Hopp til hovedinnhold

Tidsrom for tilsynet: 13. november og 2. desember 2019
Tilsynssted:  Rendalen kommune, Hanestadveien 1, 2485 Rendalen
Kontaktperson i kommunen: Beredskapskoordinator Mari Holien
Fylkesmannens tilsynsgruppe: Revisjonsleder Marte Bergesen Tennfjord, revisor Bente Westrum og revisor Monica Lunde
Dato for endelig rapport: 30. januar 2020

Sammendrag

Tilsynet er gjennomført med hjemmel i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) (2010) § 29, forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011) § 10 og lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) (2017) § 4.

Målet med tilsynet er å undersøke om Rendalen kommunes arbeid med kommunal beredskap og helseberedskap er i samsvar med kravene til kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap.

Fylkesmannen avdekket fem avvik under tilsynet i Rendalen kommune.

Avvik 1

Rendalen kommune har ingen plan for oppfølging av helhetlig ROS-analyse.

Avvik 2

Rendalen kommunes overordnede beredskapsplan er utdatert og flere delplaner mangler sentral informasjon.

Avvik 3

Rendalen kommune har ikke ROS-analyser for helse- og omsorgstjenesten, miljørettet helsevern eller smittevern.

Avvik 4

Rendalen kommune har ikke en plan for helsemessig og sosial beredskap, inkludert plan for miljørettet helsevern, samt en smittevernplan som etterlever krav i lov og forskrift.

Avvik 5

Rendalen kommune har ikke et system for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner. Rendalen har etter øvelser og uønskede hendelser ikke gjennomført skriftlige evalueringer.

1. Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) (2010) § 29, forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011) § 10 og lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) (2017) § 4. I tillegg finnes tilsynshjemler i ulike særlover på helseberedskapsområdet.

Tilsynet skal følge bestemmelsene i kapittel 10 A i lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) (1992).

Målet med tilsynet var å undersøke om Rendalen kommunes arbeid med kommunal beredskap og helseberedskap er i samsvar med kravene i:

 • sivilbeskyttelsesloven (2010) 14 og 15
 • forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011)
 • helseberedskapsloven (2000)
 • forskrift om krav til beredskapsplanlegging (2001), helse- og omsorgstjenesteloven (2011)
 • smittevernloven (1994)
 • folkehelseloven (2011)
 • forskrift om miljørettet helsevern (2003)
 • forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (2016).

Fylkesmannen ville undersøke om kommunen i tråd med kravene i lov og forskrift har:

 • Beredskapsplanverk som etterlever krav i lov og Dette er avgrenset til:
  • helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
  • plan for oppfølging av helhetlig ROS-analyse
  • overordnet beredskapsplan
  • ROS-analyser for helse- og omsorgstjenestene, miljørettet helsevern og smittevern
  • en plan for helse- og omsorgstjenestene, miljørettet helsevern og
 • Et system for å sikre håndteringsevne, kvalitet og læring i Dette er avgrenset til:
  • et system for opplæring av ansatte som har en rolle i kommunens krisehåndtering
  • gjennomført øvelser
  • evaluert øvelser og uønskede hendelser

2. Rammer for tilsynet

Tilsynet er gjennomført etter prinsippene for systemrettet tilsyn. Skriftlig revisjonsvarsel ble sendt 5. juni 2019, og relevant dokumentasjon ble gjennomgått før tilsynet. Den 13. november 2019 var det åpningsmøte og intervju med relevante personer i kommunen. Sluttmøtet ble avholdt 2. desember 2019 over Skype.

Denne rapporten omhandler avvik og andre inntrykk som er avdekket under revisjonen. Avvik er manglende etterlevelse av krav i lov og forskrifter som kommunen har plikt til å etterleve innenfor kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap.

Vi gjør oppmerksom på at Fylkesmannen kun undersøker om kommunens arbeid med kommunal beredskap og kommunal helseberedskap er i tråd med lov og forskrift. Tilsynet gir derfor ikke en fullstendig vurdering av kommunens arbeid med dette.

3. Hovedinntrykk

Rendalen kommune arbeider godt med samfunnssikkerhet, beredskap og helseberedskap, og viser åpenhet og forståelse for kravene som skal etterleves. Kommunen er i gang med utarbeidelse av planverk innen helseberedskap, noe Fylkesmannen ønsker å rose kommunen for.

Rendalen har et velutviklet samarbeid med nabokommunene i Nord-Østerdalen. Eksempelvis møtes beredskapskoordinatorene i kommunene kvartalsvis for å diskutere beredskapsfaglige spørsmål. Rendalen har også et kommunalt beredskapsråd som gjennomfører årlige møter.

