Helsetilsynet

Illustrasjon - ny litteratur, barnevern Barn, barnevern

Ettervern - en god overgang til voksenlivet? : helhetlig oppfølging av ungdom med barnevernerfaring/ Veronika Paulsen [... et al]
Trondheim: NTNU samfunnsforskning, 2020
Lenke til dokumentet

Forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet: sluttrapport fra følgeevaluering
Oslo: Deloitte, 2020
Lenke til dokumentet 

På utrygg grunn. Barnevernstjenestens arbeid med sikkerhet ved plassering/ Ingvil Thallaug Øverli
Oslo: OsloMet – storbyuniversitetet, 2020
Lenke til dokumentet 

Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien: statusrapport 3
Oslo: Bufdir, 2020
Lenke til dokumentet 

Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien: statusrapport 4
Oslo: Bufdir, 2020
Lenke til dokumentet 

Å medvirke når barnevernet undersøker : en studie av barn og foreldres medvirkning i barnevernets undersøkelsesarbeid: barnevernets undersøkelsesarbeid - fra bekymring til beslutning : delrapport 5/ Karne J. Skaale  Havnen ... et al.
Tromsø: UiT - Norges arktiske universitet ;  RKBU Nord, 2020
Lenke til dokumentet 

Errors and mistakes in child protection: international discourses, approaches and strategies/ edited by Kay Biesel [... et al]
Bristol: Policy Press, 2020

Private aktører i barnevernet: rapport fra spørreundersøkelse til barnevernledere/ Asle Høgestøl
Bergen: Ideas2evidence, 2020
Lenke til dokumentet 

 Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester Illustrasjon - ny litteratur, kommunale helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester

Evaluering av FACT-team i Norge: sluttrapport/ Anne Landheim og Sigrun Odden (red.)
Hamar: Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (N-ROP), 2020
Lenke til dokumentet 

Varsling : med utgangspunkt i helsetjenesten/ Målfrid J. Fram Jensen ; med bidrag fra Olav Molven [... et al]
Oslo: Universitetsforlaget, 2020

Evaluering af regionale tværfaglige teams vedrørende medicinering i psykiatrien
København: Sundhedsstyrelsen, 2019
Lenke til dokumentet 

Psykisk lidelse hos voksne personer med utviklingshemming: forståelse og behandling/ Trine Lise Bakken (red.)
Oslo: Universitetsforlaget, 2020

Langtidsbehandling med antidepressiver - forskningskart
Oslo: Folkehelseinstituttet (FHI), 2020
Lenke til dokumentet 

Identifying use of alcohol and other substances during pregnancy – A Nordic overview/ Nadja Frederiksen, Niina-Maria Nissinen
Stockholm: Nordic Welfare Centre, 2020
Lenke til dokumentet 

Competent help during acute psychosis. A qualitative interview study with patients admitted to acute psychiatric wards/  Karina Sebergsen
Tromsø: UiT Norges arktiske universitet, 2020
Lenke til dokumentet

– Alt er mye verre, men tilbudet er likevel dårligere: hvordan har mennesker med psykiske vansker og/eller rus opplevd pandemien våren 2020?/ Arnhild Lauveng, Eskil Skjeldal
Oslo: Senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, 2020
Lenke til dokumentet 

A Human Factors approach to medication administration in nursing homes/ Kristian Ringsby Odberg
Stavanger: University of Stavanger, Faculty of Health Sciences, 2020
Lenke til dokumentet 

Folkehelseundersøkelsen i Troms og Finnmark: tilleggsrapport om samisk og kvensk/norskfinsk befolkning/ Marita Melhus og Ann Ragnhild Broderstad
Tromsø: UiT Norges arktiske universitet. Senter for samisk helseforskning, 2020
Lenke til dokumentet 

Kroppslege vask og stell-tenester: en oppsummering av kunnskap/ Jeanne, Boge
Bergen: Senter for omsorgsforskning Vest, 2020
Lenke til dokumentet 

Kartlegging av samarbeidsformer mellom legetjenesten i kommunen og farmasøyter/ utarbeidet for Helsedirektoratet
Oslo: Oslo economics, 2020
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diverse Tverrfaglig, jus, annet

En väg ut ur våldet: KIBB — behandling för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit
Stockholm: Allmänna barnhuset, 2020
Lenke til dokumentet 

Prata om våldet: om våldets konsekvenser, avslöjandeprocessen och effekterna av behandling ur barnets perspektiv/ Johanna Thulin
Stockholm: Allmänna barnhuset, 2020
Lenke til dokumentet 

Relasjonskompetanse: resultater gjennom samhandling/ Jan Spurkeland
Oslo: Universitetsforlaget, 2020           

Övergången från ung till vuxen för personer med funktionsnedsättning: – en kartläggning av det vetenskapliga kunskapsläget/ Magnus Tideman, Veronica Lövgren, Johan Malmqvist
Stockholm: Forte. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, 2020
Lenke til dokumentet 

Krisesentrene og covid-19 – resultat fra en kartlegging i april 2020/ Solveig Bergman [... et al]
Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), 2020
Lenke til dokumentet        

Velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser – erfaringsrapport fra 4 års utprøving
Oslo: Helsedirektoratet, 2020
Lenke til dokumentet 

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2020: uppföljning av utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna
Stockholm: Socialstyrelsen, 2020
Lenke til dokumentet 

Når stigma og skam står i veien for at barn som har foreldre med rusmiddelavhengighet får beskyttelse og meningsskapende samtaler : en kvalitativ studie/ Turid Wangensteen
Elverum: Høgskolen i Innlandet. Fakultet for helse- og sosialvitenskap, 2020
Lenke til dokumentet 

"Det var ikke bare ferie" : rapport fra ekspertgruppe om unge som etterlates i utlandet mot sin vilje
Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet, 2020
Lenke til dokumentet 

Pasientsikkerhet, kvalitetssikring, tilsynserfaringer

Tilsynet kunne gjort mer, men…. : rapport om fylkesmennenes tilsyn med tjenestene til de to jentene som bodde på Vestlundveien og som senere døde
Oslo : Statens helsetilsyn, 2020
Lenke til dokumentet

Barns helse er folkehelse. Barnas arbeidsmiljø sikres ikke gjennom kommunenes tilsyn: landsomfattende tilsyn i 2019 med folkehelse
Oslo: Statens helsetilsyn, 2020
Lenke til dokumentet 

Læring av tilsyn - En dokumentanalyse av Statens vegvesens evne til læring/ Else Wroldsen
Stavanger: Universitetet i Stavanger. Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, 2019
Lenke til dokumentet 

«En dag – så står du der helt aleine»: oppsummering av landsomfattende tilsyn 2019 med ettervern og samarbeid mellom barnevernet og Nav
Oslo: Statens helsetilsyn, 2020
Lenke til dokumentet