Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn fikk et tydeligere ansvar for tilsyn med forskning da lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) trådte i kraft 1. juli 2009. Denne loven gjelder all forskning som utføres på mennesker, biologisk materiale fra mennesker og opplysninger om menneskers helse. Loven omfatter forskning som utføres her i landet eller når den som er ansvarlig for forskningen er etablert her i landet.

Forskning er definert som virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe tilveie ny kunnskap om helse og sykdom.

Loven stiller en rekke krav til medisinsk og helsefaglig forskning, bl.a. når det gjelder ansvarlig person, forsvarlig forskning, samtykke, taushetsplikt og håndtering av forskningsmateriale. Loven forutsetter at medisinsk og helsefaglig forskning er forhåndsgodkjent av den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Disse komiteene er selvstendige forvaltningsorganer.

Statens helsetilsyn kan gripe inn dersom forskningsprosjekter eller forskningsbiobanker drives på en måte som kan ha skadelige følger for forskningsdeltakere eller andre, eller på annen måte er uheldig eller uforsvarlig. Datatilsynet har tilsynsmyndighet når det gjelder bruk av helseopplysninger i forskning.

Tilsynssaker

Publikasjoner

Forskningsansvarlig har ansvar for at forskningen er forsvarlig

Rapport fra Helsetilsynet 6/2021

Forsidebilde rapport 6/2021

Bidrag til kvalitets- og forbedringsarbeid. Egenvurderingsskjema/hjelpeskjema til bruk i medisinsk og helsefaglig forskning

PDF

Medisinsk forskning, endringer i prosjekter og opprettelse av forskningsbiobanker må være forhåndsgodkjent

Artikkel fra Tilsynsmelding 2018
PDF

Eksperimentell behandling bør skje som forskning

Artikkel fra Tilsynsmelding 2016
PDF

Strenge krav til informasjon og samtykke ved forsking på menneske

Artikkel fra Tilsynsmelding 2015
PDF

To tilsynssaker om medisinsk og helsefaglig forskning

Artikkel fra Tilsynsmelding 2012
PDF

Hvor kan det svikte i helseforskningen?

Artikkel fra Tilsynsmelding 2012
PDF

Lenker