Hopp til hovedinnhold

Statsforvalteren og Statens helsetilsyn behandler årlig flere saker der helsepersonell har innrømmet eller mistenkes for å ha et rusproblem og/eller for å ha vært på jobb i ruspåvirket tilstand. Noen ganger blir helsepersonellet oppdaget raskt, og andre ganger går det lang tid før leder eller medarbeidere får mistanker og igangsetter tiltak.

Tyveri av legemidler fra arbeidsplassen er en av hovedgrunnene til at arbeidsgiver oppdager rusmisbruk. Flere av de som mister sin autorisasjon på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning kunne vært oppdaget på et tidligere tidspunkt. At arbeidsgiver ivaretar sitt ansvar er avgjørende for sikkerheten i helsetjenesten.

Arbeidsgiver har ansvar for å:

 • forebygge at personell opptrer på jobb i ruset tilstand
 • avdekke om personell er påvirket av rusmidler
 • følge opp helsepersonell der det er mistanke om rusmiddelmisbruk
 • følge opp helsepersonell med et kjent rusproblem

Forebygge rusmisbruk ved å forebygge tyveri av legemidler

Arbeidsgiver har ansvar for at det er utarbeidet rutiner for legemiddelhåndtering, herunder kontroll med legemiddellageret og med regnskap for narkotiske legemidler/A-preparater. Gode rutiner og god kontroll på forbruk av vanedannende legemidler gjør det lettere å avdekke tyveri (og rusmisbruk) på et tidlig tidspunkt. Det gir også bedre dokumentasjon dersom helsepersonellet nekter for forholdene.

Avdekking av rusmisbruk hos helsepersonell – tegn å være oppmerksom på

Arbeidsgiver må ha kunnskaper om rusmisbruk og være klar over vanlige tegn på rusmisbruk. Observasjoner som gir mistanke må tas alvorlig og raskt undersøkes nærmere. Det er viktig å utvikle et miljø hvor terskelen er lav for å melde fra om mistanker om rusmisbruk. Når det innhentes referanser fra tidligere arbeidsgivere ved ansettelser bør det vurderes å spørre om det har vært problemer i forhold til rusmisbruk i ansettelsesperioden. En bør særlig være oppmerksom dersom det er ”tomme” tidsperioder på helsepersonellets CV.

Vanlige tegn på misbruk hos et helsepersonell kan være: 

 • kommer på jobb utenom arbeidstid med en unnskyldning for å gå på legemiddellageret
 • påfallende atferd – enten åpenbart trøtt/sløv/likegyldig (alkohol, opiater, benzodiazepiner) – eller unormalt aktiv/lite behov for hvile/søvn (amfetamin)
 • unormalt opptatt av smertelindring
 • pasientene trenger tilsynelatende mye mer smertestillende på tidspunket hvor dette helsepersonell er på vakt
 • ofte trøtt, men forsover seg aldri
 • påtar seg oppgaver som har med legemiddelhåndtering å gjøre, for eksempel kassasjon av legemidler

Forhold i legemiddelregnskapet som kan gi mistanke om tyveri:

 • Det er behov for flere og større bestillinger av vanedannende legemidler enn tidligere. Økt behov kan ikke forklares ved økning i antall pasienter eller endret forskrivnings/behandlingspraksis
 • Kontroll av narkotikaregnskapet (eller regnskapet på B-preparater) mangler dobbeltsignering ved uttak og dette gjelder (særlig) for enkelte helsepersonell.
 • Det oppdages ukjente signaturer og/eller ukjente pasientnavn.
 • Vær oppmerksom på kasserte legemidler og eventuelt utlevering/lån av legemidler til og fra annen avdeling/post.

Følge opp mistanker om rusmisbruk

Helsepersonell skal ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden, jf. helsepersonelloven § 8 første ledd.

