Helsetilsynet

Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester og helse- og omsorgstjenester Koronapandemien

Publikasjoner om koronapandemien er samlet helt nederst i artikkelen.

 Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester og helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester

Making healthcare safer III : A critical analysis of existing and emerging patient safety practices
Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality, 2020
Lenke til dokumentet

Trauma radiology in northern Norway/ Anna Bågenholm
Tromsø: UiT The Arctic University of Norway, 2020
Lenke til dokumentet 

Hvordan er sykehusene forberedt på IKT-bortfall? Kartlegging ved fem virksomheter
Oslo: Statens helsetilsyn, 2020
Lenke til dokumentet 

Exploring hospital readmissions from the primary healthcare service: A multiple case study/ Malin Knutsen Glette
Stavanger: University of Stavanger, Faculty of Health Sciences, 2020
Lenke til dokumentet 

Håndbok for hjemmetjenesten 2020
Oslo: Pedlex, 2020

Demensomsorg for innvandrere: en håndbok/ utarbeidet av Nordens velferdssenters temanettverk for demens og etniske minoriteter
Stockholm: Nordens velferdssenter, 2020
Lenke til dokumentet 

Vernepleiere sine erfaringer med praktisering av brukermedvirkning for personer utviklingshemming: hvordan kan brukermedvirkning fremme aktivt medborgerskap?/ Ørjan Klungtveit
Sandnes: VID vitenskapelige høgskole, 2020
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, barnevern Barn, barnevern

Tidligere anbragte unge – 18 år og på vej mod voksenlivet: forløbsundersøgelse af tidligere anbragte unge født i 1995
København: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, 2020
Lenke til dokumentet 

How safe are our children?: an overview of data on adolescent abuse
London: NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children), 2020
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diverse Sosiale tjenester

Kunnskapsdeling på NAV-kontor/ Nina Thorbjørnsen
Stavanger: Universitetet i Stavanger, Samfunnsvitenskapelig fakultet, 2020
Lenke til dokumentet 

Krysspress – Dilemmaer i sosialt arbeid i velferdsstaten/ Signe Ylvisaker og Marianne Rugkåsa
Oslo: Gyldendal, 2020

Brukertilfredshet og tillit i koronasituasjonen: NAVs personbrukerundersøkelse og arbeidsgiverundersøkelse 2020
Oslo: Nav, 2020
Lenke til dokumentet

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag: alutbetänkande av Utredningen Framtidens socialtjänst
Stockholm: Socialdepartementet, 2020
Lenke til dokumentet 

Kvalitet på botilbud – et litteraturstudie om kvalitet på botilbud for mennesker med psykiske vanskeligheder/ Pernille Skovbo Rasmussen [... et al]
København: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, 2020
Lenke til dokumentet 

Kvalitet i bostøtte – et litteraturstudie om kvalitet i bostøtte for mennesker med psykiske vanskeligheder i egen bolig/ Agnete Aslaug Kjær [... et al]
København: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, 2020
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diverse Tverrfaglig, jus, annet

Vurdering av det samlede tilbudet under straffegjennomføring for personer med rusmiddelproblematikk/ utarbeidet for Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet
Oslo: Oslo economics, 2020
Lenke til dokumentet 

Dette er Norge 2020
Oslo: Statistisk sentralbyrå (SSB), 2020
Lenke til dokumentet 

Norges lover: lovsamling for helse- og sosialsektoren [sist mottatt: 2020-2021]/ redaktør: Aslak Syse
Oslo: Gyldendal

Sourcingstrategier for IKT i offentlig sektor: om skytjenester og digitale veivalg i fire statlige virksomheter og fire kommuner/ Åsmund Arup Seip
Oslo: Fafo, 2020
Lenke til dokumentet 

Økonomi, helse og livskvalitet: en analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017/ Anders Barstad
Oslo: Statistisk sentralbyrå, 2020
Lenke til dokumentet 

