Helsetilsynet

Illustrasjon - ny litteratur, sosiale tjenester Sosiale tjenester 

Individualisering av tjenester i et aktiveringsprogram - en studie av veilederfellesskapet i kvalifiseringsprogrammet/ Elisabeth Brodtkorb
Oslo: VID vitenskapelige høgskole, 2017
Lenke til dokumentet 

Barnefattigdom, helse og livssjanser: hva kan kommunene gjøre?: noen tilnærminger/ Wenche Bekken, Espen Dahl og Kjetil van Der Wel
Oslo: OsloMet – storbyuniversitetet, 2018
Lenke til dokumentet 

Kompleksitet i borgersager og opgaveløsning i socialpsykiatrien: en kvalitativ undersøgelse i fire kommuner/ Lars Benjaminsen, Sigrid Trier Grønfeldt, Maya Christiane Flensborg Jensen
København: VIVE (Viden til Velfærd), 2018
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, barnevern Barn, barnevern

Befolkningens holdninger til barnevernet/ gjennomført av Sentio Research Norge
Oslo: Bufdir, 2018
Lenke til dokumentet 

Riksrevisjonens undersøkelse av Barne-, ungdoms- og familieetatens bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet
Oslo: Riksrevisjonen, 2018
Lenke til dokumentet 

Evaluering av tjenestestøtte til kommunalt barnevern. Organisering, implementering og gjennomføring av tjenestestøtten – delrapport 1/ Per Olaf Aamodt [... et al]
Oslo: NIFU, 2018
Lenke til dokumentet 

Barn av fosterforeldre. Hva sier forskningen?/ Asgeir Falch-Eriksen
Oslo: NOVA. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, 2018
Lenke til dokumentet 

Omsorgsovertakelser og etniske minoriteter: en gjennomgang av saker i fylkesnemnda/ Monica Five Aarset & Anja Bredal
Oslo: NOVA. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, 2018
Lenke til dokumentet

Oppslagsverk - barnevern (2018)
Barnevern 2018-2020: dokumentsamling
/ Marie-Louise Holmstedt (red.)
Oslo: Stray Vyrje & Co, 2018

Kontinuitet i anbringelser - Delrapport 2: Når forældre og forvaltning mødes
København: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2018
Lenke til dokumentet 

Utredning om barnevern for den samiske befolkningen, innvandrere og nasjonale minoriteter i Norge. Kompetansehevende tiltak, kunnskapsmiljø og samiske barns særlige rettigheter / Merete Saus [... et al]
Oslo: RKBU Nord, 2018
Lenke til dokumentet 

 Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester Illustrasjon - ny litteratur, kommunale helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester 

2018/8
Perspektiver på psykisk helse- og rusarbeid: recovery, erfaringsbasert kunnskap og samarbeidsbasert kunnskapsutvikling
/ Bengt Karlsson og Marit Borg (red.)
Bergen: Fagbokforl., 2018

Formet 1970-tallet dagens helsetjeneste?
Oslo: Det norske medicinske selskab, 2018
Lenke til dokumentet 

2018/13
Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten
/ Bjørn Henning Østenstad [... et al]
Oslo: Fagbokfolaget, 2018

Norsk indeks for medisinsk nødhjelp
Oslo: Nakos, 2018
Lenke til dokumentet 

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård - Lägesrapport 2018
Stockholm: Socialstyrelsen, 2018
Lenke til dokumentet 

2018/12
Sykepleieboken 2 – Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie
/ Anne Kari Tolo Heggestad og Unni Knutstad (red.)
[Oslo]: Cappelen Damm akademisk, 2016

2018/11
Sykepleieboken 1 – grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie
/ Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.) ; [medisinske illustrasjoner: Kari C. Toverud]
[Oslo]: Cappelen Damm akademisk, 2015

2018/10
Demens – sykdommer, diagnostikk og behandling
/ Knut Engedal og Per Kristian Haugen (red.)
[Sem]: Aldring og helse akademisk, 2018

Prioritering, styring og likebehandling: utfordringer i norsk helsetjeneste/ Henriette Sinding Aasen [... et al]
Oslo: Cappelen  Damm, 2018
Lenke til dokumentet 

Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet: første statusrapport, nullpunktsanalyse 2016/ Inger Lise Skog Hansen... et al.
Oslo: Fafo, 2018
Lenke til dokumentet 

Pasientsikkerhet, tilsynserfaringer, kvalitetsutvikling

2018/7
Har jag en dålig dag kanske någon dör
/ Christian Unge
Stockholm: Norstedts, 2018

2018/9
The ETTO principle. Efficiency-thoroughness trade-off: why things that go right sometimes go wrong
/ Erik Hollnagel
Boca Raton: CRC Press, 2009

Htil/rapport
Til beste for den neste – risikostyring før og etter alvorlige hendelser: eksempler og erfaringer fra Statens helsetilsyns arbeid med tilsynssaker i 2017, der Undersøkelsesenheten foretok stedlige tilsyn etter varsler om alvorlige hendelser

Oslo: Statens helsetilsyn, 2018
Lenke til dokumentet 

Samverkan för multisjuka äldres välbefinnande: nationell tillsyn inom hälso- och sjukvård 2017
Stockholm: Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), 2018
Lenke til dokumentet 

The state of care in independent acute hospitals: Findings from CQC’s programme of comprehensive independent acute inspections
London: Care Quality Commission, 2018
Lenke til dokumentet 

The state of adult social care services 2014 to 2017: findings from CQC’s initial programme of comprehensive inspections in adult social care
London: Care Quality Commission, 2018
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diverse Tverrfaglig, jus, annet

Personvernforordningen (GDPR) : kommentarutgave/ Åste Marie Bergseng Skullerud...[et.al.].
Oslo : Universitetsforl., 2018. - 595 s.

Et trygt sted å vente: omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige/ Silje Sønsterudbråten, Guri Tyldum og Magne Raundalen
Oslo: Fafo, 2018
Lenke til dokumentet 

Pilotstudie om vård och behandling till barn och unga som lagförts för brott: slutredovisning av regeringsuppdrag
Oslo: Socialstyrelsen, 2018
Lenke til dokumentet 

Are we listening? A review of children and young people’s mental health services
London: Care Quality Commission, 2018
Lenke til dokumentet 

Kunnskapsgrunnlag – Metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge/ Geir Møller
Oslo: Helsedirektoratet, 2018
Lenke til dokumentet

Learning from what might have been – judgments and evaluations of counterfactual outcomes/ Jens Andreas Terum
Tromsø: UiT The Arctic University of Norway, Department of Psychology, 2017
Lenke til dokumentet 

2018/14
Barn i Norge 2018 – Ung og psykisk syk

Oslo: Voksne for barn (VFB), 2018

Varsling – verdier og vern — Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet : utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. november 2016, Avgitt til Arbeids- og sosialdepartementet 15. mars 2018. Avgitt til Arbeids- og sosialdepartementet 15. mars 2018
Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, 2018
Lenke til dokumentet 

Investing in Youth: Norway
Paris: OECD, 2018
Lenke til dokumentet