Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester og helse- og omsorgstjenester Koronapandemien 

Publikasjoner om koronapandemien er samlet helt nederst i artikkelen

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diverseTverrfaglig, jus, annet

Taushetsplikt i forvaltningen/ Jon Sverdrup Efjestad og Camilla Selman
Oslo: Universitetsforlaget, 2021

Kompetanseutvikling som virker: fra læring til implementering/ Glenn Ruud
Oslo: Universitetsforlaget, 2021
Lenke til dokumentet i Allvit for registrerte brukere fra statsforvalteren og Helsetilsynet 

Kommunenes helhetlige arbeid med vold mot kvinner og vold i nære relasjoner
Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), 2021
Lenke til dokumentet    

Hva vil vi med fosterdiagnostikken?: fosterdiagnostikkens etikk/ Bjørn M. Hofmann, Eivor A. Oftestad og Morten Magelssen
Oslo: Cappelen damm akademisk, 2021

Livsfortellinger : å fortelle fra eget liv med hjelp fra en samtalevenn/ Britt-Evy Westergård ; foto av Eli Lea
Oslo: Universitetsforlaget, 2021
Lenke til dokumentet   

Samarbeidsbasert forskning : demokratisk kunnskapsutvikling i psykisk helse- og rusarbeid/ Bengt Karlsson og Marit Borg
Oslo: Gyldendal, 2021
Lenke til dokumentet i Allvit for registrerte brukere fra statsforvalteren og Helsetilsynet   

Helse, velvære og livsvilkår hos unge LGBTI-personer i Norden : En forskningsoversikt og kartlegging av tiltak
København: Nordisk Ministerråd, 2021
Lenke til dokumentet    

Organisasjonsanalyse/ Per Morten Schiefloe
Oslo: Fagbokforlaget, 2021

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diverse Sosiale tjenester

Sosionomen i situasjonen/ Ingunn Tollisen Ellingsen [... et al]
Oslo: Universitetsforlaget, 2021
Lenke til dokumentet i Allvit for registrerte brukere fra statsforvalteren og Helsetilsynet

Hvilken effekt kan 52 uker karenstid fra AAP-ordningen ha på enkeltindividet / Lajla Berget
Haugesund: Høgskulen på Vestlandet, 2021
Lenke til dokumentet   

Samlede anbefalinger til et nyt ydelsessystem
København K: Ydelseskommissionen, 2021
Lenke til dokumentet    

Økonomisk og sosial ulikhet i Norge/ Knut Halvorsen og Steinar Stjernø
Oslo: Universitetsforlaget, 2021
Lenke til dokumentet i Allvit for registrerte brukere fra statsforvalteren og Helsetilsynet   

Illustrasjon - ny litteratur, barnevern Barn, barnevern

Å eie sin egen historie: rapport fra Barneombudets ekspertgruppe om samarbeid mellom tjenester
Oslo: Barneombudet, 2021
Lenke til dokumentet   

Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid/ Vigdis Bunkholdt og Inge Kvaran
Oslo: Gyldendal, 2021

Investering i efterværn: tværgående evaluering
S.l.: PWC, 2021
Lenke til dokumentet   

Ulike profesjoner, felles mål : barn og unge i risiko/ Heidi Omdal og Anne Brita Thorød (red.)
Oslo: Universitetsforlaget, 2021
Lenke til dokumentet i Allvit for registrerte brukere fra statsforvalteren og Helsetilsynet   

Hjelpetiltak for familier med barn 0-6 år ved bekymring for omsorgssvikt: vurdering og innhold i åtte systematiske oversikter
Oslo: Folkehelseinstituttet (FHI), 2021
Lenke til dokumentet    

Kunnskapsgrunnlaget for barn, unge og foreldres medvirkning i barnevernet : vurdering av relevante systematiske oversikter
Oslo: Folkehelseinstituttet (FHI), 2021
Lenke til dokumentet   

Psykt ensom: om ensomhet blant barn og unge
Oslo: Røde kors, 2021
Lenke til dokumentet    

The first 1000 days in the Nordic countries: a situation analysis
København K: Nordisk Ministerråd, 2021
Lenke til dokumentet    

The first 1000 days in the Nordic countries: psychosocial interventions and psychological tests: a review of the evidence
København K: Nordisk Ministerråd, 2021
Lenke til dokumentet    

Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester og helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester

Et tjenesteområde i utvikling. Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet: resultatrapport/ Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng og Linn Sørensen Holst
Oslo: Fafo, 2021
Lenke til dokumentet    

Evaluering og vurdering av avansert hjemmesykehus for barn
Oslo: Helsedirektoratet, 2021
Lenke til dokumentet    

Suksess eller katastrofe? Utviklingstrekk etter rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)/ Rune Ervik [... et al]
Bergen: NORCE Samfunnsforskning, 2021
Lenke til dokumentet    

Legemiddelforbruket i Norge 2016–2020: data fra Grossistbasert legemiddelstatistikk og Reseptregisteret
Oslo: Folkehelseinstituttet (FHI), 2021
Lenke til dokumentet    

Bipolare lidelser: forståelse og forebygging av tilbakefall/ Dag Vegard Skjelstad
Oslo: Universitetsforlaget, 2021
Lenke til dokumentet i Allvit for registrerte brukere fra statsforvalteren og Helsetilsynet

Menneskelige(re) møter – om samhandling, fellesskap og empati mellom beboere i en skjermet avdeling på sykehjem/ Adelheid Hummelvoll Hillestad
Oslo: Cappelen Damm akademisk, 2021
Lenke til dokumentet    

