Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt for tilsynet: 23.11.2022

Tilsynssted: Digitalt

Kontaktperson i kommunen Anette Tiller Skjervø

Statsforvalterens tilsynsgruppe: Tilsynsleder Dag Otto Skar, samfunnssikkerhet og beredskap Tilsynskoordinator Tore Brønstad, samfunnssikkerhet og beredskap Fagdirektør Marit Dypdal Kverkild, helse- og samfunn

Tilsynsrapporten er godkjent av Fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar, Fagdirektør helse- og samfunn Marit Dypdal Kverkild

Foreløpig rapport sendt 09.12.2022

Endelig rapport sendt 05.01.2023

Kommunens frist for oppfølgingsplan 15.02.2023

1. Sammendrag

Tilsynet er gjennomført med hjemmel i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) §29, forskrift om kommunal beredskapsplikt §10 og lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) §2.

Målet med tilsynet var å undersøke om kommunens arbeid med kommunal beredskap og helseberedskap er i samsvar med kravene til kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap.

Statsforvalterens hovedinntrykk av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap og helseberedskap, samt resultater fra tilsynet, er beskrevet under kapitel 4 i rapporten.

Statsforvalteren avdekket 1 avvik under tilsynet i Levanger kommune.

2. Bakgrunn/Formål

Helseberedskap og kommunal beredskapsplikt er basert på de samme prinsippene og har et felles mål om beskyttelse av befolkningen.

Kommunene har ansvar for å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn, og opprettholde nødvendige tjenester også når lokalsamfunnet rammes av uønskede hendelser som utfordrer kommunen, enten de forekommer i fredstid, ved sikkerhetspolitiske kriser eller i væpnet konflikt.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Sivilbeskyttelsesloven §29, forskrift om kommunal beredskapsplikt §10 og Helsetilsynsloven §2. I tillegg finnes tilsynshjemler i ulike særlover på helseberedskapsområdet.

Tilsynet skal følge bestemmelsene i kapittel 10 A i Kommuneloven.

Målet med tilsynet var å undersøke om kommunens arbeid med kommunal beredskap og helseberedskap er i samsvar med kravene i sivilbeskyttelsesloven §§14 og 15, forskrift om kommunal beredskapsplikt, helseberedskapsloven, forskrift om krav til beredskapsplanlegging, helse- og omsorgstjenesteloven, smittevernloven, folkehelseloven, forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Statsforvalteren ville undersøke om kommunen, i tråd med kravene i lov og forskrift, hadde:

 • En beredskapsplanlegging som bygger på risiko- og sårbarhetsanalyser av uønskede hendelser som kan inntreffe i egen kommune
 • En forberedt kriseorganisasjon for håndtering av uønskede hendelser, herunder;
  • en forberedt kriseledelse
  • en kriseorganisasjon som kjenner egne beredskapsplaner
  • om kommunen har sikker informasjonsstyring og plan for krisekommunikasjon
  • om alle som har en rolle i beredskapen har fått opplæring
  • om beredskapen er øvet, evaluert og oppdatert

3. Rammer for tilsynet

Tilsynet er gjennomført etter prinsippene for systemrettet tilsyn. Skriftlig revisjonsvarsel ble sendt 01.07.2022.

Tilsynet ble gjennomført iht. plan, med åpningsmøte, intervju med relevante personer i kommunen samt sluttmøte. Foreløpig oppsummering og avvik ble presentert i sluttmøtet.

Denne rapporten omhandler evt. avvik og andre inntrykk som er avdekket under revisjonen.

Avvik er manglende etterleving av krav i lov og forskrifter som kommunen har plikt til å etterleve innenfor kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap.

Vi gjør oppmerksom på at Statsforvalteren kun undersøker om kommunens arbeid med kommunal beredskap og kommunal helseberedskap er i tråd med lov og forskrift.

Tilsynet gir derfor ikke en fullstendig vurdering av kommunens arbeid med dette.

