Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt for tilsynet 21.09.2021

Tilsynssted Digitalt

Kontaktperson i kommunen Bodil Brå Alsvik

Statsforvalterens tilsynsgruppe
Dag Otto Skar, Samfunnssikkerhet og beredskap, tilsynsleder Kaja Kristensen, Samfunnssikkerhet og beredskap, tilsynskoordinator, Marit Dypdal Kverkild, Fagdirektør helse- og samfunn, Siri Ramberg Stav, seniorrådgiver helse- og omsorg, Audhild Buan, juridisk seniorrådgiver helse- og omsorg

Tilsynsrapporten er godkjent av
Fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar
Fagdirektør helse- og samfunn Marit Dypdal Kverkild

Foreløpig rapport sendt 11.10.2021

Endelig rapport sendt 26.11.2021

Kommunens frist for oppfølgingsplan 10.01.2022

1. Sammendrag

Tilsynet er gjennomført med hjemmel i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) §29, forskrift om kommunal beredskapsplikt §10 og lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) §2.

Målet med tilsynet var å undersøke om kommunens arbeid med kommunal beredskap og helseberedskap er i samsvar med kravene til kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap.

Statsforvalterens hovedinntrykk av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap og helseberedskap, samt resultater fra tilsynet, er beskrevet under kapitel 4 i rapporten.

Statsforvalteren avdekket 1 avvik under tilsynet i Midtre Gauldal kommune.

2. Bakgrunn/Formål

Helseberedskap og kommunal beredskapsplikt er basert på de samme prinsippene og har et felles mål om beskyttelse av befolkningen.

Kommunene har ansvar for å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn, og opprettholde nødvendige tjenester også når lokalsamfunnet rammes av uønskede hendelser som utfordrer kommunen, enten de forekommer i fredstid, ved sikkerhetspolitiske kriser eller i væpnet konflikt.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Sivilbeskyttelsesloven §29, forskrift om kommunal beredskapsplikt §10 og Helsetilsynsloven §2. I tillegg finnes tilsynshjemler i ulike særlover på helseberedskapsområdet.

Tilsynet skal følge bestemmelsene i kapittel 10 A i Kommuneloven.

Målet med tilsynet var å undersøke om kommunens arbeid med kommunal beredskap og helseberedskap er i samsvar med kravene i sivilbeskyttelsesloven §§14 og 15, forskrift om kommunal beredskapsplikt, helseberedskapsloven, forskrift om krav til beredskapsplanlegging, helse- og omsorgstjenesteloven, smittevernloven, folkehelseloven, forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Statsforvalteren ville undersøke om kommunen, i tråd med kravene i lov og forskrift, hadde:

 • En beredskapsplanlegging som bygger på risiko- og sårbarhetsanalyser av uønskede hendelser som kan inntreffe i egen kommune
 • En forberedt kriseorganisasjon for håndtering av uønskede hendelser, herunder;
  • en forberedt kriseledelse
  • en kriseorganisasjon som kjenner egne beredskapsplaner
  • om kommunen har sikker informasjonsstyring og plan for krisekommunikasjon
  • om alle som har en rolle i beredskapen har fått opplæring
  • om beredskapen er øvet, evaluert og oppdatert

3. Rammer for tilsynet

Tilsynet er gjennomført etter prinsippene for systemrettet tilsyn. Skriftlig revisjonsvarsel ble sendt 09.06.2021. Opprinnelig tilsynsdato ble endret i epost av 22.06.2021.

På grunn av pågående pandemiutbrudd ble tilsynet gjennomført digitalt 21.09.2021. Deltakerne var lokalisert på ulike kontorsteder, og kommuniserte via videokonferanse. Tilsynet ble gjennomført iht. plan, med åpningsmøte, intervju med relevante personer i kommunen samt sluttmøte. Foreløpig oppsummering og avvik ble presentert i sluttmøtet.

Denne rapporten omhandler avvik og andre inntrykk som er avdekket under revisjonen.

Avvik er manglende etterleving av krav i lov og forskrifter som kommunen har plikt til å etterleve innenfor kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap.

