Hopp til hovedinnhold

Saksgang

En tilsynssak starter hos statsforvalteren i det aktuelle fylket. I første omgang innhentes relevant dokumentasjon og kommentarer fra de involverte.

Dersom statsforvalteren finner at det har skjedd brudd på bestemmelser i helse- og omsorgslovgivningen, og dette var egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten eller påføre pasienten en betydelig belastning, kan saken bli oversendt Statens helsetilsyn til vurdering. Saken vil også bli oversendt dersom det foreligger adferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Statens helsetilsyn vil vurdere den tilsendte dokumentasjon og eventuelt innhente nødvendig tilleggsinformasjon eller sakkyndige vurderinger.

Statens helsetilsyn vurderer den aktuelle sak både i  forhold til helsepersonellets virksomhet og om virksomheten er organisert slik at helsepersonellet er i stand til å overholde sine lovpålagte plikter (jf. helsepersonelloven § 16).

Statens helsetilsyn tilstreber en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 6 måneder, men enkelte saker kan dessverre ta vesentlig lengre tid.

Hva er en administrativ reaksjon?

Lovbestemmelsene om administrative reaksjoner finnes i helsepersonelloven §§ 56 til 59a og §§ 63 og 64. Formålet med reaksjonene er å bidra til å beskytte nåværende og fremtidige pasienter ved å korrigere helsepersonellets yrkesutøvelse. Dette skal bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til helsepersonell og helsetjenesten.

Statens helsetilsyn kan gi helsepersonell advarsel, tilbakekalle autorisasjon eller retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B eller begrense helsepersonellets autorisasjon. Forut for en slik reaksjon vil påklaget helsepersonell få anledning til å uttale seg. All dokumentasjon som Statens helsetilsyn legger til grunn, skal være kjent for det involverte personell, herunder for eksempel sakkyndige vurderinger.

Advarsel

Det er flere vilkår som må oppfylles for at det skal være aktuelt å gi en advarsel:

  • Det skal foreligge et pliktbrudd, dvs. brudd på en eller flere bestemmelser i helsepersonelloven og/eller tilhørende forskrifter,
  • Helsepersonellet skal ha handlet uaktsomt, dvs. han/hun hadde reelle handlingsalternativer og kan bebreides for ikke å ha handlet annerledes,
  • Handlingen/unnlatelsen skal være egnet til å medføre fare for sikkerheten i
    helsetjenesten eller til å påføre pasienter en betydelig belastning.

Alle vilkårene må være oppfylt. Det vil for eksempel si at det ikke er tilstrekkelig at man har opptrådt uaktsomt, dersom dette ikke er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten eller til å påføre pasienter betydelig belastning.

Tilsynsmyndigheten må utøve skjønn ved vurderingen av om det skal gis advarsel. Det kan for eksempel hende at den konkrete saken ligger langt tilbake i tid eller at rutiner og andre forhold er rettet opp, slik at formålet med å gi en advarsel allerede er ivaretatt på annet vis.

Har en advarsel betydning for fremtidig yrkeskarriere?

Tilsynsmyndigheten har intet "prikkbelastningssystem". Ved eventuelle nye tilsynssaker, kan tidligere saker bli tillagt vekt dersom de er av tilsvarende karakter. Dersom helsepersonell på tross av advarsel unnlater å innrette seg etter lovbestemte krav, kan dette gi grunnlag for tilbakekall av autorisasjon (helsepersonelloven § 57).

Rettighetstap

Tilbakekall av autorisasjon (helsepersonelloven § 57) eller suspensjon (§ 58), er aktuelt der helsepersonellet anses uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig, eller på grunn av adferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Det kan også reageres med tilbakekall av retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B (§§ 63 og 64).

Det kan også være grunnlag for tilbakekall av autorisasjon der helsepersonellet unnlater å innrette seg etter bestemte krav, som for eksempel ved å unndra seg tilsyn og kontroll.

Begrenset autorisasjon

Det er to former for begrenset autorisasjon; der vilkårene for tilbakekall av autorisasjon er oppfylt (§ 59) og der vilkårene for tilbakekall av autorisasjon ikke er oppfylt (§ 59a).

Begrenset autorisasjon etter § 59 er aktuelt der vilkårene for tilbakekall er oppfylt, men der helsepersonellet likevel anses skikket til å utøve virksomhet på et begrenset felt under tilsyn og veiledning. Det kan stilles vilkår til en slik begrenset autorisasjon.

Begrensning av autorisasjon etter § 59a, altså der vilkårene for tilbakekall av autorisasjon ikke er oppfylt, er aktuelt der Statens helsetilsyn finner at en advarsel ikke er tilstrekkelig for å sikre lovens formål. Det skal legges særlig vekt på om det er grunn til å tro at helsepersonellet, av grunner som nevnt i § 57, kan bli uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig dersom autorisasjon ikke begrenses. Statens helsetilsyn kan stilles vilkår til den begrensede autorisasjonen.

Er reaksjoner fra Helsetilsynet offentlige?

Offentleglova tilsier at reaksjoner fra tilsynsmyndighetene ikke kan unntas offentlighet, bortsett fra forhold som faller inn under taushetspliktbestemmelser, for eksempel opplysninger om personlige forhold.

Informasjon til arbeidsgiver

Statens helsetilsyn har plikt til å informere arbeidsgiver ved advarsel, tilbakekall eller frivillig avkall på autorisasjon, lisens eller rekvireringsrett eller ved begrensninger i autorisasjonen (helsepersonelloven § 66). Dette gjelder også informasjon til offentlig myndighet som har driftsavtale med helsepersonellet.

Informasjon om rettighetstap skal også sendes til andre lands myndigheter, i praksis til nordiske land eller til hjemlandet innenfor EØS-området.

Kan reaksjoner påklages?

Helsepersonell som har fått administrative reaksjoner, kan påklage disse til Statens helsepersonellnemnd. Klage må fremsettes innen tre uker, og skal sendes til Statens helsetilsyn. Helsepersonellnemnda er et uavhengig organ, sammensatt med tre jurister, tre helsepersonell og en legmann.

Ytterligere informasjon

Informasjon om regelverk, saksbehandling og vurderingskriterier kan fås ved henvendelse til saksbehandler, og finnes på www.helsetilsynet.no.

Se også