Helsetilsynet

Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester og helse- og omsorgstjenester Koronapandemien

Publikasjoner om koronapandemien er samlet helt nederst i artikkelen

 Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester og helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester

Primary health care in the nordic countries : comparative analysis and identification of challenges/ Arendse Tange Larsen, Morten Bonde Klausen and Betina Højgaard København: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, 2020
Lenke til dokumentet 

Adverse effects of psychotropic drugs in old age/ Jon Brännström
Umeå: Umeå University, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine, 2020
Lenke til dokumentet

2020/46
Intensivsykepleie/ Dag-Gunnar Stubberud og Tove Gulbrandsen (red.) ; medisinske illustrasjoner: Kari C. Toverud
Oslo: Cappelen Damm akademisk, 2020

The state of health care and adult social care in England 2019/20
London: Care Quality Commission, 2020
Lenke til dokumentet 

2020/42
Factors affecting shared decision-making in mental health care : a cross-sectional explorative study in specialist mental health care and addiction services/ Karin Drivenes
Oslo: University of Oslo, Faculty of Medicine, 2020

Adverse neonatal outcomes in migrant women in Norway/ Eline Skirnisdottir Vik
Bergen: University of Bergen, 2020
Lenke til dokumentet 

2020/43
Det norske helsesystemet: ei innføring i organisering, styring og politikk/ Geir Sverre Braut, Kjell Arne Aarheim ; illustrasjonar: Torun Hunnes
Oslo: Samlaget, 2020

Behandling av voksne pasienter med sepsis eller mistenkt sepsis i sykehus: en kunnskapsbasert fagprosedyre/ Anna Flotve, Kristine Årthun Dahlsen
Bergen: Høgskulen på Vestlandet, 2020
Lenke til dokumentet 

En utvikling som må snus: bemanning og kompetanse i sykehjem og hjemmesykepleien
Oslo: Velferdsforskningsinstituttet NOVA, 2020
Lenke til dokumentet 

Omsorgstjenesteforskningen i Norge : kunnskapsnotat
Oslo: Folkehelseinstituttet (FHI), 2020
Lenke til dokumentet 

Etterspørselen etter omsorgsplasser med heldøgnsbemanning mot 2060: betydningen av flere eldre, helsetilstand og familieomsorg/ Erling Holmøy, Geir Hjemås og Fatima Haugstveit
Oslo: Statistisk sentralbyrå (SSB), 2020
Lenke til dokumentet 

Innvandrere og brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenestene. Hvordan ivareta innvandreres brukermedvirkning i avgjørelser om egen helse, utforming av tjenester og tjenesteforskning
S.l.: Senter for omsorgsforskning, 2020
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diverse Tverrfaglig, jus, annet

2020/45
Kunstig intelligens og big data i helsesektoren: rettslige perspektiver/
Anne Kjersti Befring og Inger-Johanne Sand (red.) Oslo: Gyldendal, 2020

Att åldras i Norden: en kartläggning av strategier och initiativ för aktivt och hälsosamt åldrande i de nordiska länderna/ Emma Bodin, Lina Kumlin och Anna Tengqvist
Helsingfors: Nordens välfärdscenter, 2020
Lenke til dokumentet 

Livskvalitet i Norge 2020/ Kristina Strand Støren, Elisabeth Rønning og Karin Hamre Gram
Oslo: Statistisk sentralbyrå, 2020
Lenke til dokumentet

Eksistensielle begreper i helse- og sosialfaglig praksis/ Linda Rykkje & Anne Austad (red.)
Oslo: Universitetsforlaget, 2020
Lenke til dokumentet

2020/44
Det profesjonelle intervju: metodisk informasjonsinnhenting/ Asbjørn Rachlew, Geir-Egil Løken, Svein Tore Bergestuen
Oslo: Universitetsforl., 2019

IT-sikkerhet - Et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien [elektronisk standardpakke]
Oslo: Standard Norge, 2020
Lenke til dokumentet

