Helsetilsynet

Illustrasjon - ny litteratur, barnevern Barn, barnevern

Holdninger i skole og barnevern: en kartlegging av holdninger til samarbeid mellom sektorene og skolegang for barn og unge med tiltak fra barnevernet
Oslo: Sentio research Norge, 2019
Lenke til dokumentet

2019/30
Barn i Norge 2019 : Identitet

Oslo: Voksne for barn, 2019

Responding to adverse childhood experiences : an evidence review of interventions to prevent and address adversity across the life course
Wrexham: Public Health Wales, Cardiff and Bangor University, 2019
Lenke til dokumentet 

The accuracy of using open-ended questions in structured conversations with children : a systematic review/ Rigmor C. Berg...et al.
Oslo: Folkehelseinstituttet (FHI), 2019
Lenke til dokumentet 

 Sosiale tjenester   

Ny samhandlingsmodell for pasienter med psykiske lidelser: påvirkes sykefravær eller arbeidsavklaringspenger?/ av Inger Cathrine Kann, Mina Piiksi Dahli og Torleif Ruud
Oslo: Arbeid og velferd nr. 2 2019
Lenke til dokumentet 

Arbeidsinkludering – med arbeidsgiverne på laget/ Roland Mandal, Trude Midtgård og Siri Mordal
Trondheim: SINTEF, 2019
Lenke til dokumentet 

 Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester Illustrasjon - ny litteratur, kommunale helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester 

2019/29
Hverdag i velferdsstatens bofellesskap/
Jan Tøssebro (red.)
Oslo: Universitetsforl., 2019

Attitudes to evidence-based interventions and routine outcome measures in mental health professionals/Marte Rye
Tromsø : UiT The Arctic University of Norway, 2019
Lenke til dokumentet

Too much medicine? A study investigating unwarranted regional variation and use of medical care/ Ingvild Mathiesen Rosenlund
Tromsø : UiT The Arctic University of Norway, 2019
Lenke til dokumentet

Continuity of care for patients with long-term complex needs - implications for clinical hospital practice/ Audhild Høyem
Tromsø: UiT The Arctic University of Norway, Faculty of Health Sciences, 2019
Lenke til dokumentet 

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa – Uppföljning och analys av överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018 – Slutrapport
Stockholm: Socialstyrelsen, 2019
Lenke til dokumentet

30 dagers overlevelse og reinnleggelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2017/ Katrine Damgaard Skyrud
Oslo: Folkehelseinstituttet (FHI), 2019
Lenke til dokumentet

Tjenestemottakere med rusproblemer og psykiske helseproblemer i kommunene: brukerplan – årsrapport 2018
Stavanger: Korfor, 2019
Lenke til dokumentet 

LAR i rusreformenes tid: statusrapport 2018/ Helge Waal [... et al]
Oslo: SERAF, Senter for rus- og avhengighetsforskning, 2019
Lenke til dokumentet 

Vilhelm Møller-Christensen : lægen, mennesket og medicinhistorikeren
Oslo: The Norwegian Medical Society, 2019
Lenke til dokumentet 

Ökad bemanning inom äldreomsorgen : en uppföljning av regeringens tillfälliga satsning 2015–2018 : slutrapport
Stockholm: Statskontoret, 2019
Lenke til dokumentet 

Tverrfaglig evaluering av Kampen omsorg+/ Karin Høyland, Lisbet Grut og Hilde Thygesen
Oslo: SINTEF, 2019
Lenke til dokumentet 

Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035/ Geir Hjemås [... et al]
Oslo: Statistisk sentralbyrå (SSB), 2019
Lenke til dokumentet 

Fremskrivninger av etterspørselen etter arbeidskraft i helse- og omsorg mot 2060/ Geir Hjemås, Erling Holmøy og Fatima Haugstveit
Oslo: Statistisk sentralbyrå (SSB), 2019
Lenke til dokumentet 

Kommunal planlegging som redskap for å redusere sosiale helseforskjeller – Oppsummering av erfaringer fra tidligere forskning og workshop med nøkkelaktører/ Hege Hofstad
Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2019
Lenke til dokumentet 

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2019: uppföljning av utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna
Stockholm: Socialstyrelsen, 2019
Lenke til dokumentet 

2019/32
The resilient practitioner: burnout and compassion fatigue prevention and self-care strategies for the helping professions/
Thomas M. Skovholt and Michelle Trotter-Mathison
Oxon: Routledge, 2016

2019/34
Liver transplantation in adults beyond established donor- and recipient criteria/
Trygve Thorsen
Oslo: Oslo University Hospital : University of Oslo, Institute of Clinical Medicine, 2019

2019/33
Death at work: existential and psychosocial perspectives on end-of-life care/
Kjetil Moen
Cham: Palgrave Macmillan, 2018

2019/31
Psykisk helsevern fra oss som kjenner det: unge deler erfaringer og gir råd/
ansvarlig redaktør: Heidi B. Grande ; foto: Morten Brun
Oslo: Universitetsforl., 2019

Segregation in mental health wards for children and young people and in wards for people with a learning disability or autism : interim report
London: Care Quality Commission, 2019
Lenke til dokumentet 

Fleksibel avlastning – samarbeid om forbedringstiltak i pårørendeomsorg/ Anne Marit Åslund, Ann Katrin Blø Pedersen og Siv Magnussen
S.l.: Senter for omsorgsforskning, 2019
Lenke til dokumentet 

