Helsetilsynet

Helsetilsynet har behandlet en rekke tilsynssaker der arbeidsgiver i liten grad har kontrollert helsepersonells kompetanse og referanser ved ansettelse. Dette gjelder både i kommuner og i helseforetak.

Kommunenes og helseforetakenes plikt til å yte forsvarlige helsetjenester følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 og spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. I denne plikten inngår å sikre at helsepersonell som ansettes både har nødvendige faglige kvalifikasjoner og for øvrig er skikket til stillingen. Det vises i den sammenheng også til internkontrollforskriften § 4 bokstav c) der det står:

”Internkontroll innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal:

c) sørge for at arbeidstakere har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll.”

Arbeidsgivers plikt til å sikre at helsepersonellet har nødvendige kvalifikasjoner gjelder uavhengig av om helsepersonellet ansettes i kommunen/helseforetaket eller om vedkommende leies inn fra et vikarbyrå.

Gyldig norsk autorisasjon eller lisens

Hovedformålet med autorisasjonsordningen er å ivareta pasientenes sikkerhet gjennom å sikre at helsepersonell har grunnleggende faglig kvalifikasjoner og er skikket til å inneha en bestemt yrkesrolle.

Ved ansettelser av helsepersonell i stillinger som krever autorisasjon må arbeidsgiver forsikre seg om at personellet faktisk har gyldig norsk autorisasjon eller lisens. Autorisasjon fra annet land erstatter ikke norsk autorisasjon eller lisens.

Ved ansettelse og innleie av personell fra vikarbyråer, må arbeidsgiver rutinemessig kontrollere helsepersonellets autorisasjonsstatus opp mot det sentrale helsepersonellregisteret (HPR). Det kan avtales at vikarbyrået skal gjennomføre og dokumentere denne kontrollen. HPR gir opplysninger om helsepersonell har en gyldig norsk autorisasjon/lisens, eventuelt om de har en begrenset autorisasjon/lisens. Vilkårene for den begrensede autorisasjonen er ikke oppgitt i registeret.

Helsepersonellregisteret – søkeside

Opslag i autorisationsregistret. Danmark. Alle opplysninger om helsepersonells autorisasjon og tilsynsmessige reaksjoner.

Referanser

I tillegg til autorisasjonsstatus anser Statens helsetilsyn det som et krav at arbeidsgiver rutinemessig innhenter referanser fra tidligere arbeidsgivere, særlig fra siste arbeidsgiver. Dette bør gjøres pr telefon.

Unngå å bli lurt av forfalskede dokumenter

Å bare legge fremlagte dokumenter fra søkeren, f. eks vitnemål og autorisasjonsdokument som er stemplet ”rett kopi”, eller skriftlige referanser, til grunn ved ansettelse bør unngås fordi det forekommer forfalskninger.

Politiattest

Helsepersonell som skal yte helsehjelp til barn eller personer med utviklingshemming plikter å fremlegge politiattest for arbeidsgiver ved ansettelsen, jf helsepersonelloven § 20a. Attesten skal ikke være eldre enn tre måneder. Arbeidsgiver skal ikke ansette helsepersonell uten denne attesten i slike stillinger.

Dokumenter kontrollen

Arbeidsgiver bør dokumentere de kontroller som er gjort ved ansettelser av helsepersonell fordi dette kan bli etterspurt i en tilsynssak.

I de tilfeller arbeidsgiver benytter helsepersonell fra vikarbyråer og hvor vikarbyrået har forpliktet seg til å utføre de nevnte kontrollene, bør arbeidsgiver be om dokumentasjon på at vikarbyrået har innhentet oppdatert dokumentasjon på autorisasjonsstatus, referanser og eventuell politiattest ved hver ansettelse.

Kontakt myndighetene ved tvil

Hvis det foreligger tvil om helsepersonellets kvalifikasjoner (f. eks mistanke om forfalskede dokumenter) kontaktes Helsedirektoratet for å kontrollere dokumentasjonen som ligger til grunn for autorisasjonen. For kontaktinformasjon se menyen Autorisasjon og spesialistutdanning.

Statens helsetilsyn kan også kontaktes for å bringe på det rene om helsepersonellet har hatt fått administrative reaksjoner og/eller om de har alvorlige tilsynssaker til behandling mot angjeldende personell. Dette kan gjøres ved å sende e-post til i Statens helsetilsyn.