Ved forrige tilsyn 3. juni 2015 fikk Rendalen ett avvik og en merknad. Avviket gikk på manglende etterlevelse av minimumskrav til helhetlig ROS-analyse. Rendalen gjennomførte i 2017 en ny helhetlig ROS-analyse med bakgrunn i DSBs veileder. Kommunen hadde en god og bred prosess rundt utarbeidelsen, og analysen ble vedtatt i kommunestyret 21. september 2017. Helhetlig ROS-analyse er en vesentlig forbedring fra forrige versjon og møter nå minimumskrav. Analysen kan forbedres ytterligere når det gjelder analyse av hendelser utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen, hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre, kritiske samfunnsfunksjoner og hvordan disse rammes ved en uønsket hendelse, samt kommunens evne til å opprettholde og gjenoppta sin virksomhet etter at en hendelse har inntruffet.

Kommuneplanens samfunnsdel inneholder mål for samfunnssikkerhetsarbeidet, men målene er ikke utarbeidet med bakgrunn i gjeldende helhetlig ROS-analyse. Fylkesmannen forutsetter at kommunen utarbeider langsiktige mål på bakgrunn av gjeldende helhetlig ROS-analyse ved neste revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnssikkerhet, beredskap og helseberedskap er ivaretatt i gjeldende kommunal planstrategi, gjennom beredskapsplan og smittevernplan.

Kommunen oppfordres til å videreføre strategiene ved revisjon av kommunens plan- og strategidokumenter – og videreutvikle strategiene til å også omfatte helhetlig ROS-analyse, plan for oppfølging av helhetlig ROS-analyse, ROS-analyser for helse- og omsorgstjenestene og miljørettet helsevern, samt plan for helsemessig og sosial beredskap. På tilsynstidspunktet har ikke Rendalen en plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet gjennom en tiltaks- eller handlingsplan for hvordan man skal redusere risiko avdekket i helhetlig ROS-analyse.

Kommunen har en overordnet beredskapsplan som ble vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2017. Det går ikke frem av planen om den er revidert siden 2017, og planen inneholder utdatert informasjon. Overordnet beredskapsplan bygger på den nåværende ROS-analysen og inneholder alle minimumskrav. Delplanene i overordnet beredskapsplan «3. Informasjon» og «4. Evakuering og forpleining – Etablering av EPS (evakuerte og pårørendesenter)» er innenfor minimumskravene, men Fylkesmannen anbefaler at disse erstattes av planene som ligger som vedlegg til overordnet beredskapsplan, ettersom disse er mer utfyllende. Når det gjelder plan for kriseledelse så fremgår ikke kommuneoverlegens fullmakter, og stedfortredere bør etableres for alle funksjoner i kriseledelsen.

Rendalen har et utkast til plan for helsemessig og sosial beredskap som er datert oktober 2019. Helseberedskapsplanen skal bygge på risiko- og sårbarhetsanalyser og inngå i et samordnet helseberedskapsplanverk som blant annet innbefatter beredskapsplan for helse- og omsorgstjenestene, miljørettet helsevern og smittevern. Helseberedskapsplanen er utarbeidet med bakgrunn i et utkast til ROS-analyser for helse og omsorg som er datert september 2019. Det er identifisert noen hendelser som skal analyseres, men det foreligger ingen analyser enda. Fylkesmannen anbefaler at kommunen inkluderer sentrale personer i den utøvende helseberedskapen i utarbeidelsen av ROS-analyser og planverk for å sikre eierskap, kjennskap og lokale tilpasninger.

I helseberedskapsplanverket skal man kunne gjenfinne tiltak og prosedyrer basert på ROS- analysene for helse- og omsorgstjenestene, miljørettet helsevern og smittevern.

Helseberedskapsplanen inneholder ikke noen tiltak eller prosedyrer enda, og kommunens smittevernplan og pandemiplan er utdatert. Det er krav om at kommunen har et infeksjonskontrollprogram og et tuberkulosekontrollprogram som skal inngå i smittevernplanen ifølge forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten § 2-1 og forskrift om tuberkulosekontroll § 2-1 jf. Smittevernloven. Smittevernplanen er under revisjon av kommuneoverlegen, men planen er ikke forelagt administrativ og politisk ledelse. Fylkesmannen anbefaler kommunen å slå sammen smittevernplanen og pandemiplanen til én plan. Denne planen kan igjen inngå i kommunens plan for helsemessig og sosial beredskap.

