Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt for tilsynet: 14.04.2021

Tilsynssted: Digitalt

Kontaktperson i kommunen: Karl Audun Fagerli

Statsforvalterens tilsynsgruppe:
Dag Otto Skar, samfunnssikkerhet og beredskap, tilsynsleder
Kaja Kristensen, Samfunnssikkerhet og beredskap, tilsynskoordinator,
Marit Dypdal Kverkild, Fagdirektør helse- og samfunn,
Siri Ramberg Stav, seniorrådgiver helse- og omsorg,
Audhild Buan, juridisk seniorrådgiver helse- og omsorg

Tilsynsrapporten er godkjent av:
Fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar
Fagdirektør helse- og samfunn Marit Dypdal Kverkild

Foreløpig rapport sendt 06.05.2021

Endelig rapport send 30.06.2021

Kommunens frist for oppfølgingsplan

Plan mottatt 06.05.2021

1. Sammendrag

Tilsynet er gjennomført med hjemmel i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) §29, forskrift om kommunal beredskapsplikt §10 og lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) §2.

Målet med tilsynet var å undersøke om kommunens arbeid med kommunal beredskap og helseberedskap er i samsvar med kravene til kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap.

Statsforvalterens hovedinntrykk av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap og helseberedskap, samt resultater fra tilsynet, er beskrevet under kapitel 4 i rapporten.

Statsforvalteren avdekket 3 avvik under tilsynet i Lierne kommune.

2. Bakgrunn/Formål

Helseberedskap og kommunal beredskapsplikt er basert på de samme prinsippene og har et felles mål om beskyttelse av befolkningen.

Kommunene har ansvar for å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn, og opprettholde nødvendige tjenester også når lokalsamfunnet rammes av uønskede hendelser som utfordrer kommunen, enten de forekommer i fredstid, ved sikkerhetspolitiske kriser eller i væpnet konflikt.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Sivilbeskyttelsesloven §29, forskrift om kommunal beredskapsplikt §10 og Helsetilsynsloven §2. I tillegg finnes tilsynshjemler i ulike særlover på helseberedskapsområdet.

Tilsynet skal følge bestemmelsene i kapittel 10 A i Kommuneloven.

Målet med tilsynet var å undersøke om kommunens arbeid med kommunal beredskap og helseberedskap er i samsvar med kravene i sivilbeskyttelsesloven §§14 og 15, forskrift om kommunal beredskapsplikt, helseberedskapsloven, forskrift om krav til beredskapsplanlegging, helse- og omsorgstjenesteloven, smittevernloven, folkehelseloven, forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Statsforvalteren ville undersøke om kommunen, i tråd med kravene i lov og forskrift, hadde:

 • En beredskapsplanlegging som bygger på risiko- og sårbarhetsanalyser av uønskede hendelser som kan inntreffe i egen kommune
 • En forberedt kriseorganisasjon for håndtering av uønskede hendelser, herunder;
  • en forberedt kriseledelse
  • en kriseorganisasjon som kjenner egne beredskapsplaner
  • om kommunen har sikker informasjonsstyring og plan for krisekommunikasjon
  • om alle som har en rolle i beredskapen har fått opplæring
  • om beredskapen er øvet, evaluert og oppdatert

3. Rammer for tilsynet

Tilsynet er gjennomført etter prinsippene for systemrettet tilsyn. Skriftlig revisjonsvarsel ble sendt 05.02.2021.

På grunn av pågående pandemiutbrudd ble tilsynet gjennomført digitalt 14.04.2021. Deltakerne var lokalisert på ulike kontorsteder, og kommuniserte via videokonferanse. Tilsynet ble gjennomført iht. plan, med åpningsmøte, intervju med relevante personer i kommunen samt sluttmøte. Foreløpig oppsummering og avvik ble presentert i sluttmøtet.

Denne rapporten omhandler avvik og andre inntrykk som er avdekket under revisjonen.

Avvik er manglende etterleving av krav i lov og forskrifter som kommunen har plikt til å etterleve innenfor kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap.

Vi gjør oppmerksom på at Statsforvalteren kun undersøker om kommunens arbeid med kommunal beredskap og kommunal helseberedskap er i tråd med lov og forskrift. Tilsynet gir derfor ikke en fullstendig vurdering av kommunens arbeid med dette.

4. Hovedinntrykk

4.1 Kommunal beredskapsplikt

Lierne kommune jobber engasjert med samfunnssikkerhet og beredskap og har god oversikt over risiko og sårbarheter i kommunen, samtidig er beredskapsarbeidet godt forankret i organisasjonen. Kommunen har lang tradisjon for beredskapssamarbeid med nabokommuner, inkludert på svensk side. Kommunen har også opprettet et beredskapsråd som brukes aktivt.

Kommunen har en helhetlig ROS-analyse fra 2018. Analysen bygger på tidligere analyse fra 2014 og kan med fordel revideres. Beredskapsrådet var involvert i utarbeidelse av ROS-analysen, dette kunne gjerne vært beskrevet i analysen. Samarbeidet med svensk side kan gjerne belyses i ROS-analysen.

