Destruktiv digitalisering: en debatbog om Sundhedsplatformen 2016-2021/ Niels Bentzon & Jacob Rosenberg
København: Fadl`s forlag, 2021

Early health technology assessment of e-health/ Linn Nathalie Støme
Oslo: Oslo universitetssykehus, 2020
Lenke til dokumentet 

Sektorrapport om folkehelse
Oslo: Helsedirektoratet, 2021
Lenke til dokumentet 

The state of health care and adult social care in England 2020/21
London: Care Quality Commission, 2021
Lenke til dokumentet 

Gevinstrealiseringsrapport : en kunnskapsoppsummering fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram
Oslo: Helsedirektoratet, 2021
Lenke til dokumentet 

Kommunale helse- og omsorgstjenester til voksne personer med utviklingshemming og psykisk lidelse: en kvalitativ undersøkelse av fire fagpersoners erfaringer fra bofellesskap/ Ann Helen Askeland Hofstad
Kongsberg: Universitetet i Sørøst-Norge. Fakultet for helse- og sosialvitenskap, 2021
Lenke til dokumentet 

Participation in post incident reviews after restraint in mental health services : a qualitative study/ Unn Elisabeth Hammervold
Stavanger: University of Stavanger, 2021
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon koronapandemienKoronapandemien

Sverige under pandemin : Volym 1 och 2
Stockholm: Socialdepartementet, 2021
Lenke til dokumentet