Hopp til hovedinnhold

Klager på alternativ behandling

Statens helsetilsyn fører ikke tilsyn med utøvere av alternativ behandling, og behandler derfor ikke klager som retter seg mot slik behandling.

Alternativ behandling er regulert i lov om alternativ behandling av sykdom mv. Ifølge denne loven er det ingen offentlig instans som fører tilsyn med at den virksomheten som alternative behandlere driver, er forsvarlig. Det er heller ikke noe krav i loven om at slik virksomhet skal være forsvarlig. Det er ikke etablert autorisasjonsordninger for alternative behandlere, og det er ikke fastsatt krav til utdanning før noen kan tilby alternativ behandling av sykdom. Dette innebærer at pasienter som ønsker å benytte alternativ behandling, selv må bære risikoen når det gjelder valg av behandling, utfallet av denne, kostnader osv.
 
Alternative behandlere som grovt bryter bestemmelser i lov om alternativ behandling av sykdom mv., for eksempel ved at behandlingen utsetter noens liv eller helbred for alvorlig fare, kan straffes. Statens helsetilsyn har som oppgave å bistå politiet i etterforskningen av slike saker, og vurdere om en alternativ behandler bør straffeforfølges for en konkret behandling, gjennom begjæring av offentlig påtale.

Straffeforfølgning av alternative behandlere vil blant annet kunne være aktuelt nå de behandler alvorlige eller allmennfarlige sykdommer. Slike tilstander skal kun behandles av autorisert helsepersonell. Behandling som utelukkende har til formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse er imidlertid ikke forbudt for alternative behandlere.

Klager på markedsføring av alternative behandlingsmåter og/eller utstyr som brukes i alternativ behandling 

Henvendelser om markedsføring av alternativ behandling skal rettes til Forbrukerombudet som rett instans, jf. lov om alternativ behandling av sykdom mv. § 8 femte ledd og forskrift nr. 1501 om markedsføring av alternativ behandling av sykdom. Forbrukerombudet har utarbeidet egne retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling.

Bruk av laser og sterke optiske kilder av alternative utøvere som ikke er autorisert helsepersonell

Henvendelser om bruk av laser og lysutstyr av alternative behandlere rettes til Statens strålevern som rett instans.
 
Mattilsynet og Direktoratet for medisinske produkter – DMP er også relevante instanser for henvendelser som for eksempel gjelder markedsføring av kosttilskudd, naturpreparater og legemidler.

Lenkeliste

Når helsepersonell utfører alternativ behandling

Artikkel fra Tilsynsmelding 2018
PDF

Lov om alternativ behandling av sykdom mv.

Tilsyn med markedsføring av alternativ behandling (pdf) Artikkel fra Tilsynsmelding 2012

Kontrollaksjon avdekket ulovlig markedsføring av alternativ behandling. Nyhet fra Helsetilsynet 20.2.2013

Alternativ behandling — informasjon til forbrukar Forbrukerombudet

Laser og lys, treffliste Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

Mat og vann Mattilsynet

Direktoratet for medisinske produkter – DMP

NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin)

Forskrift av 2003-12-11 nr 1501 om markedsføring av alternativ behandling av sykdom