Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt for tilsynsbesøk 16.02.22

Tilsynssted Bjørnang, Levanger kommune

Kontaktperson i virksomheten Rickard Teigen, klinikksjef

Statsforvalterens tilsynsgruppe Øyvind Alexandersen, ass. fylkeslege Renate Nygård, seniorrådgiver Audhild Buan, juridisk seniorrådgiver

Foreløpig rapport sendt 22.02.22 

Endelig rapport sendt 09.03.22

1. Sammendrag

Statsforvalteren i Trøndelag har gjennomført tilsyn med WeCare Omsorg AS avd. Levanger (heretter WeCare Levanger). Tilsynet ble innledet med uanmeldt besøk i institusjonen 16.02.22, hvor vi hadde samtaler med ledelsen og ansatte samt innhentet dokumentasjon relevant for tilsynet.

Tema for tilsynet var om virksomheten har forsvarlig bemanning, herunder om virksomheten har tilstrekkelig kompetanse for å gi pasientene nødvendig og forsvarlig helsehjelp.

Statsforvalteren i Trøndelag har funnet at det foreligger overtredelse av spesialisthelsetjenesteloven § 2-2.

2. Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet er gjennomført med hjemmel i helsetilsynsloven § 4. Statsforvalteren skal føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten i fylket og med alt helsepersonell og annet personell i fylket som yter helse- og omsorgstjenester. Formålet med vår tilsynsaktivitet er å styrke sikkerheten og kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten og befolkningens tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten.

WeCare Levanger ble 03.11.21 godkjent som tjenesteleverandør i ordningen fritt behandlingsvalg for å yte spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne (døgnbehandling) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Virksomheten er ikke godkjent for bruk av tvang etter psykisk helsevernloven kapittel 3 og helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10.

Statsforvalteren mottok «varsel om alvorlige forhold» fra Kontrollkommisjonen Sykehuset Levanger 14.02.22. I varselet skriver de blant annet at de mener det er lite tilgang til psykisk helsehjelp i form av lege, psykiater og psykolog i virksomheten. De mener det bør vurderes av tilsynsmyndighetene om virksomhetens tilbud kan kvalifisere til et behandlingstilbud innen psykisk helse på nivå med spesialisthelsetjeneste.

På bakgrunn av opplysninger i varselet besluttet vi å opprette tilsyn mot WeCare Levanger. Vurderingstemaet for tilsynet er begrenset til om bemanning og kompetanse var forsvarlig.

3. Aktuelt lovgrunnlag

3.1  Forsvarlighetskravet

Det følger av spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 at «Helsetjenester som tilbys eller ytes i henhold til denne loven skal være forsvarlige. Spesialisthelsetjenesten skal tilrettelegge sine tjenester slik at personell som utfører tjenestene, blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter, og slik at den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert tjenestetilbud

Kravet om forsvarlighet er forankret i anerkjent fagkunnskap, faglige retningslinjer og allmenngyldige samfunnsetiske normer. Faglige retningslinjer og veiledere kan være ett av flere bidrag til å gi forsvarlighetskravet et innhold. Anbefalinger gitt i nasjonale faglige retningslinjer er ikke rettslig bindende, men normerende og retningsgivende ved å peke på ønskede og anbefalte handlingsvalg. Helsetjenesten bør etterstrebe å yte tjenester som er i tråd med slike publikasjoner, men ofte vil det være et handlingsrom hvor helsehjelpen fortsatt vil kunne være forsvarlig selv om praksis avviker noe fra gitte anbefalinger.

