Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt for tilsynet 29.09.2021

Tilsynssted Digitalt

Kontaktperson i kommunen Merethe Dahl Kopreitan

Statsforvalterens tilsynsgruppe
Henning Irvung, samfunnssikkerhet og beredskap, tilsynsleder Kaja Kristensen, Samfunnssikkerhet og beredskap, tilsynskoordinator, Marit Dypdal Kverkild, Fagdirektør helse- og samfunn, Siri Ramberg Stav, seniorrådgiver helse- og omsorg, Audhild Buan, juridisk seniorrådgiver helse- og omsorg

tilsynsrapporten er godkjent av
Fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar
Fagdirektør helse- og samfunn Marit Dypdal Kverkild

Foreløpig rapport sendt 12.10.2021

Endelig rapport sendt 26.11.2021

Kommunens frist for oppfølgingsplan 10.01.2022

1. Sammendrag

Tilsynet er gjennomført med hjemmel i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) §29, forskrift om kommunal beredskapsplikt §10 og lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) §2.

Målet med tilsynet var å undersøke om kommunens arbeid med kommunal beredskap og helseberedskap er i samsvar med kravene til kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap.

Statsforvalterens hovedinntrykk av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap og helseberedskap, samt resultater fra tilsynet, er beskrevet under kapitel 4 i rapporten.

Statsforvalteren avdekket 4 avvik under tilsynet i Indre Fosen kommune.

2. Bakgrunn/Formål

Helseberedskap og kommunal beredskapsplikt er basert på de samme prinsippene og har et felles mål om beskyttelse av befolkningen.

Kommunene har ansvar for å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn, og opprettholde nødvendige tjenester også når lokalsamfunnet rammes av uønskede hendelser som utfordrer kommunen, enten de forekommer i fredstid, ved sikkerhetspolitiske kriser eller i væpnet konflikt.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Sivilbeskyttelsesloven §29, forskrift om kommunal beredskapsplikt §10 og Helsetilsynsloven §2. I tillegg finnes tilsynshjemler i ulike særlover på helseberedskapsområdet.

Tilsynet skal følge bestemmelsene i kapittel 10 A i Kommuneloven.

Målet med tilsynet var å undersøke om kommunens arbeid med kommunal beredskap og helseberedskap er i samsvar med kravene i sivilbeskyttelsesloven §§14 og 15, forskrift om kommunal beredskapsplikt, helseberedskapsloven, forskrift om krav til beredskapsplanlegging, helse- og omsorgstjenesteloven, smittevernloven, folkehelseloven, forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Statsforvalteren ville undersøke om kommunen, i tråd med kravene i lov og forskrift, hadde:

 • En beredskapsplanlegging som bygger på risiko- og sårbarhetsanalyser av uønskede hendelser som kan inntreffe i egen kommune
 • En forberedt kriseorganisasjon for håndtering av uønskede hendelser, herunder;
  • en forberedt kriseledelse
  • en kriseorganisasjon som kjenner egne beredskapsplaner
  • om kommunen har sikker informasjonsstyring og plan for krisekommunikasjon
  • om alle som har en rolle i beredskapen har fått opplæring
  • om beredskapen er øvet, evaluert og oppdatert

3. Rammer for tilsynet

Tilsynet er gjennomført etter prinsippene for systemrettet tilsyn. Skriftlig revisjonsvarsel ble sendt 29.06.2021.

På grunn av pågående pandemiutbrudd ble tilsynet gjennomført digitalt 29.09.2021. Deltakerne var lokalisert på ulike kontorsteder, og kommuniserte via videokonferanse. Tilsynet ble gjennomført iht. plan, med åpningsmøte, intervju med relevante personer i kommunen samt sluttmøte. Foreløpig oppsummering og avvik ble presentert i sluttmøtet.

Denne rapporten omhandler avvik og andre inntrykk som er avdekket under revisjonen.

Avvik er manglende etterleving av krav i lov og forskrifter som kommunen har plikt til å etterleve innenfor kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap.

Vi gjør oppmerksom på at Statsforvalteren kun undersøker om kommunens arbeid med kommunal beredskap og kommunal helseberedskap er i tråd med lov og forskrift.

Tilsynet gir derfor ikke en fullstendig vurdering av kommunens arbeid med dette.

