Helsetilsynet

Denne artikkelen gir en oversikt over hvilke lover som gir fylkesmannen og Statens helsetilsyn rett og plikt til å utføre hendelsesbasert tilsyn med helse- og omsorgstjenestene og helsepersonell i landet.

Generelt om lovgrunnlag for tilsynsvirksomhet finnes i menyene Om tilsyn, Myndigheit lagt til Statens helsetilsyn og Myndigheit fylkesmannen.

Hvem fører tilsyn med helse- og omsorgstjenesten?

Fylkesmannen er tillagt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenester i fylket og med alt helsepersonell og annet personell i fylket som yter helse- og omsorgstjenester (helsetilsynsloven § 4). Fylkesmannen er underlagt Statens helsetilsyn som har det overordnede faglige tilsynet med helse- og omsorgstjenester i Norge.

Hva er det rettslige grunnlaget for tilsynsvirksomheten?

Tilsynsmyndighetenes rettslige grunnlag for å føre tilsyn med helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten fremgår først og fremst av helsetilsynsloven. Retten og plikten til å føre tilsyn gjenfinnes også i enkeltbestemmelser i andre lover, for eksempel i helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3, kommuneloven kap 10 A, pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4, spesialisthelsetjenesteloven og helseforskningsloven § 46.

Hvem står under tilsyn?

Det fremgår av helsetilsynsloven §§ 3 og 4 at fylkesmannen skal føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten i fylket og med alt helsepersonell og annet personell som yter helse- ogomsorgstjenester i fylket.

Helse- og omsorgstjenesten er definert i pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 d) som den kommunale helse- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten, tannhelsetjenesten og private tilbydere av helse- og omsorgstjenester. Helsepersonell er personell med autorisasjon etter helsepersonelloven § 48 eller lisens etter § 49 og personell i helse- og omsorgstjenesten eller apotek som utfører helsehjelp (helsepersonelloven § 3).

At helsepersonelloven gjelder for alt personell som yter helse- og omsorgstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven (helse- og omsorgstjenesteloven § 2-1) innebærer at personell som tidligere ytte tjenester etter sosialtjenesteloven av 1991 også er underlagt tilsynet, uavhengig om de har en autorisasjon eller ikke. Personell som faller inn under lov om sosialtjenesteloven omfattes likevel ikke av tilsynet.