Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt for tilsynet: 22.10.2020

Tilsynssted:Digitalt

Kontaktperson i kommunen:Øystein Kvistad

Fylkesmannens tilsynsgruppe:
Dag Otto Skar, samfunnssikkerhet og beredskap, tilsynsleder
Kaja Kristensen, Samfunnssikkerhet og beredskap, tilsynskoordinator,
Marit Dypdal Kverkild, Fagdirektør helse- og samfunn,
Siri Ramberg Stav, seniorrådgiver helse- og omsorg,
Audhild Buan, juridisk seniorrådgiver helse- og omsorg

Tilsynsrapporten er godkjent av:
Fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar
Fagdirektør helse- og samfunn Marit Dypdal Kverkild

Foreløpig rapport sendt 12.11.2020

Endelig rapport sendt 21.01.2021

1. Sammendrag

Tilsynet er gjennomført med hjemmel i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) §29, forskrift om kommunal beredskapsplikt §10 og lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) §2.

Målet med tilsynet var å undersøke om kommunens arbeid med kommunal beredskap og helseberedskap er i samsvar med kravene til kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap.

Fylkesmannen hovedinntrykk av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap og helseberedskap, samt resultater fra tilsynet er beskrevet under kapitel 4 i rapporten.

Fylkesmannen avdekket ingen avvik under tilsynet i Verdal kommune.

2. Bakgrunn/Formål

Helseberedskap og kommunal beredskapsplikt er basert på de samme prinsippene og har et felles mål om beskyttelse av befolkningen.

Kommunene har ansvar for å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn, og opprettholde nødvendige tjenester også når lokalsamfunnet rammes av uønskede hendelser som utfordrer kommunen, enten de forekommer i fredstid, ved sikkerhetspolitiske kriser eller i væpnet konflikt.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Sivilbeskyttelsesloven §29, forskrift om kommunal beredskapsplikt §10 og Helsetilsynsloven §2. I tillegg finnes tilsynshjemler i ulike særlover på helseberedskapsområdet.

Tilsynet skal følge bestemmelsene i kapittel 10 A i Kommuneloven.

Målet med tilsynet var å undersøke om kommunens arbeid med kommunal beredskap og helseberedskap er i samsvar med kravene i sivilbeskyttelsesloven §§14 og 15, forskrift om kommunal beredskapsplikt, helseberedskapsloven, forskrift om krav til beredskapsplanlegging, helse- og omsorgstjenesteloven, smittevernloven, folkehelseloven, forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Fylkesmannen ville undersøke om kommunen i tråd med kravene i lov og forskrift hadde:

 • En beredskapsplanlegging som bygger på risiko- og sårbarhetsanalyser av uønskede hendelser som kan inntreffe i egen kommune
 • En forberedt kriseorganisasjon for håndtering av uønskede hendelser, herunder;
  • en forberedt kriseledelse
  • en kriseorganisasjon som kjenner egne beredskapsplaner
  • om kommunen har sikker informasjonsstyring og plan for krisekommunikasjon
  • om alle som har en rolle i beredskapen har fått opplæring
  • om beredskapen er øvet, evaluert og oppdatert

3. Rammer for tilsynet

Tilsynet er gjennomført etter prinsippene for systemrettet tilsyn. Skriftlig revisjonsvarsel ble sendt 07.08.2020.

På grunn av pågående pandemiutbrudd ble tilsynet gjennomført digitalt 22.10.2020. Deltakerne var lokalisert på ulike kontorsteder, og kommuniserte via videokonferanse. Tilsynet ble gjennomført iht. plan, med åpningsmøte, intervju med relevante personer i kommunen samt sluttmøtet. Foreløpig oppsummering og avvik ble presentert i sluttmøtet.

Denne rapporten omhandler avvik og andre inntrykk som er avdekket under revisjonen.

Avvik er manglende etterleving av krav i lov og forskrifter som kommunen har plikt til å etterleve innenfor kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap.

Vi gjør oppmerksom på at Fylkesmannen kun undersøker om kommunens arbeid med kommunal beredskap og kommunal helseberedskap er i tråd med lov og forskrift. Tilsynet gir derfor ikke en fullstendig vurdering av kommunens arbeid med dette.

4. Hovedinntrykk

4.1 Kommunal beredskapsplikt

Verdal kommune framstår engasjert og bevisst i sitt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, og jobber med beredskap i linja. Kommunens bevissthet og dens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap bør gjenspeiles i overordna planer når disse revideres.

