Hopp til hovedinnhold

Dette tilsynet rettet seg inn mot kommunens hjemmetjeneste og fastleger. Tilsynet er en del av Statens helsetilsyns fireårige satsing på tilsyn med tjenester til eldre 2009–2012. Noen fylkesmannsembeter valgte å føre tilsyn med både hjemmetjenesten og fastleger, andre valgte bare hjemmetjenesten.

Tilsyn med kommunens hjemmetjenester

I de kommunale tjenestene undersøkte tilsynet hvilke tiltak kommunen hadde for å sikre at personer med demenssykdom ble identifisert, utredet og fulgt opp, herunder også samarbeid med fastleger. Tilsynet ble utført som systemrevisjon.

Målgruppen for tilsynet var hjemmeboende eldre med vedtak om helse- og sosialtjenester i form av praktisk bistand og/eller hjemmesykepleie. Gruppen hjemmeboende omfattet eldre som bodde i egen opprinnelig bolig eller i omsorgsbolig. Eldre på kort- eller langtidsplass i institusjon var ikke i målgruppen.

Undertema som ble undersøkt var kommunens tiltak for å sikre at:

 • brukere med en mulig demenssykdom ble identifisert og fulgt opp
 • det ble tilrettelagt for og ivaretatt nødvendig samarbeid med fastlegene ved utredning og oppfølging av brukere med demenssykdom
 • individuell tilrettelegging, brukermedvirkning og kontinuitet ved tjenesteytelsen ble ivaretatt
 • endrede behov for tjenester hos eldre med demenssykdom ble identifisert og fulgt opp

Funn som ofte gikk igjen ved dette tilsynet:

 • kjent og innarbeidet praksis på området var mangelvare
 • uklare ansvarsforhold
 • mangelfull opplæring og organisering
 • dokumentasjonen var mangelfull og spredd på ulike steder
 • vurdering av risiko og sårbare punkter og læring av egne feil ble forsømt
 • samarbeidet med fastleger var lite strukturert

Lenker

Tilsyn med fastleger

Generelle krav til fastleger er at de skal yte forsvarlig og omsorgsfull hjelp, ha orden i egen praksis og en plikt til samarbeid med annet helsepersonell ved behov. Utredning og oppfølging av pasienter med demenssykdom faller inn under dette ansvaret. Tilsynet ble gjennomført med en metode som er tilpasset tilsyn med fastleger.

Undertemaer som ble undersøkt var:

 • om fastlegen tok initiativ til og gjennomførte utredning av pasienter ved mistanke om mental svikt, hvordan pasienter med kjent demensdiagnose ble fulgt opp og om fastlegen kjente til og ved behov benyttet beslutningsstøtte i dette arbeidet
 • om det var klar arbeidsfordeling mellom fastlegen og medhjelpere, for eksempel ved timebestillinger, prøvesvar, epikriser, journalføring 
 • at legen førte journal slik at nødvendige og relevante pasientopplysninger ble nedtegnet, og at journalen var organisert på en slik måte at den fungerte som et tjenelig arbeidsredskap
 • om fastlegen var kjent med hvordan samarbeidet med kommunens tjenesteapparat skulle foregå og ved behov benyttet seg av dette, f.eks ved utredning av mulig demenssykdom og ved oppfølging ved behandling med acetylkolinestrasehemmere

Det ble gjennomført tilsyn hos en svært liten andel av landets fastleger, og bare hos et fåtall ble det funnet at aktuelle lovkrav ikke var oppfylt. Eksempler på funn:

 • pasienter var ikke utredet selv om symptomer tilsa at det kunne foreligge demenssykdom
 • det var igangsatt behandling med acetylkolinestrasehemmere uten at det forelå demensdiagnose
 • mangelfull journalføring
 • lite strukturert samarbeid med kommunens tjenesteapparat

Lenker