Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt for tilsynet 8.12.2021

Tilsynssted Digitalt

Kontaktperson i kommunen Arnt Tronvoll

Statsforvalterens tilsynsgruppe
Dag Otto Skar, samfunnssikkerhet og beredskap, tilsynsleder Kaja Kristensen, Samfunnssikkerhet og beredskap, tilsynskoordinator, Marit Dypdal Kverkild, Fagdirektør helse- og samfunn, Audhild Buan, juridisk seniorrådgiver helse- og omsorg

Tilsynsrapporten er godkjent av
Fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar
Fagdirektør helse- og samfunn Marit Dypdal Kverkild

Foreløpig rapport sendt 20.12.2021

Endelig rapport sendt 8.2.2022

Kommunens frist for oppfølgingsplan -

1. Sammendrag

Tilsynet er gjennomført med hjemmel i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) §29, forskrift om kommunal beredskapsplikt §10 og lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) §2.

Målet med tilsynet var å undersøke om kommunens arbeid med kommunal beredskap og helseberedskap er i samsvar med kravene til kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap.

Statsforvalterens hovedinntrykk av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap og helseberedskap, samt resultater fra tilsynet, er beskrevet under kapitel 4 i rapporten.

Statsforvalteren avdekket ingen avvik under tilsynet i Orkland kommune.

2. Bakgrunn/Formål

Helseberedskap og kommunal beredskapsplikt er basert på de samme prinsippene og har et felles mål om beskyttelse av befolkningen.

Kommunene har ansvar for å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn, og opprettholde nødvendige tjenester også når lokalsamfunnet rammes av uønskede hendelser som utfordrer kommunen, enten de forekommer i fredstid, ved sikkerhetspolitiske kriser eller i væpnet konflikt.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Sivilbeskyttelsesloven §29, forskrift om kommunal beredskapsplikt §10 og Helsetilsynsloven §2. I tillegg finnes tilsynshjemler i ulike særlover på helseberedskapsområdet.

Tilsynet skal følge bestemmelsene i kapittel 10 A i Kommuneloven.

Målet med tilsynet var å undersøke om kommunens arbeid med kommunal beredskap og helseberedskap er i samsvar med kravene i sivilbeskyttelsesloven §§14 og 15, forskrift om kommunal beredskapsplikt, helseberedskapsloven, forskrift om krav til beredskapsplanlegging, helse- og omsorgstjenesteloven, smittevernloven, folkehelseloven, forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Statsforvalteren ville undersøke om kommunen, i tråd med kravene i lov og forskrift, hadde:

 • En beredskapsplanlegging som bygger på risiko- og sårbarhetsanalyser av uønskede hendelser som kan inntreffe i egen kommune
 • En forberedt kriseorganisasjon for håndtering av uønskede hendelser, herunder;
  • en forberedt kriseledelse
  • en kriseorganisasjon som kjenner egne beredskapsplaner
  • om kommunen har sikker informasjonsstyring og plan for krisekommunikasjon
  • om alle som har en rolle i beredskapen har fått opplæring
  • om beredskapen er øvet, evaluert og oppdatert

3. Rammer for tilsynet

Tilsynet er gjennomført etter prinsippene for systemrettet tilsyn. Skriftlig revisjonsvarsel ble sendt 29.06.2021. Dato ble endret i epost av 13.09.2021.

På grunn av pandemiutbrudd ble tilsynet gjennomført digitalt 8.12.2021. Deltakerne var lokalisert på ulike kontorsteder, og kommuniserte via videokonferanse. Tilsynet ble gjennomført iht. plan, med åpningsmøte, intervju med relevante personer i kommunen samt sluttmøte. Foreløpig oppsummering og avvik ble presentert i sluttmøtet.

Denne rapporten omhandler evt. avvik og andre inntrykk som er avdekket under revisjonen.

Avvik er manglende etterleving av krav i lov og forskrifter som kommunen har plikt til å etterleve innenfor kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap.

Vi gjør oppmerksom på at Statsforvalteren kun undersøker om kommunens arbeid med kommunal beredskap og kommunal helseberedskap er i tråd med lov og forskrift.

Tilsynet gir derfor ikke en fullstendig vurdering av kommunens arbeid med dette.

4. Hovedinntrykk

4.1 Kommunal beredskapsplikt

Kommunene Agdenes, Meldal, Orkdal og deler av Snillfjord ble slått sammen til Orkland kommune 1. januar 2020.

Orkland kommunen jobber engasjert med samfunnssikkerhet og beredskap, dette vises tydelig i organisasjonen. Kommunen har en beredskapssjef i 100 % stilling, noe som gjenspeiler seg i et helhetlig og systematisk samfunnsikkerhetsarbeid i kommunen.

Kommunens planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel tydeliggjør en rød tråd i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunen bekrefter at dette skal følges opp videre i arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Kommunen har en helhetlig ROS-analyse fra 2020. Arbeidet med analysen startet i forkant av sammenslåingen og ble ferdigstilt kort tid etter. Helhetlig ROS-analyse gir god oversikt over eksisterende risiko og sårbarheter i den nye kommunen. Klimaendringer kunne imidlertid vært mer belyst i analysen, og bør i større grad vektlegges ved neste revidering.

Kommunen har en systematisk og innholdsrik overordnet beredskapsplan som er lett tilgjengelig og oppdatert. Pandemihåndtering og kriseledelse har fungert meget godt. Roller/ansvar i beredskapsarbeidet er godt implementert i organisasjonen.

