Helsetilsynet

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diverse Tverrfaglig, jus, annet

Muligheter og hindringer for barn i lavinntektsfamilier: en kunnskapsoppsummering/ Christer Hyggen, Ingar Brattbakk & Elling Borgeraas
Oslo: NOVA. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, 2018
Lenke til dokumentet

2018/42
Omsorgsforståelser: mellom poesi, profesjon og politikk/ Randi Edland Kroken (red.)
Oslo: Universitetsforl., 2018

En analyse av inndelingen av regional stat: hovedrapport
Oslo: Difi, 2018
Lenke til dokumentet 

IKT-sikkerhet i alle ledd — Organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet : utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 15. september 2017, avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 3. desember 2018
Oslo: Justis- og beredskapsdepartementet, 2018
Lenke til dokumentet 

2015/43
Rettspsykiatriske beretninger: om sakkyndighet og menneskeskjebner/
Pål Grøndahl og Ulf Stridbeck (red.)
Oslo: Gyldendal akademisk, 2015

Organisasjonsformer i offentlig forvaltning : en kartlegging/ Oddbjørg Bakli, Trond Kråkenes og Magne Langset
Oslo: Difi, 2018
Lenke til dokumentet

Håndbok for barn og unges psykiske helse
Oslo: RBUP Øst og Sør
Lenke til dokumentet 

 Sosiale tjenester

Utvei – Utvikling av veiledningssamtalen i NAV: forskningsbasert utviklingsarbeid for og med veiledere/ Kristin Halvorsen [... et al]
Oslo: Nav, 2018
Lenke til dokumentet 

Omfanget av vanskeligstilte på boligmarkedet – en kapabilitetstilnærming/ Lars Chr. Monkerud, Kim Astrup, Viggo Nordvik
Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, 2018
Lenke til dokumentet

Socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø: stress, arbejdspres og muligheden for at levere kvalitet i arbejdet
Kongens Lyngby: Cowi, 2018
Lenke til dokumentet 

Håndtering av vold og trusler i NAV : en gjennomgang av tiltak og implementering av kunnskap/ Kurt Elvegård og Gudveig Gjøsund
Trondheim: NTNU Samfunnsforskning, 2018
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, barnevern Barn, barnevern

Vi vil også bli hørt! Informasjon og medvirkning for fosterbarn med utviklingshemming/ Hege Sundt, Eireen Finden og Ingvild Hollekve
Oslo: Redd barna, 2018
Lenke til dokumentet 

Vold og overgrep mot barn i et livsløpsperspektiv: en kunnskapsoppsummering
Grimstad: Stine Sofies stiftelse, 2018
Lenke til dokumentet 

Børn og unge i Danmark - Velfærd og trivsel 2018/  Mai Heide Ottosen [... et al]
København: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2018
Lenke til dokumentet 

Trygge rammer for fosterhjem
Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), 2018
Lenke til dokumentet 

Samvær etter omsorgsovertakelse: en barnefaglig og juridisk utredning/ Elisabeth Gording Stang og Gunn-Astrid Baugerud
Oslo: OsloMet – storbyuniversitetet, 2018
Lenke til dokumentet 

2018/50
Child welfare removals by the state : a cross-country analysis of decision-making systems/
edited by: Kenneth Burns, Tarja Pösö, Marit Skivenes
New York: Oxford University Press, 2017

 Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester Illustrasjon - ny litteratur, kommunale helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester 

Evaluering af forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri II: evalueringsrapport udarbejdet for Sundhedsstyrelsen/ Pia Vedel Ankersen & Mette Houborg
Aarhus N: Defactum : Cowi, 2018
Lenke til dokumentet 

Digitale legetimer skyter fart – er det riktig behandling/ Roger Østvold [... et al]
Oslo: Accenture, 2018
Lenke til dokumentet

Health at a glance Europe 2018 [siste utgave 2018]: state of health in the EU cycle
Geneva: OECD, 2018
Lenke til dokumentet 

Förbättrad uppföljning av tvångsvården – Alternativa metoder för att samla in data
Oslo: Socialstyrelsen, 2018
Lenke til dokumentet 

Voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd: en kortlægning af virksomme metoder og lovende praksis/ Maria Lomborg Røgeskov, Kirstine Karmsteen og Didde Cramer Jensen
København K: VIVE (Viden til Velfærd), 2018
Lenke til dokumentet 

Studies in pathways to care – duration of untreated psychosis and its determining factors in early psychosis/ Erling Inge Kvig
Tromsø: UiT Norges arktiske universitet, 2018
Lenke til dokumentet 

2018/45
Obstetric care in Norway: the role of institution availability and place of delivery for maternal and perinatal outcomes/
Hilde Marie Engjom
Bergen: University of Bergen, 2018

2018/44
"Det er litt som et eget språk": erfaringsmedarbeideres forståelser og bruk av erfaringsbasert kunnskap i samarbeid med brukere i psykisk helse- og rustjenester/
forfattere: Trude Klevan [... et al]
Oslo: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, 2018

Det viktigste først — Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester : utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 5. april 2017, avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 13. desember 2018
Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet, 2018
Lenke til dokumentet 

2018/46
Ute på sykehjem. kvaliteter ved uteliv og naturkontakt på sykehjem i Telemark: "leve hele livet". eksempelsamling 2018

Skien: Fylkesmannen i Telemark, 2018
Lenke til dokumentet 

Dödfödda barn – en inventering och förslag på åtgärder
Stockholm: Socialstyrelsen, 2018
Lenke til dokumentet

2018/47
Migrasjon, helse og profesjon/
Jonas Debesay og Christine Tschudi-Madsen (red.)
Oslo: Gyldendal, 2018

2018/47
"Kvinder med begavelse for lægevirksomhed": Norges første kvinnelige leger, og tiden de virket i/
Cecilie Arentz-Hansen
Oslo: Cappelen Damm, 2018

2018/49
Conceiving infertility : infertility treatment and assisted reproductive technologies in 20th century Norway/
Eira Bjørvik
Oslo: University of Oslo. Faculty of Medicine, 2018

Pasientsikkerhet, kvalitetssikring, tilsynserfaringer

Skjerming i psykisk helsevern: risiko for umenneskelig behandling
Oslo: Sivilombudsmannen, 2018
Lenke til dokumentet 

Riksrevisjonens undersøkelse av tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen
Oslo: Riksrevisjonen, 2018
Lenke til dokumentet 

Utvärdering av det nya klagomålssystemet inom hälso- och sjukvården: delrapport
Stockholm: Statskontoret, 2018
Lenke til dokumentet 

Kapaciteten i sjukvården – att hantera kritiska lägen
Stockholm: Socialstyrelsen, 2018
Lenke til dokumentet 

Følgeevaluering "Styrket involvering av pasienter, brukere og pårørende i tilsyn"/ Jan Wilhelm Lippestad
Trondheim: Sintef helse, 2018
Lenke til dokumentet