Helsetilsynet

 Sosiale tjenester   

Færre bostedsløse – hva er forklaringen?/ Evelyn Dyb
Oslo: NIBR, Norsk institutt for by- og regionforskning, 2019
Lenke til dokumentet

Aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialhjelp: delrapport 1/ Hilde Lidén og Håkon Solbu Trætteberg
Oslo: Institutt for samfunnsforskning, 2019
Lenke til dokumentet 

Oppfølgingstiltak i og utenfor NAV : – Ulike veier til arbeidsinkludering?
Oslo: Proba samfunnsanalyse, 2019
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, barnevern Barn, barnevern

How safe are our children? 2019: an overview of data on child abuse online
London: NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children), 2019
Lenke til dokumentet 

 Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester Illustrasjon - ny litteratur, kommunale helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester

The language of work disability : a study of medical certificates written by Norwegian general practitioners/ Guri Aarseth
Oslo: University of Oslo. Faculty of Medicine, 2019
Lenke til dokumentet

Folkehelserapporten : helsetilstanden i Norge
Oslo: Folkehelseinstituttet (FHI)
Lenke til dokumentet 

Håndbok for ambulante  akutteam/ Liv Jerven
S.l.: Akuttnettverket, 2019
Lenke til dokumentet 

Medikamentell abort hos avtalespesialist: prøveprosjekt mars 2015 – mars 2017
Oslo: Helsedirektoratet, 2019
Lenke til dokumentet 

Ingen går i fakkeltog for pleie og omsorg: sykepleiemangelen vil gjøre det stadig mer krevende å sikre forsvarlige og likeverdige helse- og omsorgstjenester / Anette Kristiansen, Ingeborg Rasmussen og Inger Lande Bjerkmann
Oslo: Vista analyse as, 2019
Lenke til dokumentet 

2019/42
Akuttmedisin – utenfor sykehus
/ Jan Erik Haugen (red.)
Oslo: Gyldendal, 2019

Samskaping som samarbeids- og styringsform for kommunenes folkehelsearbeid: Hva vet vi? Hva er utfordrende? Og hvor går vi videre?
Oslo: NIBR, Norsk institutt for by- og regionforskning, 2019
Lenke til dokumentet 

Akutt syke eldre som kommer til sykehus : hva kjennetegner deres helsetilstand og behovet for helsehjelp?/ Gro Næss (red.)
Tønsberg: Forlaget aldring og helse, 2019
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diverse Tverrfaglig, jus, annet

Vold i nære relasjoner: forståelser, konsekvenser og tiltak/ Kristin Skjørten [... et al]
Oslo: Universitetsforlaget, 2019
Lenke til dokumentet 

Economic incentives, employment and health/ Elisabeth Fevang
Bergen: University of Bergen. Department of economics, 2019
Lenke til dokumentet 

Nye regler for midlertidige ansettelser i staten – en effektevaluering/ Anders Underthun, Mari Holm Ingelsrud og Arild H. Steen
Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), 2019
Lenke til dokumentet 

Politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige : helhetlig gjennomgang av interdepartemental arbeidsgruppe/ Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet
Oslo: Departementene, 2019
Lenke til dokumentet

Effektivitet i kommunale tjeneste: analyser for 2016-2017/ Torgeir Kråkenes (prosjektleder), Lars-Erik Borge og Ole Nyhus
Trondheim: Senter for økonomisk forskning AS, 2019
Lenke til dokumentet 

Utredning om små kommuner/ Bent Aslak Brandtzæg [... et al]
Bø i Telemark: Telemarksforsking, 2019
Lenke til dokumentet 

2019/43
Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming: en metodebok
/ May Østby og Marit Haugenes (red.) ; illustrasjoner og omslagsbilde: Mari Østby Kjøll
Oslo: Universitetsforlaget, 2019

2019/39
Forebyggende helsearbeid: folkehelsearbeid i teori og praksis
/ John Gunnar Mæland
Oslo: Universitetsforl., 2016

Hjelp til å avdekke vold og overgrep mot barn og unge – en evaluering av konsultasjonsteam/ Milfrid Tonheim, Hilde Danielsen og Reidar Jakobsen
Oslo: NORCE (Norwegian Research Centre AS), 2019
Lenke til dokumentet 

Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling
Oslo: Norske arkitekters landsforbund, 2019
Lenke til dokumentet 

2019/41
Skreddersydde samtaler: en veileder i medisinsk kommunikasjon
/ Pål Gulbrandsen og Arnstein Finset
Oslo: Gyldendal, 2019

2019/38
Sykepleie og jus
/ Olav Molven
Oslo: Gyldendal, 2019

2019/40
Pasientjournalloven og helseregisterloven: lov 20. juni 2014 nr. 42 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) : lov 20. juni 2014 nr. 43 om helseregistre og behandling av helseopplysninger : lovkommentar
/ Sverre Engelschiøn og Elisabeth Vigerust
Oslo: Universitetsforl., 2019

Pasientsikkerhet, kvalitetssikring, tilsynserfaringer

Identifying and measuring patient harms : a study of measuring adverse events in hospitalised patients by the Global Trigger Tool record review method/ Kjersti Mevik
Tromsø: UiT The Arctic University of Norway, Faculty of Health Sciences, 2019
Lenke til dokumentet 

Patientsikkerhedsrapporten: bidrag fra sundhedsvæsenet 2018
København: Styrelsen for Patientsikkerhed, 2019
Lenke til dokumentet 

Learning from significant case reviews : March 2015 to April 2018
Dundee: Care Inspectorate, 2019
Lenke til dokumentet

Brukermedvirkning i tilsyn av helse- og omsorgstjenester : en kvalitativ studie av erfaringsmedarbeidernes oppgaver og roller i tilsyn/ Unni Tangen
Trondheim : NTNU, 2017
Lenke til dokumentet 

Improving cyber security in the NHS/ Saira Ghafur [... et al.]
London: Imperial College London, 2019
Lenke til dokumentet 

Being fair: supporting a just and learning culture for staff and patients following incidents in the NHS
London: NHS, 2019
Lenke til dokumentet

Brukerrepresentanters innflytelse i tilsyn av helse- og omsorgstjenester for mennesker med utviklingshemming: – En kvalitativ studie av erfaringene til brukerrepresentanter og Fylkesmannens ansatte/ Mette Klouman
Trondheim: NTNU Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, 2017
Lenke til dokumentet