Helsedirektoratet har utarbeidet flere publikasjoner som er aktuelle for dette tilsynet. De mest sentrale er:

 • Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling, og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykiske lidelse (IS-1948)
 • Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern (IS-1511)
 • Nasjonal faglig retningslinje – Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelse (IS-1957)
 • Nasjonal faglig retningslinje – Utredning og behandling av bipolar lidelse (IS-1925)
 • Nasjonal faglig retningslinje – ADHD
 • Nasjonal faglig retningslinje – Behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet
 • Helsedirektoratets retningslinje – avrusning fra rusmidler og vanedannede legemidler
 • Pakkeforløpene for Psykiske lidelser – voksne, Rusbehandling (TSB) og Psykoselidelser
 • Pakkeforløp Rusbehandling (TSB)
 • Pakkeforløp Psykoselidelser

3.2  Faglig ansvarlig for vedtak etter psykisk helsevernloven

Virksomheter innen psykisk helsevern skal sørge for en forsvarlig organisering av vedtakskompetent personell og utpeke en eller flere faglig ansvarlige, jf. psykisk helsevernloven § 1-4 og psykisk helsevernforskriften § 5. I virksomheter som ikke er  godkjent for tvungent psykisk helsevern kan det bli aktuelt å fatte vedtak etter psykisk helsevernlov § 4-3 (skjerming), § 4-6 (undersøkelse), § 4-7 (beslag) og § 4-8 (tvangsmidler). Faglig ansvarlig skal som hovedregel være lege med spesialisering innen psykiatri eller barne- og ungdomspsykiatri eller psykologspesialist.

4. Funn/observasjoner 

4.1 Bemanning og kompetanse

Oversikt over bemannings- og kompetansesituasjonen ved WeCare Levanger pr 16.02.2022:

Profesjon/

kompetanse

Årsverk

Til stede på klinikken

Kommentarer

Lege uten spesialitet

1

Søndag til onsdag

Tilgjengelig på telefon øvrige ukedager, veiledning av psykiatere ved WeCare avd. Sotra

Psykiater

0,2

Ikke til stede

Ikke tilgjengelig for oppmøte

Psykolog

0,5

2 dager pr. uke (torsdag og

lørdag)

 

Psykologspesialist

0,2

Ikke vært til stede

Deltar via Teams

Psykiatrisk

sykepleier

1

Er klinikkleder

Til stede 4 av 7 ukedager

Sykepleier

2,8

Iht. vaktplan er det perioder hvor det ikke er

sykepleier til stede.

Tilkallingsvikarer i tillegg.

Vernepleier

1

Er avdelingsleder

Står oppført på vaktplan

I søknaden til Helfo om godkjenning som tjenesteleverandør i ordningen fritt behandlingsvalg, har WeCare Levanger beskrevet følgende plan for bemanning:

Antall årsverk 13,2 17,55 24,4 29,4 31,5
           
  10 pasienter 20 pasienter 30 pasienter 40 pasienter 45 pasienter
Profesjon          
Lege 1 1 1,5 1,5 1,5
Psykiater 0,5 0,75 1 1 1
Psykologspesialist 1 1 1 1 1
Psykolog 1 1 2 2 2
Sykepleier 2 2 3,5 3,5 4
Psykiatrisk sykepleier 1 1 2 3 3
Miljøterapeuter* 2,7 4,3 5,4 7,5 8
Miljøarbeider** 3 4 8 8 11

Av søknaden fremgår det at bemanningen vil være på plass ved virksomhetens oppstart og at alle ansatte vil bli ansatt i faste stillinger, eller bli innleid via bemanningsbyråer til virksomheten selv finner egnede kandidater.

4.2  Akutte hendelser og beredskap

Det er ingen organisert beredskap eller vaktordning, bortsett fra at lege er tilgjengelig på telefon når denne ikke er fysisk til stede.

Ved akutte hendelser med behov for medisinsk vurdering (når egen lege ikke er til stede) kontaktes Levanger interkommunale legevakt.

WeCare Levanger opplyser at de har vært i kontakt med Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger med tanke på å få etablert et vaktsamarbeid med Klinikk for psykisk helsevern og rus. Ved telefonisk kontakt med Helse Nord-Trøndelag, Klinikk for psykisk helsevern og rus får vi 21.02.22 opplyst at det ikke er inngått noen slik avtale. Dette ble bekreftet i epost mottatt her 22.02.22.

