Hopp til hovedinnhold

Bakgrunnen for oppbygging av tilsynet

Tjenestene som ytes gjennom barnevern-, sosial- og helse- og omsorgssektoren er kritiske for de som er avhengige av dem. Det er i dag utenkelig at denne type tjenester kan ytes uten IKT.

Les mer om bakgrunnen for oppbygging av tilsynet.

Tilsynsrapporter

Søk tilsynsrapporter - IKT og e-helse

Søk i tilsynsrapporter

Søk

Rapporter

Hvor har feil og mangler ved bruk av IKT-systemer størst konsekvenser for pasientsikkerheten? En risikoanalyse

Rapport fra Helsetilsynet 7/2021

Forsidebilde rapport 7/2021

Forsvarlig pasientbehandling uten IKT? Risikovurderinger, nødrutiner og forbedringsarbeid ved 17 sykehus

Rapport fra Helsetilsynet 2/2021

Forsidebilde av rapport 2/2021

Hvordan er sykehusene forberedt på IKT-bortfall? Kartlegging ved fem virksomheter

Rapport fra Helsetilsynet 3/2020

Bilde av forsiden

Medisinsk utstyr

Statens helsetilsyn og statsforvalteren fører tilsyn med og kan fatte vedtak overfor helse- og omsorgstjenestens håndtering av medisinsk utstyr ved ytelse av helse- og omsorgstjenester.

Direktoratet for medisinske produkter – DMP (tidligere Legemiddelverket) fører tilsyn og fatter enkeltvedtak om medisinsk utstyr (MU). Les mer hos DMP.

Medisinsk utstyr Direktoratet for medisinske produkter – DMP

Samarbeidsavtale mellom Statens legemiddelverk og Statens helsetilsyn (fra 1. januar 2024: Direktoratet for medisinske produkter – DMP)

Medical Devices - Sector European Commission

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fører tilsyn med og kan fatte vedtak overfor helse- og omsorgstjenestens håndtering av elektromedisinsk utstyr og elektrisk utstyr. 

Kunstig intelligens (KI)

Alle helseregioner og noen kommuner er i gang med bruk av kunstig intelligens. Statens helsetilsyn deltar i det nasjonale koordineringsprosjektet for KI som skal hjelpe og veilede helsetjenesten slik at den kan lykkes med å ta i bruk kunstig intelligens på en trygg måte.

Temasider og nyheter hos andre

E-helse tema regjeringen.no

IKT-politikk tema regjeringen.no

E-helse nyheter og pressemeldinger regjeringen.no

IKT-politikk nyheter og pressemeldinger regjeringen.no

Lenker