Helsetilsynet

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diverse Tverrfaglig, jus, annet

Isolasjon : et fengsel i fengselet/ Marte Rua og Peter Scharff Smith (red.)
Oslo: Cappelen Damm akademisk, 2019

Ikke stykkevis og delt – rapport om Arbeids- og velferdsetatens EØS-rettslige forpliktelser / Ingunn Ikdahl [... et al.]
Oslo: Nav, 2020
Lenke til dokumentet 

TryggEst : Bedre beskyttelse av voksne utsatt for vold og overgrep: delrapport 2: TryggEst ett år etter lansering/ Jan Tøssebro [... et al]
Trondheim: NTNU samfunnsforskning, 2019
Lenke til dokumentet 

Informerte borgere? : offentlig tilknytning, mediebruk og demokrati/ Hallvard Moe... et al.
Oslo: Universitetsforlaget, 2019

Humanitær rapport 2019 : mellom velferdsstat og frivillighet/ Are Vegard Haug og Ida Tolgensbakk
Oslo: NOVA. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, 2019
Lenke til dokumentet 

Håndheving av regler for midlertidige ansettelser og innleie/ Jørgen Svalund, Beate Sletvold Øistad og Kristin Alsos
Oslo: Fafo, 2019
Lenke til dokumentet 

Vitenskapsteori for sosial- og helsefag/ Dag Jenssen [... et al]
Oslo: Gyldendal, 2020

Fra bosetting til voksenliv : den kommunale tjenestekjeden for enslige mindreårige flyktninger/ Hilde Lidén (... et al)
Oslo: Institutt for samfunnsforskning, 2020
Lenke til dokumentet 

Ikke-terapeutisk omskæring af drenge
København: Styrelsen for Patientsikkerhed, 2020
Lenke til dokumentet 

 Sosiale tjenester   

Arbeidsinkludering og mentor. Inkluderingskompetanse gjennom samskaping / Øystein Spjelkavik [... et al]
Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), 2020
Lenke til dokumentet

Økonomisk sosialhjelp er mer enn stønadsutbetaling: følgeevaluering av Prosjekt forsvarlige tjenester Hedmarken (PROFH)/ Torhild Andersen, Trine Løvold Syversen og Tonje Lauritzen
Elverum: Østlandsforskning, 2020
Lenke til dokumentet 

Pasientsikkerhet, kvalitetssikring, tilsynserfaringer

Inspection of local authority children’s services framework: implementation review
Manchester: The Office for Standards in Education, Children's Services and Skills (Ofsted), 2019
Lenke til dokumentet

Når barnehagen får tilsyn/ Jens Kristian Jebsen
Oslo: Pedlex, 2019

Shifting the mindset : a closer look at NHS complaints
London: Healthwatch England, 2020
Lenke til dokumentet 

Agera för säker vård – Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024
Stockholm: Socialstyrelsen, 2020
Lenke til dokumentet 

Sociala barn- och ungdomsvården: slutredovisning av uppdrag att genomföra analyser av tillsynens resultat inom den sociala barn- och ungdomsvården S2019/01922/FST
Stockholm: Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), 2020
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, barnevern Barn, barnevern

Hva med oss andre som bor her? Profesjonsetiske utfordringer i møte med fosterforeldres egne barn/ Cecilie Revheim
Kristiansand: Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap, 2019

Gjennomgang av barnevernets oppfølging av de to jentene som var plassert på Vestlundveien ungdomssenter og som senere døde
Oslo: Statens helsetilsyn, 2020
Lenke til dokumentet 

Vold mot barn og unge i nære relasjonar : barnevernfagleg kunnskap/ Margrete Aadnanes
Oslo: Gyldendal, 2020

A comparative analysis of the child protection systems in the Czech Republic, Lithuania, Norway, Poland, Romania and Russia/ Trond Helland (red.)
Bergen: Centre for Research on Discretion and Paternalism, 2020
Lenke til dokumentet 

Barnekonvensjonen: barns rettigheter i Norge/ Njål Høstmælingen, Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg (red.)
Oslo: Universitetsforlaget, 2020

Kartlegging av institusjonstilbud i Norge og utvalgte europeiske land
Oslo: Deloitte, 2019
Lenke til dokumentet 

 Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester Illustrasjon - ny litteratur, kommunale helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester

Deaths in prison: a national scandal
London: Inquest, 2020
Lenke til dokumentet

Håndbok i klinisk kommunikasjon
Oslo: Norsk forening for allmennmedisin, 2020
Lenke til dokumentet 

Allmennlegers erfaringer som portvakt: utfordringer, håndtering og konsekvenser/ Stein Nilsen
Bergen: Universitetet i Bergen, 2018
Lenke til dokumentet 

Suicide prevention: treatment and management within specialized mental health care/ Wenche Ryberg
Oslo: Universitetet i Oslo, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, 2019

Selvmord under og etter kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2009 til 2017 – en nasjonal registerstudie: Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling/ Fredrik A. Walby, Martin Ø. Myhre, Anine T. Kildahl
Oslo: Universitetet i Oslo : Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), 2020
Lenke til dokumentet 

Tre perspektiv på digitala vårdbesök : befolkningens, patienternas och vårdpersonalens uppfattningar
Stockholm: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys), 2020
Lenke til dokumentet 

SCID-5-KV : strukturert klinisk intervju for personlighetsforstyrrelser - DSM-5®/ Michael B. First [... et al]
Oslo: Gyldendal, 2019

SCID-5-KV : strukturert klinisk intervju for psykiske lidelser - DSM-5®: klinikerversjonen/ Michael B. First [... et al]
Oslo: Gyldendal, 2018

Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom: utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018, avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 6. februar 2020
Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Informasjonsforvaltning, 2020
Lenke til dokumentet