Hopp til hovedinnhold

Formål

Formålet med denne avtalen er å gi grunnlag for og å regulere Statens helsetilsyn sitt tilsyn med helsetjenester som tilbys norsk personell i militære operasjoner i utlandet i avtaleperioden, herunder også i planleggings- og avslutningsfasen av operasjoner. Statens helsetilsyns tilsynsaktiviteter omfatter kun norskledede helsetjenester.

Grunnlag for avtalen

Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten gjelder ikke i utlandet.

Foreliggende avtale bygger på Innst. S. nr. 318 (2007—2008), jf. St.prp. nr. 48 (2007—2008) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier, og utgjør grunnlaget for avtalen. Avtalen skal sikre at norskledede helsetjenester til norsk personell i militære operasjoner i utlandet underlegges tilsyn på tilsvarende måte som i Norge.

Tilsynsorgan: Statens helsetilsyn
Tilsynsobjekt: Forsvaret

Statens helsetilsyn fører tilsyn med norskledede helsetjenester til norsk personell i militære operasjoner i utlandet i samsvar med gjeldende helselovgivning. Helsetjenester som ytes av andre lands sanitets- eller helsetjenester er ikke omfattet av tilsynsavtalen.

Myndighet utøves som ved tilsyn med helsetjenesten med hjemmel i lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten1, men det skal tas hensyn til den kontekst sanitetstjenesten utøves i. Manglende samsvar mellom norsk helselovgivning og Forsvarets faglige normer skal avklares før tilsyn gjennomføres.

Forsvarets plikter og rettigheter

Forsvaret plikter å styre sine helsetjenester etter prinsippet om internkontroll slik dette er beskrevet i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten 2.

Forsvaret skal på anmodning gi Statens helsetilsyn opplysninger som tilsynsorganet finner nødvendige for å kunne utføre sine oppgaver i medhold av avtalen, og legge til rette for Statens helsetilsyns tilsynsaktivitet.

Forsvarets sanitet skal, som fagmyndighet, fremlegge de dokumentene som beskriver gjeldende sanitetsfaglige normer i Forsvaret.

1 Lov 15.12.2017 nr. 107 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)

2 Forskrift 28.10.2016 nr. 1250 om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Forsvarets personell som blir intervjuet av Statens helsetilsyn skal gi de opplysninger som Statens helsetilsyn trenger for å gjennomføre tilsyn. Statens helsetilsyn definerer hva som er nødvendige opplysninger og hvilket personell i Forsvaret som det er nødvendig å intervjue for å skaffe tilstrekkelig informasjon slik at tilsynet kan bedømme om helsetjenestene er i henhold til krav fastsatt i lov og forskrifter.

Forsvarsdepartementet og Forsvaret skal orientere berørte enheter og personell i Forsvaret om avtalen og hva tilsyn innebærer.

Tilsyn skal planlegges og gjennomføres i tett dialog mellom Forsvaret og Statens helsetilsyn, blant annet for å sikre at Forsvarets operasjonelle behov ivaretas. Forsvarets beslutning om at tilsyn ikke kan gjennomføres i en aktuell periode kan ikke overprøves av Statens helsetilsyn. En slik beslutning medfører at planlagte og aktuelle tilsyn utgår. Forsvaret og Statens helsetilsyn skal sammen vurdere om tilsyn eventuelt skal gjennomføres på et tidligere eller senere tidspunkt. Forsvaret skal legge til rette for gjennomføring av tilsyn og besørge sikkerheten til personell fra Statens helsetilsyn ved tilsyn i utlandet.

Årlig bevilges én million kroner fra Forsvarsdepartementet for å dekke den utvidede oppgaven som tilsyn med norskledede helsetjenester til norsk personell i militære operasjoner i utlandet utgjør. I tillegg skal Forsvarsdepartementet dekke nødvendige og dokumenterte utgifter på inntil tre millioner kroner per år for gjennomføring av tilsyn. Av budsjettmessige årsaker må slikt tilsyn avklares i forkant av budsjettprosessene slik at dekking av utgiftene ivaretas. Forsvaret må varsle Statens helsetilsyn om planlegging av norskledede helsetjenester på et tidspunkt som gjør det mulig å avklare fremtidig tilsyn i forkant av budsjettprosessene.

Statens helsetilsyns plikter og rettigheter

Statens helsetilsyn skal føre tilsyn med at norsk personell får tilstrekkelige og forsvarlige helsetjenester under operasjoner i utlandet gjennom tilsyn med planlegging og utøvelse av norskledede helsetjenester.

Statens helsetilsyn skal fastsette tilsynstema på grunnlag av risikobetraktninger og anvende de tilsynsmetoder som Statens helsetilsyn anser som formålstjenlige. Statens helsetilsyn skal sikre at et nødvendig antall medarbeidere har sikkerhetsklarering.

Felles plikter

Forsvarets sanitet og Statens helsetilsyn plikter å dokumentere erfaringer som kan danne grunnlag for vurdering av behovet for lovregulering og annen normering på området.

Innsyn og taushetsplikt

Medarbeidere fra Statens helsetilsyn har taushetsplikt etter forvaltningsloven, helsepersonelloven og sikkerhetsloven, og plikter i tillegg å følge beskyttelsesinstruksens krav i de tilfeller denne kommer til anvendelse.

Med de begrensninger som følger av lovpålagt taushetsplikt, har Forsvaret rett til innsyn i dokumenter som legges til grunn for tilsyn. Forsvaret har ikke rett til innsyn i dokumenter som gjelder varslere.

Rapportering og oppfølging

Statens helsetilsyn utarbeider rapport etter hvert tilsyn. Rapporter oversendes Forsvarssjefen for eventuell oppfølging, med kopi til Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Det skal gjennomføres årlige møter mellom direktør i Statens helsetilsyn og sjef for Forsvarets sanitet. Statens helsetilsyn har ansvar for å invitere til slikt møte. De to departementene skal inviteres som observatører til møtet.

Rapporter, avgjørelser med videre, er offentlige med mindre innholdets art medfører et behov for gradering.

Eventuelle avvik vil bli krevd rettet innen en nærmere angitt frist. Dersom avvik ikke rettes innen fristen, kan Statens helsetilsyn ta slike forhold opp med Forsvarsdepartementet.

Avtaleperiode

Avtalen gjelder fra 1 . januar 2020 til 31. desember 2029. Avtalen kan sies opp av begge parter med seks måneders varsel.

Oslo, 16. desember 2019

Frank Bakke-Jensen
forsvarsminister

Bent Høie
helse- og omsorgsminister