Helsetilsynet

Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester og helse- og omsorgstjenester Koronapandemien 

Publikasjoner om koronapandemien er samlet helt nederst i artikkelen

 Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester og helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester

Helseatlas for kvalitet: en beskrivelse av kvalitet i utvalgte nødvendige helsetjenester for årene 2017–2019/ hovedforfatter: Kristel Ailin Guldhaugen
S.l.: Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), 2021
Lenke til dokumentet 

Rusfeltet må granskes!. Skyggeutvalgets sluttrapport
S.l.: Skyggeutvalget, 2020
Lenke til dokumentet 

Kodeveiledning 2021 - Regler og veiledning for klinisk koding i spesialisthelsetjenesten
Oslo: Direktoratet for e-helse, 2020
Lenke til dokumentet 

Å ville møte mennesket : en studie av erfaringskonsulenters kunnskapsbidrag innen psykisk helsevern/ Astrid Weber
Tromsø: Nord universitet, 2020
Lenke til dokumentet 

Guide to health informatics/ Enrico Coiera
Boca Raton, Fla.: CRC Press, 2015

Pasient- og brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenester — Minstekrav til personsentrerte tjenester: NS-EN 17398:2020
Oslo: Norsk standard, 2020
Lenke til dokumentet 

– Vårt høyeste ønske er at loven følges: ønskelister for psykiske helsetjenester fra pasienter/brukere, pårørende og ansatte. Nettundersøkelse høsten 2020/ Arnhild Lauveng, Eskil Skjeldal
Oslo: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, 2020
Lenke til dokumentet 

Drivere og barrierer for implementering og spredning av nye løsninger i helse- og omsorgssektoren: en kvalitativ studie med dybdeintervjuer og samtaler med ledere i kommuner, helseforetak og norsk helseindustri/ Geir Haakon Hilland, Merete Rørvik, Nina Vanvik Hansen
Trondheim: Sintef, 2020
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon Tilsynserfaringer, kvalitetsutvikling, pasientsikkerhetTilsynserfaringer, kvalitetsutvikling, pasientsikkerhet

Etablering av UKOM mot alle odds : om hvordan politisk styring trumfet faglige råd/ Chris Hagen Magnussen
Bergen: Universitetet i Bergen, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap, 2020
Lenke til dokumentet 

Textbook of patient safety and clinical risk management/ Editors: L. Donaldson [... et al]
Cham: Springer, 2020
Lenke til dokumentet 

Pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenestene i kommunene [temanummer Tidsskrift for omsorgsforskning]
Oslo: Tidsskrift for omsorgsforskning 2020: 2, 2020
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, barnevern Barn, barnevern

Befolkningens holdninger til barnevernet/ gjennomført av Sentio Research Norge
Oslo: Bufdir, 2020
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diverse Tverrfaglig, jus, annet

Styring og samstyring: governance på norsk/ Asbjørn Røiseland og Signy Irene Vabo
Bergen: Fagbokforl., 2016

Spesialisering og profesjonalisering: en beretning om den sivile norske helseforvaltnings utvikling fra 1809 til 2009 Del 2: 1983–1994 – Den nye helseforvaltning vokser frem, akkompagnert av dragkampen mellom departement og direktorat/ Ole Berg
Oslo: Statens helsetilsyn, 2020
Lenke til dokumentet 

Human-machine reconfigurations: plans and situated actions/ Lucy Suchman
Cambridge: Cambridge University Press, 2007

Faglig skjønn under press: fire case-studier og en sammenfatning/ Tereza Østbø Kuldova [... et al]
Oslo: OsloMet – storbyuniversitetet, 2020
Lenke til dokumentet 

Ny barnelov — Til barnets beste: Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 7. desember 2018. Avgitt til Barne- og familiedepartementet 4. desember 2020
Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, 2020
Lenke til dokumentet 

Handlingsrom for profesjonalisert velferd/ Volume editor: Bente Lilljan Lind Kassah, Hilde Nordahl-Pedersen, Wivi-Ann Tingvoll
Oslo: Cappelen Damm, 2021
Lenke til dokumentet 

Lavinntekt og levekår i Norge. Tilstand og utviklingstrekk – 2020/ Ivar Lima [... et al]
Oslo: Arbeids- og velferdsdirektoratet, 2020
Lenke til dokumentet 

De får ikke en sjanse: om unge med bostedsutfordringer
Oslo: Røde kors, 2020
Lenke til dokumentet 

Barriers and facilitators safeguarding children in dental care: clinical practice, attitudes and cooperation with social welfare services/ Anne Rønneberg
Oslo: University of Oslo. Faculty of Dentistry. Department of Paediatric Dentistry and Behavioural Science, 2020
Lenke til dokumentet 

Ledelse av mennesker i det nye arbeidslivet/ Jarle Bastesen [... et al]
Oslo: Cappelen Damm, 2020
Lenke til dokumentet 

2020/52
AI: myten om maskinene/ Morten Goodwin
Oslo: Humanist forlag, 2020

2020/54
Mikrober, helse og sykdom/ Merete Steen og Miklos Degré (red.) ; kapitteloppslag og øvrige tegninger: Deborah Maizels
Oslo: Gyldendal, 2020

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diverse Sosiale tjenester

Nav i en ny tid?: en evaluering av hvordan retningsvalgene i Stortingsmelding 33 implementeres på Nav-kontorene/ Knut Fossestøl, Elin Borg, Erik Breit
Oslo: OsloMet – storbyuniversitetet, 2020
Lenke til dokumentet 

Utredning om kommunale botiltak: rapport utarbeidet for Barne- og familiedepartementet, høsten 2020
Oslo: Oslo economics, 2021
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon koronapandemienKoronapandemien

Better housing is crucial for our health and the COVID-19 recovery
London: The Health Foundation, 2020
Lenke til dokumentet 

Sykepleieres erfaringer med første fase av koronapandemien – fra mars – oktober 2020/ Line Melby [... et al.]
Trondheim: SINTEF Digital, 2020
Lenke til dokumentet 

Familievernet under covid-19. Erfaringer og læring under nedstengning og i en ny hverdag/ Ingvil Thallaug Øverli, Tonje Gundersen
Oslo: OsloMet – storbyuniversitetet, 2020
Lenke til dokumentet 

Konsekvenser av covid-19 på barn og unges liv og helse: en hurtigoversikt
Oslo: Folkehelseinstituttet (FHI), 2020
Lenke til dokumentet 

Sosiale tjenester under covid-19
Bergen: Deloitte, 2021
Lenke til dokumentet