Mind the gap. Nordic 0–24 collaboration on improved services to vulnerable children and young people: final report from the process evaluation/ Inger
Oslo: Fafo, 2020
Lenke til dokumentet 

2020/47
The coding manual for qualitative researchers/ Johnny Saldana
London : Sage, 2016

Levekårsundersøkelsen om helse 2019: dokumentasjonsrapport/ Elin Skretting Lunde og Lisa Birgitta Lundgaard
Oslo: Statistisk sentralbyrå (SSB), 2020
Lenke til dokumentet

Norsk forskning om forebyggende tiltak og hjelpetiltak mot vold i nære relasjoner: Et forskningskart
Oslo: Folkehelseinstituttet (FHI), 2020
Lenke til dokumentet 

Forekomst og behandling av atferdsforstyrrelser: en hurtigoversikt
Oslo: Folkehelseinstituttet (FHI), 2020
Lenke til dokumentet 

Dypdykk i oppsummeringen om atferdsvansker hos barn og unge (Berg 2020)
Oslo: Folkehelseinstituttet (FHI), 2020
Lenke til dokumentet 

Nytt institusjonstilbud for barn og unge med behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet og samtidig stort behov for psykisk helsehjelp: sluttrapport/
S.l.: Sintef, 2020
Lenke til dokumentet 

Tjenestedesign, tjenesteinnovasjon og organisasjonsutvikling i offentlig sektor – en kunnskapsoppsummering/ Ragnhild Johnson, Trond Bliksvær, Atle Ødegård
Bodø: Nordlandsforskning, 2020
Lenke til dokumentet 

Hele mennesker – delte tjenester : utenforskap blant unge i utsatte boområder/ Marianne Takvam Kindt og Anne Hege Strand
Oslo: Fafo, 2020
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon Tilsynserfaringer, kvalitetsutvikling, pasientsikkerhetTilsynserfaringer, kvalitetsutvikling, pasientsikkerhet

Through the regulator’s eyes: on the effects of making quality and safety of care inspectable/ David de Kam
Rotterdam: Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), Erasmus University Rotterdam, 2020
Lenke til dokumentet 

Patientsikkerhed og telemedicin. Hvordan påvirker telemedicin patientsikkerhed? : Internationale og danske erfaringer
København: Dansk Selskab for Patientsikkerhed, 2020
Lenke til dokumentet 

Statlig tilsyn med kommunene : kartlegging av omfang, samordning og nytte
Oslo: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, DFØ, 2020
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, barnevern Barn, barnevern

Barn og unges medvirkning i barnevernet: en systematisk kartleggingsoversikt
Oslo: Folkehelseinstituttet (FHI), 2020
Lenke til dokumentet

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diverse Sosiale tjenester

Aktiv medverkan till bosättning: en kartläggning
Stockholm: Statskontoret, 2020
Lenke til dokumentet

Socialstyrelsens årsrapport om socialtilsynenes virksomhed i 2019
København : Socialstyrelsen (Danmark), 2020
Lenke til dokumentet 

Unga som varken arbetar eller studerar – en kartläggning och kunskapsöversikt/ Anders Forslund och Linus Liljeberg
Stockholm: Forte. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, 2020
Lenke til dokumentet

Illustrasjon koronapandemienKoronapandemien

Delrapport fra arbeidsgruppen som skal kartlegge økonomiske konsekvenser av covid-19-situasjonen for kommunesektoren
Oslo: KS : Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2020
Lenke til dokumentet

Hur Covid-19 har påverkat akut vård av äldre med stroke och hjärtinfarkt
Stockholm: Socialstyrelsen, 2020
Lenke til dokumentet 

Tilsyn med tjenester til sårbare barn og unge under koronaepidemien: Gjennomgang av spesialisthelsetjenestens behandlingskapasitet innen psykisk helse for barn og unge Oslo: Statens helsetilsyn, 2020
Lenke til dokumentet 

Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien : statusrapport 9
Oslo: Bufdir, 2020
Lenke til dokumentet