Hopp til hovedinnhold

Statsforvalteren gjennomførte i perioden 26. til 28. oktober 2021 tilsyn med helsemessig beredskap på Aasta Hansteen.

Vi undersøkte om innretningen sørger for forsvarlige helsetjenester/helsemessig beredskap i samsvar med helselovgivningen som er gjort gjeldende på norsk kontinentalsokkel.

Med utgangspunkt i samtykket som ble gitt til innlemmelse av Aasta Hansteen i Halten Nordland områdeberedskap og tilsynet med forutsetninger for områdeberedskapen, som ble gjennomført i 2019, hadde tilsynet et særlig søkelys på erfaringer med eksisterende beredskap i forhold til den medisinske evakueringen.

Tilsynet ble gjennomført som del av Statsforvalterens planlagte tilsynsaktiviteter for 2021.

Statsforvalterens konklusjon:

Selskapet er kjent med eksisterende sårbarheter i forhold til medisinsk evakuering og har iverksatt kompenserende tiltak på kort og lang sikt. Det ble ikke avdekket avvik under tilsynet.

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med helsemessig beredskap på Aasta Hansteen i perioden 26. – 28.10. 2021. Tilsynet inngår som en del av Statsforvalterens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Tilsynet omfatter selskapets arbeid med å sikre en faglig forsvarlig helsemessig beredskap om bord. Med utgangspunkt i tidligere gjennomført tilsyn med områdeberedskapen varslet vi at vi ville etterse erfaringer med eksisterende beredskap i forhold til medisinsk evakuering.

Statsforvalteren i Rogaland har, med hjemmel i rammeforskriftens § 67, fått delegert myndighet fra Statens helsetilsyn til å føre tilsyn med helsemessige forhold i petroleumsvirksomheten.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Tilsynet omfattet undersøkelse om;

 • hvilke tiltak virksomheten har for å sikre forsvarlige helsetjenester og avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

Tilsynet ble gjennomført som en planlagt og systematisk gjennomgang av helsetjenesten; - gransking av dokumentasjon, intervju av personer med oppgaver på området og befaring.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av innretningens/virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i samsvar med lov eller forskrift

Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i samsvar med lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten – spesielle forhold

Aasta Hansteen, som ligger i den nordlige delen av Norskehavet,120 km nordvest for Norne, eies og drives av Equinor ASA. Feltet ble påvist i 1997 og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent av Olje og energi departementet i 2013.

Equinor fikk Petroleumstilsynets samtykke til å innlemme Aasta Hansteen i områdeberedskapen Halten Nordland i 17.08.2017. (SFRO ref. 2017/7825). Petroleumstilsynets samtykke til å ta i bruk innretningen på feltet ble gitt 08.03.2018. (SFRO ref. 2018/1126).

Medisinsk evakuering:

Ett AWSAR helikopter er plassert på Heidrun, men ved behov for teknisk vedlikehold/ dårlig vær må SAR maskinen stasjoneres i Kristiansund. I tillegg er en Medevac maskin med SAR sykepleier stasjonert i Brønnøysund for å avlaste SAR Heidrun/ øke SAR Heidrun sin tilstedeværelse på feltet.

Når SAR maskinen er stasjonert i Kristiansund vil lengre avstand til Aasta Hansteen føre til lengre responstid ved behov for medisinsk evakuering. For å kompensere for økt responstid har selskapet iverksatt deler av krav i Equinor - GL 5678 «Helsetjeneste i ekstremt fjerntliggende områder» for innretningen. Det innebærer at det nå er krav til anestesikompetanse for sykepleieren ombord, og innretningen er i tillegg robustgjort med medisinsk utstyr for å bedre muligheten for diagnostikk og kapasiteten til å gi livsforlengende behandling.

Tilsyn gjennomført i 2019 viste at den medisinske evakueringen ved flere tilfeller ikke var innenfor de tidskrav næringen selv har satt.

Selskapet har i etterkant av tilsynet i 2019 forsterket robustheten på Aasta Hansteen ved at Medevac maskinens SAR sykepleier i Brønnøysund flys ut til Aasta Hansteen når SAR Heidrun flyr til land.

