Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester og helse- og omsorgstjenester Koronapandemien 

Publikasjoner om koronapandemien er samlet helt nederst i artikkelen

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diverse Sosiale tjenester

Nomader på lavterskel? : boligløsninger for personer med rusproblemer og psykiske lidelser / Rita Sørly [... et al]. - Bergen : NORCE (Norwegian Research Centre AS), 2021
Lenke til dokumentet

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diverseTverrfaglig, jus, annet

2021/17
Fuskarna: Om Macchiarini och andras svek mot vetenskapen/ Emanuel Holm og Kjell Asplund
Stockholm: Fri tanke, 2021

2021/16
Drift into failure: from hunting broken components to understanding complex systems/ Sidney Dekker
Burlington: Ashgate, 2011

Vold og overgrep mot barn og unge. Utredning av en sertifiseringsordning og andre kompetansehevingstiltak for offentlige ansatte som er i kontakt med barn.
Oslo: Bufdir, 2021
Lenke til dokumentet 

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse : hovedrapport: tilleggsundersøkelse 2021/ Børge Sivertsen
Oslo: Folkehelseinstituttet, på oppdrag fra Sit, SiO og Sammen, 2021
Lenke til dokumentet 

Sykehusutbygginger i Oslo: – Konsekvenser for innbyggerne og kommunens helse-, pleie og omsorgstjenester/ Bjarne Jensen og Lars Nestaas
Oslo: Kommunekonsult, 2021
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester og helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester

The relevance of personal health responsibility for priority setting in Norwegian healthcare : three empirical studies/ Gloria Traina. - Oslo : University of Oslo. Department of Health Management and Health Economics, 2021

Bruk av GPS og digitalt tilsyn overfor menneske med psykisk utviklingshemming og menneske med demens - Om dei rettslege grensene for bruk av GPS og digitalt tilsyn i helse- og omsorgstenesta der det ikkje ligg føre gyldig samtykke/ Solveig Alvilde Dahle
Bergen: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, 2020
Lenke til dokumentet 

Sårbare ældres møde med hjemmeplejen
København: Sundhedsstyrelsen, 2021
Lenke til dokumentet 

Løftestænger til udvikling af hjemmeplejen
København: Sundhedsstyrelsen, 2021
Lenke til dokumentet

Samarbeidsformer mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten om barn og unge med psykiske vansker
Oslo: Helsedirektoratet, 2021
Lenke til dokumentet 

Styringsinformasjon til helsefellesskapene: del I: Skrøpelige eldre og personer med flere kroniske sykdommer
Oslo: Helsedirektoratet, 2021
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diversePasientsikkerhet, kvalitetsutvikling, tilsynserfaringer

Quality and safety in hospital cancer care: a mixed methods study of next of kin involvement/Inger Johanne Bergerød
Stavanger: University of Stavanger, Faculty of Health Sciences, 2021
Lenke til dokumentet 

De feilopererte: metoderapport SKUP 2021 [skal være: 2020]/ Kari Jeppestøl Arntzen [... et al]
Kristiansand: NRK Sørlandet, 2021
Lenke til dokumentet 

Overvåking av blod i Norge 2020 – Transfusjonskomplikasjoner
Oslo: Helsedirektoratet, 2021
Lenke til dokumentet 

Tilsynsmeldingen [artikler publisert i 2021]
Oslo: Statens helsetilsyn, 2021
Lenke til dokumentet 

External inspections of healthcare organizations : a study of organizational and clinical effects of inspections on the management of sepsis in Norwegian hospitals/ Gunnar Husabø
Bergen: University of Bergen, 2021
Lenke til dokumentet 

Riksrevisjonens undersøkelse av årsaker til lang saksbehandlingstid i klage- og ankesaksbehandlingen i NAV og Trygderetten
Oslo: Riksrevisjonen, 2021
Lenke til dokumentet 

Riksrevisjonens undersøkelse av kliniske behandlingsstudier i helseforetakene
Oslo: Riksrevisjonen, 2021
Lenke til dokumentet 

Utforming av skjermingsenheter i det psykiske helsevernet: Oppfølgingsrapport til Ukoms rapport 1-2020 ”Dødsfall på en akuttpsykiatrisk sengepost – risikoforhold ved skjermingstiltak
Stavanger: Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom), 2021
Lenke til dokumentet 

Festepunkter på pasientrom i psykisk helsevern
Stavanger: Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom), 2021
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, barnevern Barn, barnevern

Kortlægning af viden om kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet : et litteraturstudie af danske publikationer/ Tea Torbenfeldt Bengtsson og Rikke Fuglsang Olsen
København: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, 2021
Lenke til dokumentet 

Vi vil gjøre en forskjell for barn og unge! : fosterhjemsundersøkelsen 2021 : - en brukerundersøkelse fra Norsk Fosterhjemsforening med svar fra over 1000 fosterhjem
Oslo: Norsk fosterhjemsforening, 2021
Lenke til dokumentet 

Barnets beste : rettighetens innhold i saker om opphold på humanitært grunnlag og utvisning/ Mona Martnes
Oslo: Universitetsforlaget, 2021
Lenke til dokumentet 

Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga: delbetänkande av Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga
Stockholm: Socialdepartementet, 2021
Lenke til dokumentet 

Barnevernets arbeid med barn og unge som har erfart vold og overgrep i nære relasjoner - en litteraturstudie/ Bente Heggem Kojan... et al.
Trondheim: NTNU Institutt for sosialt arbeid, 2020
Lenke til dokumentet 

Barnevernets ansvar for det ufødte liv - en utredning om meldeplikt, fostervern og tiltak overfor gravide/ Grethe Netland, Lorentz Stavrum, Kerstin Söderström
Elverum: Høgskolen i Innlandet, 2021
Lenke til dokumentet 

— Jeg følte meg ikke utenfor, jeg bare likte ikke meg selv i det hele tatt : en rapport om utenforskap hos barn og unge
Oslo: Voksne for barn, 2021
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon koronapandemienKoronapandemien

Barn og unge på barneverninstitusjon under koronapandemien – gjennomgang av 254 tilsynsrapporter: «Eg er dritlei av all koronaen!»
Oslo: Statens helsetilsyn, 2021
Lenke til dokumentet 

Da Norge stengte ned: metoderapport SKUP 2020/ Mona Grivi Norman og Ronny Berg
Oslo: VG, 2021
Lenke til dokumentet 

Livskvalitet, psykisk helse og rusmiddelbruk under Covid-19-pandemien : utfordringsbilde og anbefalte tiltak: rapport fra regjeringsoppnevnt ekspertgruppe
Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet og Statsministerens kontor, 2021
Lenke til dokumentet 

Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien: statusrapport 13
Oslo: Bufdir, 2021
Lenke til dokumentet