Status for øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2018
Oslo: Helsedirektoratet, 2019
Lenke til dokumentet

­An exploration of how long-term preventive home visits affect older persons’ health and possibility for a good life in their own homes. Users’ and service-providers’ perspectives/ Mette Tøien
Oslo: Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, Institutt for sykepleievitenskap, 2019
Lenke til dokumentet 

Pasientsikkerhet, kvalitetssikring, tilsynserfaringer

Inspection in action - an evaluation of hospital inspections in Wales/ Anne Christine Hanser
Bath : University of Bath, 2018
Lenke til dokumentet

The improvement journey : why organisation-wide improvement in health care matters, and how to get started/ Bryan Jones, Tim Horton and Will Warburton
London: The Health Foundation, 2019
Lenke til dokumentet 

Htil/rapport
Pasient- og pårørendeperspektiv ved alvorlige hendelser : eksempler og tilsynserfaringer fra Statens helsetilsyns arbeid med varsler om alvorlige hendelser i 2018

Oslo: Statens helsetilsyn, 2019
Lenke til dokumentet 

En förbättrad samordning av tillsynen och tillsynsvägledningen inom överförmyndarområdet
Stockholm: Statskontoret, 2019
Lenke til dokumentet 

Vad har IVO sett? 2018
Stockholm: Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), 2019
Lenke til dokumentet

Smiling matters: oral health care in care homes
London: Care Quality Commission, 2019
Lenke til dokumentet 

Et stykke igjen til likeverdige tjenester. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2017–2018 med spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse
Oslo: Statens helsetilsyn, 2019
Lenke til dokumentet 

Det heng dårleg saman. Landsomfattande tilsyn i 2017–2018 med kommunale tenester til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding – oppsummeringsrapport
Oslo: Statens helsetilsyn, 2019
Lenke til dokumentet 

Sammenfatning av funn fra to landsomfattende tilsyn i 2017-2018 med tjenester til personer med psykiske lidelser og samtidig rusmiddelproblem – eller mulig samtidig ruslidelse
Oslo: Statens helsetilsyn, 2019
Lenke til dokumentet

Nøkkelen til virkningsfull og varig endring ligger hos virksomhetene. Pasienter med sepsis – får de raskere behandling i akuttmottak?: oppfølgingen av landsomfattende tilsyn 2016–2018
Oslo: Statens helsetilsyn, 2019
Lenke til dokumentet 

Forbedringsguiden: teorier, tips og verktøy for forbedringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten
Oslo: I trygge hender, 2019 (?)
Lenke til dokumentet 

Medicines in health and social care: learning from risks and sharing good practice for better outcomes
London: Care Quality Commission, 2019
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diverse Tverrfaglig, jus, annet

Fra erfaring til kompetanse: opplæring til brukermedvirkere og erfaringskonsulenter/ Malene Paulsen Lie, Terje Olsen
Bodø: Nordlandsforskning, 2019
Lenke til dokumentet 

En ny vei mot heltidskultur: resultater fra forprosjektering i åtte kommuner og en landsdekkende undersøkelse/ Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Oslo: Fafo, 2019
Lenke til dokumentet

2019/36
Alle vil leve lenge men ingen vil bli gamle/
Runar Bakken
Bergen: Fagbokforl., 2018

Vakt- og beredskapsordninger i de kommunale helse-, omsorgs- og barnevernstjenestene
Oslo: Oslo economics, 2019
Lenke til dokumentet

Riksrevisjonens undersøkelse om godkjenning av utdanning og yrkeskvalifikasjoner fra utlandet
Oslo: Riksrevisjonen, 2019
Lenke til dokumentet 

Tvangsbegrensningsloven — Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og ­­­omsorgstjenesten: utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 17. juni 201, avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 18. juni 2019
Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, 2019
Lenke til dokumentet 

Komplementär och alternativ medicin och vård – ny lagstiftning : Slutbetänkande av KAM-utredningen
Stockholm: Regeringskansliets förvaltningsavdelning, 2019­
Lenke til dokumentet

Oppslagsverk - jus (2019)
Knophs oversikt over Norges rett/ utgitt av Harald Irgens-Jensen ; medarbeidere: Mads Andenæs [og 38 andre]
Oslo: Universitetsforlaget, 2019­­­

2019/37
Funksjonshemmedes menneskerettigheter: fra prinsipper til praksis/
Kjersti Skarstad
Oslo: Universitetsforl., 2019

Samproduksjon i forskning : forskning med nye aktører/ Ole Petter Askheim , Inger Marie Lid & Sigrid Østensjø (red.)
Oslo: Universitetsforlaget, 2019
Lenke til dokumentet

2019/35
Hvordan jobbe smart mot vold i nære relasjoner? [sluttrapport fra Prosjekt november]: 2016–2018/
Hanne Finanger
Oslo: Politidirektoratet, 2018

Når velferd er til salgs : ideelle og kommersielle leverandører av velferdstjenester/ Emil C. Bjøru... et al.
Oslo: Fafo, 2019
Lenke til dokumentet 

Magasin 2019 – folkhälsa, funktionshinder, integration, välfärdspolitik
Stockholm: Nordens Välfärdscenter, 2019
Lenke til dokumentet 

Vold og trusler på arbejdet kan give depression/ Karin Biering [... et al]
København: Videncenter for Arbejdsmiljø, 2019
Lenke til dokumentet