Kommunen har en beredskapsplan datert 2018. Dette innfrir ikke kravet om at planen til enhver tid skal være oppdatert og som minimum revideres en gang pr. år. Ved revidering bør det sikres at kritisk informasjon er inkludert og oppdatert.

Lierne kommune har stort fokus på øvelser og gjennomfører regelmessig både interne øvelser og fullskalaøvelser. Kommunen bruker øvelser som opplæring av de som har en rolle i kommunens krisehåndtering, inkludert stedfortredere.

4.2 Helseberedskap

Kommunen har egen plan for helsemessig og sosial beredskap, som er fra 2004. Plan for kommunens psykososiale kriseteam ble sist revidert i 2018. Planen inneholder rutiner for etablering av evakuerings- og pårørendesenter. Det er utarbeidet tiltakskort som tilhører planen.

Lierne kommune sin smittevernplan ble revidert i 2009. Ny plan for smittevern er under utarbeidelse, men det er ikke satt frist for endelig ferdigstillelse av denne planen. Statsforvalteren anbefaler at det det settes en dato for ferdigstillelse av planen.

Lierne kommune har kommuneoverlege i 60% stilling, hvorav 20% stilling (en dag i uka) disponeres av Røyrvik kommune etter avtale med Lierne kommune. Lierne kommune har ansatt ny kommuneoverlege høsten 2020. Kommuneoverlegen har jobbet mye med smittevern. Han har ansvaret for TISK, og vil etablere Remin smitteoppsporingsverktøy i kommunen. Han har også utarbeidet en sjekkliste for de som ønsker å ha arrangement i kommunen under den pågående Koronapandemien. Det er en opplevelse og erfaring under pandemien at kommunen trenger å styrke legeressursen. Kommuneoverlegen deltar i kommunens overordnede beredskapsarbeid, og er rådgiver for psykososialt kriseteam.

Enhet for helse og omsorg deltar i arbeidet med helhetlig ROS-analyse, og deltar på kommunens beredskapsøvelser. Kommunen har innført systemene Compilo og DigiPro som de erfarer å ha god nytte av. Enheten har kartlagt ressurspersoner i kommunen som kan kontaktes ved beredskapsmessige behov. Det er etablert en egen base for oppmøte i Sørli. Enhet for helse og omsorg har brannberedskap, men har ikke hatt kapasitet til å øve siste året. Det er rutiner for strømbrudd, og sykehjemmet har eget strømaggregat.

Ved sykehjemmet bor det gamle personer som også kan ha kognitiv svekkelse. Det er behov for rutiner som beskriver praksis der personer forsvinner fra sykehjemmet. Kommunen er værutsatt, og det er behov for rutiner som beskriver praksis ved redusert fremkommelighet til tjenestemottakere som bor hjemme.

Kommunen har eget psykososialt kriseteam som er tverrfaglig sammensatt. Teamet håndterer få hendelser, men deltar på kommunens kriseøvelser. Teamet har også ansvar for etablering av EPS. Medlemmene i teamet er opptatt av kompetanse og deltar på kurs i regi av RTVS.

Psykososialt kriseteam har en sårbarhet med hensyn til bemanning i ferier og andre fravær. Det er etablert samarbeid og kontakt med kriseteam i nabokommunene. Dette oppleves som positivt og kan videreutvikles ytterligere.

5. Resultater fra tilsynet

Avvik 1:

Kommunens overordnede beredskapsplanen er ikke oppdatert eller revidert minimum én gang per år iht. krav i sivilbeskytteleseloven § 15 og forskrift og kommunal beredskapsplikt kommunal beredskapsplikt § 6, 2. ledd

Utfyllende kommentar:
Kommunen har gode system for øvelser og bruker disse for å identifisere behov for oppdateringer av planverket. Det bør i tillegg etableres et system som sikrer at overordnet beredskapsplan til enhver tid er oppdatert, og minimum en gang i året.

Avvik 2:

Kommunens smittevernplan ble sist revidert i 2009. Planen må evalueres og oppdateres, jf. smittevernloven § 7-1 og § 7-2.

Avvik 3:

Kommunen må evaluere og oppdatere plan for helsemessig og sosial beredskap, jf. forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. (23.7.2001 nr. 881) § 2.

6. Grunnlagsdokumenter

Plan/dokument

Gyldig fra

Gyldig til

Planstrategi Lierne

2020

2023

Kommuneplanens samfunnsdel

2019

2030

Kommuneplanens arealdel

2017

2025

Helhetlig ROS-analyse

2018

 

Kriseplan

2018

 

Plan for helsemessig og sosial beredskap

2004

 

Smittevernplan for Lierne kommune

2004, revidert 2009

 

Plan for POSOM-team i Lierne kommune m/vedlegg

2003, revidert 2018

 

Sluttrapporter øvelser

   

7. Deltakere

Ikke publisert her

Steinkjer, 30.06.2021

Dag Otto Skar
Fylkesberedskapssjef
Kommunal- og

Marit Dypdal Kverkild
Fagdirektør helse- og samfunn
Helse- og omsorgsavdelingen