Helsetilsynet

Illustrasjon - ny litteratur, barnevern Barn, barnevern

Vem bryr sig – när samhället blir förälder: barns röster om att växa upp i den sociala barnavården
Stockholm: Barnombudsmannen, 2019
Lenke til dokumentet

Betydning av utdanning, praksis, veiledning og autorisasjonsordninger for økt kvalitet i yrkesutøvelsen i barnevernet. En litteraturgjennomgang/ Sabine Wollscheid og Trude Røsdal
Oslo: NIFU, 2019
Lenke til dokumentet  

Mot et barneperspektiv i barnevernet. En studie av implementeringen av programmet Mitt Liv Barnevern/ Kaja Eek-Larsen... et al.
Bergen: Centre for Research on Discretion and Paternalism, 2019
Lenke til dokumentet  

Høringsnotat – forslag til ny barnevernslov
Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), 2019
Lenke til dokumentet          

Kompetanse og dialog : evaluering av utprøving av samtaleprosess i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Kristiansand: Oxford Research, 2019
Lenke til dokumentet 

 Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester Illustrasjon - ny litteratur, kommunale helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester 

Helseatlas for fødselshjelp: bruk av helsetjenester innen fødselshjelp i perioden 2015–2017/ Hanne Sigrun Byhring [... et al]
Bodø: Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), 2019
Lenke til dokumentet 

Intellectual disability among in-patients with substance use disorders/ Kirsten Braatveit
Bergen: Universitetet i Bergen, 2019
Lenke til dokumentet 

Bokvalitet og verdighet - en evaluering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser/ Solvår Wågø, Karin Høyland, Lars Arne Bø
Oslo: SINTEF, 2019
Lenke til dokumentet 

2019/24
Pathways through care - organisational, staff and patient characteristics, person-centred care and its association with quality of life in Norwegian nursing homes/
Irene Mari Røen
Oslo: University of Oslo, Faculty of Medicine, 2019

Enlige med demens: hvem er de, hvilke udfordringer møder de, og hvilken støtte får de i deres hverdagsliv?
København: VIVE (Viden til Velfærd), 2019
Lenke til dokumentet 

Aktivitetsvenn. En studie av et frivillig tilbud rettet mot personer med demens med vekt på de frivilliges erfaringer/ Jardar Sørvoll, Thomas Hansen
Oslo: NOVA. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, 2019
Lenke til dokumentet

Collaboration and service quality among health care professionals working with children and their families in Norwegian municipalities: SKO-studien/ Sabine Kaiser
Tromsø: UIT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet, 2019
Lenke til dokumentet

Allvarliga skador och vårdskador – Fördjupad analys av skador och vårdskador i somatisk vård av vuxna vid akutsjukhus
Stockholm: Socialstyrelsen, 2019
Lenke til dokumentet 

2019/28
Legevaktens historie: fra barberkirurg til digital vaktlege/
Steinar Hunskår, Hogne Sandvik
Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, 2018

Pasientsikkerhet, kvalitetssikring, tilsynserfaringer

De etterlatte ved hendelsesbaserte tilsyn av dødsfall – en evaluering: Evalueringsrapport av prosjektet ‘Styrket involvering av pasienter, brukere og pårørende i tilsyn – de etterlatte ved hendelsesbaserte tilsyn av dødsfall/ Siri Wiig (red.)
Stavanger: Universitetet i Stavanger, Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (SHARE), 2019
Lenke til dokumentet 

Status på spørgeskemaundersøgelse af det sundhedsfaglige tilsyn i 2018
København: Styrelsen for Patientsikkerhed, 2019
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diverse Tverrfaglig, jus, annet

Befolkningsundersøkelse om personvern i resepsjonen på legekontor: gjennomført oktober 2018 av Norstat for Forbrukerrådet
Oslo: Forbrukerrådet, 2019
Lenke til dokumentet 

Folkehelseinstituttet – hvordan ble det som det er?
Oslo: The Norwegian Medical Society, 2019
Lenke til dokumentet 

2019/25
The book of why: the new science of cause and effect/
Judea Pearl and Dana Mackenzie
S.l.: Allen Lane, 2018

2019/26
Personvern og GDPR i praksis/
Eva Jarbekk og Simen Sommerfeldt
Oslo: Cappelen Damm akademisk, 2019

In Home we trust : an ethnographic study of mental health and the use of traditional medicine in a North Norwegian community/ Mona Anita Kiil
Tromsø: UIT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet, 2019
Lenke til dokumentet 

2019/27
Rørt, rammet og rystet: faglig vekst gjennom veiledning/
Susanne Bang ; oversatt av Lisbeth Nilsen
Oslo: Gyldendal akademisk, 2003

Vold og trusler – et stort arbeidsmiljøproblem i helse- og sosialsektoren: en kunnskapsoppsummering/ Inger Marie Hagen
Oslo: Fafo, 2019
Lenke til dokumentet 

Barns rettigheter i Norge – en måling/ Malcolm Langford og Tori Loven Kirkebø
Bergen: Chr. Michelsen Institute (CMI), 2019
Lenke til dokumentet 

Åpenhet i grenseland – Bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen: utredning fra et utvalg oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet 6. oktober 2017, avgitt 30. april 2019
Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, 2019
Lenke til dokumentet 

 Sosiale tjenester   

2019/23
Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling : et svar på velferdsstatens utfordringer?/
Hilde Aamodt ... [et al.]
Bergen: Fagbokforlaget, 2019

Prioriteringar för forskning om socialtjänsten – Perspektiv från brukare, policy och praktik
Stockholm: Forskningsrådet för Hälsa, Arbetsliv och Välfärd (Forte), 2019
Lenke til dokumentet 

2019/22
Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid/
Marianne Skytte
Oslo: Gyldendal, 2019