Helsetilsynet

Illustrasjon - ny litteratur, barnevern Barn, barnevern

Forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet : følgeevaluering, delrapport 4
Oslo : Deloitte, 2019
Lenke til dokumentet

Alvorlig vold mot små barn
Oslo: Kripos, 2019
Lenke til dokumentet 

Omsorg og rammer. Når barn trenger mer
Oslo: Statens helsetilsyn, 2019
Lenke til dokumentet 

 Sosiale tjenester   

Elevation, registration and standardisation: the professionalisation of social care workers: an inquiry report by the all-party parliamentary group on social care
London: House of Commons, 2019
Lenke til dokumentet 

Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier: sluttrapport/ Ira Malmberg-Heimonen [... et al]
Oslo: OsloMet – storbyuniversitetet, 2019
Lenke til dokumentet 

 Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester Illustrasjon - ny litteratur, kommunale helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester

Tvang og makt mot personer med utviklingshemming etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9: Likestillings- og diskrimineringsombudets gjennomgang av 32 saker fra Fylkesmannen i Hedmark
Oslo: Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), 2019
Lenke til dokumentet 

Indsatser til mennesker med psykiske vanskeligheder og misbrug
København: Socialstyrelsen (Danmark), 2019
Lenke til dokumentet 

Håndbok for ambulante akutteam/ Liv Jerven
S.l.: Akuttnettverket, 2019
Lenke til dokumentet 

Profesjonsetikk for psykologar/ Nina Dalen og Knut Dalen
Oslo: Samlaget, 2019

Understanding change in the treatment of traumatized youth: a study of treatment response and change processes in trauma-focused cognitive behavioral therapy/ Marie Lindebø Knutsen
Oslo: University of Oslo. Faculty of Social Sciences, 2019

Overordnet risiko- og sårbarhetsvurdering for IKT i helse- og omsorgssektoren: rapport fra Direktoratet for e-helse
Oslo: Direktoratet for e-helse, 2019
Lenke til dokumentet 

Evaluering av fastlegeordningen
Oslo: EY : Vista analyse, 2019
Lenke til dokumentet 

Pasienterfaringer med fastlegen og fastlegekontoret i 2018/19/ Hilde Hestad Iversen, Øyvind Andresen Bjertnæs, Olaf Holmboe
Oslo: Folkehelseinstituttet (FHI), 2019
Lenke til dokumentet 

Helse blant innvandrere i Norge. Levekårsundersøkelse blant innvandrere 2016 / Marte Kjøllesdal (red.)
Oslo: Folkehelseinstituttet (FHI), 2019
Lenke til dokumentet

Kartlegging av spesialisthelsetjenester: autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom/ Bjørg Eva Skogøy... et al.
Bodø: Nordlandsforskning, 2019
Lenke til dokumentet 

Regionale framskrivinger av etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester, 2017-2035/ Stefan Leknes [... et al]
Oslo: Statistisk sentralbyrå (SSB), 2019
Lenke til dokumentet 

Utredning og diagnostisering av utviklingshemming: rapport til Helse- og omsorgsdepartementet
Oslo: Helsedirektoratet, 2019
Lenke til dokumentet 

Fireårskonsultasjoner i barnehage: erfaringsinnhenting
Oslo: Helsedirektoratet, 2019
Lenke til dokumentet 

Hvor stilles diagnosen psykisk utviklingshemming?: en stikkprøveundersøkelse av diagnosesetting hos personer registrert med en psykisk utviklingshemming
Oslo: Statens helsetilsyn, 2019
Lenke til dokumentet 

Creating healthy lives: a whole-government approach to long-term investment in the nation’s health/ Tim Elwell-Sutton [... et al]
London: The Health Foundation, 2019
Lenke til dokumentet

Recovery in co-occurring mental health and substance use disorders: a qualitative study of first-person and staff experiences/ Eva Brekke
Drammen: University of South-Eastern Norway. Faculty of Health and Social Sciences, 2019
Lenke til dokumentet 

Mortality, substance use disorder and cardiovascular health care in persons with severe mental illness/ Ina Heidi Heiberg
Tromsø: UiT The Arctic University of Norway. Department of Clincial Medicine, 2019
Lenke til dokumentet 

Gränslösa möjligheter, gränslösa utmaningar?: behov av digitala stöd hos personal och patienter i cancervården
Stockholm: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys), 2019
Lenke til dokumentet 

Digifysiskt vårdval - Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet: slutbetänkande av utredningen Styrning för en mer jämlik vård
Stockholm: Socialdepartementet, 2019
Lenke til dokumentet 

Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019-2023
Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet, 2019
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diverse Tverrfaglig, jus, annet

Helse og jus/ Olav Molven
Oslo: Gyldendal juridisk, 2019

Vold i nære relasjoner: forståelser, konsekvenser og tiltak/ Kristin Skjørten [... et al]
Oslo: Universitetsforlaget, 2019
Lenke til dokumentet 

Perspektiver på ledelse/ Øyvind Lund Martinsen (red.)
Oslo: Gyldendal, 2019

Opphavsrett for begynnere/ Olav Torvund
Oslo: Universitetsforlaget, 2019

Juridisk metode og tenkemåte/ Alf Petter Høgberg, Jørn Øyrehagen Sunde (red.)
Oslo: Universitetsforlaget, 2019

Inntektssikring for befolkningen i yrkesaktiv alder – en sammenligning av syv nordeuropeiske land: notat/ Axel West Pedersen... et al.
Oslo: Institutt for samfunnsforskning, 2019
Lenke til dokumentet 

Trygdepolitikk og trygdemottak i åtte nordeuropeiske land/ Axel West Pedersen, Anne Skevik Grødem og Ines Wagner
Oslo: Institutt for samfunnsforskning, 2019
Lenke til dokumentet 

Digitale tiltak for foreldrestøtte: en systematisk oversikt over effekter og erfaringer/ Heid Nøkleby, Gerd M. Flodgren, Lars Jørun Langøien
Oslo: Folkehelseinstituttet (FHI), 2019
Lenke til dokumentet 

Pasientsikkerhet, kvalitetssikring, tilsynserfaringer

Personer med funktionsnedsättning riskerar att utsättas för brister i boendemiljö och omsorg: förstudierapport
Stockholm: Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), 2019
Lenke til dokumentet 

Patientsikkerhedsrapporten: bidrag fra sundhedsvæsenet 2018
København: Styrelsen for Patientsikkerhed, 2019
Lenke til dokumentet 

Händelseanalyser av suicid inom hälso- och sjukvården: en sammanställning och analys av händelseanalyser i Nitha Kunskapsbank
Stockholm: Socialstyrelsen, 2019
Lenke til dokumentet