Fylkesmannen anbefaler at kommunen vurderer behovet for delplaner til helseberedskapsplanen når ROS-analyser for helse- og omsorgstjenestene og helseberedskapsplanen foreligger. Kommunen har brannprosedyrer, en generell plan for strømbrudd i kommunen og en intern evakueringsplan for sykehjemmet, men det finnes ikke nedskrevne prosedyrer og planer for f.eks. manuell journalføring ved IKT-utfall eller forsyning av legemidler i hjemmetjenesten ved svikt i transportevne grunnet eksempelvis flom/skred.

De fleste av ledelsesfunksjonene i kommunes kriseledelse fremstår å ha tilstrekkelig kompetanse og kvalifikasjoner. Det foreligger derimot ikke en skriftlig opplærings- eller kompetanseplan og en treningsplan som sikrer at alle medlemmer av kriseorganisasjonen innehar den kompetansen man trenger for å utøve sin rolle i kriser. Det er spesielt viktig at nye ansatte som har en rolle i kommunes krisehåndtering får en innføring i sin rolle, ansvar og fullmakter, samt får en innføring i planverket hvor de har en rolle. Dette gjelder også den utøvende helseberedskapen i kommunen.

Kommunen har de siste par årene opplevd beredskapshendelser, og dermed fått prøvd ut planverk og fått testet håndteringsevnen. Kommunen har også gjennomført øvelser og har planer om å øve kriseledelsen i desember 2019. Kommunen har vært flinke til å gjennomføre muntlige evalueringer etter øvelser og hendelser, men har ikke skriftliggjort disse.

4. Resultater fra tilsynet

Følgende avvik ble avdekket under tilsynet med Rendalen kommune:

Avvik 1:

Rendalen kommune har ingen plan for oppfølging av helhetlig ROS-analyse.

Avvik fra følgende lov- og forskriftskrav:

Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 3 a jf. Sivilbeskyttelsesloven § 14

Utfyllende kommentarer:

 • Rendalen har ikke på bakgrunn av helhetlig ROS-analyse utarbeidet en plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og Kommunen har identifisert en rekke tiltak i helhetlig ROS-analyse under pkt. 7. 2, men tiltakene er ikke prioriterte, beskriver ikke hvem som har ansvar for iverksetting, tidsfrister for gjennomføring eller evt. økonomiske kostnader knyttet til gjennomføring. Det går heller ikke frem hvilke av de analyserte uønskede hendelsene de ulike tiltakene tilhører.

Avvik 2:

Rendalen kommunes overordnede beredskapsplan er utdatert og delplanene mangler sentral informasjon.

Avvik fra følgende lov og forskriftskrav:

Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 4 d og e jf. Sivilbeskyttelsesloven § 15 Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 6 jf. Sivilbeskyttelsesloven § 15
Forskrift om beredskapsplanlegging mv. § 5 jf. Helseberedskapsloven § 2-2
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring § 6 a jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1

Utfyllende kommentarer:

 • Overordnet beredskapsplan ble vedtatt i kommunestyret oktober 2017, og det fremgår ikke av planen om den er revidert i ettertid. Planen inneholder utdatert informasjon eksempelvis i 2.1.2 Definisjoner og i 1.5 Beredskapsplan/Krisehåndtering hvor det vises gjennom en død link til en utdatert veileder. Fylkesmannen anbefaler at kommunen gjennomfører en totalrevisjon av planen.
 • I kommunens plan for kriseledelse fremgår det at rådmann/ordfører med stedfortredere kan kalle inn kommunens kriseledelse, mens i utkast til helseberedskapsplanen fremgår det at kommuneoverlegen også har denne Kommuneoverlegen innehar, i likhet med kommunestyret, fullmakter gitt av lov som trer i verk ved hendelser beskrevet i helhetlig ROS-analyse. Ansvar og fullmakter må tydeliggjøres i plan for kriseledelse, og må samordnes med helseberedskapsplanen. Ettersom kommuneoverlegen ikke inngår som fast medlem av kriseledelsen, så er det enda viktigere at kommunelegens fullmakter er tydelig avgrenset mot kriseledelsens ansvar og fullmakter. Kommunen må lage en plan for informasjonsutveksling mellom kriseledelsen og kommuneoverlegen, slik at kommuneoverlegen får ivaretatt sin rolle som kommunens medisinsk-faglig rådgiver ved hendelser.
 • Rollen og mandatet til kommunalt beredskapsråd fremstår som uklar i overordnet beredskapsplan og må tydeliggjøres. Under 2.4 Kommunalt beredskapsråd står det at ordfører skal vurdere å kalle inn kommunalt beredskapsråd som en del av å etablere kriseledelse ved en hendelse. Dersom kommunen ønsker at rådet både skal ha en operativ rolle under hendelser, samt være et råd for samordning av planverk og drøfting av beredskapsspørsmål, så må dette tydelig fremgå av overordnet beredskapsplan.
 • Rendalen har en plan for informasjon som står i overordnet beredskapsplan. Denne planen henviser til «Informasjonsplan beredskap for Rendalen kommune». Plan for informasjon inneholder ikke en plan for befolkningsvarsling. «Informasjonsplan beredskap for Rendalen kommune» er derimot mer utfyllende og fremstår mer oppdatert. Planen inneholder en plan for befolkningsvarsling og beskriver bla. at kommunen har en informasjonsgruppe som skal bistå ordføreren. Denne informasjonsgruppen må omtales under plan for kriseledelse i overordnet beredskapsplan. Fylkesmannen anbefaler at «Informasjonsplan beredskap for Rendalen kommune» erstatter nåværende plan for informasjon i overordnet beredskapsplan, at kommunen slår planene sammen slik at det foreligger kun én plan.
 • Kommunens plan for evakuering og EPS beskriver ikke hvor man skal innkvartere evakuerte og pårørende under en uønsket Helhetlig ROS-analyse skal beskrive hvilke hendelser som kan medføre behov for evakuering, og hvor disse hendelsene kan skje i kommunen. Fylkesmannen forutsetter at kommunen utpeker minimum én egnet lokasjon, og at det blir gjort nødvendige avtaler om bruk, at transport til og fra blir planlagt, samt at egnetheten av lokalene blir utprøvd under øvelse. Det kan være hensiktsmessig å gå i dialog med politiet om valg av EPS-lokasjon. Kommunen kan også gjerne liste opp flere lokasjoner som kan være aktuelle å benytte som EPS under en hendelse.

