Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt for tilsynet 26.10.2022

Tilsynssted Kommunehuset, Røyrvik

Kontaktperson i kommunen Frank Aspnes

Statsforvalterens tilsynsgruppe:

Tilsynsleder Knut Bakstad, samfunnssikkerhet og beredskap Tilsynskoordinator Tore Brønstad, Samfunnssikkerhet og beredskap

Fagdirektør Marit Dypdal Kverkild, helse- og samfunn Juridisk seniorrådgiver Audhild Buan, helse- og omsorg

Tilsynsrapporten er godkjent av:

Fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar, Fagdirektør helse- og samfunn Marit Dypdal Kverkild

Foreløpig rapport sendt 04.11.2022

Endelig rapport sendt 25.11.2022

Kommunens frist for oppfølgingsplan 23.12.2022

1. Sammendrag

Tilsynet er gjennomført med hjemmel i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) §29, forskrift om kommunal beredskapsplikt §10 og lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) §2.

Målet med tilsynet var å undersøke om kommunens arbeid med kommunal beredskap og helseberedskap er i samsvar med kravene til kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap.

Statsforvalterens hovedinntrykk av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap og helseberedskap, samt resultater fra tilsynet, er beskrevet under kapitel 4 i rapporten.

Statsforvalteren avdekket 3 avvik under tilsynet i Røyrvik kommune.

2. Bakgrunn/Formål

Helseberedskap og kommunal beredskapsplikt er basert på de samme prinsippene og har et felles mål om beskyttelse av befolkningen.

Kommunene har ansvar for å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn, og opprettholde nødvendige tjenester også når lokalsamfunnet rammes av uønskede hendelser som utfordrer kommunen, enten de forekommer i fredstid, ved sikkerhetspolitiske kriser eller i væpnet konflikt.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Sivilbeskyttelsesloven §29, forskrift om kommunal beredskapsplikt §10 og Helsetilsynsloven §2. I tillegg finnes tilsynshjemler i ulike særlover på helseberedskapsområdet.

Tilsynet skal følge bestemmelsene i kapittel 10 A i Kommuneloven.

Målet med tilsynet var å undersøke om kommunens arbeid med kommunal beredskap og helseberedskap er i samsvar med kravene i sivilbeskyttelsesloven §§14 og 15, forskrift om kommunal beredskapsplikt, helseberedskapsloven, forskrift om krav til beredskapsplanlegging, helse- og omsorgstjenesteloven, smittevernloven, folkehelseloven, forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Statsforvalteren ville undersøke om kommunen, i tråd med kravene i lov og forskrift, hadde:

 • En beredskapsplanlegging som bygger på risiko- og sårbarhetsanalyser av uønskede hendelser som kan inntreffe i egen kommune
 • En forberedt kriseorganisasjon for håndtering av uønskede hendelser, herunder;
  • en forberedt kriseledelse
  • en kriseorganisasjon som kjenner egne beredskapsplaner
  • om kommunen har sikker informasjonsstyring og plan for krisekommunikasjon
  • om alle som har en rolle i beredskapen har fått opplæring
  • om beredskapen er øvet, evaluert og oppdatert

3. Rammer for tilsynet

Tilsynet er gjennomført etter prinsippene for systemrettet tilsyn. Skriftlig revisjonsvarsel ble sendt 01.07.2022.

Tilsynet ble gjennomført iht. plan, med åpningsmøte, intervju med relevante personer i kommunen samt sluttmøte. Foreløpig oppsummering og avvik ble presentert i sluttmøtet.

Denne rapporten omhandler evt. avvik og andre inntrykk som er avdekket under revisjonen.

Avvik er manglende etterleving av krav i lov og forskrifter som kommunen har plikt til å etterleve innenfor kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap.

Vi gjør oppmerksom på at Statsforvalteren kun undersøker om kommunens arbeid med kommunal beredskap og kommunal helseberedskap er i tråd med lov og forskrift.