Kommunen har en helhetlig ROS-analyse vedtatt i kommunestyret i 2014. Det gjøres løpende vurdering av endringer i risikobildet i kommunen, og ROS-analysen oppdateres ved behov. Siste oppdatering var i 2020. Kommunen opplyser at ROS-analysen skal revideres og forankres i nytt kommunestyre i 2021. Fylkesmannen bemerker at eksterne aktører bør involveres i prosessen med revisjon av helhetlig ROS-analyse.

Verdal kommune har en overordnet beredskapsplan, sist revidert i september 2020.

Verdal er en stor landbruks- og industrikommune. Kommunen har laget en ROS-analyse for landbruket og planlegger å etablere et beredskapsforum for industribedriftene. Dette grepet synes viktig for totalberedskapen i Verdal. Kommunen har opprettet, og benytter seg av, kommunalt beredskapsråd, samt har samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner.

I 2019 deltok kommunen på beredskapsøvelse i regi av Fylkesmannen. Kommunen benytter krisestøtteverktøyet CIM. Fylkesmannen bemerker at kommunen i større grad bør systematisere opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner.

4.2 Helseberedskap

Helseberedskapen er en del av den totale beredskapen i Verdal. Kommunens plan for helsemessig og sosial beredskap er fra 2017. Den består av en generell del og en operativ del, og inneholder oversikt over ressurser, nøkkelpersoner og varslingsliste.

Ansvar for ROS og beredskap er forankret i linja. Lederne har ansvar for utarbeidelse av planer, og det jobbes aktivt for at alle ansatte skal involveres i en kultur som preges av aktiv beredskap.

Kommuneoverlegen har 100% stilling og egen stedfortredende lege. Kommuneoverlegen er samfunnsmedisinsk rådgiver i helhetlig ROS, i overordnet beredskapsarbeid og for de enkelte tjenestene. Ny pandemiplan er utarbeidet i 2020. Kommuneoverlegen har jobbet mye med smittevern etter at Koronapandemien kom til Norge. Verdal kommune deltar i en interkommunal Koronaklinikk på Rinnleiret i Levanger. Det er etablert en smitteverngruppe som jobber med opplæring innen smittevern, utarbeiding av prosedyrer kohortinndeling i sektoren. Det har vært jobbet aktivt med kontinuitetsplanlegging av de ulike tjenestene, og omdisponering av ressurser har vært nødvendig under utbrudd.

Helsesektoren har god beredskap for forebygging av brann. Det er opplæring og øvelser hvert år. Det er også god beredskap når det gjelder strømbrudd. Det er strømaggregat på institusjonene. Det er rutine for varsling når beboer på institusjon er borte, savnet.

Det er rutiner for redusert fremkommelighet i hjemmetjenesten. Verdal kommune har avtale om bistand fra Røde Kors i slike situasjoner. Kommunen har samarbeidsavtaler med Røde Kors og Sanitetsforeningen.

Plan for psykososial beredskap ble revidert sommeren 2020. POSOM-teamet består av medlemmer med tverrfaglig kompetanse, og ledes av sykepleier med spesialkompetanse. Både kommuneoverlege og kommunepsykolog deltar aktivt som rådgivere i teamet. POSOM- teamet oppleves som velfungerende og jobber aktivt med forbedringer. Teamet kan gjerne delta når kommunen har beredskapsøvelser.

5. Resultater fra tilsynet

Ingen avvik ble avdekket under tilsynet.

6. Grunnlagsdokumenter

Plan/dokument

Gyldig fra

Gyldig til

Planstrategi Levanger og Verdal kommune

2017

2020

Kommuneplanens samfunnsdel Levanger og Verdal kommune

2015

2030

Kommuneplanens arealdel Levanger og Verdal kommune

2010

2020

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Vedtatt av kommunestyret 24. feb. 2014, revidert 10.03.2020

 

Plan for kriseledelse, inkludert vedlegg

Sist revidert 29.09.2020

 

INFORMASJONSBEREDSKAPSPLAN

Sist revidert 29.09.2020

 

ROS-analyse for landbruket i Levanger og Verdal

2016

 

ROS-analyse koronaklinikk

April 2020

 

Helseberedskapsplan generell del

Nov 2016

 

Helseberedskapsplan operativ del

Jan 2017

 

Helseberedskapsplan ressurser

Okt. 2015

 

Pandemiplan

2020

 

Rutine for oppfølging ved psykososiale kriser i Verdal kommune og POSOM-team

30.06.20

 

*i tillegg har kommunen sendt inn diverse samarbeidsavtaler, rutiner mm

   

7. Deltakere

Ikke publisert her

Steinkjer, 21.01.2021

Dag Otto Skar
Fylkesberedskapssjef
Kommunal- og

Marit Dypdal Kverkild
Fagdirektør helse- og samfunn
Helse- og omsorgsavdelingen