Helsetilsynet

Illustrasjon - ny litteratur, barnevern Barn, barnevern

Human rights in child protection: implications for professional practice and policy / Asgeir Falch-Eriksen, Elisabeth Backe-Hansen (Eds.) .
Cham : Palgrave Macmillan, 2018
Lenke til dokumentet

Det gjør livet litt lettere. Gruppetilbud til foreldre med barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon : kartlegging, beskrivelse og evaluering/ Ingunn T. Ellingsen [... et al]Stavanger: Universitetet i Stavanger, 2018
Lenke til dokumentet

Barnevernets håndtering av bosettingsarbeidet ved økt tilstrømning av enslige mindreårige flyktninger i 2015: synspunkter og erfaringer fra barnevernsansatte/ Kari Cecilie Selstø Egeland
Bergen: Universitetet i Bergen. Det psykologiske fakultet. HEMIL-senteret, 2018
Lenke til dokumentet

Upbringing by relatives : incorporating new understandings and perspectives into the study of kinship foster care/ Jeanette Skoglund
Tromsø: UiT Norges arktiske universitet, 2018
Lenke til dokumentet

Nordic 0 – 24 collaboration on improved services to vulnerable children and young people: first interim report/ Inger Lise Skog Hansen... et al.
Oslo: Fafo, 2018
Lenke til dokumentet 

Familiens og barneverntjenestens erfaringer med barnevernundersøkelser/ Jim Lurie... et al.
Trondheim: RKBU Midt-Norge, 2018
Lenke til dokumentet

Flyttinger i all hast. En tilstandsrapport om Bufetats og det kommunale barnevernets arbeid med akuttplasseringer i Region øst/ Tor Slettebø (red.)
Oslo: VID vitenskapelige høgskole, 2018
Lenke til dokumentet

Striking a balance between the best interest of the child and the need to keep families together
Strasbourg: Council of Europe. Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development, 2018
Lenke til dokumentet

Frykt, forhandlinger og deltakelse: ungdommer og foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn i møte med den norske barnevernstjenesten/ Marte Knag Fylkesnes
Bergen: Universitetet i Bergen, 2018
Lenke til dokumentet

Oppheving av vedtak om omsorgsovertakelse. Om egnetheten av samtaleprosess som behandlingsform for saker etter barnevernloven § 4-21/ Miriam Wang Pedersen
Tromsø: UIT Norges arktiske universitet. Det juridiske fakultet, 2018
Lenke til dokumentet

Tvang og makt i barnevernsinstitusjoner: en empirisk og rettsdogmatisk undersøkelse/ Jorunn Maria Okan
Tromsø: UIT Norges arktiske universitet. Det juridiske fakultet, 2018
Lenke til dokumentet

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diverse Tverrfaglig, jus, annet

Livskvalitet. Anbefalinger for et bedre målesystem
Oslo : Helsedirektoratet, 2018
Lenke til dokumentet

2018/27
Forebyggende og helsefremmende arbeid: fra individ- til systemorientert tenkning og praksis
/ Olav Garsjø
Oslo: Gyldendal, 2018

Ung i Oslo 2018/ Anders Bakken
Oslo: NOVA, 2018
Lenke til dokumentet

Personer med funksjonsnedsettelse: utredning av mulighetene for å etablere offisiell levekårsstatistikk basert på opplysninger fra ulike registre/ Arne Jensen og Pål Strand
Oslo: Statistisk sentralbyrå (SSB), 2018
Lenke til dokumentet

Konseptvalgutredning: Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste : hovedrapport
Oslo: Direktoratet for e-helse, 2018
Lenke til dokumentet

Psykisk partnervold: en kvantitativ kortlægning/ Mai Heide Ottosen & Stine Vernstrøm Østergaard
København: Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), 2018
Lenke til dokumentet

2018/26
Løsarbeidersamfunnet
/ Line Eldring og Elin Ørjasæter
Oslo: Cappelen Damm akademisk, 2018

Accumulation of welfare problems among immigrants in Norway/ Kristian Tronstad, Marit Owren Nygaard, Miia Bask
Oslo : Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), 2018
Lenke til dokumentet

2018/21
Forsvarlig forvaltning/
Erik Magnus Boe
Oslo: Universitetsforl., 2018

2018/25
Sentrale emner i barneretten
/ Lena R.L. Bendiksen og Trude Haugli
Oslo: Universitetsforl., 2018

