Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt for tilsynet 16.06.2021

Tilsynssted Digitalt

Kontaktperson i kommunen Jan Kåre Husa

Statsforvalterens tilsynsgruppe
Knut Bakstad, samfunnssikkerhet og beredskap, tilsynsleder Kaja Kristensen, Samfunnssikkerhet og beredskap, tilsynskoordinator, Marit Dypdal Kverkild, Fagdirektør helse- og samfunn, Audhild Buan, juridisk seniorrådgiver helse- og omsorg

Tilsynsrapporten er godkjent av
Fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar
Fagdirektør helse- og samfunn Marit Dypdal Kverkild

Foreløpig rapport sendt 30.06.2021

Endelig rapport sendt 18.10.2021

Kommunens frist for oppfølgingsplan 15.11.2021

1. Sammendrag

Tilsynet er gjennomført med hjemmel i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) §29, forskrift om kommunal beredskapsplikt §10 og lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) §2.

Målet med tilsynet var å undersøke om kommunens arbeid med kommunal beredskap og helseberedskap er i samsvar med kravene til kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap.

Statsforvalterens hovedinntrykk av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap og helseberedskap, samt resultater fra tilsynet, er beskrevet under kapitel 4 i rapporten.

Statsforvalteren avdekket 1 avvik under tilsynet i Oppdal kommune.

 2. Bakgrunn/Formål

Helseberedskap og kommunal beredskapsplikt er basert på de samme prinsippene og har et felles mål om beskyttelse av befolkningen.

Kommunene har ansvar for å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn, og opprettholde nødvendige tjenester også når lokalsamfunnet rammes av uønskede hendelser som utfordrer kommunen, enten de forekommer i fredstid, ved sikkerhetspolitiske kriser eller i væpnet konflikt.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Sivilbeskyttelsesloven §29, forskrift om kommunal beredskapsplikt §10 og Helsetilsynsloven §2. I tillegg finnes tilsynshjemler i ulike særlover på helseberedskapsområdet.

Tilsynet skal følge bestemmelsene i kapittel 10 A i Kommuneloven.

Målet med tilsynet var å undersøke om kommunens arbeid med kommunal beredskap og helseberedskap er i samsvar med kravene i sivilbeskyttelsesloven §§14 og 15, forskrift om kommunal beredskapsplikt, helseberedskapsloven, forskrift om krav til beredskapsplanlegging, helse- og omsorgstjenesteloven, smittevernloven, folkehelseloven, forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Statsforvalteren ville undersøke om kommunen, i tråd med kravene i lov og forskrift, hadde:

 • En beredskapsplanlegging som bygger på risiko- og sårbarhetsanalyser av uønskede hendelser som kan inntreffe i egen kommune
 • En forberedt kriseorganisasjon for håndtering av uønskede hendelser, herunder;
  • en forberedt kriseledelse
  • en kriseorganisasjon som kjenner egne beredskapsplaner
  • om kommunen har sikker informasjonsstyring og plan for krisekommunikasjon
  • om alle som har en rolle i beredskapen har fått opplæring
  • om beredskapen er øvet, evaluert og oppdatert

3. Rammer for tilsynet

Tilsynet er gjennomført etter prinsippene for systemrettet tilsyn. Skriftlig revisjonsvarsel ble sendt 08.12.2020. Opprinnelig tilsynsdato ble endret pga. COVID-19-håndtering i kommunen. Endelig dato ble bekreftet i epostkommunikasjon med kommunen 13.04.2021.

På grunn av pågående pandemiutbrudd ble tilsynet gjennomført digitalt 16.06.2021. Deltakerne var lokalisert på ulike kontorsteder, og kommuniserte via videokonferanse. Tilsynet ble gjennomført iht. plan, med åpningsmøte, intervju med relevante personer i kommunen samt sluttmøte. Foreløpig oppsummering og avvik ble presentert i sluttmøtet.

Denne rapporten omhandler avvik og andre inntrykk som er avdekket under revisjonen.

Avvik er manglende etterleving av krav i lov og forskrifter som kommunen har plikt til å etterleve innenfor kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap.