Vi gjør oppmerksom på at Statsforvalteren kun undersøker om kommunens arbeid med kommunal beredskap og kommunal helseberedskap er i tråd med lov og forskrift.

Tilsynet gir derfor ikke en fullstendig vurdering av kommunens arbeid med dette.

4. Hovedinntrykk

4.1 Kommunal beredskapsplikt

Midtre Gauldal kommune har fokus på samfunnssikkerhet og beredskap. Dette arbeidet er forankret i ledelsen og skal følges opp i enhetene.

Kommunen har en helhetlig ROS-analyse fra 2016. Det er startet en prosess med revidering av analysen som er tenkt ferdigstilt ila. 2021. På oppstartsmøte for helhetlig ROS-analyse var det bred deltakelse av interne og eksterne aktører. Kommunen har en rekke planer og ROS-analyser, men mangler en oversikt over de ulike planene.

Kommunen har en overordnet beredskapsplan som er oppdatert i april 2021. Varslingsliste er også oppdatert, men datert 2015. Kommunen må sikre at de har et system for revidering og at dette dokumenteres. Evakueringsplanen må videre oppdateres og justeres, basert på den kommende, reviderte helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen.

Kommunen har system for opplæring av nyansatte og de har personer som kan håndtere krisestøtteverktøyet CIM. Kommunen må påse at de har system for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner.

Kommunen har deltatt i øvelser i regi av Statsforvalteren og har tidligere gjennomført skrivebordsøvelser regelmessig. Kommunen må sikre at det gjennomføres øvelser jevnlig.

Kommunen har opprettet et kommunalt beredskapsråd.

4.2 Helseberedskap

Midtre Gauldal kommune har plan for helsemessig og sosial beredskap som ble utarbeidet i 2004. Planen er ikke revidert, og det trenges en revisjon og oppdatering.

Det er utarbeidet en risikovurdering og beredskapsplan for enhet for pleie og omsorg i kommunen. Det planlegges årlig revisjon etter at overordnet beredskapsplan er revidert og vedtatt. Planen beskriver mange ulike hendelser.

Plan for psykososialt kriseteam er fra 2020.

Midtre Gauldal kommune har inngått interkommunalt samarbeid med Trondheim kommune om miljørettet helsevern. Det er ikke utarbeidet egen beredskapsplan for miljørettet helsevern, men samarbeidet med Trondheim kommune fungerer godt.

Smittevernplanen er oppdatert i 2018.

Kommunen har ansatt kommuneoverlege i 40 % stilling. Stillingsprosenten har blitt øket til 100 % under deler av Covid-19 pandemien. Kommuneoverlegen har hatt og har en sentral posisjon i håndteringen av pandemien. Han deltar i kommunens kriseledelse, og er medisinsk faglig rådgiver. Han vil også delta i kommunens arbeid med helhetlig ROS.

I helse- og omsorgstjenesten har enhetslederne beredskapsansvar. Enheten har et etablert samarbeid med brannvesenet. Det er branntilsyn, og øvelser. Kommunen har strømaggregat på institusjon og bo- og dagsenter. Det er ikke utarbeidet prosedyrer eller rutiner for flere dagers strømbrudd.

Det er ikke etablert fast medikamentlager ved sykehjemmet, men det er et behov for å vurdere behovet for et slikt medikamentlager.

Midtre Gauldal kommune har innbyggere og yter hjemmebaserte tjenester i flere grender i kommunen. Kommunen bør avklare behovet for rutiner for helsehjelp ved redusert fremkommelighet for hjemmeboende tjenestemottakere.

Kommunen har eget kriseteam. Kriseteamet er tverrfaglig sammensatt med stabil bemanning som har opparbeidet seg mye erfaring. Det er ikke etablert noe samarbeid med kriseteamene i nabokommunene.

Teamet består av få deltakere. Derfor er teamet noe sårbart med hensyn til ferieavvikling og andre fravær. Det bør vurderes om det er behov for å øke antall deltakere i kriseteamet.

Kriseteamet har ikke deltatt på øvelser de siste årene, men de ønsker gjerne å delta. Kriseteamet skal delta i arbeidet med helhetlig ROS.

