Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn har i perioden 8. januar – 27. oktober 2020 gjennomført tilsyn ved Nordlandssykehuset HF. Tilsynet omfattet håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev, og ble utført i henhold til følgende forskrifter:

 • forskrift om tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre (blodforskriften)
 • forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev

Hensikten med tilsynet var å undersøke om ledelsen ved Nordlandssykehuset sikrer et høyt beskyttelsesnivå for mottakere og givere/donorer, hindrer overføring av sykdom og trygger sikkerheten og kvaliteten på blod, blodkomponenter, celler og vev.

Tilsynet ble gjennomført som en kombinasjon av informasjons- og dokumentinnhenting, tilsynsbesøk med stikkprøver, dokumentgjennomgang og intervju av involvert personell og deres ledere. Tilsynsbesøket fant sted ved sykehuset i Bodø 1.–3. september 2020.

Tilsynet avdekket ett avvik:
Nordlandssykehuset HF leverer jevnlig ut blod og blodkomponenter for transfusjon i kommunehelsetjenesten. Fordeling av oppgaver og ansvar mellom partene er ikke styrt gjennom avtaler eller gjensidig forpliktende retningslinjer. Mangelfull regulering av samarbeidet med kommunehelsetjenesten kan ha ført til redusert sikkerhet for pasienter ved transfusjon.

Helsetilsynet ber om at følgende dokumentasjon sendes oss innen 9. februar 2021

 • helseforetakets handlingsplan for korrigerende tiltak
 • beskrivelse av hvordan Nordlandssykehuset HF skal følge opp at iverksatte tiltak fungerer etter hensikten.

Dokumentasjonen sendes som e-post til postmottak@helsetilsynet.no med kopi til etv@helsetilsynet.no

1. Tilsynets tema og innhold

Statens helsetilsyn fører jevnlige tilsyn med håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev. Tilsynet gjennomføres etter helsetilsynsloven § 1, blodforskriften § 5-1 annet ledd og forskrift om håndtering av humane celler og vev § 56.

Hensikten med tilsynet var å undersøke om ledelsen ved Nordlandssykehuset sikrer et høyt beskyttelsesnivå for mottakere og givere/donorer, hindrer overføring av sykdom og trygger sikkerheten og kvaliteten på blod, blodkomponenter, celler og vev.

Vi har i dette tilsynet lagt spesielt vekt på følgende:

 • Håndtering av blod og blodkomponenter for transfusjon:
  • hindring av sykdomsoverføring via blod og blodkomponenter, herunder utvelgelse av blodgivere
  • bestilling, valg, utlevering og transport av blod og blodkomponenter
  • sporbarhet - mulighet til å identifisere blod og blodkomponenter fra giver til mottaker og omvendt
  • samarbeid mellom Nordlandssykehuset og kommunehelsetjenesten ved transfusjon
 • Håndtering av humane celler og vev, inkludert smittetesting av donorer av celler og vev:
  • samsvar mellom helseforetakets praksis og godkjenninger etter forskrift om håndtering av humane celler og vev
  • donasjon, uttak, oppbevaring og merking av humant beinvev beregnet til allogen transplantasjon hos mennesker
  • testing av donorer av celler og vev

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet

2.1 Lovgrunnlag

Helsetilsynet er gitt myndighet til å kontrollere om virksomheter som håndterer blod, blodkomponenter, celler og vev etterlever gjeldende lov- og forskriftsbestemmelser.

Lovgrunnlag for tilsynet:

 • lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven)
 • lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)
 • lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
 • forskrift om tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre (blodforskriften)
 • forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev (forskrift om håndtering av humane celler og vev)
 • forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten)

Blodforskriften og forskrift om håndtering av humane celler og vev har egne bestemmelser om internkontroll. Disse kommer i tillegg til, og utfyller de generelle bestemmelsene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten.

