Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt for tilsynet 6.10.2021

Tilsynssted Digitalt

Kontaktperson i kommunen Tore Kirkedam

Statsforvalterens tilsynsgruppe
Dag Otto Skar, samfunnssikkerhet og beredskap, tilsynsleder Kaja Kristensen, Samfunnssikkerhet og beredskap, tilsynskoordinator, Marit Dypdal Kverkild, Fagdirektør helse- og samfunn, Siri Ramberg Stav, seniorrådgiver helse- og omsorg, Audhild Buan, juridisk seniorrådgiver helse- og omsorg

Tilsynsrapporten er godkjent av
Fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar
Fagdirektør helse- og samfunn Marit Dypdal Kverkild

Foreløpig rapport sendt 01.11.2021

Endelig rapport sendt 26.11.2021

Kommunens frist for oppfølgingsplan 10.01.2022

1. Sammendrag

Tilsynet er gjennomført med hjemmel i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) §29, forskrift om kommunal beredskapsplikt §10 og lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) §2.

Målet med tilsynet var å undersøke om kommunens arbeid med kommunal beredskap og helseberedskap er i samsvar med kravene til kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap.

Statsforvalterens hovedinntrykk av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap og helseberedskap, samt resultater fra tilsynet, er beskrevet under kapitel 4 i rapporten.

Statsforvalteren avdekket 1 avvik under tilsynet i Grong kommune.

2. Bakgrunn/Formål

Helseberedskap og kommunal beredskapsplikt er basert på de samme prinsippene og har et felles mål om beskyttelse av befolkningen.

Kommunene har ansvar for å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn, og opprettholde nødvendige tjenester også når lokalsamfunnet rammes av uønskede hendelser som utfordrer kommunen, enten de forekommer i fredstid, ved sikkerhetspolitiske kriser eller i væpnet konflikt.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Sivilbeskyttelsesloven §29, forskrift om kommunal beredskapsplikt §10 og Helsetilsynsloven §2. I tillegg finnes tilsynshjemler i ulike særlover på helseberedskapsområdet.

Tilsynet skal følge bestemmelsene i kapittel 10 A i Kommuneloven.

Målet med tilsynet var å undersøke om kommunens arbeid med kommunal beredskap og helseberedskap er i samsvar med kravene i sivilbeskyttelsesloven §§14 og 15, forskrift om kommunal beredskapsplikt, helseberedskapsloven, forskrift om krav til beredskapsplanlegging, helse- og omsorgstjenesteloven, smittevernloven, folkehelseloven, forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Statsforvalteren ville undersøke om kommunen, i tråd med kravene i lov og forskrift, hadde:

 • En beredskapsplanlegging som bygger på risiko- og sårbarhetsanalyser av uønskede hendelser som kan inntreffe i egen kommune
 • En forberedt kriseorganisasjon for håndtering av uønskede hendelser, herunder;
  • en forberedt kriseledelse
  • en kriseorganisasjon som kjenner egne beredskapsplaner
  • om kommunen har sikker informasjonsstyring og plan for krisekommunikasjon
  • om alle som har en rolle i beredskapen har fått opplæring
  • om beredskapen er øvet, evaluert og oppdatert

3. Rammer for tilsynet

Tilsynet er gjennomført etter prinsippene for systemrettet tilsyn. Skriftlig revisjonsvarsel ble sendt 29.06.2021.

På grunn av pågående pandemiutbrudd ble tilsynet gjennomført digitalt 06.10.2021. Deltakerne var lokalisert på ulike kontorsteder, og kommuniserte via videokonferanse. Tilsynet ble gjennomført iht. plan, med åpningsmøte, intervju med relevante personer i kommunen samt sluttmøte. Foreløpig oppsummering og avvik ble presentert i sluttmøtet.

Denne rapporten omhandler avvik og andre inntrykk som er avdekket under revisjonen.

Avvik er manglende etterleving av krav i lov og forskrifter som kommunen har plikt til å etterleve innenfor kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap.

Vi gjør oppmerksom på at Statsforvalteren kun undersøker om kommunens arbeid med kommunal beredskap og kommunal helseberedskap er i tråd med lov og forskrift.

Tilsynet gir derfor ikke en fullstendig vurdering av kommunens arbeid med dette.

4. Hovedinntrykk

4.1 Kommunal beredskapsplikt

Grong kommune er engasjert i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunen synes bevisst egne risiko og sårbarheter og det jobbes bla. med sikring i forhold til flom og skred-problematikk

Kommunen skal framover oppdatere planverk, bla. kommuneplanens samfunnsdel hvor kommunens mål og strategier for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap bør reflekteres.

Kommunen har et oversiktlig kvalitetssystem hvor beredskapsplanverket er lett tilgjengelig.

Helhetlig ROS-analyse er fra 2014 og skal revideres ifølge planstrategien. Tidspunkt for revidering var satt til 2020, men er utsatt på grunn av pandemien. Som ved forrige tilsyn i 2018 påpekes det at revidert analysen bør synliggjøre kommunens overordnede risikobilde bedre i selve rapporten.

Kommunens overordnede beredskapsplan er oppdatert. Dette må synliggjøres med oppdatert dato i planen, samt presisering av hvem som har ansvaret for oppdateringen.

Kommunens beredskapsarbeid fungerer godt i praksis, og roller/ansvar i kommunens kriseledelse oppleves tydelig. Krisestøtteverktøyet CIM har vært benyttet i pandemihåndtering og flere har fått opplæring i verktøyet.

Kommunen skal gjennomføre beredskapsøvelse i november. Kommunen har opprettet et kommunalt beredskapsråd.

