Helsetilsynet

Illustrasjon - ny litteratur, sosiale tjenester Sosiale tjenester 

Å bygge stein på stein. Gode grep i helhetlig boligsosialt arbeid for vanskeligstilte barnefamilier/ Melina Røe
Trondheim: NTNU samfunnsforskning, 2018
Lenke til dokumentet

Undersøkelse om boforhold for utsatte grupper 2017: dokumentasjon/ Aina Holmøy
Oslo: Statistisk sentralbyrå (SSB), 2018
Lenke til dokumentet 

Evaluering av NAVs anskaffelse av nye avklarings- og oppfølgingstiltak: sluttrapport/ utarbeidet for Arbeids- og sosialdepartementet
Oslo: Proba samfunnsanalyse, 2018
Lenke til dokumentet

Illustrasjon - ny litteratur, barnevern Barn, barnevern

Barneverntjenestens akuttarbeid: kartleggingsprosjekt 2017/2018
Oslo: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 2018
Lenke til dokumentet (bare intranett) 

Hvilke tegn og signaler som kan observeres av personell i barnehage og skole kan ha sammenheng med omsorgssvikt? : en systematisk oversikt over oversikter
Oslo : Folkehelseinstituttet (FHI), 2018
Lenke til dokumentet 

Digital kommunikation mellem anbragte børn og unge og deres sagsbehandler: evaluering af udviklings- og forskningsprojektet Teledialog/ Stinne Aalø
København: VIVE (Viden til Velfærd), 2018
Lenke til dokumentet 

2018/17
Norsk barnevern sett utenfra, stiller det urimelige krav?/ Maciej Czarnecki ; oversatt av Tone Staum
Bergen: Fagbokforl., 2018

Anbragte unge med psykiske vanskeligheder/ Mette Lausten
København: VIVE (Viden til Velfærd), 2018
Lenke til dokumentet 

2018/18
Barnevernets begreper – i bevegelse/ Torunn A. Ask og Solveig Botnen Eide (red.)
Oslo: Gyldendal, 2018

 Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester Illustrasjon - ny litteratur, kommunale helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester 

Projekter for sårbare gravide udviklet for SPU-midler i 2014-2017: tværgående evaluering
København: Sundhedsstyrelsen, 2018
Lenke til dokumentet 

Måltidsrytme og måltidsmiljø i sykehjem: kartlegging fra fire sykehjem i Oslo / Inger Taasen [... et al] ; et samarbeidsprosjekt mellom Sykepleierutdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Sykehjemsetaten (SYE)
Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017
Lenke til dokumentet

Mental health of unaccompanied refugee minors: a longitudinal study from arrival in Norway to outcome of the asylum procedure/ Marianne Jakobsen
Oslo: University of Oslo, Faculty of Medicine, 2018
Lenke til dokumentet 

Bringing personalized medicine to people/ Isabelle Budin Ljøsne
Oslo: University of Oslo, Faculty of Medicine. Centre for Medical Ethics, Institute of Health and Society, 2018
Lenke til dokumentet 

Patients’ experience of coercion in mental health care/ Olav Nyttingnes
Oslo: University of Oslo, Faculty of Medicine, 2018
Lenke til dokumentet 

Hva vet vi om kvinners helse: rapport fra forprosjektet til kvinnehelseportalen.no/ Anne Winsnes Rødland
Oslo: Kilden kjønnsforskning.no ; Norske kvinners sanitetsforening, 2018
Lenke til dokumentet 

Brukertilfredshetsevaluering av kommunale tjenester for personer med rusmiddelproblem
Trondheim: Kompetansesenter rus Midt-Norge, 2018
Lenke til dokumentet 

Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne (årlig) [sist mottatt 2016]
Oslo: Helsedirektoratet
Lenke til dokumentet 

Evaluering av rettighetsfestingen av BPA: presentasjon av hovedfunn, 2. delrapport
S.l. : s.n., 2018
Lenke til dokumentet 

2018/19
Communication barriers in healthcare consultations/ Emine Kale
Oso: University of Oslo, Faculty of Medicine, 2017

En jobb å leve med? - en kvalitativ og kvantitativ studie blant norske leger om hvordan ønsket om å være en god lege utfordrer balansen mellom jobb og hjem
Oslo: Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, 2018
Lenke til dokumentet  

The role of practitioners in the implementation of evidence-based practices in mental health services : attitudes, participation, and experiences/ Karina E. Myhren Egeland
Oslo: University of Oslo. Faculty of Social Sciences, 2018
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diverse Tverrfaglig, jus, annet

Innsatt og utsatt – Rapport om soningsforholdene til utsatte grupper i norske fengsel
Oslo: Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), 2018
Lenke til dokumentet 

Kunnskapsoppsummering om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger/ Stina Svendsen... et al.
Trondheim: NTNU samfunnsforskning, 2018
Lenke til dokumentet

Stedsplanlegging som samfunnsmedisin
Oslo: The Norwegian Medical Society, 2018
Lenke til dokumentet 

Om magnetkamera vid bedömning av ålder – En studie av validiteten i radiologisk undersökning
Stockholm: Socialstyrelsen, 2018
Lenke til dokumentet 

Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring
Oslo: Riksrevisjonen, 2018
Lenke til dokumentet 

Undersøkelse av dødsstedet ved plutselig og uventet barnedød: en evalueringsstudie/ Pål Kristensen
Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), 2018
Lenke til dokumentet 

Mapping the experience and use of traditional healing in Northern Norway: among conventional health care providers, users and traditional healers/ Anette Iren Langås Larsen
Tromsø: UiT The Arctic University of Norway. Department of Community Medicine, 2018
Lenke til dokumentet 

Variasjoner i finansiering av fastlegeordningen
Oslo: IPSOS, 2018
Lenke til dokumentet 

Europeisk narkotikarapport 2018: trender og utviklinger
Oslo: EMCDDA, 2018
Lenke til dokumentet 

Pasientsikkerhet, kvalitetssikring, tilsynserfaringer

2018/16
Patient safety culture in a Norwegian hospital trust: the associations with structural changes and organisational and individual factors/ Anne Vifladt
Trondheim: NTNU, 2018

Komplikationer efter förlossning: riskfaktorer för bristningar, samt direkta och långsiktiga komplikationer
Stockholm: Socialstyrelsen, 2018
Lenke til dokumentet