Transfusjon i kommunehelsetjenesten krever samhandling mellom involverte enheter i kommune- og spesialisthelsetjenesten, eksempelvis sykehjem og blodbanker. Kravene til sporbarhet og dokumentasjon av gjennomførte transfusjoner i pasientjournal er utdypet i blodforskriften. Oppgaver knyttet til selve transfusjonen er regulert i den generelle helselovgivningen.

De aktuelle forskriftene er hjemlet i flere ulike lover. Der det er relevant har vi valgt å hjemle avvik direkte i aktuell forskrift.

2.2 Nærmere om forsvarlighet

Det er et grunnleggende krav til helsetjenesten at den helsehjelpen som ytes er faglig forsvarlig.

Kravet om forsvarlighet er en rettslig standard. Dette innebærer at innholdet bestemmes med utgangspunkt i normer utenfor loven. Disse normene er forankret i anerkjent fagkunnskap, faglige retningslinjer og samfunnsetiske normer, og utgjør det som betegnes som god praksis. Samtidig danner normene utgangspunkt for å fastlegge hvor grensen mot det uforsvarlige går.

Kravet om forsvarlighet er også et krav om forsvarlig organisering av tjenesten. I dette ligger blant annet at det gjennomføres organisatoriske og systemmessige tiltak som gjør det mulig for helsepersonellet å oppfylle plikten til forsvarlig yrkesutøvelse. Det følger av dette at virksomheten må styre sin drift med siktemål om at tjenestene er i samsvar med god praksis.

Det er en nær sammenheng mellom kravet til forsvarlighet, kravet til internkontroll og systematisk arbeid for å ivareta pasientenes sikkerhet, jf. helsetilsynsloven § 3 og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten.

Nærmere om forsvarlighet ved utlevering av blod til transfusjon i kommunehelsetjenesten – norm

Blodmottakere skal være sikret forsvarlige transfusjonstjenester uavhengig av hvor de mottar behandling. Ledelsen ved virksomheter som samarbeider om å utføre transfusjoner, eksempelvis helseforetak og kommuner, skal sørge for implementerte retningslinjer og tydelig ansvars- og oppgavefordeling for alle involverte.

Når blod og blodkomponenter transfunderes utenfor spesialisthelsetjenesten skal statlige helseinstitusjoner, eller institusjoner som mottar tilskudd fra regionale helseforetak til sin virksomhet, sørge for at ansatte i spesialisthelsetjenesten settes i stand til å oppfylle plikten til å gi råd, veiledning og opplysninger om helsemessige forhold. Hensikten er at den kommunale helse- og omsorgstjenesten settes i stand til å løse sine lovpålagte oppgaver.

Etter spesialisthelsetjenesteloven § 6-3 skal helseforetaket tilby veiledning til involvert personell og etablere retningslinjer for melding av uønskede hendelser, pretransfusjonsundersøkelser, bestilling, klargjøring, pakking og transport av blod og blodkomponenter. I tillegg skal det foreligge rutiner for å sikre sporbarhet, dokumentasjon og tilbakerapportering av utførte transfusjoner.

Retningslinjer, samarbeid og informasjonsutveksling knyttet til utlevering av blod og blodkomponenter beregnet for transfusjon i kommunehelsetjenesten er ment å utgjøre sikkerhetsbarrierer for å hindre feiltransfusjoner med påfølgende pasientskade eller død.

2.3 Avvik og merknad

Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Klassifisering av avvik:

 • Kritisk avvik (K): Avvik som utgjør en signifikant risiko for skade på donor eller mottaker av blod, celler, vev og/eller organer.
 • Stort avvik (S): Ikke kritisk avvik som utgjør en indirekte risiko for sikkerheten til donor og mottaker av blod, celler, vev og og/eller organer ved
  • avvik fra gjeldende myndighetskrav for håndtering av blod, celler, vev og/eller organer
  • svikt i prosedyrene for frigivelse av blod, celler, vev og/eller organer til bruk på mennesker, eller at ansvarlig person ikke har utført sine legale plikter
  • manglende godkjenning fra Helsedirektoratet for aktuell aktivitet

   En kombinasjon av flere mindre mangler som hver for seg ikke utgjør et stort avvik, men som til sammen utgjør et stort avvik, skal rapporteres som det.
 • Andre avvik (A): Avvik som ikke kan klassifiseres som kritisk eller stort, men som innebærer manglende samsvar med kravene til god praksis som følger av forskriftene for håndtering av blod, celler, vev og/eller organer.

Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring.

Rapporten omhandler forhold som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

3 Gjennomføring og deltakere ved tilsynet

3.1 Gjennomføring

Tidsrom for tilsynet, fra varsel ble sendt til ferdig rapport, var 8. januar – 27. oktober 2020.

Tilsynet ble gjennomført på følgende måte:

 • Innhenting av informasjon i forkant av tilsynet.
  Helsetilsynet sendte forespørsel til helseforetaket om antall utleverte enheter blod og blodkomponenter til transfusjon ved eksterne virksomheter. Informasjonen ble mottatt 7. desember 2018.
 • Varsel om tilsyn ble sendt 8. januar 2020.
  Varselbrevet inkluderte et egenrapportskjema for aktiviteter som omfattes av de to forskriftene. Nordlandssykehuset ble bedt om å fylle ut og returnere skjemaet til Helsetilsynet sammen med etterspurte dokumenter.
  I varselbrevet informerte Helsetilsynet om at gjennomføring av tilsynet var planlagt på følgende måte:
  • Tilsyn med håndtering av blod og blodkomponenter var planlagt gjennomført ved tilsynsbesøk ved en eller flere av blodbankene i helseforetaket.
  • Tilsyn med smittetesting av donorer av celler og vev var planlagt gjennomført ved tilsynsbesøk ved laboratoriemedisinsk avdeling.
  • Tilsyn med håndtering av humant beinvev var i utgangspunktet planlagt gjennomført ved informasjons- og dokumentinnhenting. Etter gjennomgang av etterspurte dokumenter ville Helsetilsynet vurdere om tilsynet skulle inkludere tilsynsbesøk også for dette området.
 • Endring i gjennomføring av tilsynet.
  På grunn av utbrudd av covid-19 i Norge ble gjennomføring av tilsynet endret:
  • Informasjon om at tilsynet ville bli gjennomført ved ytterligere dokumentinnhenting og videomøter ble sendt helseforetaket på e-post 10. mars 2020.
  • Informasjon om at tilsynet var utsatt på ubestemt tid ble sendt helseforetaket 12. mars 2020.
  • Etter dialog med helseforetaket ble informasjon om nytt tidspunkt for tilsynsbesøk sendt helseforetaket på e-post 8. juni 2020. Tidspunkt for tilsynsbesøket ble satt til 1.-3. september 2020.
 • Gjennomgang og vurdering av dokumenter
  Oversikt over dokumenter Helsetilsynet har gjennomgått i forbindelse med tilsynet er gitt i vedlegg 1.

  Etter gjennomgang av egenrapportskjema med vedlegg besluttet Helsetilsynet at tilsyn med de ulike områdene skulle gjennomføres på følgende måte:
  • Tilsyn med håndtering av blod og blodkomponenter skulle gjennomføres ved tilsynsbesøk ved blodbankenheten i Bodø. Tilsyn med blodbankvirksomheten ved laboratoriene i Vesterålen og Lofoten skulle gjennomføres ved videomøter.
  • Tilsyn med smittetesting av donorer av celler og vev skulle gjennomføres ved tilsynsbesøk ved laboratoriemedisinsk avdeling i Bodø.
  • Tilsyn med håndtering av humant beinvev ville bli gjennomført ved informasjons- og dokumentinnhenting som opprinnelig planlagt.
 • Tilsynsbesøk ble gjennomført 1.-3. september 2020 ved sykehuset i Bodø. Program for tilsynsbesøket er gitt i vedlegg 2. Tilsynsbesøket omfattet
  • åpningsmøte
  • intervju av ledere og involvert personell, dokumentgjennomgang og befaring ved blodbanken i Bodø
  • intervju av ledere og involvert personell for blodbankvirksomheten ved laboratoriene i Lofoten og Vesterålen gjennomført ved videooverføring
  • intervju av ledere og involvert personell og dokumentgjennomgang for området smittetesting av donorer av celler og vev
  • sluttmøte med presentasjon av Helsetilsynets funn

   For helseforetakets håndtering av humant beinvev ble tilsynet gjennomført ved informasjonsinnhenting og dokumentgjennomgang.

