Hopp til hovedinnhold

Illustrasjon - ny litteratur, pasientsikkerhet, kvalitetsutvikling, tilsynserfaringer Pasientsikkerhet, kvalitetsutvikling, tilsynserfaringer

Ekstern evaluering av Helseplattformen. Årsaker til forsinkelser i innføringen ved St. Olavs hospital og læringer for veien videre: oppsummerende notat. Oslo: Boston Consulting Group, 2023. Lenke til dokumentet
Patient safety incident reporting and learning systems: technical report and guidance. S.l.: World Health Organization (WHO), 2020. Lenke til dokumentet
Veje til bedre diagnoser 2. Frederiksberg: Dansk Selskab for Patientsikkerhed, 2023. Lenke til dokumentet
Somatisk helse hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Stavanger: Ukom, 2023. Lenke til dokumentet    

Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester og helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester

Erfaringer fra kollegastøtteordninger.Stavanger: Ukom, 2023. Lenke til dokumentet
Uppföljningen av omställningen till en mer nära vård 2022 : utvecklingen i regioner och kommuner. Stockholm: Socialstyrelsen, 2023. Lenke til dokumentet  
Kartlegging av tvungen helsehjelp ved sykehjem i Oslo: rapport på oppdrag fra Oslo kommune ved Byrådsavdelingen for helse, eldre og innbyggertjenester, februar 2023/ Øyvind Kirkevold, Anne Kari Tolo Heggestad, Reidar Pedersen. Oslo: Nasjonalt senter for aldring og helse, 2023. Lenke til dokumentet 
Undersøkelse om heldøgns omsorgsplasser - fremtidens behov. Oslo: KS, 2023. Lenke til dokumentet
Velferdsteknologi for personer med demens: en oppsummering av kunnskap/ Mads Solberg. S.l.: Senter for omsorgsforskning, 2023. Lenke til dokumentet   
Some psychological and social factors in relapse after long-term abstinence in substance use disorder/ Fredrik D.Moe. Stavanger: University of South-Eastern Norway. Faculty of Health and Social Sciences, 2023. Lenke til dokumentet   
Health and care data: Approaches to data linkage for evidence-informed policy/ Katherine Polin, Dimitra Panteli, Erin Webb, editors. Copenhagen: World Health Organization on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies, 2023. Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, jus, annetTverrfaglig, jus, annet 

Datafication of public administration: between policy and practice/ Lisa Marie Reutter. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology, Department of Sociology and Political Science, 2023. Lenke til dokumentet

Taushetsplikt i tverrfaglig samarbeid: retten og plikten til å dele opplysninger i arbeid med barn og unge/ Liv Altmann og Kari Paulsrud. Oslo: Gyldendal, 2023  
«Mot et kunnskapsstøttesystem for kommunene» : beskrivelse og erfaringer med modellutprøvninger/ Maria Bjerk [... et al]. Oslo: Folkehelseinstituttet (FHI), 2023. Lenke til dokumentet   
HR i møte med det nye arbeidslivet/ Andreas N. Thon, Laura E. M. Traavik og Kjetil A. Vedøy (red.). Oslo: Cappelen  Damm Akademisk, 2023. Lenke til dokumentet   
Tilstandsanalyse av det norske demokratiet/ Carl Henrik Knutsen... et al. Oslo: Kommunal- og distriktsdepartementet/Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2023. Lenke til dokumentet   

Illustrasjon - ny litteratur, sosiale tjenester Sosiale tjenester

Boforhold i Norge. Oslo: Statistisk sentralbyrå (SSB), 2023. Lenke til dokumentet   
Til barnets beste?: NAVs ivaretakelse av barns behov når foreldre søker om økonomisk sosialhjelp. Oslo: Røde kors, 2023. Lenke til dokumentet   
Effekter av kostnadsøkninger og usikkerhet i boligmarkedet. Oslo: Samfunnsøkonomisk analyse AS, 2023. Lenke til dokumentet
Evaluering av Vi inkluderer!: utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet. Oslo: Proba samfunnsanalyse, 2023. Lenke til dokumentet   

Illustrasjon - ny litteratur, barnevern Barn, barnevern

Menneskerettslig handlerom – «Når barn trenger mer»: Juridisk utredningsoppdrag på vegne av Barne- og familiedepartementet, 1. juni 2023/ Merete Havre. S.l.: Jussforsk, 2023. Lenke til dokumentet 

Helhetlig kunnskapsgrunnlag tvang og rettigheter i institusjon: oppdrag 2 tillegg 3 til TB2022. Oslo: Bufdir, 2023. Lenke til dokumentet   
Grensesetting og bruk av tvang overfor barn i fosterhjem/ Esben S.B. Olesen [... et al]. Oslo: Nordlandsforskning, 2023. Lenke til dokumentet 
Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen. Stockholm: Regeringskansliet, 2023. Lenke til dokumentet   
Enetiltak og alenetiltak i barnevernet: et nødvendig botilbud til barn og ungdom/ Tonje Gundersen [... et al]. Oslo: NOVA, 2023. Lenke til dokumentet