Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt for tilsynet: 15. juni 2022

Tilsynssted: Flatanger kommune

Kontaktperson i kommunen: Hilde Tyldum Stordahl

Statsforvalterens tilsynsgruppe: Dag Otto Skar, samfunnssikkerhet og beredskap, tilsynsleder Tore Brønstad, Samfunnssikkerhet og beredskap, tilsyns- koordinator, Marit Dypdal Kverkild, Fagdirektør helse- og samfunn

Tilsynsrapporten er godkjent av Fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar, Fagdirektør helse- og samfunn Marit Dypdal Kverkild

Foreløpig rapport sendt 23. juni 2022

Endelig rapport sendt 7. juli 2022

Kommunens frist for oppfølgingsplan: Ingen behov for oppfølgingsplan

1. Sammendrag

Tilsynet er gjennomført med hjemmel i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) §29, forskrift om kommunal beredskapsplikt §10 og lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) §2.

Målet med tilsynet var å undersøke om kommunens arbeid med kommunal beredskap og helseberedskap er i samsvar med kravene til kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap.

Statsforvalterens hovedinntrykk av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap og helseberedskap, samt resultater fra tilsynet, er beskrevet under kapitel 4 i rapporten.

 Statsforvalteren avdekket ingen avvik under tilsynet i Flatanger kommune. 

2. Bakgrunn/Formål

Helseberedskap og kommunal beredskapsplikt er basert på de samme prinsippene og har et felles mål om beskyttelse av befolkningen.

Kommunene har ansvar for å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn, og opprettholde nødvendige tjenester også når lokalsamfunnet rammes av uønskede hendelser som utfordrer kommunen, enten de forekommer i fredstid, ved sikkerhetspolitiske kriser eller i væpnet konflikt.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Sivilbeskyttelsesloven §29, forskrift om kommunal beredskapsplikt §10 og Helsetilsynsloven §2. I tillegg finnes tilsynshjemler i ulike særlover på helseberedskapsområdet.

Tilsynet skal følge bestemmelsene i kapittel 10 A i Kommuneloven.

Målet med tilsynet var å undersøke om kommunens arbeid med kommunal beredskap og helseberedskap er i samsvar med kravene i sivilbeskyttelsesloven §§14 og 15, forskrift om kommunal beredskapsplikt, helseberedskapsloven, forskrift om krav til beredskapsplanlegging, helse- og omsorgstjenesteloven, smittevernloven, folkehelseloven, forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Statsforvalteren ville undersøke om kommunen, i tråd med kravene i lov og forskrift, hadde:

 • En beredskapsplanlegging som bygger på risiko- og sårbarhetsanalyser av uønskede hendelser som kan inntreffe i egen kommune
 • En forberedt kriseorganisasjon for håndtering av uønskede hendelser, herunder;
  • en forberedt kriseledelse
  • en kriseorganisasjon som kjenner egne beredskapsplaner
  • om kommunen har sikker informasjonsstyring og plan for krisekommunikasjon
  • om alle som har en rolle i beredskapen har fått opplæring
  • om beredskapen er øvet, evaluert og oppdatert

3. Rammer for tilsynet

Tilsynet er gjennomført etter prinsippene for systemrettet tilsyn. Skriftlig revisjonsvarsel ble sendt 19. april 2022.

Denne rapporten omhandler evt. avvik og andre inntrykk som er avdekket under revisjonen.

Avvik er manglende etterleving av krav i lov og forskrifter som kommunen har plikt til å etterleve innenfor kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap.

Vi gjør oppmerksom på at Statsforvalteren kun undersøker om kommunens arbeid med kommunal beredskap og kommunal helseberedskap er i tråd med lov og forskrift.

Tilsynet gir derfor ikke en fullstendig vurdering av kommunens arbeid med dette.

4. Hovedinntrykk

4.1  Kommunal beredskapsplikt

Flatanger kommune har et høyt fokus på samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunen har opprettet en stilling som plan- og prosjektleder. Hun går også inn i funksjonen som beredskapskoordinator i Flatanger kommune.

Kommune har god oversikt over risiko- og sårbarheter i kommunen og har gjennom 2022 revidert helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og beredskapsplan.

