Hopp til hovedinnhold

Det stilles en rekke krav i helselovgivningen til helsepersonell og personell som yter helse- og omsorgstjenester. Det stilles også krav i lovverket til de virksomhetene (kommunale, statlige og private) som yter helse- og omsorgstjenester.

Et grunnleggende krav er at helse- og omsorgstjenesten skal gi forsvarlige tjenester og drives på en forsvarlig måte.

I tillegg til forsvarlighetskravet stilles det også andre konkrete krav til personell og virksomheter knyttet til for eksempel øyeblikkelig hjelp, journalføring, taushetsplikt, informasjonsplikt overfor pasienter, opplysningsplikt overfor tilsynsmyndighetene, opplysningsplikt til politi og barnevern, plikt til å unngå unødvendig ressursbruk, pliktmessig avhold og meldeplikt om fødsel, død og betydelig personskade.

Et annet grunnleggende krav er at virksomhetene har en plikt til å sørge for at pasientene får den helsehjelp de har krav på og at de legger forholdene til rette slik at det enkelte helsepersonell kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte. Virksomhetene har et spesielt ansvar for å ha styring gjennom internkontroll. De skal planlegge, utføre, kontrollere og korrigere sin virksomhet slik at de driver forsvarlig.

Pliktene fremgår bl.a. av helsetilsynsloven, helsepersonelloven, spesialisthelsetjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven, kommuneloven, helseforskningsloven, folkehelseloven og psykisk helsevernloven. Mange av pliktene helsepersonell og virksomheter er pålagt har motsvarende rettigheter for pasienter og brukere i pasient- og brukerrettighetsloven.