Hopp til hovedinnhold

Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester og helse- og omsorgstjenester Koronapandemien

Publikasjoner om koronapandemien er samlet helt nederst i artikkelen

Illustrasjon - ny litteratur, barnevern Barn, barnevern

Barn på flukt : psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger/ Ketil Eide (red.)
Oslo: Gyldendal, 2020

Barn og unges tanker om trygghet på asylmottak
Oslo: Redd barna, 2022
Lenke til dokumentet   

Anmälningar om barn som far illa eller misstänks fara illa 2021: uppföljning och analys av utvecklingen
Stockholm: Socialstyrelsen, 2022
Lenke til dokumentet   

Evaluering av representantordningen for enslige mindreårige asylsøkere/ Berit Berg ... et al.
Trondheim: NTNU Samfunnsforskning og Oxford Research, 2022
Lenke til dokumentet   

Barnefaglig kompetanse i utlendingsforvaltningen: en evaluering av utlendingsforvaltningens arbeid med barn og barnefaglig kompetanse/ Ragna Lillevik, Nerina Weiss og Lene Christin Holum
Oslo: Fafo, 2022
Lenke til dokumentet   

Anbefalinger om kompetanse og utdanning for barnevernsinstitusjoner
Oslo: Bufdir, 2022
Lenke til dokumentet  

Undersøkelse av forvaltningspraksisen i det kommunale barnevernet
Oslo: Riksrevisjonen, 2022
Lenke til dokumentet   

Barn i Norge 2022 : Foreldrerollen
Oslo: Voksne for barn, 2022
Lenke til dokumentet   

Barn, unge og familier i barnevernet - En longitudinell registerstudie: Delprosjekt 2: Hvordan går det med barna?/ Dina Drange... et al.
Bergen: Frischsenteret, 2022
Lenke til dokumentet   

Sluttrapport for prosjektet etablering og utprøving av tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet
Oslo: Bufdir, 2022
Lenke til dokumentet

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diverse Sosiale tjenester

Oppsummering – undersøkelse om oppfølging av utsatt ungdom i Nav-kontorene
Oslo: Statsforvaltereren i Oslo og Viken, 2022
Lenke til dokumentet   

Computers in welfare : the use of digital technology in administrating the welfare state/ Karl Kristian Larsson
Oslo: OsloMet – storbyuniversitetet, 2022

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diverseTverrfaglig, jus, annet 

Kunnskapsoversikt om seksuelle overgrep mot barn og unge på internett/ Eva Lassemo... et al.
Trondheim: SINTEF Digital, 2022
Lenke til dokumentet  

Tillitsreformen i offentlig sektor: rommet mellom offentlig ansattes skjønnsutøvelse og brukernes behov for likeverdige tjenester/ Elias Nosrati... et al.
Oslo: Fafo, 2022
Lenke til dokumentet 

Risk science: an introduction/ Terje Aven, Shital Thekdi
London: Routledge, 2022

Hva er rett/ Hans Petter Graver
Oslo: Universitetsforlaget, 2022
Lenke til dokumentet  

Jødene som ble innlagt i sykehus for å unngå deportasjon/ Kåre Olsen
Oslo: Det norske medisinske selskab, 2022
Lenke til dokumentet   

Livskvalitetsundersøkelsen 2022: dokumentasjonsnotat
Oslo: Statistisk sentralbyrå (SSB), 2022
Lenke til dokumentet   

Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester og helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester

Implementation of artificial intelligence in Norwegian healthcare: the road to broad adoption/ A. Makhlysheva [... et al]
Oslo: Norwegian Centre for E-health Research, 2022
Lenke til dokumentet  

Voluntary and involuntary hospitalizations in acute psychiatric wards in Norway/ Kjetil Hustoft
Stavanger: University of Stavanger, Faculty of Health Sciences, 2022
Lenke til dokumentet   

Kontroll med bruk av mekaniske tvangsmidler i psykisk helsevern – rapport fra undersøkelse av eget tiltak
Oslo: Sivilombudet, 2022
Lenke til dokumentet   

En kort innføring i klinisk informatikk/ Petter Hurlen
Oslo: Cappelen Damm akademisk, 2022

Optimising drug therapy in older patients : exploring different approaches across the patient pathway/ Kjerstin Havnes
Tromsø: UIT Norges arktiske universitet, 2022
Lenke til dokumentet   

Framtidens utfordringer for folkehelsen: utvidet sammendrag for kommuner og fylker
Oslo: Folkehelseinstituttet (FHI), 2022
Lenke til dokumentet  

Geographical variation in compulsory hospitalisation in Norway 2014-2018/ Tore Hofstad
Oslo: University of Oslo, 2022
Lenke til dokumentet   

Hvordan kan retningslinjer og veiledere implementeres i den kommunale helse- og omsorgstjenesten?/ Ann Mari Gransjøen
Trondheim: Senter for omsorgsforskning, 2022
Lenke til dokumentet   

Gjennomgang av allmennlegetjenesten : ekspertutvalgets foreløpige rapport
S.l. : Utvalget, 2022
Lenke til dokumentet   

Experiences of being in hospital for people with a learning disability and autistic people: Who I am matters
London: Care Quality Commission, 2022
Lenke til dokumentet   

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diversePasientsikkerhet, kvalitetsutvikling, tilsynserfaringer

Medication safety in municipal health and care services/ volume editors: Rose Mari Olsen, Hege Sletvold
Oslo: Cappelen Damm, 2022
Lenke til dokumentet   

Förebyggande tillsyn - slutrapport
Stockholm: Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), 2022
Lenke til dokumentet   

Exploring patient safety in rural general practice - a mixed-methods approach
Tromsø: UiT Norges arktiske universitet, 2022
Lenke til dokumentet   

Internasjonale anbefalinger om nasjonale melde- og varselordninger for uønskede hendelser i helsetjenesten: et systematisk litteratursøk med sortering
Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2022
Lenke til dokumentet   

Illustrasjon koronapandemienKoronapandemien

Följsamheten till nationella riktlinjer under covid-19-pandemin
Stockholm: Socialstyrelsen, 2022
Lenke til dokumentet