Vi gjør oppmerksom på at Statsforvalteren kun undersøker om kommunens arbeid med kommunal beredskap og kommunal helseberedskap er i tråd med lov og forskrift.

Tilsynet gir derfor ikke en fullstendig vurdering av kommunens arbeid med dette.

4. Hovedinntrykk 

4.1 Kommunal beredskapsplikt

Oppdal kommune er engasjert i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, både på politisk og overordnet administrativt nivå. Engasjementet gjenspeiles også nedover i organisasjonen.

Kommunen har en helhetlig ROS-analyse fra 2016. Arbeidet med revidering startet opp i 2020 (iht planstrategien) og stoppet opp pga. pandemihåndtering. Kommunen viser til at eksterne ressurser skal involveres i prosessen med ROS-analysen for å sikre lokal forankring. Kommuneplanenes samfunnsdel skal rulleres i inneværende periode og ses i sammenheng med revidering av Helhetlig ROS-analyse.

I sitt beredskapsarbeid har kommunen bla. fokus på flom- og skredproblematikk i et endret klima.

Kommunen har en overordnet beredskapsplan som er oppdatert i mars 2021. System for opplæring er tatt inn i overordnet beredskapsplan og dette ses i sammenheng med arbeidet med kommunens kvalitetssystem. Kommune deltar på Statsforvalterens årlige beredskapsøvelser, men initierer i liten grad egne øvelser av overordnet beredskapsplan som tar utgangspunkt i Helhetlig ROS-analyse. Kommunen må sikre at beredskapsøvelser gjennomføres jevnlig iht. krav i sivilbeskyttelsesloven § 15.

Kommunen har en rekke analyser og planer som angår beredskapsarbeidet i kommunen, disse bør samordnes og integreres ytterligere i overordnet beredskapsplan.

I 2020/21 har kommunen benyttet CIM jevnlig og gjennomført flere møter i kommunens kriseledelse der personer med en rolle i kommunens krisehåndtering har fått trent roller/ansvar. Dette har økt kompetansen i organisasjonen. Kommunen har underveisevaluert egen håndtering av covid-19-hendelsen.

Kommunen samarbeider med frivillige organisasjoner og har dialog med næringslivet, men har ikke formalisert samarbeidet i et beredskapsråd.

4.2 Helseberedskap

Oppdal kommune har egen plan for helsemessig og sosial beredskap, som er fra 2004. Kommunen har smittevernplan som er revidert 2020. Det er i tillegg utarbeidet pandemiplan i 2019 og spesifikke planer for covid-19.

Kommunen har beredskapsplan for miljørettet helsevern og årsplan for gjennomføring av tilsyn. Det er utarbeidet gode styringsdokumenter innen miljørettet helsevern.

Enhetene innen helse og omsorg er hver ansvarlig for aktuell beredskap i enheten. Det ble i 2020 gjennomført ROS-analyse for Oppdal helsesenter og hjemmetjenesten.

Brannberedskapen i enhetene er god, og det gjennomføres jevnlige opplæringer og øvelser. Institusjonene har aggregat i tilfelle strømbrudd og eget medikamentlager.

Kommunen har kommunelege i 40 % stilling. Oppgaver innen smittevern, beredskap og rådgiver for psykososialt kriseteam er lagt til stillingen. Under pandemien har kommunelege møtt i kriseledelsen, og har hatt overordnet faglig ansvar for TISK, teststasjon og vaksinasjonsgjennomføring. Det er etablert nært samarbeid med kommuneoverlege i Rennebu kommune.

Oppdal kommune har et eget kriseteam. Det er utarbeidet en plan for teamets arbeid og ansvarsområder samt en oversikt over hvem som deltar i teamet. Psykososialt kriseteam er tverrfaglig sammensatt, og har medlemmer som møtes jevnlig gjennom året. Teamet er opptatt av kompetanseheving og deltar på opplæring fra RVTS.