3.2 Deltakere

Deltakere fra Nordlandssykehuset:

 • kontaktperson fra virksomheten: avdelingsleder Oddny Kristin Remlo
 • for oversikt over andre deltakere viser vi til vedlegg 3

Deltakere fra Helsetilsynet:

 • seniorrådgiver Elisabeth Try Valø (revisjonsleder)
 • seniorrådgiver Tone Andersen (revisor)
 • fagsjef Tone Blørstad (revisor)
 • rådgiver Monica Jenssen Nybruket (observatør)

4. Relevante forhold ved virksomheten

Nordlandssykehuset HF består av tre somatiske sykehus geografisk plassert i Salten (Bodø), Lofoten og Vesterålen, og dekker befolkningens behov for de fleste spesialisthelsetjenester innen medisin, kirurgi og psykiatri og rus. Helseforetakets administrasjon ligger i Bodø.

Helseforetaket har blodbankvirksomhet ved alle tre sykehusene. Aktiviteten er organisert under laboratoriemedisinsk avdeling, diagnostisk klinikk. Transfusjon av blod foregår ved de kliniske avdelingene i helseforetaket. I tillegg leverer alle de tre blodbankene ut blod for transfusjon i kommunehelsetjenesten.

Nordlandssykehuset har to godkjenninger fra Helsedirektoratet etter forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev. Aktivitetene foregår ved sykehuset i Bodø, og omfatter

 • smittetesting av donorer av celler og vev ved laboratoriemedisinsk avdeling, diagnostisk klinikk
 • donasjon, uttak, oppbevaring og merking av humant beinvev beregnet til allogen transplantasjon til menneske ved beinbanken, kirurgisk klinikk

5. Faktiske forhold, vurderinger og konklusjon

5.1 Oppsummering

Helsetilsynet avdekket ett avvik innen de reviderte områdene. Avviket gjelder utlevering av blod og blodkomponenter fra helseforetaket for transfusjon i kommunehelsetjenesten.

5.2 Håndtering av blod og blodkomponenter

5.2.1 Generelt inntrykk

 • Helseforetaket har oppdaterte godkjenninger fra Helsedirektoratet for blodbankvirksomhet ved alle tre sykehusene.
 • Tiltak etter utbrudd av covid-19 var innført for å hindre smitte, eksempelvis bruk av håndsprit, adgangskontroll og utfylling av skjema med spørsmål om reise og symptomer før blodgivere blir sluppet inn på sykehuset.
 • Helseforetaket har anskaffet en elektronisk kompetansemodul for bruk til opplæringsplaner og dokumentasjon av gjennomført opplæring. Innføring av kompetansemodulen ved laboratoriemedisinsk avdeling pågikk ved tidspunktet for tilsynsbesøket.
 • Personell involvert i blodbankvirksomheten bruker avvik til forbedring og læring på tvers, og avvik diskuteres på ukentlige møter.
 • Internrevisjoner gjennomføres etter en femårsplan. Risikoområder blir avdekket og revidert oftere enn hvert femte år.

5.2.2 Rutiner og praksis

Utvelgelse av blodgivere:

Nordlandssykehuset har etablert rutiner og retningslinjer for blodgiverutvelgelse som gjelder for blodbankvirksomheten ved alle tre sykehusene.