For å bedre robustheten i områdeberedskapen fremover har selskapet og besluttet å utvide hangar på Heidrun for nytt helikopter av typen S92. Ny hangar og nytt helikopter med bedre funksjonalitet og yteevne vil øke tilstedeværelsen på feltet og redusere flytiden fra Heidrun til Aasta Hansteen.

Arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av 2024.

Tilrettelegging av helsetjenesten om bord:

Hovedinntrykket ellers var at innretningen var godt tilrettelagt og utstyrt for å ivareta den helsemessige beredskapen, herunder drift av helsekontor, og nødhospital. Det er etablert krav til utrustning, vedlikehold av utstyr og drift.

Førstehjelpslaget består av sykepleier og seks like godt trente førstehjelpere med tilgang på ekstra førstehjelpere ved behov.

Det er etablert krav til vedlikehold av anestesikompetanse for innretningens sykepleier. Kompetansen i laget sikres ved praktisk trening og øvelse/ bruk av markører. Trening og øvelse omfatter dimensjonerende hendelse med bruk av nødhospital. Innretningen følger Norsk olje og Gass sin retningslinje for førstehjelpsopplæring. Trening av førstehjelpslaget loggføres, og det er etablert krav til repetisjon ved fravær. I tillegg til trening om bord er det krav til praktisk gjennomgang av prosedyrer/ simuleringstrening annet hvert år for både sykepleier og førstehjelpere på simuleringssenter.

Avvik i innretningens helsetjeneste håndteres ved journalføring, dialog mellom faglig ansvarlig lege/ vaktlege og sykepleier. Ved behov for endring av rutiner løftes saken til fagstige. Et komplett avvikssystem for selskapets helsetjeneste er under utarbeidelse.

***

Tilsynet fikk opplyst evakueringstider for gule og røde hendelser siden 2018.

Innsendt dokumentasjon og intervjuer viser at selskapet er kjent med og følger med på sårbarhet i forhold til evakuering fra Aasta Hanssteen og har iverksatt tiltak for å kompensere for dette. Det er operatøren som har ansvar for å sikre den helsemessige beredskapen til enhver tid. Statsforvalteren har på bakgrunn av informasjonen som er gitt og de tiltak som er iverksatt konkludert med at forsvarligheten er ivaretatt.

3. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Tilsynsvarsel ble utsendt 13.09.2021.

Oversikt over dokumenter som er oversendt oss i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Forberedende møte med ansvarlige for innretningen/ i landorganisasjonen, ble gjennomført den 26.10.2021.

Informasjonsmøte ble avholdt om bord 27.10.2021.

Intervjuer

13 personer ble intervjuet.

Befaring

Befaring gjennomført 27.10.2021. Spl/HMS-leder deltok.

Oppsummeringsmøte ble avholdt 28.10.2021.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under tilsynsbesøket besøket er gitt i kapittelet Dokumentunderlag.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet ble gjennomført for å kontrollere om helsetjenesten/ den helsemessige beredskapen om bord er i samsvar med de krav myndighetene har satt i lovverket og HMS-regelverket; - helsepersonell loven, ledelse - og kvalitetsforskriften, pasient- og brukerrettighetsloven.

Lovverket stiller krav til at virksomheten skal tilrettelegge for forsvarlig helsehjelp som faglig er på nivå med kommunehelsetjenesten. Helsetjenesten om bord skal bidra til å etablere den helsemessige beredskapen som en del av innretningens totale beredskap, herunder sørge for førstehjelp, diagnostikk, behandling og transport ved skader og sykdom.

Tilsynet har undersøkt om Aasta Hansteen sin organisering og styring av helsetjenesten om bord på innretningen sikrer en forsvarlig helsemessig beredskap.

Tilsynet har også undersøkt om internkontrollen avdekker svikt i helsetjenesten og om det er rutiner for å korrigere og for å forebygge overtredelse av lovkrav og eller egne rutiner/standarder. Vi har også vurdert om tilrettelegging, kapasitet og kompetanse er tilstrekkelig til å sikre faglig forsvarlig helsehjelp.