4.2 Helseberedskap

Planverk og organisering

Grong kommune har utarbeidet en overordnet plan for helsemessig og sosial beredskap. Planen ble revidert i 2021. Kommunen har et psykososialt kriseteam, og det er utarbeidet diverse styringsdokumenter som beskriver teamets arbeid og ansvarsområder.

Smittevernplan for Grong og Namsskogan er fra 2018, og ble revidert i 2021. Grong kommune har underskrevet en samarbeidsavtale med Røde Kors.

Compilo er kommunens kvalitetssystem. Systemet brukes blant annet til å melde avvik og følge opp helt til avvikene er lukket.

Beredskap i enhetene

I helse- og omsorgstjenesten har avdelingslederne beredskapsansvar. Brannberedskapen i enhetene er god. De gjennomfører øvelser, og har samarbeid med brannvesenet. Under tilsynet fikk tilsynsteamet vite at kommunen skal gjennomføre en brannøvelse på sykehjemmet. Øvelsen skal gjennomføres i samarbeid med brannvesenet.

Kommunen har aggregater på institusjonene. Det er også aggregat på kommunehuset og i forbindelse med fjernvarmeanlegget. Kommunen er oppmerksom på at strømbrudd kan vare over lengre tid, og har planlagt beredskap i forbindelse med dette.

Kommunen har et medikamentlager på sykehjemmet, og samarbeider med nabokommunene om medikamenter når det er behov for det. Som en del av beredskapen i tilfelle atomulykke, har kommunen kjøpt inn et lager med jod-tabletter.

Varsling 24 brukes av ledere og ansatte og kan videreutvikles for spesielle behov.

Kommunelegefunksjonen

Kommuneoverlegen har smittevernansvar. Han har også egen stedfortreder. Det er ikke angitt stillingsprosent for det samfunnsmedisinske arbeidet. Kommuneoverlegen har brukt 30-50% stilling under pandemien. Det er behov for å evaluere kommuneoverlegens stillingsprosent. Stillingsressurs på smittevern har oppskalert under pandemien.

Kommuneoverlegen fungerer som medisinskfaglig rådgiver for kommunen og deltar i kriseledelsen

Psykososial beredskap

Kriseteamet er tverrfaglig sammensatt med stabil bemanning. Medlemmene kalles ut i henhold til telefonkø. Teamet har ansvar for evakuerings- og pårørendesenter. Teamet ønsker gjerne å delta på øvelser, og skal være med i kommende beredskapsøvelse.

Kommunens kriseteam samarbeider med kriseteam i nabokommunene ved behov.

5. Resultater fra tilsynet

Avvik

Kommunen har en helhetlig ROS-analyse fra 2014, vedtatt i kommunestyret i april 2015. Planen er ikke oppdatert iht. krav i sivilbeskyttelsesloven § 14 og forskrift om kommunal beredskapsplikt § 6.

Utfyllende kommentar:

Analysen må oppdateres med tanke på endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. Oppdatert analyse må forankres i kommunestyret iht. krav i forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2.

6. Grunnlagsdokumenter

Plan/dokument

Datert

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2014

Vedtatt i kommunestyret

23.04.2015

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING

Vedtatt i kommunestyrets

møte 21. mars 2002

Plan for krisehåndtering telefonliste

 

Ressursoversikt Nord-Trøndelag Sivilforsvarsdistrikt

 

Kommunal planstrategi for Grong kommune 2020-2023

Vedtatt 28.05.2020

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2020

2014

SAKSPROTOKOLL - VISJON OG HOVEDMÅL FOR

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - GRONG KOMMUNE

04.2021

Kommuneplanens arealdel 2015-2030

11.2014

Samarbeidsavtale om beredskap mellom Grong kommune

og Grong Røde Kors

02.2016

Evaluering øvelse «sykeheim 2018»

 

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Utarbeidet 2004.

Revidert 2018 og 2021

Smittevernplan for Grong kommune

2018

7. Deltakere

Navn

Funksjon/rolle

Virksomhet

Åpnings møte

Intervju

Sluttmøte

Borgny K. Grande

Ordfører

Grong kommune

X

X

X

Bjørn Ståle Aalberg

Kommunedirektør

Grong kommune

X

X

X

Tore Kirkedam

Beredskapskontakt

Grong kommune

X

X

X

Martin With Kielland

Kommuneoverlege

Grong kommune

X

X

X

Eyvind Gartland

Kommunalsjef helse, pleie og

omsorg

Grong kommune

X

X

X

Lena Krane

Avdelingsleder

helsetjenesten (leder Kriseteam/POSOM-team)

Grong kommune

X

X

X

Dag Otto Skar

Fylkesberedskapssjef

Tilsynsleder

Statsforvalteren i

Trøndelag

X

X

X

Kaja Korsnes

Kristensen

Seniorrådgiver beredskap

Tilsynssekretær

Statsforvalteren i

Trøndelag

X

X

X

Marit Kverkild Dypdal

Fagdirektør

Helse og samfunn

Statsforvalteren i

Trøndelag

X

X

X

Siri Ramberg Stav

Seniorrådgiver

Helse og omsorg

Statsforvalteren i

Trøndelag

X

X

X

Audhild Buan

Juridisk seniorrådgiver

helse og omsorg

Statsforvalteren i

Trøndelag

 

X

X

Steinkjer, 26.11.2021

Dag Otto Skar
Fylkesberedskapssjef
Kommunal- og justisavdelingen

Marit Dypdal Kverkild
Fagdirektør helse- og samfunn
Helse- og omsorgsavdelingen

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
Postboks 2600, 7734 Steinkjer