Kommunen formaliserte et kommunalt beredskapsråd i 2020, og har godt samarbeid med eksterne samarbeidspartnere.

Kommunen utnytter krisestøtteverktøyet CIM på en god måte og har utviklet verktøyet videre gjennom arbeidet med helhetlig ROS-analyse.

4.2 Helseberedskap

Orkland kommune har revidert og oppdatert flere planer de siste to årene. Både pandemiplan og smittevernplanen er oppdatert i 2020. I september 2021, ble både plan for helsemessig – og sosialberedskap, og plan for psykososialt kriseteam revidert. Det foreligger oppdatert beredskapsplan for miljørettet helsevern. Denne planen ble revidert oktober 2021.

Helse- og omsorgssektoren har en tydelig policy på beredskapsarbeidet. Et årshjul er styrende for arbeidet som er forankret i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring. Sektor deltar i arbeidet med helhetlig ROS-analyse. Enhetene har ansvar for beredskapen i egen virksomhet. Brannberedskapen i enhetene er god, både med hensyn til forebyggende brannvern og øvelser. Kommunen har aggregat på institusjoner i tilfelle strømbrudd. Det foreligger rutiner for strømbrudd hos brukere som mottar hjemmetjenester. Kommunen har befolkning i grisgrendte områder og stor hyttebefolkning, og kommunen har derfor beredskap i forhold til redusert fremkommelighet. På institusjonene er det etablert infeksjonskontrollprogram.

Kommuneoverlegen har 100 % stilling, hvorav 60 % til samfunnsmedisinsk arbeid. Han har fast stedfortreder. Kommuneoverlegen er medlem i kriseledelsen. Han har under pandemien deltatt i politiske fora for å informere om aktuelle tiltak, og samarbeider tett med alle sektorer i kommunen ved behov. Kommuneoverlegen er medlem i psykososialt team, men ved større hendelser prioriterer han deltakelse i kriseledelsen.

Psykososialt kriseteam er tverrfaglig sammensatt med ansatte fra alle tidligere kommuner. Teamet har bemanning på 12 personer, og samarbeider med team i Skaun og Melhus kommuner. Teamet har hatt kompetanseheving sammen med RVTS. Det er satt inn risikoreduserende tiltak med hensyn til ferier og fravær. Teamet har en sentral rolle i opprettelsen og arbeidet med evakuerings- og pårørendesenter.

5. Resultater fra tilsynet

Ingen avvik.

6. Grunnlagsdokumenter

Plan/dokument

Datert

Planstrategi for Orkland 2020 – 2023

Vedtatt av Orkland

kommunestyre 28.10.2020

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032

Vedtatt av Orkland

kommunestyre 28.10.2020

Planprogram for kommuneplanens arealdel

Vedtatt av kommunestyret

23.06.21

Helhetlig ROS-analyse Orkland kommune 2020

Sluttdato: 01.05.2020

Overordnet beredskapsplan Orkland kommune

Sist revidert: 09.11.2021

Krisefullmakt

Vedtatt 13.03.2020

Dokumenter og evaluering fra øvelser

 

Etablering av beredskapsråd – formannskap, kommunestyre

4.11.2020

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Sist revidert: 9.9.2021

Smittevernplan

Oppdatert 01.02.2020

Beredskapsplan miljørettet helsevern

Sist revidert 26.10.21

Handlingsplan opprettelse og drift av evakuerte- og

pårørendesenter (EPS)

Sist revidert 01.09.2021

Plan for psykososialt kriseteam

Sist revidert: 01.09.2021

Prosjektrapport for Nasjonal helseøvelse 2018

 

ROS Bo- og miljøtjenesten

 

ROS-analyse for hjemmetjenesten og institusjon i Orkland

kommune

 

Kommunal plan for verstefalls- scenario ved pandemisk

influensa

April 2020

7. Deltakere

Navn

Funksjon/rolle

Virksomhet

Åpnings møte

Intervju

Sluttmøte

Oddbjørn Bang

Ordfører

Orkland

kommune

X

X

X

Ingvill Kvernmo

Kommunedirektør

Orkland

kommune

X

X

X

Arnt Tronvoll

Beredskapsleder og leder for

psykososialt kriseteam

Orkland

kommune

X

X

X

Kristin G Wangen

Kommunalsjef helse og

mestring

Orkland

kommune

X

X

 

Jimmy Wikell

Kommuneoverlege

Orkland

kommune

X

X

X

Anders Jystad

Enhetsleder hjemmetjenester

Orkland

kommune

X

X

 

Dag Otto Skar

Fylkesberedskapssjef

Tilsynsleder

Statsforvalteren i

Trøndelag

X

X

X

Kaja Korsnes

Kristensen

Seniorrådgiver beredskap

Tilsynssekretær

Statsforvalteren i

Trøndelag

X

X

X

Marit Kverkild Dypdal

Fagdirektør

Helse og samfunn

Statsforvalteren i

Trøndelag

X

X

X

Audhild Buan

Juridisk seniorrådgiver

helse og omsorg

Statsforvalteren i

Trøndelag

X

X

X

Steinkjer, 8.2.2022

Dag Otto Skar Marit Dypdal Kverkild

Dag Otto Skar
Fylkesberedskapssjef
Kommunal- og justisavdelingen

Marit Dypdal Kverkild
Fagdirektør helse- og samfunn
Helse- og omsorgsavdelingen

 

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
Postboks 2600, 7734 Steinkjer