4. Hovedinntrykk

4.1  Kommunal beredskapsplikt

Levanger kommune har gjort et godt arbeid med overordnet planverk de siste årene, herunder planstrategi (2020), kommuneplanens samfunnsdel (2021), kommuneplanens arealdel (2022), overordnet beredskapsplan (2022), overordnet plan for kommunal atomberedskap (2022). Kommunen er nå i gang med revisjon av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og har målsetting om å ferdigstille denne første halvår 2023. Her legges det opp til en bred prosess med involvering av mange interne og eksterne aktører.

Det er god sammenheng mellom det overordnede planverket i Levanger kommune hvor samfunnssikkerhet og beredskap er et sentralt element i alle planer.

Kommunen sammen med nødetatene m/flere gjennomførte i mai 2022 en fullskala beredskapsøvelse. Erfaringer fra denne øvelsen vil bli benyttet ved revisjon av helhetlig ROS og beredskapsplan.

Beredskapskoordinator har gjennomført grunnopplæring og administrator-opplæring i cim og vil i tiden fremover implementere denne i organisasjonen. Hele kommunens beredskapsorganisasjon er i tillegg påmeldt CIM-webinar i desember.

Levanger kommune har etablert et godt samarbeid med Verdal kommune innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Det vurderes nå et samarbeid/forum for alle beredskapskoordinatorer på Innherred.

Kommunen ønsker å få sikkerhetsklarert flere personer i organisasjonen. Søknad er sendt inn og er under behandling.

Levanger kommune har et kommunalt beredskapsråd, men dette har vært litt «sovende» de siste årene. Kommunen har nå reetablert dette og vil benyttet dette aktivt ved utarbeidelse av ny helhetlige ROS-analyse

Levanger kommune har avsatt en 50 % stilling som beredskapskoordinator. Denne kombineres med stilling som SLT-koordinator og ressurs kan økes ved behov.

Levanger kommune har befolkningsvarsling varsling24. Dette benyttes ofte av flere enheter i kommunen.

Stedfortredere i kriseledelsen fremkommer ikke i beredskapsplan.

4.2  Helseberedskap

Planverk og organisering

 • Overordnet plan for kommunal atomberedskap, 2022
 • Helseberedskapsplan, del A, B, C, 2019
  • (planlagt oppstart av revisjon av denne i Dette arbeidet er ikke igangsatt)
 • Smittevernplan, 2018 (revisjon planlagt)
 • Lokal beredskapsplan – Staup helsehus – opprettelse av pårørende og evakueringssenter, 2022
 • Retningslinjer for psykososialt kriseteam, 2022
 • Rutiner ved radikalisering og voldelig ekstremisme, 2022

Kommunelegefunksjonen

 • Kommuneoverlegen har en 70 % stilling som kommuneoverlege, kombinert med stilling som fastlege
 • Det er ingen fast stedfortreder for kommuneoverlegen
 • Kommuneoverlege sitter som en fast representant i kriseledelsen i Levanger
 • Kommeoverlegen var med møte i beredskapsrådet hvor det ble informert om behovet for ny helhetlig ROS. Kommuneoverlegen vil bli involvert i den videre prosessen
 • Kommuneoverlegen i samarbeid med beredskapskoordinator har i 2022 utarbeidet en god overordnet plan for kommunal atomberedskap. Kommuneoverlege mener denne bør revideres ved behov
 • Kommuneoverlegen har jobbet godt med håndtering av Covid19-pandemien Beredskap i enhetene
 • Det er etablert forebyggende brannvern ved kommunale institusjoner
 • Kommunen har nødstrømsaggregat mv både på Staup helsehus og på Ytterøy helsetun, samt andre steder i kommunen
 • Koronaberedskap og –håndteringen har fungert Det foreligger infeksjonskontrollprogram på institusjonene.
 • Kommunen har beredskapslager for legemidler og utstyr (økt etter erfaringer med Covid-19)
 • Kommunen har medikamentlager for 2-3 uker
 • Helsetjenestene er gode på å håndtere akutte situasjoner, men har lite beskrevne rutiner på dette
 • Helsetjenesten har til enhver tid oppdaterte varslingslister til helsepersonell ved akutte hendelser
 • Kompetanse og ressurser er en utfordring i helsetjenestene, men oppleves ikke som kritisk

