Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn og folkehelsearbeid

Fra 1. januar 2012 har Statens helsetilsyn hatt overordnet ansvar for faglig tilsyn med kommuner og fylkeskommuners folkehelsearbeid.

Ansvaret og oppgavene presiseres nærmere i merknadene til folkehelseloven § 32. Her står det at ansvaret blant annet innebærer overvåkning av i hvilken grad folkehelsearbeidet blir ivaretatt etter loven, samt styre statsforvalternes tilsyn med kommunens og fylkeskommunens folkehelsearbeid. I dette ligger også å regelmessig forberede og legge til rette for landsomfattende tilsyn, og å følge opp statsforvalternes tilsynsoppgaver etter loven og  klagesaksbehandling etter bestemmelsene om  miljørettet helsevern.

Statsforvalteren

Statsforvalteren skal se til at kommuner og fylkeskommuner følger folkehelseloven. Statsforvalteren skal også medvirke til å gjennomføre statlige satsninger på folkehelseområdet. Folkehelsearbeidet skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling, og planlegging er derfor et sentralt virkemiddel. Gjennom råd og veiledning til kommuner og andre aktører skal statsforvalteren være med å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlige planer. Statsforvalteren skal bidra til forpliktende samhandling mellom aktører. Statsforvalteren kan føre tilsyn med at kommuner og fylkeskommuner oppfyller sine plikter på folkehelseområdet. Dette gjelder også miljørettet helsevern.

Landsomfattende tilsyn 2024

Tilsyn etter folkehelseloven

Statsforvaltarane skal i 2024 føre tilsyn med arbeidet i kommunane for å fremje god psykisk helse hos barn og unge.

2024 Folkehelsearbeidet til kommunen for å fremje god psykisk helse hos barn og unge

Landsomfattende tilsyn 2019

Kommunens arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i skoler og barnehager

Fylkesmannen førte tilsyn med om kommunen ivaretar sitt tilsynsansvar ved å sørge for

  • klar fordeling av myndighet og oppgaver, nødvendig uavhengighet og kompetanse
  • oversikt over godkjenningspliktige barnehager og skoler
  • at risikoforhold følges opp i den enkelte barnehage og skole og at det føres regelmessig tilsyn med barnehager og skoler i kommunen
  • at tilsyn systematisk følges opp der det er avdekket lovbrudd

På landsbasis ble det gjennomført 51 tilsyn.

Barns helse er folkehelse. Barnas arbeidsmiljø sikres ikke gjennom kommunenes tilsyn. Landsomfattende tilsyn i 2019 med folkehelse

Rapport fra Helsetilsynet 1/2020

Bilde av forsiden

Landsomfattende tilsyn 2014

Fylkesmennene gjennomførte i siste del av 2014 landsomfattende tilsyn med kommunenes folkehelsearbeid. Tilsynet var rettet inn mot at kommunene løpende skal ha oversikt over befolkningens helsetilstand og de positive og negative faktorene som kan påvirke denne.

Systemrevisjoner ble foretatt i 49 av landets kommuner (11 %), herav ett til seks tilsyn per fylke. Sammen med de 21 egenvurderingene foretok fylkesmannen undersøkelser av det løpende oversiktsarbeidet i 70 av kommunene (16 %).

Med blikk for betre folkehelse. Oppsummering av landsomfattande tilsyn i 2014 med arbeidet i kommunane med løpande oversikt over helsetilstanden til befolkninga og påverknadsfaktorar etter folkehelselova

Rapport fra Helsetilsynet 4/2015

Bilde av forsiden

Folkehelse er viktig i samhandlingsreformen

Forebyggende og helsefremmende arbeid er viktig både i og utenfor helsesektoren. Med folkehelseloven har fylkeskommunene og kommunene fått hovedansvaret for det brede samfunnsrettede folkehelsearbeidet.

Definisjoner

Folkehelse er et felles begrep for befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen

Folkehelsearbeid er samfunnets felles innsats for å påvirke forhold som fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller beskytter mot helserisiko. Folkehelsearbeidet skal også bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller.

Lenker

Arbeidsmiljøet til barna blir ikkje sikra gjennom tilsyna i kommunane

Artikkel fra Tilsynsmelding 2019

Ramme- og policydokument for tilsyn med folkehelseloven

Internserien 3/2018
PDF

Tilsynsrapporter — Folkehelsearbeid

Søk

Nytt tilsynsområde – på sporet av betre folkehelse?.

Artikkel fra Tilsynsmelding 2013
PDF