Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt for tilsynet 1.12.2021

Tilsynssted Digitalt

Kontaktperson i kommunen Tore Sem

Statsforvalterens tilsynsgruppe
Knut Bakstad, samfunnssikkerhet og beredskap, tilsynsleder Kaja Kristensen, Samfunnssikkerhet og beredskap, tilsynskoordinator, Marit Dypdal Kverkild, Fagdirektør helse- og samfunn, Siri Ramberg Stav, seniorrådgiver helse- og omsorg, Audhild Buan, juridisk seniorrådgiver helse- og omsorg

Tilsynsrapporten er godkjent av
Fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar
Fagdirektør helse- og samfunn Marit Dypdal Kverkild

Foreløpig rapport sendt 20.12.2021

Endelig rapport sendt 09.02.2022

Kommunens frist for oppfølgingsplan 23.03.2022

1. Sammendrag

Tilsynet er gjennomført med hjemmel i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) §29, forskrift om kommunal beredskapsplikt §10 og lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) §2.

Målet med tilsynet var å undersøke om kommunens arbeid med kommunal beredskap og helseberedskap er i samsvar med kravene til kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap.

Statsforvalterens hovedinntrykk av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap og helseberedskap, samt resultater fra tilsynet, er beskrevet under kapitel 4 og 5 i rapporten.

Statsforvalteren avdekket 1 avvik under tilsynet i Ørland kommune.

 2. Bakgrunn/Formål

Helseberedskap og kommunal beredskapsplikt er basert på de samme prinsippene og har et felles mål om beskyttelse av befolkningen.

Kommunene har ansvar for å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn, og opprettholde nødvendige tjenester også når lokalsamfunnet rammes av uønskede hendelser som utfordrer kommunen, enten de forekommer i fredstid, ved sikkerhetspolitiske kriser eller i væpnet konflikt.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Sivilbeskyttelsesloven §29, forskrift om kommunal beredskapsplikt §10 og Helsetilsynsloven §2. I tillegg finnes tilsynshjemler i ulike særlover på helseberedskapsområdet.

Tilsynet skal følge bestemmelsene i kapittel 10 A i Kommuneloven.

Målet med tilsynet var å undersøke om kommunens arbeid med kommunal beredskap og helseberedskap er i samsvar med kravene i sivilbeskyttelsesloven §§14 og 15, forskrift om kommunal beredskapsplikt, helseberedskapsloven, forskrift om krav til beredskapsplanlegging, helse- og omsorgstjenesteloven, smittevernloven, folkehelseloven, forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Statsforvalteren ville undersøke om kommunen, i tråd med kravene i lov og forskrift, hadde:

 • En beredskapsplanlegging som bygger på risiko- og sårbarhetsanalyser av uønskede hendelser som kan inntreffe i egen kommune
 • En forberedt kriseorganisasjon for håndtering av uønskede hendelser, herunder;
  • en forberedt kriseledelse
  • en kriseorganisasjon som kjenner egne beredskapsplaner
  • om kommunen har sikker informasjonsstyring og plan for krisekommunikasjon
  • om alle som har en rolle i beredskapen har fått opplæring
  • om beredskapen er øvet, evaluert og oppdatert

3. Rammer for tilsynet

Tilsynet er gjennomført etter prinsippene for systemrettet tilsyn. Skriftlig revisjonsvarsel ble sendt 12.10.2021.

På grunn av pandemiutbrudd ble tilsynet gjennomført digitalt 1.12.2021. Deltakerne var lokalisert på ulike kontorsteder, og kommuniserte via videokonferanse. Tilsynet ble gjennomført iht. plan, med åpningsmøte, intervju med relevante personer i kommunen samt sluttmøte. Foreløpig oppsummering og avvik ble presentert i sluttmøtet.

Denne rapporten omhandler avvik og andre inntrykk som er avdekket under revisjonen.

Avvik er manglende etterleving av krav i lov og forskrifter som kommunen har plikt til å etterleve innenfor kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap.

Vi gjør oppmerksom på at Statsforvalteren kun undersøker om kommunens arbeid med kommunal beredskap og kommunal helseberedskap er i tråd med lov og forskrift.

Tilsynet gir derfor ikke en fullstendig vurdering av kommunens arbeid med dette.

4. Hovedinntrykk

 4.1  Kommunal beredskapsplikt

1.1.2020 ble gamle Ørland kommune sammenslått med Bjugn kommune. Tilsynet avdekker et stort engasjement for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i den nye kommunen.

Kommuneplanene er ikke ferdigstilt for Ørland kommune; ifølge planstrategi vil kommuneplanens samfunnsdel prioriteres, etterfulgt av kommuneplanens arealdel. Kommunen uttrykker at helhetlig ROS-analyse skal ligge til grunn for arbeidet med overordnet planverk. I dette arbeidet må kommunen sikre at langsiktige mål, strategier og prioriteringer innen arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap forankres i det overordnede planverket.

Kommunen har en helhetlig ROS-analyse fra 2019 som er utarbeidet med en god metodikk. Analysen gir en god beskrivelse av de utvalgte hendelsene med konsekvenser.

