Hopp til hovedinnhold

Det rettslige grunnlaget for å yte helsehjelp er pasientens samtykke til helsehjelpen. Pasienten skal ha fått nødvendig informasjon om helsehjelpen og skal samtykke til å motta hjelpen. Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A har bestemmelser som på nærmere bestemte vilkår åpner for gi helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg hjelpen. Statsforvalteren mottar kopi av vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg, og har oppgaver med overprøving av vedtak og som klageorgan.  
 
Tema for landsomfattende tilsyn 2011 med kommunale helse- omsorgstjenester var tvungen helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen – pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Tilsynet ble gjennomført i de kommunal helse- og omsorgstjenestene. Tilsynet hadde oppmerksomheten rettet både mot uhjemlet tvangsbruk og faren for omsorgssvikt.

Landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester 2020 gjelder undersøkelser av kommunenes praktisering av tvungen somatisk helsehjelp.

Lenker

Veileder for landsomfattende tilsyn med tvungen somatisk helsehjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester

Internserien 1/2020
PDF

Veileder for tilsyn med om kommunene gir nødvendig helsehjelp med tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A til pasienter som mottar helsetjenester i hjemmet

Internserien 3/2015
PDF

Oppsummeringsrapport – Helsetilsynet i fylkenes saksbehandling ved mottak av kopi av vedtak hjemlet i pasientrettighetsloven kap. 4A – 2009-2010

Internserien 3/2011
PDF