4.3   Pasientgruppen

4.3.1  Godkjenning fra Helfo

WeCare Levanger skal ifølge Helfos godkjenningsvedtak datert 03.11.21 kunne tilby helsetjenester til inntil 45 pasienter med følgende diagnoser og tilstandsbilder:

TSB: planlagt avgiftning, behandling av ROP-pasienter og ordinær døgnbehandling TSB.

PHV: alvorlige angst-, depresjon- og traumelidelse. Alvorlige lidelser av kategoriene psykoselidelser, bipolare lidelser, personlighetsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, komplekse traumeforstyrrelser, alderspsykiatriske tilstander og ROP-lidelser.

Avdelingen tar fortløpende inn nye pasienter.

4.3.2  Pasientgruppen på undersøkelsestidspunktet

På tidspunktet for tilsynsbesøket var 9 pasienter innlagt. Under gjengir vi for de enkelte pasientene en kort stikkordsmessig oppsummering av diagnose/ tilstandsbilde, planlagt utredning og behandling og bruk av psykofarmaka. Opplysningene er innhentet ved journalgjennomgang.

Pasient 1:

Fjernet her

Pasient 2:

Fjernet her

Pasient 3:

Fjernet her

Pasient 4:

Fjernet her

Pasient 5:

Fjernet her

Pasient 6:

Fjernet her

Pasient 7:

Fjernet her

Pasient 8:

Fjernet her

Pasient 9:

Fjernet her

5. Statsforvalterens vurdering

5.1  Norm for bemanning og kompetanse

Kravet om at virksomheter skal yte forsvarlig helsehjelp er bestemmende for hvilken bemanning og kompetanse virksomheter skal ha til enhver tid. Det finnes ingen lov, forskrift, nasjonale retningslinjer eller andre kilder som uttømmende konkretiserer hvilke faggrupper, kompetanse eller bemanning en virksomhet innenfor spesialisthelsetjenesten skal inneholde.

Når Statsforvalteren skal vurdere om bemannings- og kompetansesituasjonen var forsvarlig på undersøkelsestidspunktet, må vi derfor ta utgangspunkt i hvilke medisinskfaglige krav som forelå for å kunne gi den aktuelle pasientgruppen et forsvarlig tilbud. Vi må også ta hensyn til at avdelingen jf. bemanningsplan har planlagt for behandling av inntil 45 pasienter, og at nye pasienter med ulike diagnoser og problemstillinger fortløpende kunne bli innlagt, jf. pkt. 4.3 over. Det vil dessuten regelmessig oppstå endringer i pasienters behov og bemanningssituasjonen som det må tas høyde for i virksomhetens arbeid med å sikre forsvarlige tjenester.

Vår beskrivelse av krav til bemanning og kompetanse omtales som «norm». I vår beskrivelse av norm for bemanning og kompetanse (pkt. 5.1.1 og 5.1.2) har vi tatt utgangspunkt i psykisk helsevernloven og -forskriften og publikasjonene opplistet i kapittel 3. Videre har vi lagt vekt på at spesialisthelsetjenesten skal tilby helsehjelp som ikke omfattes av de kommunale helse- og omsorgstjenestene, herunder fastlegetjenester. Det stilles samme krav til private og offentlige spesialisthelsetjenester. Pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, skal tilbys helsehjelp av sammen nivå uavhengig av om man benytter privat eller offentlig helsetjeneste.

5.1.1  Norm for bemanning og kompetanse – spesialisthelsetjenester psykisk helsevern

 • Lege med relevant spesialistgodkjenning skal være til stede de fleste dager.
 • Psykologspesialist skal være til stede de fleste dager.
 • Lege eller psykolog som ikke er spesialist og ikke er under spesialiseringsløp kan ikke ha selvstendig behandlingsansvar, og må som minimum være under veiledning og ha tilgang til spesialist.
 • Det skal foreligge en etablert vaktordning som sikrer at tilstrekkelig kompetanse er tilgjengelig for oppmøte hele døgnet.
 • Det skal være ansatt sykepleier med spesialisering innen psykisk helsevern.
 • Enheten skal ha utpekt en faglig ansvarlig for eventuelle vedtak etter kap. 4. Vedkommende skal være spesialist i psykiatri og/eller psykologspesialist og må være tilgjengelig de fleste dager.