Avvik 3:

Rendalen kommune har ikke ROS-analyser for helse- og omsorgstjenesten, miljørettet helsevern og smittevern.

Avvik fra lov- og forskriftskrav:

Forskrift om beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. § 3 jf. Helseberedskapsloven § 2-2. Forskrift om miljørettet helsevern § 5 jf. Folkehelseloven § 8 og Helseberedskapsloven § 2-2.
Smittevernloven § 7-1 andre ledd.
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 6 d jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1.

Utfyllende kommentarer:

 • Rendalen har ikke utarbeidet ROS-analyser for helse- og omsorgstjenesten, miljørettet helsevern og smittevern. ROS-analyser for helse- og omsorg er under utvikling og kommunen har på tilsynstidspunktet startet å identifisere hendelser for analyse. ROS- analysene som skal dekke helse- og omsorgstjenestene må beskrive risiko- og sårbarhetsforhold med utgangspunkt i hendelser som har betydning for produksjonen av tjenester innen helse- og omsorgstjenestene i ROS-analysene for miljørettet helsevern må ta utgangspunkt i miljøhendelser som kan ha negativ innvirkning på befolkningens helse. Biologiske hendelser i ROS-analysene for miljørettet helsevern kan være overlappende med ROS-analyser for smittevern.

Avvik 4:

Rendalen kommune har ikke en plan for helsemessig og sosial beredskap, inkludert plan for miljørettet helsevern, samt en smittevernplan som etterlever krav i lov og forskrift.

Avvik fra følgende lov- og forskriftskrav:

Forskrift om beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. §§ 2, 3 og 4 jf. Helseberedskaps- loven § 2-2.
Helseberedskapsloven § 2-2.
Forskrift om miljørettet helsevern § 5 jf. Folkehelseloven § 8 og Helseberedskapsloven § 2-2.
Smittevernloven § 7-2
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 6 e jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1.

Utfyllende kommentarer: 

 • Rendalen kommune har ikke en plan for helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsplan) som omfatter plan for helse- og omsorgstjenestene, plan for miljørettet helsevern og plan for vern mot smittsomme Alle planene kan samles under én plan. Det er krav om at helseberedskapsplanen skal fastsettes av kommunestyret og at planen(e) er utarbeidet med utgangspunkt i ROS-analyser.
 • Kommunen har på tilsynstidspunktet startet å utarbeide en Planen inneholder enda ikke prosedyrer for ressursdisponering og omlegging av drift som sikrer nødvendig tjenesteytelse ved interne eller eksterne hendelser som vesentlig reduserer kommunens evne til å yte varer og tjenester. Prosedyrene skal bygge på ROS-analysene. Kommunen har heller ikke dette på plass for hendelser som vil innebære en ekstraordinær belastning på kommunen og som kan kreve en generell omstilling av den ordinære driften for å kunne øke kapasiteten.
 • Kommunens smittevernplan og pandemiplan er fra henholdsvis 2004 og 2009 og er utdatert. Smittevernplanen og pandemiplanen kan utgjøre én Planene kan også inngå i helseberedskapsplanen.