2018/23
Forvaltningsrett
/ Torstein Eckhoff, Eivind Smith
Oslo: Universitetsforl., 2018

Barn og unges psykiske helse. Forebyggende og helsefremmende folkehelsetiltak: en kunnskapsoversikt/ JC Skogen [... et al]
Oslo: Folkehelseinstituttet (FHI), 2018
Lenke til dokumentet

Forslag om rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte m.m.
Oslo: Samferdselsdepartementet, 2018
Lenke til dokumentet

Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn
Stockholm: Regeringskansliets förvaltningsavdelning, 2018
Lenke til dokumentet

Pasientsikkerhet, kvalitetssikring, tilsynserfaringer

Bosteder: erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017
Købehavn: Styrelsen for Patientsikkerhed, 2018
Lenke til dokumentet

Patientsikkerhedsrapporten: bidrag fra sundhedsvæsenet 2017
København: Styrelsen for Patientsikkerhed, 2018
Lenke til dokumentet

Jordmødres erfaringer knyttet til bruk av sjekklister: en grounded theory/ Marte Østenfor
Sogndal: Høgskulen på Vestlandet, 2018
Lenke til dokumentet 

2018/24
Pasientsikkerhet: teori og praksis
/ Karina Aase (red.)
Oslo: Universitetsforl., 2018

Somatiske sygehusafdelinger –Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 med fokus på patienter med diagnosen KOL
København: Styrelsen for Patientsikkerhed, 2018
Lenke til dokumentet

En lärande tillsyn: statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg. Delbetänkande av Tillitsdelegationen
Stockholm: Regeringskansliets förvaltningsavdelning, 2018
Lenke til dokumentet

Förstudie om klagomålshantering i hälso- och sjukvården: ett enkelt, enhetligt och säkert klagomålssystem som bidrar till lärande
Stockholm: Socialstyrelsen, 2018
Lenke til dokumentet

Bruk av tolk i tilsyn
Oslo: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 2017
Lenke til dokumentet

Implantation of wrong prostheses during joint replacement surgery: independent report by the Healthcare Safety Investigation Branc
Farnborough: Healthcare Safety Investigation Branch (HSIB), 2018
Lenke til dokumentet

 Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester Illustrasjon - ny litteratur, kommunale helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester 

Pasientforløp for personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse: en oppsummering av kunnskap/ Terje Emil Fredwall
Oslo: Senter for omsorgsforskning, 2018
Lenke til dokumentet

Prosessevaluering av Nasjonal overdosestrategi 2014–2017: hvordan forebygge overdosedødsfall? / Marit Edland-Gryt
Oslo: Folkehelseinstituttet (FHI), 2018
Lenke til dokumentet

Menneskerettighetssituasjonen til beboere i sykehjem: operasjonalisering og tallfesting ved hjelp av SSBs statistikk over kommunale omsorgstjenester/ Berit Otnes
Oslo: Statistisk sentralbyrå (SSB), 2018
Lenke til dokumentet

LAR 20 år –  Status, vurderinger og perspektiver: statusrapport 2017/ Helge Waal [... et al]
Oslo: SERAF, Senter for rus- og avhengighetsforskning, 2018
Lenke til dokumentet

Second victims in swedish obstetrics/ Åsa Wahlberg
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2018
Lenke til dokumentet

Digitala vårdtjänster riktade till patienter
Stockholm: Socialstyrelsen, 2018
Lenke til dokumentet

Kortere pasientlister, lengre arbeidsdager?
Oslo: Statistisk sentralbyrå (SSB), 2018
Lenke til dokumentet

2018/22
Møte med det selvmordstruede mennesket
/ Gry Bruland Vråle
Oslo: Gyldendal, 2018

2018/20
Den profesjonelle sykepleier
/ Hilde Larsen Damsgaard
[Oslo]: Cappelen akademisk forl., 2010

Beyond barriers. How older people move between health and social and care in England
London: Care Quality Commission, 2018
Lenke til dokumentet

Kommunale helse- og omsorgstjenester 2017: statistikk om tjenester og tjenestemottakere/ Eiliv Mørk [... et al]
Oslo: Statistisk sentralbyrå (SSB), 2018
Lenke til dokumentet