Tilsynet har ikke kontrollert og vurdert alle sidene ved helsetjenesten, men hatt søkelys på forhold der det kan være fare for svikt. Gjennom stikkprøver har tilsynet undersøkt helsetjenestens aktiviteter-, og om resultatene av det som gjøres, er i samsvar med myndighetskrav og de krav som selskapet selv har satt gjennom sin internkontroll.

5. Statsforvalterens konklusjon:

Selskapet er kjent med eksisterende sårbarheter i forhold til medisinsk evakuering og har iverksatt kompenserende tiltak på kort og lang sikt. Det ble ikke avdekket avvik under tilsynet.

6.  Merknader:

Styrende dokumentasjon viser at stedfortreder for sykepleier skal utpekes og inneha en minimumskompetanse. Det er ikke klart hva denne minimumskompetansen innebærer. En forbedring vil være å etablere et system for å forhånds definere kompetansekrav til rollen og etablere krav til opplæring.

Manglende mulighet for å dimme lys i behandlingsrom på hospital for gjennomføring av ultralydundersøkelse ble registrert i 2018. På tilsynstidspunktet var forholdet ikke rettet. Styrende dokumentasjon er revidert og har det overnevnte som et eksplisitt krav.

7. Dokumentunderlag

Innretningens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av tilsynet:

 • PMC01- Utforsking og produksjon Nord (EPN EPN), organisasjon ledelse og styring
 • WR 0333 Enhetlig områdeberedskap norsk sokkel
 • WR 1156 Tillegg til beredskap norsk sokkel – Aasta Hansteen
 • Rammeavtale 4600021031 - Vaktlegetjeneste norsk kontinentalsokkel, vedlegg A
 • Tillegg til kontrakt 4600021031 – tillegg 6 med virkning fra 01.12.2019
 • Tillegg til kontrakt 4600021031 – tillegg 8 med virkning fra 30.03.2020
 • Kontrakt 4600020763, Appendix A - Scope of service
 • Oversikt aktuelle rammeavtaler kompetanse
 • Oversikt aktuelle rammeavtaler – tjenester
 • WR 2555 – Drift helsekontor, helsemessig beredskap og SAR medisinsk utrustning
 • WR 2552- Faglige krav til primærhelsetjenesten på norsk sokkel
 • WR 1149 – Medisinsk transport
 • WR 2553 - Akuttmedisinske behandlingsprotokoller
 • WR 1867 – HMS kompetanse norsk sokkel
 • Dokumentasjon gjennomført opplæring førstehjelpere
 • Dokumentasjon gjennomført opplæring HMS leder
 • Øvelsesplan Aasta Hansteen – 2021
 • Oversikt øvelser – Aasta Hansteen 2021
 • Plan opprettelse nødhospital
 • Oppsett alternativt nødhospital
 • Medevac oppdrag Aasta Hansteen 2019 – 2021
 • Rutiner for medisinsk avvikshåndtering – notat.
 • Sjekkliste verifikasjon helsekontor – draft
 • Farmasøytisk tilsyn Aasta Hansteen 2018
 • Farmasøytisk tilsyn Aasta Hansteen 2021

Dokumentasjon som ble gjennomgått under tilsynet:

 • Aasta Hansteen – presentasjon formøte
 • Rutiner SAR ved dårlig vær
 • Flytider Aasta Hansteen
 • Strategi og innstilling for medevac robustgjøring
 • Svar på rapport etter tilsyn med forutsetninger for områdeberedskap Halten Nordland, datert 08.2019
 • Svar på rapport etter tilsyn med styring av beredskap m.m. på Aasta Hansteen, datert 10.2019
 • Rapport leverandøroppfølging Offshore Health Service sin SAR – og Medevac tjeneste til Equinor – Brønnøysund
 • Notat – Arbeidsgruppe – risikovurdering medisinsk beredskap Aasta Hansteen, desember 2019
 • Møtereferat Aasta Hansteen S-AMU datert september 2021

8. Deltakere ved tilsynet

Oversikt over deltakerne på informasjonsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet, er gitt i tabellen som er vedlagt rapporten.

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

 • Erik Bruland
 • Kari Louise Roland (tilsynsleder)

Vedlegg

 • Deltakere ved tilsynet

Ikke publisert her