Helsetilsynet

Illustrasjon - ny litteratur, barnevern Barn, barnevern

2018/29
Barnas barnevern: trygt, nyttig og samarbeidende for barn/
[Alexander proff ... [et al.] ; foto: Morten Brun; red.: Ida Steinrem]
Oslo: Universitetsforl., 2018

Forsvarlighet og internkontroll i barnevernet. Resultater fra en kvalitativ undersøkelse/ Sidsel Sverdrup [... et al]
Oslo: VID vitenskapelige høgskole, 2018
Lenke til dokumentet

Barn på tvang. Nyere styringstrender og konkurrerende diskurser i institusjonsbarnevernet/ Monika Alvestad Reime
Bergen: Universitetet i Bergen, 2018
Lenke til dokumente

Sårbarhet og styrke: barnevernets møte med minoritetsjenter utsatt for vold og sterk kontroll/ Anja Bredal, Eli Ramsvik Melby
Oslo: Velferdsforskningsinstituttet NOVA, 2018
Lenke til dokumentet

Rettssikkerhet ved akuttvedtak etter barnevernloven § 4-6 annet ledd: i lys av menneskerettslige rettssikkerhetsgarantier og domstolskontroll/ Kaia Plathe Maartmann
Bergen: University of Bergen. Faculty of Bergen, 2018
Lenke til dokumentet

Evaluering av tilsynsordningen med barn i fosterhjem/ Iselin Kjelsaas [... et al]
Oslo: Menon Economics, 2018
Lenke til dokumentet

«Også disse barnas beste»: kommunalt barneverns arbeid med barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd/ Ingvil Thallaug Øverli [... et al]
Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), 2018
Lenke til dokumentet

"Balansekunst i det godes tjeneste" ; en kvalitativ case studie av ansattes bevissthet rundt etiske dilemma i barnevernstjenesten i Stavanger/ Karoline Skåden
Stavanger: Universitetet i Stavanger, Samfunnsvitenskapelig fakultet, 2018
Lenke til dokumentet

Barnevernets kommunikasjon av rettsinformasjon til innvandrere/ Vegard Lund Moseid
Oslo: Universitetet i Oslo. Avdeling for forvaltningsinformatikk, 2018
Lenke til dokumentet

Bruk av faglige teorier i barnevernets arbeid med omsorgsvurderinger/ Roger Halvorsen
Bodø: Nord universitet, 2018
Lenke til dokumentet

Fra pliktig omsorg til rett på kjærlighet: en kvalitativ studie av kunnskapsledelse og lovendring i barnevernet/ Renate Lindbak, Elin Ree
Bodø: Nord universitet, 2018
Lenke til dokumentet

Beredskap på barneverninstitusjon: hvordan kan prinsipper for "resiilience engineering" benyttes for å styrke beredskap på barneverninstitusjon?/ Åse Linn Ellingsen Haagensen
Stavanger: University of Stavanger, 2018
Lenke til dokumentet

Att samtala med barn – Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården
Stockholm: Socialstyrelsen, 2018
Lenke til dokumentet

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diverse Tverrfaglig, jus, annet

Lovsamlinger
Norges lover: lovsamling for helse- og sosialsektoren
[sist mottatt: 2018-2019]/ redaktør: Aslak Syse
Oslo: Gyldendal

Døden i livet/ Aud Johannessen [... et al]
Oslo: Cappelen Damm, 2018
Lenke til dokumentet

Rapport fra arbeidsgruppe med KMD, FIN, HOD, Hdir og KS om ressurskrevende tjenester
Oslo: [Kommunal- og moderniseringsdepartementet], 2018
Lenke til dokumentet [bare på intranett]

Rettssikkerhet – likeverd og likeverdig behandling: mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser i møte med strafferettspleien/ Terje Olsen [... et al]
Bodø: Nordlandsforskning, 2018
Lenke til dokumentet

Klart lovspråk i helsepersonelloven?: med vekt på en analyse av praksis fra Helsepersonellnemnda/ Stine Mathilde Birkeland Carlsen
Oslo: Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, 2018
Lenke til dokumentet

Risikovurderinger i forbindelse med outsourcing av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i petroleumssektoren/ Sissel Ertenstein og Silje Avlesen Løfgren
Stavanger: Universitetet i Stavanger, 2018
Lenke til dokumentet

Hjemmelen for å bruke varslings- og lokaliseringsteknologi som helsehjelp til mennesker med en demensdiagnose : en drøfting av reguleringene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A og § 4-6 a/ Ida Victoria Rullestad Odland
Bergen: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, 2018
Lenke til dokumentet

