Formål

Formålet med denne avtalen er å gi grunnlag for og å regulere Statens helsetilsyn sitt tilsyn med helsetjenester som tilbys norsk personell i militære operasjon er i utlandet i avtaleperioden , herunder også i planleggings- og avslutningsfasen av operasjon er.

Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten gjelder ikke i utlandet. Denne avtalen skal sikre at helsetjenester som tilbys norsk personell i militære operasjoner iutlandet underlegges tilsyn på tilsvarende måte som i Norge.

Grunnlag for avtalen

Grunnlaget for denne avtalen er Innst. S. nr. 318 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 48 (2007-2008)
Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier.

Tilsynsorgan: Statens helsetilsyn
Tilsynsobjekt: Forsvaret

Foreliggende avtale utgjør grunnlaget for tilsyn.

Statens helsetilsyn fører tilsyn med Forsvarets helsepersonell i samsvar med gjeldende helselovgivning.

Myndighet utøves som ved tilsyn med helsetjenesten med hjemmel i lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten, men det skal tas hensyn til den kontekst sanitetstjenesten utøves i. Manglende samsvar mellom norsk helselovgivning og Forsvarets faglige normer skal avklares før tilsyn gjennomføres.

Det konkrete innholdet i forsvarlighetskravet avklares før det enkelte tilsyn iverksettes.

Forsvarets plikter og rettigheter

Forsvaret plikter å styre sine helsetjenester etter prinsippet om internkontroll slik dette er beskrevet i forskrift om internkontroll i helse og omsorgstjenesten.

Forsvaret skal sørge for at helsetjenester som ytes av andre lands sanitets- eller helsetjenester er tilstrekkelige og forsvarlige.

Forsvaret skal på anmodning gi Statens helsetilsyn opplysninger som tilsynsorganet finner nødvendige for å kunne utføre sine oppgaver i medhold av avtalen, og gi Statens helsetilsyn adgang til virksomheten.

Forsvarets sanitet skal, som fagmyndighet, fremlegge de dokumentene som beskriver gjeldende sanitetsfaglige normer i Forsvaret.

Forsvarspersonell som blir intervjuet av Statens helsetilsyn skal gi de opplysninger som Statens helsetilsyn trenger for å gjennomføre tilsyn. Statens helsetilsyn definerer hva som er nødvendige opplysninger.

Forsvarsdepartementet og Forsvaret skal orientere berørte enheter og personell i Forsvaret om avtalen og hva tilsyn innebærer.

Forsvaret skal legge til rette for gjennomføring av tilsyn.

Forsvaret har ansvar for sikkerheten til personell fra Statens helsetilsyn ved eventuelle tilsyn i utlandet.

Forsvarsdepartementet dekker utgifter på inntil 1,5 mill. kroner per år for gjennomføring av tilsyn.

Statens helsetilsyns plikter og rettigheter

Statens helsetilsyn skal føre tilsyn med at norsk personell får tilstrekkelige og forsvarlige helsetjenester under operasjoner i utlandet.

Statens helsetilsyn skal fastsette tilsynstema på grunnlag av risikobetraktninger og anvende de tilsynsmetoder som Statens helsetilsyn anser som formålstjenlige.

Medarbeidere fra Statens helsetilsyn skal ha nødvendig sikkerhetsklarering.

Tilsyn skal varsles til Forsvaret og Forsvarets sanitet for å sikre Statens helsetilsyns adgang til virksomheten.

Felles plikter

Forsvarets sanitet og Statens helsetilsyn plikter å dokumentere erfaringer som kan danne grunnlag for vurdering av behovet for lovregulering og annen normering på området.

Innsyn og taushetsplikt

Medarbeidere fra Statens helsetilsyn har taushetsplikt etter forvaltningsloven og sikkerhetsloven, og plikter i tillegg å følge beskyttelsesinstruksens krav i de tilfeller denne kommer til anvendelse.

Med de begrensninger som følger av lovpålagt taushetsplikt, har Forsvaret rett til innsyn i dokumenter som legges til grunn for tilsyn. Forsvaret har ikke rett til innsyn i dokumenter som gjelder varslere.

Rapportering og oppfølging

Statens helsetilsyn utarbeider rapport etter hvert tilsyn. Rapporter oversendes Forsvarssjefen for eventuell oppfølging, med kopi til Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Det skal gjennomføres årlige møter mellom direktør i Statens helsetilsyn og sjef for Forsvarets sanitet.

Rapporter, avgjørelser med videre, er offentlige med mindre annet følger av lov eller forskrift.

Eventuelle avvik vil bli krevd rettet innen en nærmere angitt frist. Dersom avvik ikke rettes innen fristen, kan Statens helsetilsyn ta slike forhold opp med Forsvarsdepartementet.

Forsvarsdepartementet kan, ved uenighet om avvik som tilsynsmyndigheten påpeker, bringe dette inn for Helse- og omsorgsdepartementet.

Avtaleperiode

Avtalen gjelder fra 1. januar 2016 til 31. desember 2018. (Fornyet 22.1.2019 til 31.12.2019)

Oslo, 19. november 2015

lne Eriksen Søreide
forsvarsminister

Bent Høie
helse- og omsorgsminister