Tilsynet gir derfor ikke en fullstendig vurdering av kommunens arbeid med dette.

4. Hovedinntrykk

4.1   Kommunal beredskapsplikt

Røyrvik kommune er en liten kommune med hvor både politisk og administrativt nivå er engasjert i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunen har god kjennskap til risiko- og sårbarheter i kommunen.

Kommunen har gjennom pandemien hatt mange og gode møter i kommunens kriseledelse. Både ordfører og varaordfører, samt kommunens administrative ledelse og politikontakt er medlemmer av kommunens kriseledelse.

Røyrvik kommune har et kommunalt beredskapsråd bestående av politi, brann, helse, sivilforsvar, heimevern og frivillige organisasjoner (Røde Kors). Det kommunale beredskapsrådet møtes minimum en gang pr. år og vil bli involvert i forbindelse med utarbeidelse av ny helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Kommunen har ikke fastsatt mål for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap og har heller ikke en plan for oppfølging av samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeidet.

Beredskapskoordinator har en plan om å legge frem dette for politisk behandling i desember 2022.

Kommunen har en helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse fra 2016.

Prosjektplan for utarbeidelse av nye helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse legges frem for politisk behandling i desember 2022. Målsettinger er at ny helhetlig ROS behandles av kommunestyret i første møte etter sommeren 2023.

Kommunen har en kommunal planstrategi gjeldende fra 2020 – 2023. Kommuneplanens samfunnsdel er gjeldende for perioden 2016-2028. Kommuneplanens arealdel er av eldre dato. Ny arealdel er utarbeidet med bistand fra Grong kommune. Arealdelen var ute på høring i 2020, men pga. innsigelser og mangel på ressurser i Grong kommune er denne foreløpig satt på vent i påvente av revisjon av kommuneplanens samfunnsdel.

Kommune har ikke øvd sin beredskapsorganisasjon lokalt. Kommunen deltok på øvelse SODD, i regi av Statsforvalteren, sist i 2018. Beredskapskoordinator er nå i gang med å lage en øvelsesplan for Røyrvik kommune.

Kommunens kriseledelse disponerer en satellitt-telefon, men disponerer ikke nødnettradio

4.2  Helseberedskap

Røyrvik kommune har plan for helsemessig- og sosial beredskap, 2020-2024. Plan for psykososialt kriseteam, 2015-2018, er under revidering. Kommunen har smittevernplan, som er et digitalt planverk som kan oppdateres og revideres.

Brannberedskapen er god, både med hensyn til forebyggende brannvern og øvelser. Kommunen har strømaggregat som er installert på sykehjemmet. Teknisk vakt tester aggregatet jevnlig. Det er også beredskap og tilgang på diesel for aggregatet i tilfelle lengre strømbrudd.

Koronaberedskap og håndtering av utbrudd har fungert godt. Kommunen har håndtert noen få smitteutbrudd på sykehjemmet. Sykehjemmet har noen legemiddeltyper liggende i beredskap. Legemiddelberedskapen kan med fordel gjennomgås ihht til Helsedirektoratet sin anbefalte legemiddelberedskap.

Det er utfordrende å rekruttere adekvat bemanning og kompetanse i tjenesten. Utfordringen gjelder både fagarbeidere, sykepleiere og lege. Det er igangsatt et prosjekt for å sikre allmennlegetjenester i Indre Namdal.

Røyrvik kommune har 30% stilling for lege i offentlig legearbeid. Stillingen brukes på helsestasjon og sykehjemmet og for smittevern. Kommuneoverlegen har vært sentral i håndteringen av koronapandemien. Kommuneoverlegen deltar i kriseledelsen ved behov. Under pandemien har han vært fast deltaker. Nåværende kommuneoverlege begynner i ny jobb, og kommunene i Indre Namdal starter et samarbeid om kommunelegefunksjonen f.o.m. 1.1.23.

