Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt for tilsynet: 03.02.2021

Tilsynssted: Digitalt

Kontaktperson i kommunen: Roar Leirset

Statsforvalterens tilsynsgruppe:
Dag Otto Skar, samfunnssikkerhet og beredskap, tilsynsleder
Kaja Kristensen, Samfunnssikkerhet og beredskap, tilsynskoordinator,
Marit Dypdal Kverkild, Fagdirektør helse- og samfunn,
Siri Ramberg Stav, seniorrådgiver helse- og omsorg,
Audhild Buan, juridisk seniorrådgiver helse- og omsorg

Tilsynsrapporten er godkjent av:
Fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar
Fagdirektør helse- og samfunn Marit Dypdal Kverkild

Foreløpig rapport sendt 23.02.2021

Endelig rapport sendt 09.03.2021

Kommunens frist for oppfølgingsplan-

1. Sammendrag

Tilsynet er gjennomført med hjemmel i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) §29, forskrift om kommunal beredskapsplikt §10 og lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) §2.

Målet med tilsynet var å undersøke om kommunens arbeid med kommunal beredskap og helseberedskap er i samsvar med kravene til kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap.

Statsforvalterens hovedinntrykk av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap og helseberedskap, samt resultater fra tilsynet, er beskrevet under kapitel 4 i rapporten.

Statsforvalteren avdekket ingen avvik under tilsynet i Osen kommune.

2. Bakgrunn/Formål

Helseberedskap og kommunal beredskapsplikt er basert på de samme prinsippene og har et felles mål om beskyttelse av befolkningen.

Kommunene har ansvar for å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn, og opprettholde nødvendige tjenester også når lokalsamfunnet rammes av uønskede hendelser som utfordrer kommunen, enten de forekommer i fredstid, ved sikkerhetspolitiske kriser eller i væpnet konflikt.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Sivilbeskyttelsesloven §29, forskrift om kommunal beredskapsplikt §10 og Helsetilsynsloven §2. I tillegg finnes tilsynshjemler i ulike særlover på helseberedskapsområdet.

Tilsynet skal følge bestemmelsene i kapittel 10 A i Kommuneloven.

Målet med tilsynet var å undersøke om kommunens arbeid med kommunal beredskap og helseberedskap er i samsvar med kravene i sivilbeskyttelsesloven §§14 og 15, forskrift om kommunal beredskapsplikt, helseberedskapsloven, forskrift om krav til beredskaps-planlegging, helse- og omsorgstjenesteloven, smittevernloven, folkehelseloven, forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Statsforvalteren ville undersøke om kommunen, i tråd med kravene i lov og forskrift, hadde:

 • En beredskapsplanlegging som bygger på risiko- og sårbarhetsanalyser av uønskede hendelser som kan inntreffe i egen kommune
 • En forberedt kriseorganisasjon for håndtering av uønskede hendelser, herunder;
  • en forberedt kriseledelse
  • en kriseorganisasjon som kjenner egne beredskapsplaner
  • om kommunen har sikker informasjonsstyring og plan for krisekommunikasjon
  • om alle som har en rolle i beredskapen har fått opplæring
  • om beredskapen er øvet, evaluert og oppdatert

3. Rammer for tilsynet

Tilsynet er gjennomført etter prinsippene for systemrettet tilsyn. Skriftlig revisjonsvarsel ble sendt 05.01.2021.

På grunn av pågående pandemiutbrudd ble tilsynet gjennomført digitalt 03.02.2021. Deltakerne var lokalisert på ulike kontorsteder, og kommuniserte via videokonferanse. Tilsynet ble gjennomført iht. plan, med åpningsmøte, intervju med relevante personer i kommunen samt sluttmøte. Foreløpig oppsummering og evt. avvik ble presentert i sluttmøtet.

Denne rapporten omhandler evt. avvik og andre inntrykk som er avdekket under revisjonen.

Avvik er manglende etterleving av krav i lov og forskrifter som kommunen har plikt til å etterleve innenfor kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap.

Vi gjør oppmerksom på at Statsforvalteren kun undersøker om kommunens arbeid med kommunal beredskap og kommunal helseberedskap er i tråd med lov og forskrift. Tilsynet gir derfor ikke en fullstendig vurdering av kommunens arbeid med dette.

