Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt for tilsynet: 01.09.2022

Tilsynssted: Kommunestyresalen, Namsskogan kommune

Kontaktperson i kommunen: Bjørn Tore Nordlund

Statsforvalterens tilsynsgruppe: Dag Otto Skar, samfunnssikkerhet og beredskap, tilsynsleder Tore Brønstad, Samfunnssikkerhet og beredskap, koordinator Marit Dypdal Kverkild, Fagdirektør helse- og samfunn, Audhild Buan, juridisk seniorrådgiver helse- og omsorg

Tilsynsrapporten er godkjent av: Fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar, Fagdirektør helse- og samfunn Marit Dypdal Kverkild

Foreløpig rapport sendt 07.09.2022

Endelig rapport sendt 21.09.2022

Kommunens frist for oppfølgingsplan 31.10.2022

1. Sammendrag

Tilsynet er gjennomført med hjemmel i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) §29, forskrift om kommunal beredskapsplikt §10 og lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) §2.

Målet med tilsynet var å undersøke om kommunens arbeid med kommunal beredskap og helseberedskap er i samsvar med kravene til kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap.

Statsforvalterens hovedinntrykk av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap og helseberedskap, samt resultater fra tilsynet, er beskrevet under kapitel 4 i rapporten.

Statsforvalteren avdekket 2 avvik under tilsynet i Namsskogan kommune.

2. Bakgrunn/Formål

Helseberedskap og kommunal beredskapsplikt er basert på de samme prinsippene og har et felles mål om beskyttelse av befolkningen.

Kommunene har ansvar for å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn, og opprettholde nødvendige tjenester også når lokalsamfunnet rammes av uønskede hendelser som utfordrer kommunen, enten de forekommer i fredstid, ved sikkerhetspolitiske kriser eller i væpnet konflikt.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Sivilbeskyttelsesloven §29, forskrift om kommunal beredskapsplikt §10 og Helsetilsynsloven §2. I tillegg finnes tilsynshjemler i ulike særlover på helseberedskapsområdet.

Tilsynet skal følge bestemmelsene i kapittel 10 A i Kommuneloven.

Målet med tilsynet var å undersøke om kommunens arbeid med kommunal beredskap og helseberedskap er i samsvar med kravene i sivilbeskyttelsesloven §§14 og 15, forskrift om kommunal beredskapsplikt, helseberedskapsloven, forskrift om krav til beredskapsplanlegging, helse- og omsorgstjenesteloven, smittevernloven, folkehelseloven, forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Statsforvalteren ville undersøke om kommunen, i tråd med kravene i lov og forskrift, hadde:

  • En beredskapsplanlegging som bygger på risiko- og sårbarhetsanalyser av uønskede hendelser som kan inntreffe i egen kommune
  • En forberedt kriseorganisasjon for håndtering av uønskede hendelser, herunder;
    • en forberedt kriseledelse
    • en kriseorganisasjon som kjenner egne beredskapsplaner
    • om kommunen har sikker informasjonsstyring og plan for krisekommunikasjon
    • om alle som har en rolle i beredskapen har fått opplæring
    • om beredskapen er øvet, evaluert og oppdatert

3. Rammer for tilsynet

Tilsynet er gjennomført etter prinsippene for systemrettet tilsyn. Skriftlig revisjonsvarsel ble sendt 27.06.2022.

Denne rapporten omhandler evt. avvik og andre inntrykk som er avdekket under revisjonen.

Avvik er manglende etterleving av krav i lov og forskrifter som kommunen har plikt til å etterleve innenfor kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap.

Vi gjør oppmerksom på at Statsforvalteren kun undersøker om kommunens arbeid med kommunal beredskap og kommunal helseberedskap er i tråd med lov og forskrift.

Tilsynet gir derfor ikke en fullstendig vurdering av kommunens arbeid med dette.