Avvik 5:

Rendalen kommune har ikke et system for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner. Rendalen har etter øvelser og uønskede hendelser ikke gjennomført skriftlige evalueringer.

Avvik fra følgende lov- og forskriftskrav:

Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 7 jf. Sivilbeskyttelsesloven § 15.
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 7 b jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1.
Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 8 og 9 jf. Sivilbeskyttelsesloven § 15.
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 8 jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1.

Utfyllende kommentarer:

 • Rendalen kommune ikke et dokumentert system for opplæring. Dette kan gjøres gjennom plan for oppfølging eller gjennom å ha en opplærings- eller kompetanseplan som sikrer at kompetansenivået i kriseorganisasjonen opprettholdes og forbedres. Opplæringen kan skje gjennom internopplæring, ekstern kursing eller i forbindelse med øvelser. Dersom kommunen planlegger å drive opplæring gjennom øvelse må kommunen dokumentere system for opplæring gjennom en trenings- eller øvingskalender for å sikre at opplæringsaktiviteter blir gjennomført.

  Det er spesielt viktig at nye ansatte som har en rolle i kommunes krisehåndtering får en innføring i sin rolle, ansvar og fullmakter, samt får en innføring i planverket hvor de har en rolle. Dette gjelder også personer som skal ivareta funksjoner utenfor deres daglige ansvarsområde, eks. bemanne et EPS. Andre eksempler er at kriseledelsen bør få en innføring i helseberedskapsplanverket, og kommuneoverlegen innføring i sine fullmakter og rolle som medisinskfaglig rådgiver til kriseledelsen.
 • Rendalen kommune har ikke gjennomført skriftlig evaluering etter øvelser og uønskede hendelser. Kommunen har gjennomført muntlige evalueringer i kriseledelsen, men har ikke notert seg ned bevarings- og forbedringspunkter. Det er krav om at evalueringen skal skriftlig På bakgrunn av evalueringen skal kommunen vurdere å gjøre endringer i ROS-analyser og beredskapsplaner, og læringspunkter etter øvelse kan brukes som mål for neste øvelse i kriseledelsen.

5. Annet

Siden tilsynet i Rendalen kommune er avgrenset til to tema for tilsyn har Fylkesmannen ikke vurdert for eksempel forebyggende samfunnssikkerhet etter plan- og bygningsloven.

6. Grunnlagsdokument

Under er en oversikt over dokumenter som Fylkesmannen har brukt som grunnlagsdokument under tilsynet:

 • HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR RENDALEN KOMMUNE 2017, behandlet i kommunestyret september 2017.
 • SAMLET SAKSFREMSTILLING - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR RENDALEN KOMMUNE 2017
 • OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR RENDALEN KOMMUNE, behandlet i kommunestyret i oktober 2017.
 • Informasjonsplan
 • Infoplan_vedlegg 1
 • Infoplan_vedlegg 2
 • Infoplan_vedlegg 3
 • Infoplan_vedlegg 4
 • Infoplan_vedlegg 5
 • Varslingsliste kriseledelsen
 • Varslingsliste beredskapsrådet
 • Varslingsliste kriseteamet
 • Varslingsliste EPS-teamet
 • Varslingsliste rådmannens stab
 • Varslingsliste Fylkesmannen
 • Redningsressurser - vedlegg 7.3.2
 • Frivillige lag og foreninger
 • Sambandsutstyr
 • KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2027.
 • POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT RENDALEN KOMMUNE
 • ADMINISTRATIVT DELEGERINGSREGLEMENT RENDALEN KOMMUNE
 • SMITTEVERNPLAN
 • PANDEMIPLAN
 • ATOMBEREDSKAPSPLAN FOR RENDALEN KOMMUNE
 • ÅRSBERETNING 2018 FOR RENDALEN KOMMUNE
 • ORGANISASJONSKART RENDALEN KOMMUNE
 • DOKUMENTASJON - KOMMUNAL BEREDSKAP OG HELSEBEREDSKAP RENDALEN KOMMUNE
 • Psykososial kriseplan
 • Helseberedskapsplan Rendalen kommune - utkast okt. 2019
 • ROS helse og omsorg Rendalen kommune - utkast sept 2019

7. Deltakere under tilsynet

Ikke publisert her

Med hilsen

Asbjørn Lund
fylkesberedskapssjef
Harald Vallgårda
fylkeslege

Marte Bergesen Tennfjord
rådgiver
Bente Westrum
ass. fylkeslege

Dokumentet er elektronisk godkjent