4. Hovedinntrykk

4.1 Kommunal beredskapsplikt

Osen kommune synes engasjert i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap og har utarbeidet en rekke relevante planer, bla egen plan for samfunnssikkerhet og beredskap fra 2018. Kommunen skal revidere flere overordnede planer i kommende periode. Med en fersk ROS-analyse på plass har kommunen et godt utgangspunkt for å sikre en rød tråd i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

Kommunens helhetlige ROS-analyse er fra 2020 og ble vedtatt i kommunestyret i 27.01.21. Prosessen med å utarbeide analysen involverte både interne og eksterne bidragsytere. I ROS-analysen følger en oversikt med forslag til tiltak, og kommunestyret har bedt om en prioritert plan for tiltak. Statsforvalteren bemerker at ROS-analysen har lite fokus på langvarig strømbrudd. Dette bør belyses ytterligere i kommunens arbeid framover, ikke minst med tanke på sårbarhet ved ekstremvær.

Kommunen har en oppdatert overordnet beredskapsplan, vedtatt i kommunestyret i august 2020. Planen er grei, men enkelte rutiner må skriftliggjøres ytterligere. Kommunen opplyser at de har SMS-system for befolkningsvarsling. Statsforvalteren bemerker at dette må omtales i beredskapsplanen. Dette gjelder også ressursoversikt som viser hvor planlagt evakuering/EPS skal etableres. Tiltenkt lokasjon er kjent i kriseledelsen, men bør omtales i planen.

Flere ansatte i kommunen har deltatt på CIM-kurs og kommunen har deltatt på beredskapsøvelser i regi av Statsforvalteren, senest våren 2019. Kommunen jobber med nytt system for internkontroll som bla. skal omfatte et system for opplæring.

4.2 Helseberedskap

Osen kommune sin plan for helsemessig og sosial beredskap ble utarbeidet og ferdigstilt i 2018. Planen inneholder årshjul for å sikre kontinuerlig arbeid med beredskap.

Kommunens ROS-analyse omhandler flere tema innen helse- og omsorgstjenesten. Tjenesten har deltatt aktivt i arbeidet og uttrykker at det har vært nyttig.

Smittevernplanen er fra 2012. Det er gamle navn og telefonnummer i planen. Statsforvalteren anbefaler at kommunen fastsetter en plan for evaluering av smittevernplanen.

Kommunen har avtale med Namsos kommune om kjøp av kommunelegetjenester. Osen kommune har egen lege som er stedfortreder for kommuneoverlegen.

Ansatte i sykehjem og hjemmetjenesten har egen brannberedskap, og de har plan om å øve på brannberedskapen årlig. Strømbrudd ble i intervju nevnt som en sårbarhet. Det er strømaggregat på sykehjemmet.

Osen kommune har et veletablert POSOM-team. Det er tverrfaglig sammensatt med blant annet lege og prest, og består av ansatte med lang erfaring. Teamet har hatt få hendelser de siste årene, og de har deltatt på øvelser med kriseledelsen. Det er ønskelig med mer samarbeid med POSOM-teamene i nabokommunene.

5. Resultater fra tilsynet

Ingen avvik.

6. Grunnlagsdokumenter

Plan/dokument

Gyldig fra

Gyldig til

Vedtatt planstrategi

2020

2024

Kommuneplanens samfunnsdel

2014

 

Kommuneplanens arealdel, planbeskrivelse, planbestemmelser, kart

   

Kommuneplanens arealdel, konsekvensutredning og ROS

   

Plan for samfunnssikkerhet og beredskap i Osen kommune

2018

2021

ROS-analyse for osen kommune

2021

 

Plan for kommunens kriseledelse

2020

 

Kompetanseplan

2019

2023

Plan for helsemessig og sosial beredskap

2018

2021

Smittevernplan

2012

 

Oppdatert POSOM-plan Osen kommune

2020

 

Handlingsplan for folkehelse

2021

 

Helse- og omsorgsplan

2014

2025

Internkontroll sektor helse

2019

 

Evaluering av folkehelseplan

2020

 

Plan for håndtering utbrudd Covid-19 Osen kommune versjon 2

26.11.20

 

Vaksinering – Coronavirus – Plan Osen kommune

5.1.2021

 

7. Deltakere

Ikke publisert her

Steinkjer, 09.03.2021

Dag Otto Skar
Fylkesberedskapssjef
Kommunal- og

Marit Dypdal Kverkild
Fagdirektør helse- og samfunn
Helse- og omsorgsavdelingen