Forskrift om pliktmessig avhold for helsepersonell (FOR 2012-05-04 nr 400) ble vedtatt 4. mai 2012 og slår fast følgende:

Helsepersonell må ikke på noe tidspunkt i løpet av arbeidstiden ha høyere konsentrasjon av rusmidler i blodet enn hva som tilsvarer 0,2 promille alkohol. Villfarelse med hensyn til rusmiddelkonsentrasjonens størrelse, fritar ikke for administrativ reaksjon eller straffereaksjon etter helsepersonelloven. Helsepersonell skal ikke innta alkohol eller andre rusmidler i et tidsrom av 8 (åtte) timer før arbeidstiden begynner.

Er det grunn til å tro at helsepersonell har overtrådt forbudet mot å innta eller å være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden, kan arbeidsgiver eller statsforvalteren pålegge helsepersonell å avgi utåndingsprøve, blodprøve eller lignende prøve. Slik prøvetaking skal foretas av lege, sykepleier eller bioingeniør, jf. helsepersonelloven § 12.

Dersom helsepersonell nekter eller på annen måte unndrar seg fra å avgi prøver som nevnt i første ledd, kan arbeidsgiver eller statsforvalteren be politiet om bistand til å fremstille helsepersonellet for prøvetaking.  

Tilrettelegging for helsepersonell som benytter legemidler på grunn av sykdom

Helsepersonell skal ikke innta alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden. Det følger av helsepersonelloven § 8. Dersom et helsepersonell har sykdommer som gjør at han eller hun må bruke legemidler som er egnet til å påvirke yrkesutøvelsen (f.eks. sterke smertestillende legemidler, sovemedisiner mv.), skal arbeidsgiver opplyses om dette. Arbeidsgiver kan på sin side tilrettelegge arbeidsoppgavene slik at han eller hun kan arbeide uten at det går utover sikkerheten til pasientene. Arbeidsgiver kan spørre helsepersonellet om eventuell bruk av legemidler.

Oppfølging av helsepersonell med kjent rusmisbruksproblem

AKAN-programmer bør være rettet mot både alkohol og legemiddelmisbruk. Arbeidsgiver skal sikre forsvarlige helsetjenester. Det vil noen ganger være mulig for arbeidsgiver å tilrettelegge arbeidssituasjonen slik at det er mulig for tidligere rusmiddelmisbrukere å være i arbeid med tilrettelagte arbeidsoppgaver. Oppfølgingen må være så god at helsepersonellets virksomhet ikke truer pasientsikkerheten. Dersom arbeidsgiver og helsepersonellet er enige om en AKAN-avtale og arbeidssituasjonen kan tilrettelegges og pasientsikkerheten ivaretas, må ikke saken meldes til statsforvalteren og politiet. Arbeidsgiver bør imidlertid alltid melde til statsforvalteren dersom vedkommende slutter i jobben eller bryter avtalen som er inngått.

Melding til politiet og statsforvalteren

Tyveri av legemidler, særlig vanedannende og narkotiske legemidler, bør rutinemessig meldes til politiet. Politiet avgjør om saken skal etterforskes og vurderer om det er nok bevis til å ta ut tiltale. Tyveri og avdekking av rusmisbruk bør også meldes til statsforvalteren. Helsepersonell har ansvar for å gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasientenes sikkerhet. Det følger av helsepersonelloven § 17.

Det er viktig at arbeidsgiver dokumenterer hvorfor de mener at det foreligger svinn av legemidler. Tilsvarende er det viktig at man også dokumenterer mistanker om ruspåvirkning hos helsepersonell. Dokumentasjonen bør være så konkret som mulig, for eksempel nøyaktig beskrivelse av atferd. Før referat fra samtaler og møter.

Lenkeliste

Arbeidsgivar sitt ansvar dersom helsepersonell møter rusa på jobb

Artikkel fra Tilsynsmelding 2019

Liten fare for å bli tatt. Artikkel i Sykepleien 14/2008 basert på forskningsoppgaven ”Falne engler” om sykepleiere og rus av Aud Nordal, fagsjef i Statens helsetilsyn.