4. Hovedinntrykk

4.1 Kommunal beredskapsplikt

Indre Fosen kommune består av de gamle kommunene Rissa i Sør-Trøndelag og Leksvik i Nord-Trøndelag, som slo seg sammen til en kommune 1. januar 2018.

Indre Fosen kommune framstår engasjert i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap og synliggjør bevissthet om egne sårbarheter.

Kommunen har mangler i beredskapsplanverket og er i prosess med å utarbeide overordnet planverk. Kommunen har ikke utarbeidet en helhetlig ROS-analyse, men både gamle Rissa og gamle Leksvik kommune hadde relativt nye analyser ved sammenslåing i 2018.

Kommunen har en innholdsrik overordnet beredskapsplan datert 6.1.2020.

Kommunen har en operativ kriseorganisasjon som har håndtert koronapandemien på en god måte. Kommunen planlegger evaluering av hendelsen ila. høsten 2021. Det synes å være en god forståelse av roller og ansvar i kommunens kriseledelse.

Kommunen har utarbeidet tiltakskort og stedfortredere involveres i beredskapsarbeidet. Det har vært utskiftinger i organisasjonen og det er viktig at kommunen sikrer at personer som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner og opplæring.

Kommunen gjennomfører beredskapsøvelser og har trent på bruk av krisestøtteverktøyet CIM og bruker verktøyet i linja.

Kommunen har opprettet kommunalt beredskapsråd, og rådet har hatt møter ang. pandemihåndteringen. Kommunen har et godt samarbeid i regionen.

4.2 Helseberedskap

Indre Fosen kommune har utarbeidet Helse – omsorgsplan for 2020-2030. Planen inkluderer også tiltaksplan 2020. Det er en plan for psykososialt kriseteam med interne rutiner og varslingsliste som er oppdatert i 2020.

Det er utarbeidet egen pandemiplan for Indre Fosen i 2020. Smittevernplanen er ikke oppdatert. Den eksisterende planen gjelder for Fosen kommunene i perioden 2013-2016. Smittevernplanen må oppdateres, og hvilken rolle Fosen helse skal ha i dette arbeidet må avklares. Det må også avklares om ny plan skal være et interkommunalt samarbeid eller om Indre Fosen skal ha egen smittevernplan.

Indre Fosen kommune har ikke utarbeidet en plan for helsemessig og sosial beredskap. Kommunen må utarbeide en tidsplan for utarbeidelse og ferdigstillelse av en slik plan.

I helse- og omsorgstjenestene har enhetslederne beredskapsansvar. Det er god forståelse og kultur for å håndtere beredskap. Enhetene er opptatt av å delta i arbeidet med helhetlig ROS-analyse.

Brannberedskapen i enhetene er god. Det gjennomføres øvelser og er et etablert samarbeid med brannvesenet. Det er strømaggregat på helseinstitusjonene i tilfelle strømbrudd. Kommunen bør vurdere om de har tilstrekkelige rutiner for å håndtere flere dagers strømbrudd.

Kommunen bør også avklare om de har tilstrekkelig medikamentlager på helseinstitusjonene.

Indre Fosen kommune har kommuneoverlege og flere assisterende kommuneoverleger. Legene har ulike ansvarsområder. Det var vært mye arbeid for kommuneoverlegene under pandemien, og stillingsressurs for smittevernarbeidet er oppskalert. Både kommuneoverlege og smittevernlege har deltatt i utvidet kriseledelse.

Kommuneoverlegen deltar i arbeidet med helhetlig ROS-analyse og er medisinsk faglig rådgiver for kommunen.

Kommunen har god psykososial beredskap. Kriseteamet er tverrfaglig sammensatt med stabil bemanning. Medlemmene kalles ut i henhold til liste, og ansatteressurser i enhetene kan også benyttes ved behov. Kriseteamet har eget ansvar i evakuerings- og pårørendesenter. Teamet har ikke deltatt på øvelser de siste årene, men ønsker gjerne å delta. Kriseteamet kan vurdere om det er behov for samarbeid med nabokommuner med hensyn til ferieavvikling, annet fravær, ved inhabilitet og ved større hendelser.

5. Resultater fra tilsynet

Avvik 1:

Kommunen har ikke utarbeidet en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse iht. krav i sivilbeskyttelsesloven § 14 og forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2.