Det følger forslag til tiltak i den helhetlig ROS-analysen. Kommune har der avdekt behov for videre detaljanalyser, og må derfor foreta ytterligere analyser eller oppfordre andre relevante aktører til å gjennomføre disse. I en handlingsplan må kommunen videre stimulere relevante aktører til å iverksette forebyggende og/eller skadebegrensende tiltak.

Kommunen har et omfattende og strukturert overordnet beredskapsplanverk. Det er god sammenheng mellom helhetlig ROS-analyse og de ulike delene av overordnet beredskapsplan. Planverket er lagt til grunn i håndtering av pandemien og har fungert bra.

Kommunen gjennomfører jevnlig øvelser. Dette er sentralt i kommunen system for opplæring.

Kommunen er i etableringsfasen av kommunalt beredskapsråd.

4.2  Helseberedskap

I helse- og omsorgstjenestene har enhetslederne ansvar for beredskapen i egen virksomhet. Det er god forståelse og kultur for å håndtere beredskap. Enhetene deltok i arbeidet med helhetlig ROS-analyse sommeren 2019.

Kommunen har kommuneoverlege i 100 % stilling. I tillegg til samfunnsmedisinsk arbeid, inkluderer stillingen legetjeneste på helsestasjonen. Kommunen har etablert beredskapsavtaler for å ivareta kommunelegefunksjonen ved fravær.

Kommuneoverlegen er medlem i kommunens kriseledelse.

Kommunen har ikke en oppdatert smittevernplan. Den eksisterende planen gjelder for Fosen kommunene i perioden 2013-2016, med varslingsliste som er oppdatert.

Smittevernplanen må oppdateres, og det må avklares hvilken rolle Fosen helse skal ha i dette arbeidet. Det må også avklares om ny plan skal være et interkommunalt samarbeid eller Ørland kommune skal ha egen smittevernplan.

Kommunens psykososiale team er tverrfaglig sammensatt og består av personell fra både Bjugn og Ørland. Teamet har stabil bemanning, med eget aksjonsteam. De har oppgaver i forbindelse med storulykker og etablering av evakuering- og pårørendesenter.

5. Resultater fra tilsynet

Avvik

 Kommunen må oppdatere smittevernplan, jf. smittevernloven § 7-1.

6. Grunnlagsdokumenter 

Plan/dokument

Datert

Vedtatt planstrategi

10.09.2020

Helhetlig ROS-analyse Ørland kommune 2020-2024

 

Overordnet beredskapsplan - Policy

31.des 2019, revidert nov 21

Overordnet beredskapsplan - operativ del

31. des 2019, revidert nov 21

Vedlegg A-D overordnet beredskapsplan

 

Tiltakskort

 

Atomhendelse beredskap og jodtabletter

25.04.18

Plan for helsemessig og sosial beredskap 2020-2024

10.11.2021

Smittevernplan Fosen 2013 – 2016

 

Vedlegg til smittevernplan for Ørland kommune 2020

 

Referat fra lederforum 14.10.2021

 

Plan for psykososial omsorg ved kriser ulykker og katastrofe

10.11.21

Folkehelseoversikten 2020-2024

august 2020

Brann og evakueringsøvelse

29.08.2018

Evaluering etter nasjonal helseøvelse 25.09.18

25.10.18

Evaluering - tabletop - intern evaluering ØMS-ops

22.03.19

Div. Rutiner og sjekklister

 

 7. Deltakere 

Navn

Funksjon/rolle

Virksomhet

Åpnings møte

Intervju

Sluttmøte

Tom Myrvold

Ordfører

Ørland

kommune

X

X

X

Emil Raaen

Kommunedirektør

Ørland

kommune

X

X

X

Tore Sem

Beredskapskoordinator

Ørland

kommune

X

X

X

Siw-Lindia L Ledsaak

Kommuneoverlege

Ørland

kommune

X

X

X

Marit K Ervik

Kommunalsjef helse

Ørland

kommune

X

X

 

Karen Rasch Aune

Leder institusjon

Ørland

kommune

X

X

X

Liz Raaken

Leder for hjemmesykepleien

Ørland

kommune

X

X

X

Karin Størseth

Leder Posom-team

Ørland

kommune

X

X

X

Knut Bakstad

Seniorrådgiver beredskap

Tilsynsleder

Statsforvalteren i

Trøndelag

X

X

X

Kaja Korsnes

Kristensen

Seniorrådgiver beredskap

Tilsynssekretær

Statsforvalteren i

Trøndelag

X

X

X

Marit Kverkild Dypdal

Fagdirektør

Helse og samfunn

Statsforvalteren i

Trøndelag

X

X

X

Siri Ramberg Stav

Seniorrådgiver

Helse og omsorg

Statsforvalteren i

Trøndelag

X

X

X

Audhild Buan

Juridisk seniorrådgiver

helse og omsorg

Statsforvalteren i

Trøndelag

X

X

X

 Steinkjer, 09.02.2022

Dag Otto Skar Marit Dypdal Kverkild

Dag Otto Skar
Fylkesberedskapssjef
Kommunal- og justisavdelingen

Marit Dypdal Kverkild
Fagdirektør helse- og samfunn
Helse- og omsorgsavdelingen

 

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
Postboks 2600, 7734 Steinkjer