Hopp til hovedinnhold

Bakgrunnen for oppbygging av tilsynet

Tjenestene som ytes gjennom barnevern-, sosial- og helse- og omsorgssektoren er kritiske for de som er avhengige av dem. Det er i dag utenkelig at denne type tjenester kan ytes uten IKT.

Les mer om bakgrunnen for oppbygging av tilsynet.

Tilsynsrapporter

Rapport fra tilsyn ved St. Olavs hospital etter innføring av Helseplattformen. Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse. 17.04.2023

Rapport etter tilsyn med bruk av IKT-systemer med legemiddelinformasjon ved Helse Fonna 2022. 23.09.2022

Flere tilsynsrapporter - IKT og e-helse

Søk i tilsynsrapporter

Søk

Rapporter

Hvor har feil og mangler ved bruk av IKT-systemer størst konsekvenser for pasientsikkerheten? En risikoanalyse

Rapport fra Helsetilsynet 7/2021

Forsidebilde rapport 7/2021

Forsvarlig pasientbehandling uten IKT? Risikovurderinger, nødrutiner og forbedringsarbeid ved 17 sykehus

Rapport fra Helsetilsynet 2/2021

Forsidebilde av rapport 2/2021

Hvordan er sykehusene forberedt på IKT-bortfall? Kartlegging ved fem virksomheter

Rapport fra Helsetilsynet 3/2020

Bilde av forsiden

Medisinsk utstyr

Statens helsetilsyn og statsforvalteren fører tilsyn med og kan fatte vedtak overfor helse- og omsorgstjenestens håndtering av medisinsk utstyr ved ytelse av helse- og omsorgstjenester.

Direktoratet for medisinske produkter – DMP (tidligere Legemiddelverket) fører tilsyn og fatter enkeltvedtak om medisinsk utstyr (MU). Les mer hos DMP.

Medisinsk utstyr Direktoratet for medisinske produkter – DMP

Samarbeidsavtale mellom Statens legemiddelverk og Statens helsetilsyn (fra 1. januar 2024: Direktoratet for medisinske produkter – DMP)

Medical Devices - Sector European Commission

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fører tilsyn med og kan fatte vedtak overfor helse- og omsorgstjenestens håndtering av elektromedisinsk utstyr og elektrisk utstyr. 

Kunstig intelligens (KI)

Alle helseregioner og noen kommuner er i gang med bruk av kunstig intelligens. Statens helsetilsyn deltar i det nasjonale koordineringsprosjektet for KI som skal hjelpe og veilede helsetjenesten slik at den kan lykkes med å ta i bruk kunstig intelligens på en trygg måte.

Temasider og nyheter hos andre

E-helse tema regjeringen.no

IKT-politikk tema regjeringen.no

E-helse nyheter og pressemeldinger regjeringen.no

IKT-politikk nyheter og pressemeldinger regjeringen.no

Lenker