5.1.2  Norm for bemanning og kompetanse – spesialisthelsetjenester TSB

Vi viser innledningsvis til Helsedirektoratets Nasjonal faglig retningslinje – Behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet kap. 12.2:

«Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige forutsettes å være tverrfaglig, noe som inkluderer medisinskfaglig, psykologfaglig og sosialfaglig kompetanse. Det må være spesialisert personell på faglige nøkkelposisjoner ved de ulike tilbudene slik at den faglige profilen og generelle utrednings- og behandlingstilbud ligger på et spesialistnivå. Det vurderes ikke tilstrekkelig at enkelte pasienter leilighetsvis får et tilbud om spesialisthelsetjenester da hele tilbudet må være kvalifisert slik at ulike typer spesialistutredning og behandling rutinemessig vurderes og iverksettes.»
 • Psykiater eller spesialist i rus- og avhengighetsmedisin og psykologspesialist skal være til stede de fleste dager
 • Utenfor vanlig arbeidstid skal lege være tilgjengelig for oppmøte på For enheter som tilbyr avrusning er det særskilt krav til tilgjengelig legekompetanse hele døgnet.
 • Lege eller psykolog som ikke er spesialist eller under spesialiseringsløp kan ikke ha selvstendig behandlingsansvar, og må som minimum være under veiledning og ha tilgang til spesialist.
 • Det skal være ansatt sykepleier.
 • Det skal være ansatt personell med sosialfaglig kompetanse.

5.2  Vurdering av bemanning og kompetanse sett opp imot norm

WeCare Levanger har planlagt for behandling av inntil 45 pasienter med følgende diagnoser og tilstandsbilder:

TSB: planlagt avgiftning, behandling av ROP-pasienter og ordinær døgnbehandling TSB.

PHV: alvorlige angst-, depresjon- og traumelidelse. Alvorlige lidelser av kategoriene psykoselidelser, bipolare lidelser, personlighetsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, komplekse traumeforstyrrelser, alderspsykiatriske tilstander og ROP-lidelser.

Avdelingen hadde på undersøkelsestidspunktet 9 innlagte pasienter der det er beskrevet problemstillinger og diagnoser innen alle de nevnte kategoriene, bortsett fra alderspsykiatri. Ved journalgjennomgang fremkom det at flere pasienter hadde til dels komplekse, langvarige og omfattende tilstandsbilder, med svært lav fungering. Flere pasienter hadde både psykisk lidelse og samtidig rusmiddelproblematikk. I tillegg hadde flere pasienter ADHD, hvor det var startet behandling med sentralstimulerende legemidler. Det var også iverksatt behandling med ulike psykofarmaka hos flere pasienter. Selvmordsproblematikk i varierende grad var aktuelt hos flere pasienter.

I tabellen under oppsummerer vi norm og sammenholder denne med den faktiske bemanningssituasjonen:

 

Bemanning/kompetanse

Norm

Faktisk situasjon

Lege

Til stede de fleste dager

Til stede 4 av 7 ukedager

Legespesialist (psykiatri eller rus- og

avhengighetsmedisin)

Til stede de fleste dager

0,2 årsverk, men ikke til stede

Psykolog

Til stede de fleste dager

Til stede 2 av 7 ukedager

Psykolog med

spesialisering

Til stede de fleste dager

0,2 årsverk, men ikke til

stede

Sykepleier

Til stede hele døgnet

Perioder uten sykepleier til

stede

Psykiatrisk sykepleier

Ansatt

Til stede 4 av 7 ukedager

 

 

 

Vakt- og beredskapsordning

Lege eller legespesialist skal kunne møte på avdelingen på kort varsel alle dager utenfor vanlig arbeidstid.

Vakthavende lege som ikke er spesialist skal alltid kunne konferere med legespesialist (bakvakt).