Psykososial beredskap

 • Psykososialt team er tverrfaglig sammensatt med ansatte fra ulike enheter i kommunen
 • Teamet er har vært veldig stabilt over tid og medlemmene har lang og bred erfaring
 • Det er utarbeidet gode rutiner for forberedelser, utkalling og evaluering av oppdrag
 • Kommunen har avsatt eget budsjett for drift av psykososialt kriseteam
 • Psykososialt kriseteam har månedlige møter, uavhengig av hendelser
 • Psykososialt kriseteam får god opplæring, a. gjennom RVTS
 • Temaet har årlige møter med kriseteam i andre kommuner på Innherred. Dette samarbeidet kan gjerne utvikles videre med tanke på inhabilitet og sårbarheter ved fravær
 • De har en sentral rolle i arbeid med evakuerings- og pårørendesenter

5. Resultater fra tilsynet

 Avvik

Kommunen har ikke en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse ihht krav i sivilbeskyttelsesloven § 14 og forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2.

Utfyllende kommentar:

Levanger kommune har en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse fra 2014. Ihht. Forskrift om kommunal beredskapsplikt skal denne revideres i takt med revisjon av kommunedelplaner jfr. plan- og bygningsloven.

I april 2019 hadde ledergruppen i Levanger kommune en heldags gjennomgang av hendelser i ROS-2014 og resultatet for denne gjennomgangen ble lagt frem og politisk vedtatt. Rådmannen ble i dette vedtaket gitt fullmakt til å foreta oppdatering av gjeldende helhetlige ROS-analyse i forbindelse med rullering av planen. Dette er pr. i dag ikke innarbeidet i helhetlig ROS, men det politiske vedtaket ligger som et tillegg til helhetlig ROS fra 2014.

Kommunen har imidlertid startet revisjon av helhetlig ROS og har en målsetting om at denne skal ferdigstilles i løpet av 1. halvår 2023.

Det anbefales at kommunen benytter DSBs veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen (sist revidert oktober 2022) som verktøy i arbeidet.

6. Grunnlagsdokumenter

Grunnlagsdokumenter

Plan/dokument

Gyldig fra

Gyldig til

Planstrategi 2020 – 2023 (med korrigeringer planer og planbehov 2021)

2020

2023

Kommuneplanens samfunnsdel

2021

2030

Kommuneplanens arealdel

2022

2040

Kommunedelplaner Skogn sentrum, Åsen sentrum og Levanger sentrum

2015

 

Helhetlig ROS-analyse

2014

 

Saksfremlegg – revisjon av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2019

 2019

 

Utkast til ny helhetlig ROS – under arbeid

2022

 

Temaplan kommunal kriseberedskap – revidert 2022

2022

 

Overordnet plan for kommunal atomberedskap

2022

 

Rutiner ved radikalisering og voldelig ekstremisme

2022

 

Informasjonsplan – informasjon ved kriser (ny plan skal utarbeides høst 2022)

2017

 

Helseberedskapsplan del A, B og C (planlagt revidert i 2022)

2019

 

Smittevernplan

2018

 

Lokal beredskapsplan – Staup helsehus (pårørendesenter og evakueringssenter)

2022

 

Retningslinjer for Psykososialt kriseteam

2022

 

7. Deltakere ved tilsynet

Ikke publisert her.

Steinkjer, 08.12.2022

Dag Otto Skar
Fylkesberedskapssjef
Kommunal- og justisavdelingen

Marit Dypdal Kverkild
Fagdirektør helse- og samfunn
Helse- og omsorgsavdelingen