Psykososialt kriseteam har vært etablert i mange år. Teamet jobber med å evaluere sitt arbeid og lage ny plan. Teamet er tverrfaglig sammensatt og ønsker å delta på kompetansehevende kurs. Det er etablert samarbeid med nabokommunene, og dette oppleves nyttig. Samarbeidet med nabokommunene kan med fordel formaliseres i en avtale.

Psykososialt kriseteam har en sentral rolle i arbeid med evakuering- og pårørendesenter. Teamet kan med fordel avklare sin rolle ved storulykker og etablering av evakuering- og pårørendesenter.

5. Resultater fra tilsynet

Avvik 1

Kommunen har ikke en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse ihht krav i sivilbeskyttelses- loven § 14 og forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2.

Utfyllende kommentar:

Røyrvik kommune har en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse fra 2016. Ihht. Forskrift om kommunal beredskapsplikt skal denne revideres i takt med revisjon av kommunedelplaner jfr. plan- og bygningsloven.

I tillegg har gjeldende risiko- og sårbarhetsanalyse mangler ihht. Forskrift om kommunal beredskapsplikt §2b: Risiko- og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen

Kommunen har imidlertid utarbeidet en prosjektplan for helhetlig ROS i Røyrvik kommune 2023 som har som mål å gjennomføre en ny risiko- og sårbarhetsanalyse for Røyrvik kommune med bakgrunn i dagens situasjon. Prosjektgruppen skal benytte DSBs veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen som verktøy i arbeidet.

Kommunen har som målsetting at ny helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse skal vedtas av kommunestyret i første møte etter sommeren 2023.

Med bakgrunn i ny helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse må Røyrvik kommune revidere sin overordnede beredskapsplan.

Avvik 2

Røyrvik kommune har ikke utarbeidet langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhetsarbeidet ihht. forskrift om kommunal beredskapsplikt § 3, 1 ledd a).

Utfyllende kommentar

Kommunens mål, prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhet og beredskapsarbeidet bør gå som en rød tråd i kommunens overordnede planverk. Dette er noe tynt i Røyrvik kommune, selv om kommuneplanens samfunnsdel har en god beskrivelse av kommunens arbeid med beredskap.

Det anbefales derfor at kommunen utarbeider et dokument som sier noen om kommunens langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunen og at dette forankres i kommunestyret.

I dette dokumentet kan det også innarbeides plan for øvelser av kommunens beredskapsorganisasjon, evaluering etter øvelser og uønskede hendelser, samt plan for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner til enhver tid.

Avvik 3

Kommunen har ikke øvd sin beredskapsorganisasjon ihht. Forskrift om kommunal beredskapsplikt §7, 1. ledd, 1. punktum.

Utfyllende kommentar

Røyrvik kommune deltok sist på øvelse SODD i 2018.

Ihht. Forskrift om kommunal beredskapsplikt §7, 1. ledd, 1. punktum skal kommunens beredskapsplan øves minst hvert annet år.

6. Grunnlagsdokumenter

Grunnlagsdokumenter

Plan/dokument

Gyldig fra

Gyldig til

Kommunal planstrategi

2020

2023

Kommuneplanens samfunnsdel

2016

2028

Kommuneplanens arealdel

1995

 

Kommuneplanens arealdel (høringsforslag – 2020)

 

 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

2016

 

Prosjektplan ny helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2022

 

 

Overordnet beredskapsplan (kriseplan)

2018

 

Plan for helsemessig og sosial beredskap

2020

2024

Posom-plan

2015

2018

7. Deltakere

Ikke publisert her

Steinkjer, 25.11.2022

Knut Bakstad
Seniorrådgiver/tilsynsleder
Kommunal- og justisavdelingen                                                                  

Marit Dypdal Kverkild
Fagdirektør helse- og samfunn
Helse- og omsorgsavdelinge