Undersøkelser av IT-satsingen Én innbygger - én journal; styring og anskaffelser
Oslo: Riksrevisjonen, 2021
Lenke til dokumentet    

Velferdsteknologiens ABC
Oslo: KS, 2021
Lenke til dokumentet   

Helsedirektoratets svar på oppdrag om tverrfaglig helsekartlegging
Oslo: Helsedirektoratet, 2021
Lenke til dokumentet    

Switched on: how do we get the best out of automation and AI in health care?/ Tom Hardie [... et al]
London: The Health Foundation, 2021
Lenke til dokumentet    

Complex trauma disorders - Understanding and treatment : A clinical trial of stabilizing group treatment for patients with PTSD and Dissociative disorders/ Harald Bækkelund
Oslo: University of Oslo. Faculty of Social Sciences, 2021
Lenke til dokumentet

Elder abuse in Norwegian nursing homes: Prevalence and risk factors/ Anja Botngård
Trondheim: Norwegian University of Science and Technology, Department of Public Health and Nursing, 2021
Lenke til dokumentet    

Vold, overgrep og forsømmelser i norske sykehjem: - om omfang og pågående forebyggende arbeid
Oslo: Helsedirektoratet, 2021
Lenke til dokumentet   

Persontilpasset medisin og folkehelse: kartlegging av oppsummert forskning/ Tor Atle Rosness [... et al]
Oslo: Folkehelseinstituttet (FHI), 2021
Lenke til dokumentet    

Forebyggende helsearbeid: folkehelsearbeid i teori og praksis/ John Gunnar Mæland
Oslo: Universitetsforlaget, 2021
Lenke til dokumentet i Allvit for registrerte brukere fra statsforvalteren og Helsetilsynet 

Kropp, kommunikasjon, aktørskap: utviklingshemma barn og unge si livsverd i den institusjonelle konteksten barnebustad/ Ingunn Fylkesnes
Bodø: Nord universitet, 2021
Lenke til dokumentet   

God helse : kunnskap for framtidens kommunehelsetjeneste/ Marianne Hedlund, Kari Ingstad og Aud Moe (red.)
Oslo: Universitetsforlaget, 2021
Lenke til dokumentet    

Mirror, mirror 2021: reflecting poorly. health care in the U.S. compared to otherhHigh-income countries/ Eric C. Schneider... et al.
New York: The Commonwealth Fund, 2021
Lenke til dokumentet    

Evaluering av fritt behandlingsvalg
Oslo: Universitetet i Oslo. Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED), 2021
Lenke til dokumentet    

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diversePasientsikkerhet, kvalitetsutvikling, tilsynserfaringer

Healthcare regulation and resilience - a Norwegian multilevel case study/ Sina Furnes Øyri
Stavanger: University of Stavanger, Faculty of Health Sciences, 2021
Lenke til dokumentet   

Kontrollmetoder for plassering av nasogastrisk ernæringssonde
Stavanger: Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom), 2021
Lenke til dokumentet    

Overvåking av blod i Norge 2020 – Andre uønskede hendelser
Oslo: Helsedirektoratet, 2021
Lenke til dokumentet    

Organ- och vävnadsdonation i Sverige 2020
Stockholm: Socialstyrelsen, 2021
Lenke til dokumentet    

Overvåking av blod i Norge 2020 – Blodgiverkomplikasjoner
Oslo: Helsedirektoratet, 2021
Lenke til dokumentet   

Illustrasjon koronapandemienKoronapandemien

Erfaringsgjennomgang etter utvalgte utbrudd av covid-19 i Norge, desember 2020 – mars 2021
Oslo: Folkehelseinstituttet (FHI), 2021
Lenke til dokumentet    

Hvad kan vi lære af covid-19 på det kommunale sundheds- og ældreområde?: kvalitativ erfaringsopsamling og pejlemærker/ Emmy Hjort-Enemark Topholm og Martin Sandberg Buch
Kølbenhavn: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, 2021
Lenke til dokumentet    

Skandinavisk forskning om konsekvenser av covid-19 på velferd, likestilling, livsvilkår og livskvalitet : andre oppdatering : et systematisk litteratursøk med sortering/ Rigmor C Berg, Gunn Eva Næss, Heid Nøkleby
Oslo: Folkehelseinstituttet (FHI), 2021
Lenke til dokumentet    

Covid-19 og ungdoms opplevelse av å bo på barnevernsinstitusjon (CoBa-studien): En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12-18 år: Delrapport 2 av 3/ Gertrud Sofie Hafstad, Else-Marie Augusti og Linn-Eirin Aronsen Haugen
Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), 2021
Lenke til dokumentet    

Skandinavisk forskning om konsekvenser av covid-19 på velferd, likestilling, livsvilkår og livskvalitet : andre oppdatering : – tredje oppdatering: et systematisk litteratursøk med sortering/ Rigmor C Berg, Gunn Eva Næss, Heid Nøkleby
Oslo: Folkehelseinstituttet (FHI), 2021
Lenke til dokumentet    

Konsekvenser av covid-19 på barn og unges liv og helse: oppdatering av en hurtigoversikt
Oslo: Folkehelseinstituttet (FHI), 2021
Lenke til dokumentet    

Innvandrerbefolkningen under koronapandemien: smitte, vaksine og konsekvenser for integreringen. Rapport fra ekspertgruppe
Oslo: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), 2021
Lenke til dokumentet    

Ungdata 2021. Nasjonale resultater/ Anders Bakken
Oslo: NOVA. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, 2021
Lenke til dokumentet