Det har vært god og bred involvering av både interne og eksterne ressurser under arbeidet med helhetlig ROS og beredskapsplan.

Gjennom dette arbeidet har også Flatanger kommune utarbeidet mål for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, samt plan for oppfølging av dette arbeidet.

I kommunens beredskapsplan er det lagt inn gode planer for opplæring og øvelser av kommunens beredskapsorganisasjon.

Samfunnssikkerhet og beredskap er et tema i kommunens overordnede planverk som f.eks. planstrategi og kommuneplanens arealdel. Dette er ikke et tema i kommuneplanens samfunnsdel (2010-2020), men denne er nå under revisjon og dette vil bli innarbeidet i det videre planarbeidet.

Kommunens ledergruppe sitter i kriseledelsen og har vært brukt aktivt gjennom pandemihåndteringen. Medlemmer i kriseledelsen har stedfortredere.

Kommunen har nå reetablert beredskapsråd og har godt samarbeid med eksterne aktører og nabokommuner.

Kommunen har nå fått på plass et system for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner.

Kommunen benytter krisestøtteverktøyet CIM, men flere kan med fordel få opplæring i verktøyet.

Flatanger er en liten kommune og er veldig sårbar i mange funksjoner. Kommunen vurdere å formalisere bistand fra nabokommuner ved vakanser/fravær eller ved hendelser som krever mye ressurser.

4.2 Helseberedskap

Flatanger kommune har siste året oppdatert en rekke planer. Ros-analyse for helse- og omsorg, plan for helsemessig og sosial beredskap, beredskapsplan for miljørettet helsevern, pandemiplan, tiltakskort for HS-beredskap og tuberkuloseprogram er revidert våren 2022.

ROS-analyse for Flatanger pleie- og omsorgstun og infeksjonskontrollprogram m/vedlegg er fra 2019.

Brannberedskapen på sykeheimen er god, både med hensyn til forebyggende brannvern og øvelser. Brannvernleder setter i gang brannalarm flere ganger i året uten at ansatte er orientert om dette for å øve brannberedskapen. Det er også øvelser på evakuering ved sykeheimen. Det er nå ønske om å gjennomføre en fullskala brannøvelse på sykeheimen.

Ved sykeheimen er det nødstrømsaggregat. Dette er startet flere ganger de siste årene. Når det gjelder langvarig strømbrudd vurderes det nå avtaler med eksterne for å sikre tilgang til drivstoff ved langvarige strømbrudd.

Helsetjenestene har gode planer for smittevern. Kommunen har medisinlager, men ikke for langvarige bortfall av leveranser på medisiner. Vurderer nå en avtale med apotek på dette.

I forbindelse med mye strømbortfall og Ekomutfall vurderes det nå innkjøp av satellitt- telefon til helsetjenesten.

5. Resultater fra tilsynet

Ingen avvik.

6. Grunnlagsdokumenter

Grunnlagsdokumenter
Plan/dokument Gyldig fra Gyldig til
Planstrategi 2020 – 2024 2020 2024
Kommuneplanens samfunnsdel (under revisjon) 2010 2020
Kommuneplanens arealdel

2016 2026
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

2022  
Beredskapsplan

2022  
Evalueringsrapport SODD-2019 – Flatanger

   
Evalueringsrapport storbrann 2014 - Flatanger

   
Plan for helsemessig og sosial beredskap

April 2022  
Tiltakskort plan for HS-beredskap

Juni 2022  
ROS-analyse helse og omsorg 2022 – 2024

2022 2024
Beredskapsplan for miljørettet helsevern

April 2022  
Smittevernplan Midtre Namdal samkommune

2012  
Pandemiplan for Flatanger kommune

2022  
Tuberkuloseprogram for Flatanger kommune

2022  
ROS-analyse for Flatanger pleie- og omsorgstun

2019  
Infeksjonskontrollprogram for Flatanger po-tun

2019  
Vedlegg infeksjonskontrollprogram 2019  

7. Deltakere ved tilsynet

Ikke publisert her.

Steinkjer, 07.07.2022

Dag Otto Skar
Fylkesberedskapssjef
Kommunal- og justisavdelingen

Marit Dypdal Kverkild
Fagdirektør helse- og samfunn
Helse- og omsorgsavdelingen