Utredning av status og tiltak for å sikre kvalitet, rekruttering og tilgang på rettsmedisinsk kompetanse i Norge
Oslo: Helsedirektoratet, 2020
Lenke til dokumentet 

Håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn
Oslo: KS, 2020
Lenke til dokumentet 

Mobilitet blant eldre på boligmarkedet – holdninger, drivere og barrierer/ Jardar Sørvoll (red.) [... et al]
Oslo: OsloMet – storbyuniversitetet, 2020
Lenke til dokumentet

Mellom hjelp og straff : fungerer nye straffereaksjoner for ungdommer etter intensjonen?/ Therese Andrews, Ann Kristin Eide
Bodø: Nordlandsforskning, 2019
Lenke til dokumentet 

Inkluder oss! – Vi må bli hørt og sett. Det handler om respekt: rapport fra rettighetsseminar for mennesker med utviklingshemming
S.l.: Stiftelsen SOR, 2020
Lenke til dokumentet 

Livskvalitet i Norge 2019/ Ragnhild Bang Nes [... et al]
Oslo: Folkehelseinstituttet (FHI), 2020
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon Tilsynserfaringer, kvalitetsutvikling, pasientsikkerhetTilsynserfaringer, kvalitetsutvikling, pasientsikkerhet

Brukere som informanter i tilsynsarbeid: - om fylkesmennenes erfaringer med å anvende brukere som informanter i ROP-tilsynet/ Rigmor Hartvedt
Oslo: OsloMet – storbyuniversitetet, 2020
Lenke til dokumentet [lenke virker bare fra intranett]

Foretaksstraff til helseforetakene. Når sykehusene straffes for pasientskader/ Erik Ganesh Iyer Søegaard
Oslo: Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, 2020
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon koronapandemienKoronapandemien

Hva har vi lært av Covid-19 pandemien?: notater – virtuell konferanse 23. juni 2020
Trondheim: SINTEF, 2020
Lenke til dokumentet 

Tap og tillit : ungdoms livstilfredshet og samfunnsdeltagelse under pandemien/ Ingunn Marie Eriksen, Lars Birger Davan
Oslo: Velferdsforskningsinstituttet NOVA, 2020
Lenke til dokumentet 

Vi har nå holdt hjulene i gang: kommunenes integreringsarbeid under koronautbruddet/ Hanne C. Kavli og Ragna Lillevik
Oslo: Fafo, 2020
Lenke til dokumentet 

Likestillingskonsekvenser av koronapandemien – Vold mot kvinner
Oslo: Kilden kjønnsforskning, 2020
Lenke til dokumentet 

Oversett og etterlatt – Om Covid-19 pandemien og smittevernberedskap for personer som selger sex/ Astrid Renland, Ida Kock og Ulla Bjørndahl
Oslo: Prosenteret, 2020
Lenke til dokumentet 

Covid-19 [temahefte Tidsskr Nor Legeforen]
Oslo: Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 7, 2020
Lenke til dokumentet 

Erfaringer kommunalt rusarbeid under pandemien
S.l.: Kommunetorget.no, 2020
Lenke til dokumentet 

Påverkar covid-19-pandemin befolkningens psykiska hälsa?: en snabb systematisk litteraturöversikt (”rapid review”) Version 1.0
Stockholm: Folkhälsomyndigheten, 2020
Lenke til dokumentet 

Evaluering av handlingsplanen Trygghet, mangfold, åpenhet. Delrapport 2 – konsekvensene av koronapandemien/ utarbeidet for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Oslo: Proba samfunnsanalyse, 2020
Lenke til dokumentet 

Socialstyrelsens plan inför eventuella nya utbrott av covid-19: Socialstyrelsens rapportering av uppdrag (S2020/05825/FS (delvis))
Stockholm: Socialstyrelsen, 2020
Lenke til dokumentet 

Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien: statusrapport 7
Oslo: Bufdir, 2020
Lenke til dokumentet