Under tilsynsbesøket i Bodø fikk Helsetilsynet opplyst og/eller vist under befaring at blodbanken

 • har utarbeidet en «sjekkliste for godkjenning av nye blodgivere» som benyttes for å sikre at retningslinjene blir fulgt ved vurdering av nye blodgivere
 • legger til rette for at intervju av blodgivere foregår i fortrolighet

Bestilling, valg, utlevering og transport av blod og blodkomponenter:

Nordlandssykehuset leverer ut blod og blodkomponenter for transfusjon i kommunehelsetjenesten. I 2019 hadde helseforetaket utlevert 279 enheter blod og fem enheter trombocytter til totalt 17 ulike kommunale virksomheter.

 • Helseforetaket har utarbeidet prosedyren «Klargjøring og forsendelse av forlikt blod til primærhelsetjenesten» som gjelder for blodbankenheten i Bodø og prosedyren «Forsendelse av blod til sykehjem» som gjelder for laboratoriene i Lofoten og Vesterålen. Begge prosedyrene beskriver pakking og forsendelse av blod.
 • Dokumentet «Informasjon til deg som transfunderer blodprodukter i primærhelsetjenesten» skal legges i transportkasse ved forsendelse av blod for å «sikre at retningslinjene for blodtransfusjoner blir ivaretatt». Dokumentet beskriver hvilke oppgaver som skal utføres før, under og etter transfusjon.
 • Temperatur blir overvåket under transport av blod og blodkomponenter med kalibrert temperaturlogger.

5.2.3 Avvik

Avvik 1:

Nordlandssykehuset HF leverer jevnlig ut blod og blodkomponenter for transfusjon i kommunehelsetjenesten. Fordeling av oppgaver og ansvar mellom partene er ikke styrt gjennom avtaler eller gjensidig forpliktende retningslinjer. Mangelfull regulering av samarbeidet med kommunehelsetjenesten kan ha ført til redusert sikkerhet for pasienter ved transfusjon. (S)

Avvik fra følgende krav i blodforskriften:

   § 2-4 Internkontroll
   Vedlegg Kontraktshåndtering
   VI-8

Avvik fra følgende krav i spesialisthelsetjenesteloven:

   § 2-2 Plikt til forsvarlighet
   § 6-3 Veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Avvik fra følgende krav i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten:

   § 7 Plikten til å gjennomføre 
   § 8 Plikten til å evaluere

Begrunnelse for avviket:

 • Nordlandssykehuset har utarbeidet dokumentet «Informasjon til deg som transfunderer blodprodukter i primærhelsetjenesten». I helseforetakets prosedyre «Forsendelse av blod til sykehjem» står det at dokumentet skal legges i transportkassen ved forsendelse av blod.
  • Dokumentet følger ikke alltid med når blod og blodkomponenter utleveres direkte til kommunehelsetjenesten og forsendelse i transportkasse ikke er nødvendig.
  • I dokumentet står det at «den som er ansvarlig for transfusjoner» skal melde til Hemovigilans [1] ved «alle utilsiktede hendelser/avvik eller transfusjonsreaksjoner». Helsetilsynet fikk opplyst at det er blodbanken som melder til Hemovigilans.
 • Nordlandssykehuset tilbyr opplæring og e-læringskurs i transfusjon for kommunehelsetjenesten.
  • Etter gjennomført opplæring tildeles kursbeviset «Sertifisering for transfusjon». Dokumentet finnes i to ulike utgaver, én utgave beregnet for ansatte i helseforetaket og én utgave beregnet for ansatte i kommunehelsetjenesten. Utgaven beregnet for helseforetaket henviser til prosedyrer som ikke gjelder for kommunehelsetjenesten. Riktig utgave benyttes ikke alltid etter gjennomført opplæring.
  • I dokumentet «Informasjon til deg som transfunderer blodprodukter i primærhelsetjenesten» blir det henvist til et e-læringskurs i transfusjonspraksis. I dokumentet er navn på nettside, brukernavn og passord oppgitt. Helsetilsynet har fått opplyst at denne fremgangsmåten ikke alltid fungerer. E-læringskurset er derfor ikke tilgjengelig for alle involverte i kommunehelsetjenesten.
 • Nordlandssykehuset har ikke implementert gjensidige retningslinjer og tydelig ansvars- og oppgavefordeling for alle involverte ved transfusjoner som skjer i samarbeid med kommunehelsetjenesten.
 • Helseforetaket har ikke gjennomført internrevisjon siste to år som omfatter samarbeid med kommunehelsetjenesten ved transfusjon. Internrevisjon med dette temaet var planlagt våren 2020, men har ikke latt seg gjennomføre pga. utbrudd av covid-19 i Norge.