Lege tilgjengelig fra søndag til onsdag. Kommunal legevakt utover dette.

 

Ingen slik bakvaktsordning

Av dette fremgår det at WeCare Levanger har en bemannings- og kompetansesituasjon som avviker markant fra normen. Dette er også et betydelig avvik fra den kompetansen virksomheten selv har planlagt med, jf. tabell under pkt. 4.3.1.

Etter vår vurdering er bemanningen og tilgangen på kompetanse ikke tilstrekkelig for å kunne yte forsvarlig helsetjenester til de innlagte pasientene som beskrevet over.

Avdelingens eneste lege er kun til stede fra søndag til onsdag. Vedkommende har ingen relevant spesialistgodkjenning. At legen kan kontaktes av miljøpersonalet på telefon de dagene han ikke er til stede, kan på ingen måte kompensere for fravær av lege. At lege kan konferere psykiater pr. telefon kan bidra som støtte for legens manglende spesialistkompetanse. Imidlertid kan det på ingen måte kompensere for mangel på legespesialist med oppmøte i avdelingen. Når det i tillegg ikke er etablert noen reelt fungerende vakt- og beredskapsordning, vurderer vi at det er svært høy risiko for at alvorlig syke pasienter ikke får nødvendig medisinsk og psykiatrisk helsehjelp.

Psykolog er fysisk til stede kun 2 dager pr. uke. Dette er i noen grad kompensert ved at psykologspesialist kan gjennomføre videosamtaler. Vi vurderer likevel at den svært begrensede tilgangen på psykolog/ psykologspesialist representerer en alvorlig mangel ved bemannings- og kompetansesituasjonen. Det er høy risiko for at pasienter ikke får nødvendig psykologisk helsehjelp.

Det er tidspunkt på døgnet hvor det ikke er sykepleier tilgjengelig. Det vurderes særskilt viktig med slik kompetanse gitt behovet for fortløpende observasjon og helsefaglig oppfølging av pasientene.

Sett under ett er tilgangen på medisinsk, psykologisk og helsefaglig kompetanse langt unna det som forventes av en spesialisthelsetjeneste med det aktuelle omfanget. Vi må her også påpeke at avdelingen har planlagt for behandling av inntil 45 pasienter. Det er altså lagt opp til et betydelig pasientvolum, og pasienter tas inn fortløpende. Vi vurderer at det er svært høy risiko for at både nåværende og fremtidige pasienter ikke får nødvendig og forsvarlig helsehjelp.

Vi bemerker også at WeCare Levanger ikke har sikret sin planlagte bemanning ved innleie via bemanningsbyråer, som gjengitt under pkt. 4.3.1. Vi ser alvorlig på at virksomheten ikke har foretatt seg grep for å sikre forsvarlig bemanning etter at de fikk sin godkjenning i begynnelsen av november 2021.

6. Statsforvalterens konklusjon

Statsforvalteren har kommet til at WeCare omsorg AS avdeling Levanger har brutt forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. Virksomheten har ikke sørget for tilstrekkelig og nødvendig bemanning og kompetanse.

7. Oppfølging av tilsynet

Vi skal følge opp at lovbrudd rettes opp så snart som mulig. Vi vil derfor be om at virksomheten utarbeider og oversender en plan for hvordan lovbruddet skal rettes. Planen skal inneholde:

 • Hvilke tiltak som skal gjennomføres på kort og lang sikt
 • Frister for iverksetting av tiltak

På bakgrunn av tilbakemelding fra virksomheten vil vi vurdere videre oppfølging fra vår side.

Ettersom vi vurderer lovbruddet som svært alvorlig settes en kort frist for tilbakemelding om plan for retting. Vi ber om å få planen oversendt innen 18.03.22.

Steinkjer, 09.03.22

Øyvind Alexandersen
Ass. fylkeslege
Helse- og omsorgsavdelingen
Renate Nygård
Seniorrådgiver
Helse- og omsorgsavdelingen

Audhild Buan
Juridisk seniorrådgiver
Helse- og omsorgsavdelingen