4. Hovedinntrykk

4.1  Kommunal beredskapsplikt

  • Namsskogan kommune er en liten kommune og er avhengig av at ressurspersoner/ kontinuitetsbærere. Kommunen har god oversikt over risiko- og sårbarheter i
  • Mye av kommunens overordnede planverk er gammelt. Kommunen er inne i en god prosess med revisjon/utarbeidelse av nytt Kommunen har gjennom en god og grundig prosess utarbeidet prosjektrapporten helhetlig ROS. Denne skal ut på innspills-runde til interne og eksterne aktører. Kommunen har som mål at ny helhetlig ROS skal politisk behandles i november 2022.
  • Med bakgrunn i ny helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse vil kommunen revidere sin beredskapsplan fra 2019.
  • Kommuneplanens samfunnsdel er gjeldende fra 2011 – 2021. Ny versjon er utarbeidet og skal nå sendes ut på høring. Samfunnssikkerhet og beredskap er innarbeidet i Kommunen har som mål å behandle denne politisk før jul 2022.
  • Kommunen har planer om å revidere kommunens planstrategi i løpet av 2023 og vil da ta inn samfunnssikkerhet og beredskap som en del av planstrategien.
  • Kommunen har nedsatt en prosjektgruppe som skal utarbeidet en kommunikasjons- strategi. I denne vil også løsninger for krisekommunikasjon bli innarbeidet.
  • Namsskogan kommune har et godt samarbeid med nabokommuner innenfor mange tjenester. Kommunen har eget brannvesen, men vurderer interkommunalt samarbeid også innenfor denne tjenesten.
  • Kommunen har opprettet et beredskapsråd, men rådet har vært litt «sovende» de siste årene. Kommunen vil «reetablere» dette bl.a. i forbindelse med revisjon av helhetlig ROS.
  • Kommunen benytter kvalitetssystemet CIM, men flere kan med fordel få opplæring i bruk av verktøyet
  • Namsskogan kommune deltar på øvelse SODD i regi av Statsforvalteren og planlegger i tillegg å gjennomføre tabletop-øvelser for kommunens beredskapsorganisasjon.

4.2  Helseberedskap

Planverk og organisering

  • Plan for helsemessig og sosial beredskap, april 2020
  • Plan for psykososialt kriseteam, 2018 - 2021
    • Ny plan er under arbeid
  • Smittevernplan, 2018 -2021
    • I samarbeid med Grong kommune
    • Evaluering må ses i sammenheng med prosjekt om legetjenesten i Indre Namdal

Beredskap i enhetene

  • Enhetene har ansvar for beredskapen i egen
  • Brannberedskapen i enhetene er god, både med hensyn til forebyggende brannvern og øvelser.
  • Kommunen har aggregat på institusjon i tilfelle strømbrudd.
  • Koronaberedskap og –håndtering har fungert
  • Legemiddelberedskap er nylig gjennomgått.
  • Tjenestene vurderer selv at adekvat bemanning og kompetanse i tjenesten er største utfordring og risiko.

Kommunelegefunksjonen

  • Kommunen har en lege i 100 % stilling, som er fastlege og har
  • Kommunen har bistått Røyrvik kommune med
  • Kommunene i Indre Namdal utreder samarbeid om
  • Kommuneoverlegen har gitt råd i forbindelse med helhetlig ROS, særlig med hensyn til legetjenestene.
  • Legetjenesten og kommunelegefunksjonen er sårbar.

Psykososial beredskap

  • Psykososialt team er tverrfaglig sammensatt med ansatte fra ulike enheter i
  • Temaet har etablert samarbeid med
  • Teamet planlegger kompetanseheving i form av kurs med
  • De har en sentral rolle i arbeid med evakuerings- og pårørendesenter. Teamet kan med fordel avklare sin rolle ved storulykker og etablering av evakuerings- og pårørendesenter.

5. Resultater fra tilsynet

Avvik 1

Kommunen har ikke en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse ihht krav i sivilbeskyttelsesloven § 14 og forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2.

Utfyllende kommentar:

Kommunen har utarbeidet et meget godt grunnlag for ny helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse gjennom prosjektrapport – Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2022.

På bakgrunn av ny helhetlige ROS-analyse må kommunen sikre at det utarbeides langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i overordnet planverk for Namsskogan kommune.

Avvik 2

Kommunen har en beredskapsplan fra 2019. Denne er ikke revidert ihht. Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 6, 2. ledd.

Utfyllende kommentar 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt §6, 2. ledd:

Kommunens beredskapsplan skal til enhver tid være oppdatert, og som et minimum revideres en gang pr. år. Av planen skal det fremgå hvem som har ansvaret for oppdateringer og når planen sist er revidert.

6. Grunnlagsdokumenter

Grunnlagsdokument

Plan/dokument

Gyldig fra

Gyldig til

Planstrategi for Namsskogan kommune

2020

2023

Kommuneplanens samfunnsdel

2011

2021

Arealplanbestemmelser

2004

 

Helhetlig ROS-analyse for Namsskogan kommune

2014

 

Prosjektrapport – Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

2022

 

Kriseplan for Namsskogan kommune

2019

 

Plan for helsemessig og sosial beredskap

2020

 

Smittevernplan for Grong og Namsskogan kommune

2018

2021

Posom-plan

2018

2021

7. Deltakere

Ikke publisert her.

Steinkjer, 7. september 2022

Dag Otto Skar
Fylkesberedskapssjef
Kommunal- og justisavdelingen

Marit Dypdal Kverkild
Fagdirektør helse- og samfunn
Helse- og omsorgsavdelingen