Ved utlevering av blod og blodkomponenter for transfusjon i kommunehelsetjenesten stilles det strenge krav til blant annet distribusjon, utlevering, oppbevaring og dokumentasjon etter transfusjon, jf. blodforskriften §§ 3-1, 3-2 og 3-12. For å sikre at alle kravene etterleves, er det nødvendig at begge parter oppfyller sin del av forpliktelsene. Helsetilsynet vurderer at dette best kan sikres gjennom en gjensidig forpliktende avtale mellom de to partene der oppgaver og ansvar er regulert.

Figur 1 Samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten ved transfusjon

Figur 1 Samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten ved transfusjon

Ved utlevering av blod og blodkomponenter til kommunehelsetjenesten har spesialisthelsetjenesten i tillegg en veiledningsplikt som beskrevet i kapittel 2.2.

5.3 Håndtering av humane celler og vev

5.3.1 Generelt inntrykk

Nordlandssykehuset

 • har godkjenning for aktuell håndtering av humane celler og vev
 • melder endringer og leverer årsrapporter til Helsedirektoratet
 • har utarbeidet en revisjonsplan som inkluderer håndtering av humane celler og vev

5.3.2 Smittetesting av donorer av celler og vev

 • Laboratoriet har etablert analysepakker for smittetesting av donorer av celler og vev. Analysepakkene inneholder obligatoriske smittetester.
 • Laboratoriet tilbyr smittetesting av beindonorer både ved serologiske undersøkelser og ved hjelp av PCR-teknikk. Når testing utføres med begge teknikkene på blodprøver tatt ved tidspunkt for donasjon, faller krav om karantene og ny smittetesting etter 180 dager bort.
 • Ikke-negative prøvesvar blir validert av lege og besvart.
 • Opplysninger om meldeordning for celler og vev etter uønskede hendelser er inkludert i relevante retningslinjer.

5.3.3 Håndtering av humant beinvev

 • Tilsynsbesøk ble gjennomført på beinbanken ved forrige tilsyn (2016).
 • Ansvarlig person etter forskriften er ikke endret etter forrige tilsyn.
 • Involvert personell gjennomfører selv årlig internkontroll ved beinbanken. Internkontroll i 2019 omfattet blant annet sporbarhet, gjennomført vedlikehold av beinbankfryser og underskrift fra pasienter og personell på relevante dokumenter. Gjennomført internkontroll var dokumentert.
 • Beinbanken har opplyst at helseforetaket har planlagt neste internrevisjon på området i 2021.

Innhentede dokumenter ga ikke grunnlag for å gjennomføre tilsynsbesøk i 2020.

6 Oppfølging av påpekt avvik

Helsetilsynet ber om at følgende dokumentasjon sendes oss innen 9. februar 2021

 • helseforetakets handlingsplan for korrigerende tiltak
 • beskrivelse av hvordan Nordlandssykehuset HF skal følge opp at iverksatte tiltak fungerer etter hensikten.

Med hilsen

Tone Blørstad etter fullmakt
fung. avdelingsdirektør

Monica Jenssen Nybruket
rådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
1: Dokumentunderlag
2: Program for tilsynsbesøket
3: Deltakere under tilsynsbesøket

Kopi til:
Helsedirektoratet
Statens legemiddelverk
Fylkesmannen i Nordland
Oddny Kristin Remlo, avdelingsleder Nordlandssykehuset HF

Saksbehandler: Monica Jenssen Nybruket, tlf. 21 52 99 60

[1] Hemovigilans: meldeordning i Helsedirektoratet for uønskede hendelser i forbindelse med blodgivning, fremstilling av blodkomponenter og blodtransfusjon