Utfyllende kommentar:

Kommunen bekrefter at det skal utarbeides helhetlig ROS-analyse for Indre Fosen. Iht. forskrift om kommunal beredskapsplikt § 3 må kommunen sikre at ny analyse legges til grunn i utarbeidelse av langsiktige mål, strategier og prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeidet. Videre må kommunen vurdere om analysen avdekker forhold som bør integreres i planer og prosesser etter plan- og bygningsloven.

Avvik 2:

Kommunens overordnet beredskapsplan er ikke oppdatert minimum årlig, iht. krav i sivilbeskyttelsesloven § 15 og forskrift om kommunal beredskapsplikt § 6.

Utfyllende kommentar:

Planen er datert 06.01.2020. Varslingsliste er oppdatert, og kommunen oppgir at hele planen skal revideres høsten 2021. I dette arbeidet må det sikres at ressursoversikt til relevante interne og eksterne aktører er tilgjengelig og oppdatert, jfr. krav i forskrift om kommunal beredskapsplikt § 4 c), samt at det defineres hvilke fullmakter kriseledelsen har jfr. krav i forskrift om kommunal beredskapsplikt § 4 a).

Avvik 3:

Kommunen har ikke overordnet plan for helsemessig og sosial beredskap, jf. lov om helsemessig og sosial beredskap § 2-2.

Avvik 4:

Kommunen må oppdatere smittevernplan, jf. smittevernloven § 7-1.

6. Grunnlagsdokumenter

Plan/dokument

Datert

Planstrategi 2020-2023

2020

Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034

2021

Kommuneplanens samfunnsdel Leksvik 2015-2026

2016

Kommuneplanens samfunnsdel Rissa 2014-2026

2014

Planprogram kommuneplanens arealdel Indre Fosen

2019

Risiko og sårbarhetsanalyse Rissa 2016-2026

2016

Risiko og sårbarhetsanalyse Leksvik

2017

Overordnet beredskapsplan Indre Fosen kommune

06.01.2020

Areal delplan Statsbygd 2010-2021

2010

Øvingsdirektiv Øvelse Yard

Februar 2021

Helse og omsorgsplan 2020-2030, inkl. tiltaksplan

2020

Psykososialt kriseteam – interne rutiner og varslingsliste

2018

varslingsliste okt. 2020

Pandemiplan

1.2.2020

Smittevernplan Fosen 2013-2016

 

7. Deltakere

Navn

Funksjon/rolle

Virksomhet

Åpnings møte

Intervju

Sluttmøte

Bjørnar Buhaug

Ordfører

Indre Fosen

kommune

X

X

X

Kjetil Mjøsund

Kommunedirektør

Indre Fosen

kommune

X

X

X

Merethe Dahl

Kopreitan

Beredskapskontakt

Indre Fosen

kommune

X

X

X

Seim Arnfinn

Kommuneoverlege

Indre Fosen

kommune

X

X

X

Marit Vaarheim

Kommunalsjef helse

Indre Fosen

kommune

X

X

X

Reidun Hindrum

Leder institusjon

Indre Fosen

kommune

X

X

X

Berit Kimo

Leder hjemmesykepleie

Indre Fosen

kommune

X

X

X

John Martin Teigen

Leder posom-team

Indre Fosen

kommune

X

X

X

Tore Solli

Arealsjef

Indre Fosen

kommune

X

 

X

Erik Jakobsen

Oppvekstsjef

Indre Fosen

kommune

X

 

X

Kari Klepp

Fagleder kommunikasjon

Indre Fosen

kommune

X

 

X

Henning Irvung

Seniorrådgiver beredskap

Tilsynsleder

Statsforvalteren i

Trøndelag

X

X

X

Kaja Korsnes

Kristensen

Seniorrådgiver beredskap

Tilsynssekretær

Statsforvalteren i

Trøndelag

X

X

X

Marit Kverkild Dypdal

Fagdirektør

Helse og samfunn

Statsforvalteren i

Trøndelag

X

X

X

Siri Ramberg Stav

Seniorrådgiver

Helse og omsorg

Statsforvalteren i

Trøndelag

X

X

X

Audhild Buan

Juridisk seniorrådgiver

helse og omsorg

Statsforvalteren i

Trøndelag

X

X

X

Steinkjer, 26.11.2021

Dag Otto Skar
Fylkesberedskapssjef
Kommunal- og justisavdelingen

Marit Dypdal Kverkild
Fagdirektør helse- og samfunn
Helse- og omsorgsavdelingen

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
Postboks 2600, 7734 Steinkjer