Teamet har ikke vaktturnus, noe som gjør tjenesten sårbar med hensyn til bemanning i ferier og fravær. Statsforvalteren anbefaler at kommunen utreder tiltak for å gjøre kriseteamet mer robust med hensyn til bemanning i ferier og ved fravær.

5. Resultater fra tilsynet

Avvik: 

Kommunen må evaluere og oppdatere plan for helsemessig og sosial beredskap, jf. forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. (23.7.2001 nr. 881) § 2. 

Merknad:

Kommunen har en Helhetlig ROS-analyse fra 2016. Revidering startet opp i 2020, men pga. pandemihåndtering er arbeidet satt på vent. Helhetlig ROS-analyse skal oppdateres ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet jfr. krav i sivilbeskyttelsesloven § 14 og forskrift om kommunal beredskapsplikt § 6. I planstrategien har kommunen vurdert at det er behov for oppdatering av analysen. Det er viktig at revisjonsarbeidet gjenopptas og ferdigstilles, slik at kommunens helhetlige ROS-analyse er oppdatert og gjenspeiler dagens risiko- og sårbarhetsbilde, jfr. nevnte krav i sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt.

6. Grunnlagsdokumenter

 

Plan/dokument

Gyldig fra

Gyldig til

Planstrategi 2020-2023

2020

2023

Kommuneplanens samfunnsdel

2010

2025

Kommuneplanens handlingsplan

2019

2022

Kommuneplanens arealdel

2019

2030

Overordna risiko- og sårbarhetsanalyse

2016

 

Overordnet beredskapsplan

2021

 

Plan for helsemessig og sosial beredskap

2004

 

ROS miljørettet helsevern

2020

 

ROS hjemmetjenesten

2020

 

OHS-ROS (Oppdal helsesenter)

2020

 

Smittevernplan

2020

 

Beredskapsplan for pandemisk influensa

2009

 

Plan for massevaksinering Covid – 19

2020

 

Katastrofeplan for helsetjenesten

2018

 

Folkehelseplan for Oppdal

2017

2021

Infeksjonskontroll – oversikt prosedyrer

 

 

Tilsyns- og beredskapsplan for miljørettet helsevern

2019

 

Årsplan for miljørettet helsevern

2020

 

Retningslinjer for psykososial beredskap

2018

 

* I tillegg er det oversendt diverse prosedyrer, retningslinjer og skjema som er vurdert, men som ikke tas med i denne oversikten

 

 7. Deltakere

 

Navn

Funksjon/rolle

Virksomhet

Åpnings møte

Intervju

Sluttmøte

Geir Arild Espnes

Ordfører

Oppdal

kommune

X

X

X

Ole Bjørn Moen

Kommunedirektør

Oppdal

kommune

X

X

X

Jan Husa

Beredskapskontakt

Oppdal

kommune

X

X

X

Jon Matzow Tønsberg

Kommuneoverlege

Oppdal

kommune

X

X

X

Frøydis Lindstrøm

Fagansvar helse

Oppdal

kommune

X

X

X

Turi Teksum

Enhetsleder sykehjemmet

Oppdal

kommune

X

X

X

Lill Wangberg

Enhetsleder

hjemmetjenesten

Oppdal

kommune

X

X

X

Inga Snøve

Leder kriseteam

Oppdal

kommune

X

X

X

Knut Bakstad

Seniorrådgiver beredskap

Tilsynsleder

Statsforvalteren i

Trøndelag

X

X

X

Kaja Korsnes

Kristensen

Seniorrådgiver beredskap

Tilsynssekretær

Statsforvalteren i

Trøndelag

X

X

X

Marit Kverkild Dypdal

Fagdirektør

Helse og samfunn

Statsforvalteren i

Trøndelag

X

X

X

Audhild Buan

Juridisk seniorrådgiver

helse og omsorg

Statsforvalteren i

Trøndelag

X

X

X

Steinkjer, 18.10.2021

Dag Otto Skar
Fylkesberedskapssjef
Kommunal- og justisavdelingen

Marit Dypdal Kverkild
Fagdirektør helse- og samfunn
Helse- og omsorgsavdelingen

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG 
Postboks 2600, 7734 Steinkjer