Hopp til hovedinnhold

Illustrasjon - ny litteratur, sosiale tjenester Sosiale tjenester

Vold og trusler mot ansatte i NAV 2022 – oppdatert kunnskap og forslag til tiltak. Oslo: Arbeids- og velferdsdirektoratet, 2023. Lenke til dokumentet 

Unge med oppfølgingsbehov: opplevelser av samhandling med NAV/ Talieh Sadeghi, Cathrine Egeland og Aina Landsverk Hagen. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) : OsloMet, 2023. Lenke til dokumentet 

Sosiale tjenester til unge. Oppsummering av tilsyn gjennomført som egenvurdering i Innlandet 2022. Oslo: Statsforvalteren i Innlandet, 2023. Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, barnevern Barn, barnevern

Bruk av videokonferanse i psykologisk behandling og oppfølging av barn i barnevern: kunnskapsstatus og erfaringer blant behandlere og brukere/ Marian Ådnanes [... et al]. Trondheim: SINTEF digital, 2022. Lenke til dokumentet 

Kompetanse i barnevernet: kartlegging 2020/ Geir Hjemås, Svetlana Beyrer og Tone Dyrhaug. Oslo: Statistisk sentralbyrå (SSB), 2023. Lenke til dokumentet 

Evaluering av barnevernsreformen: oppstartsmåling i 2022, rett etter at reformen trådte i kraft – rapport/ Simen Pedersen [... et al]. Oslo: Menon Economics, 2023. Lenke til dokumentet

Samvær i praksis: en forskningsbasert undersøkelse av samværsordninger i barnevernet. Hovedrapport fra prosjektet «Samvær etter omsorgsovertakelse»/ Elisabeth Gording Stang [... et al]. Oslo: OsloMet – storbyuniversitetet, 2023. Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, pasientsikkerhet, kvalitetsutvikling, tilsynserfaringerPasientsikkerhet, kvalitetsutvikling, tilsynserfaringer

Vad har IVO sett 2022?: iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister för verksamhetsåret 2022. Stockholm: Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), 2023. Lenke til dokumentet 

Tillsyn av socialtjänstens handläggning av ärenden som rör barn och unga: redovisning av regeringsuppdrag S2020/08835. Stockholm: Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), 2023. Lenke til dokumentet 

Pasientsikkerhet for barn og unge med kjønnsinkongruens. Stavanger: Ukom, 2023. Lenke til dokumentet 

Undersøkelse av myndighetenes samordning av arbeidet med digital sikkerhet i sivil sektor. Oslo: Riksrevisjonen, 2023. Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, jus, annetTverrfaglig, jus, annet 

Rapport fra arbeidsgruppe for gjennomgang av regelverk som hindrer kommuner i drive kostnadseffektive ressurskrevende tjenester : Arbeidsgruppe fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet og KS. Oslo: KS/Arbeidsgruppen, 2023. Lenke til dokumentet 

Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltningen – en veileder. Oslo: Justis- og beredskapsdepartementet, 2023. Lenke til dokumentet 

Evaluering av Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll/ Utarbeidet for Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). Oslo: Proba samfunnsanalyse, 2023. Lenke til dokumentet 

Skyldig? : funksjonshemmedes møte med strafferettspleien/ Nina Christine Dahl. Oslo: Universitetsforlaget, 2023. Lenke til dokumentet [Bare tilgang i Allbok]

Begrunnelser: en veileder basert på Sivilombudets uttalelser. Oslo: Sivilombudet, 2023. Lenke til dokumentet 

Mer utsatta än andra: om våld och övergrepp mot barn med funktionsnedsättningar/ Carl-Göran Svedin, Åsa Landberg, Linda Jonsson. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2023. Lenke til dokumentet 

Nasjonal veiledningsfunksjon i saker om mindreårige ofre for menneskehandel – følgeevaluering av oppstart og innretning/ Hilde Lidén, Anne Skevik Grødem. Oslo: Institutt for samfunnsforskning, 2023. Lenke til dokumentet 

Medbestemmelsesbarometeret 2022: Hva nå? : mikromodellens møte med nye utfordringer. Oslo: OsloMet – storbyuniversitetet, 2023. Lenke til dokumentet 

Omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen/ Maria Teresa Grønning Dale, Helene Flood Aakvaag og Ida Frugård Strøm (redaktører). Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), 2023. Lenke til dokumentet 

Digital modenhet: strategi, teknologi, organisasjon og ledelse i fem generasjoner. Oslo: Cappelen Damm akademisk, 2023

Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester og helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester

Taking care of the caregivers. How characteristics of work environment affect patient safety/ Kirsten Brubakk. Oslo: University of Oslo, Faculty of Medicine, Institute of Health and Society, 2022. Lenke til dokumentet 

Den store forskjellen — Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse: utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 5. mars 2021. Avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 2. mars 2023. Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, 2023. Lenke til dokumentet 

Partssammensatt arbeidsgruppe på legevakt: Sluttrapport del 2. Oslo: Helsedirektoratet, 2023. Lenke til dokumentet 

Pasientjournalen – språk, dokumentasjon og helsekompetanse/ Magne Nylenna, Erlend Hem, Nina Husom (red.). Oslo: Det norske medicinske selskab, 2023. Lenke til dokumentet 

Sjuksköterskans ledarskap i det patientnära vårdandet av äldre personer i kommunens hemsjukvård: att leda i ett mellanrum av närhet och distans/ Maria Claesson. Borås: Högskolan i Borås, 2022. Lenke til dokumentet 

Sammen på sporet - Udvikling af forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge - Slutevaluering og bilagsrapport. København: Social- og boligstyrelsen, 2023. Lenke til dokumentet 

Nærhed i omsorg: evaluering af seks kommunale udviklingsprojekter/ Pia Kürstein Kjellberg, Martin Sandberg Buch & Emilie Mai Anderberg. København: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, 2023. Lenke til dokumentet 

Evaluering af pulje til faste, tværfaglige og selvstyrende teams i ældreplejen: midtvejsrapport/ Martin Sandberg Buch og Emmy Hjort-Enemark Topholm. København: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, 2023. Lenke til dokumentet 

Begrepsavklaringer – Vold og overgrep mot eldre og av eldre: avrop 6. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), 2023. Lenke til dokumentet