Helsetilsynet

Det rettslige grunnlaget for å yte helsehjelp er pasientens samtykke til helsehjelpen. Pasienten skal ha fått nødvendig informasjon om helsehjelpen og skal samtykke til å motta hjelpen. Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A har bestemmelser som på nærmere bestemte vilkår åpner for gi helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg hjelpen. Fylkesmannen mottar kopi av vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg, og har oppgaver med overprøving av vedtak og som klageorgan.  
 
Tema for landsomfattende tilsyn 2011 med kommunale helse- omsorgstjenester var tvungen helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen – pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Tilsynet ble gjennomført i de kommunal helse- og omsorgstjenestene. Tilsynet hadde oppmerksomheten rettet både mot uhjemlet tvangsbruk og faren for omsorgssvikt.

Lenker