5. Resultater fra tilsynet

Avvik:

Kommunen må evaluere og oppdatere plan for helsemessig og sosial beredskap, jf. forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. (23.7.2001 nr. 881) § 2.

Merknad:

Kommunen har en helhetlig ROS-analyse fra 2016 som ble forankret i kommunestyret i 2018. Analysen er under revidering og analysen er planlagt ferdigstilt i 2021. Det er bra at dette arbeidet er igangsatt for å sikre at kommunen har en oppdatert kjennskap til risiko og sårbarhet i egen kommune, jfr. krav i sivilbeskyttelsesloven § 14 og forskrift om kommunal beredskapsplikt § 6.

6. Grunnlagsdokumenter

Plan/dokument

datert

Plan for kommunal kriseledelse

April 2021

Midtre Gauldal kommunens kriseledelse/varslingsliste

Sept. 2015

Beredskapsfunksjoner i Midtre Gauldal kommune varslingspunkter og informasjon for Trøndelag politidistrikt

 

Midtre Gauldal kommunes krisekommunikasjonsplan

1.1.2021

Sjekkliste informasjonstiltak ved utbrudd Covid 19

15.10.2020

Plan for psykososialt team, med rutinebeskrivelser og telefon-

/varslingsliste

16.11.2020

Kommuneplanens samfunnsdel

2014-2030

Kommuneplanens arealdel (ny KP A er nå under utarbeiding)

2010-2022

Kommunal planstrategi

2020-2023

Egenevaluering øvelse Sodd 2019

2020

Risikovurdering og beredskapsplan for enhet pleie og omsorg

Vedtatt 01.06.19,

revidert 22.07.19

Smittevernplan

2018

Interkommunalt miljørettet helsevern vertskommuneavtale

1.2.2018

Beredskapsplan for helse- og sosialtjenesten

2004

Dokumenter knyttet til oppstart av arbeidet med gjennomføring av helhetlig ROS for Midtre Gauldal

2021

Helhetlig ROS for Midtre Gauldal kommune fra 2016

2016

 

7. Deltakere 

Navn

Funksjon/rolle

Virksomhet

Åpnings møte

Intervju

Sluttmøte

Sivert Moen

Ordfører

Midtre Gauldal

kommune

x

x

x

Alf Petter Tennfjord

kommunedirektør

Midtre Gauldal

kommune

x

x

x

Bodil Brå Alsvik

beredskapskontakt

Midtre Gauldal

kommune

 

x

( 17.09.21)

 

Svein Olav Johnsen

kommunalsjef helse

Midtre Gauldal

kommune

x

x

x

Wenche Langlo

Leder institusjon og

hjemmesykepleie

Midtre Gauldal

kommune

x

x

x

Ellen Hage

Leder Posom-team

Midtre Gauldal

kommune

x

x

x

Oddveig Børset

enhetsleder for helse og

familie

Midtre Gauldal

kommune

x

 

x

Tore Wolden

kommunikasjonsrådgiver

Midtre Gauldal

kommune

x

 

x

Bjørn Lyngen

Kommuneoverlege

Midtre Gauldal

kommune

 

x

x

Dag Otto Skar

Fylkesberedskapssjef

Tilsynsleder

Statsforvalteren i

Trøndelag

x

x

x

Kaja Korsnes

Kristensen

Seniorrådgiver beredskap

Tilsynssekretær

Statsforvalteren i

Trøndelag

x

x

x

Marit Kverkild Dypdal

Fagdirektør

Helse og samfunn

Statsforvalteren i

Trøndelag

x

x

x

Siri Ramberg Stav

Seniorrådgiver

Helse og omsorg

Statsforvalteren i

Trøndelag

x

x

x

Audhild Buan

Juridisk seniorrådgiver

helse og omsorg

Statsforvalteren i

Trøndelag

x

x

x

Steinkjer, 26.11.2021

Dag Otto Skar
Fylkesberedskapssjef
Kommunal- og justisavdelingen

Marit Dypdal Kverkild
Fagdirektør helse- og samfunn
Helse- og omsorgsavdelingen

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
Postboks 2600, 7734 Steinkjer