2018/36
Offentleglova: lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd : lovkommentar/
Kristian Brandt ... [et al.]
Oslo: Universitetsforl., 2018

2018/35
Statsansatteloven – særlov om ansettelse og opphør av arbeidsforhold i staten/
Gerd Engelsrud
Oslo: Cappelen Damm akademisk, 2018

2018/32
Personvern – Publisering og behandling av personopplysninger/
Jon Wessel-Aas og Magnus Ødegaard
Oslo: Gyldendal, 2018

Narkotika i Norge
Oslo: Folkehelseinstituttet (FHI), 2018
Lenke til dokumentet

2018/33
Jeg lever et liv som ligner deres: en levnetsbeskrivelse/
Jan Grue
Oslo: Gyldendal, 2018

Livskvalitet blant innvandrere: en analyse basert på Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016/ Anders Barstad
Oslo: Statistisk sentralbyrå (SSB), 2018
Lenke til dokumentet

Resilente og helsefremmende lokalsamfunn. En kunnskapsoppsummering/ Jannike Kaasbøll, Line Melby, Eva Lassemo
Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn, 2018
Lenke til dokumentet

2018/31
Håndtering av legemidler/
Lars André Olsen, Eva Kofoed, Lisbeth Ø. Rygh
Oslo: Cappelen Damm akademisk, 2018

Medisinhistorisk mønstring
Oslo: The Norwegian Medical Society, 2018
Lenke til dokumentet

Biologisk terror og krig – realiteter og konsekvenser/ Waage, Elisabeth
Tromsø: UIT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet, 2018
Lenke til dokumentet

Pasientsikkerhet, kvalitetssikring, tilsynserfaringer

Uønskede hendelser knyttet til legemiddelhåndtering av antibiotika i spesialisthelsetjenesten/ Hajar Chairi
Oslo: Universitetet i Oslo. Farmasøytisk institutt, 2018
Lenke til dokumentet

Feil og avvik ved legemiddelhåndtering av antitrombotiske legemidler i spesialisthelsetjenesten/ Mariam Bayar Korkosh
Oslo: Universitetet i Oslo. Farmasøytisk institutt, 2018
Lenke til dokumentet

Samverkan för multisjuka äldres välbefinnande: nationell tillsyn inom hälso- och sjukvård 2017
Stockholm: Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), 2018
Lenke til dokumentet

 Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester Illustrasjon - ny litteratur, kommunale helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester 

2018/30
Dobbelt opp: om ruslidelser og psykiske lidelser/
Reidunn Evjen, Knut Boe Kielland og Tone Øiern
Oslo: Universitetsforl., 2018

Utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer for kommunal døgnrehabilitering – Kartlegging av resultatindikator for funksjonsforbedring
Oslo: Helsedirektoratet, 2018
Lenke til dokumentet

2018/34
Doctor in an unfamiliar country – a challenge to professional identity? : interactional experiences of newly employed international medical doctors and Norwegian health personnel/
Erik Skjeggestad
Oslo: University of Oslo, Faculty of Medicine, 2018

Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner
Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), 2018
Lenke til dokumentet

The state of health care and adult social care in England 2017/2018
London: Care Quality Commission, 2018
Lenke til dokumentet

 Sosiale tjenester

2018/28
Kort om NAV/
Asgeir Solstad
Oslo: Universitetsforl., 2018

Organisering og praktisering av ungdomsarbeid ved seks NAV-kontorer
Oslo: Proba samfunnsanalyse, 2018
Lenke til dokumentet

Betydelsen av socialtjänstens organisering och ärendebelastning för kvaliteten i verksamheten. En kunskapssammanställning
Stockholm: Socialstyrelsen, 2018
Lenke til dokumentet

Kommunale botiltak for barn og unge: en hvit flekk i velferdsstaten/ Hilde Lidén [... et al]
Oslo: Institutt for samfunnsforskning, 2018
Lenke til dokumentet

Hjemløshed blandt kvinder i Danmark: en kvalitativ interviewundersøgelse/ Lars Benjaminsen [... et al]
København: VIVE (Viden til Velfærd), 2018
Lenke til dokumentet

NAVs hovedmål sett fra NAV-kontoret - En kvantitativ analyse av overgang til arbeid/ Andreas Roaldsnes
Oslo: NAV, 2018
Lenke til dokumentet