Hopp til hovedinnhold

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Horten kommune og besøkte i den forbindelse kommunen 9. og 10. oktober 2019. Vi undersøkte om kommunen fører tilsyn med barnehager og skoler i samsvar med aktuelle lovkrav slik at inne- og utemiljø i barnehager og skoler fremmer helse og trivsel og forebygger sykdom og skade hos barn i barnehager og skoler.

Tilsynet ble gjennomført som del av et landsomfattende tilsyn initiert av Statens helsetilsyn.

Det ble ikke avdekket lovbrudd under tilsynet.

Kommunen har tilstrekkelig internkontroll for å sikre at fastsatte krav i folkehelseloven blir ivaretatt og har dokumentert særskilt hvordan tilsynsarbeidet etter folkehelseloven § 9 blir ivaretatt .

 • Det er dokumentert en klar oppgave- og ansvarsfordeling
 • Kommunen har oversikt over godkjenningspliktige skoler og barnehager
 • Risikoforhold i miljøet i den enkelte barnehage og skole følges opp og det gjennomføres regelmessig tilsyn
 • Tilsyn følges opp der det er avdekket lovbrudd

1. Tilsynets tema og omfang

Det landsomfattende tilsynet med folkehelseloven i 2019 er rettet mot kommunens arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Tilsynet har som formål å bidra til at kommunen oppfyller plikten til å føre tilsyn med at barnehagenes og skolenes inne- og utemiljø fremmer barnehagebarns og elevers helse og trivsel og forebygger sykdom og skade.

Barnehagers og skolers inne- og utemiljø er av stor betydning for helse, trivsel og prestasjoner blant barn og unge. Mange barnehager og skoler har for eksempel et dårlig inneklima. Problemene har ofte vist seg å være knyttet til sviktende forvaltning, drift og vedlikehold. Varierende og mangelfull tilsynspraksis kan også medvirke til at barnehager og skoler over tid utvikler dårlig inneklima og andre miljømessige problemer etter at godkjenning ble gitt. Kartlegginger fra statlig hold av kommunenes tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler har påvist store forskjeller kommunene imellom når det gjelder omfang av tilsyn og oppfølging av tilsyn der det er blitt påvist brudd på regelverket.

Fylkesmannen har ført tilsyn med om kommunen ivaretar sitt tilsynsansvar ved å sørge for:

 • klar fordeling av myndighet og oppgaver, nødvendig uavhengighet og kompetanse og oversikt over godkjenningspliktige skoler og barnehager
 • at risikoforhold i miljøet i den enkelte barnehage og skole følges opp og at det føres regelmessig tilsyn med barnehager og skoler i kommunen
 • at tilsyn systematisk følges opp der det er avdekket lovbrudd

Fylkesmannen har undersøkt og vurdert om det er klart hvem som er delegert tilsynsmyndighet og tilhørende oppgaver og at de som skal ivareta tilsynsoppgaven (videre omtalt som tilsynsorganet) er tilstrekkelig uavhengig av virksomhetene det skal føres tilsyn med. Dette er særlig aktuelt ved tilsyn med kommunale barnehager og skoler. Fylkesmannens tilsyn har også omfattet om kommunen har sørget for at tilsynsorganet har nødvendig kompetanse om miljørettet helsevern, tilsynsmetodikk og saksbehandling. Det er også undersøkt om kommunen har dokumentert hvordan de ovennevnte forholdene blir ivaretatt.

Kommunens tilsyn er et viktig virkemiddel for å sikre at barnehager og skoler ikke drives uten godkjenning. Å ha oversikt over godkjenningspliktige barnehager og skoler og deres godkjenningsstatus er blant annet nødvendig når tilsynsorganet skal prioritere hvilke barnehager og skoler det skal føres tilsyn med. Fylkesmannen har derfor undersøkt og vurdert om kommunen sørger for å ha nødvendig oversikt over disse forholdene og at dette er dokumentert.

Kommunens tilsynsoppgaver omfatter både å følge opp risikoforhold i miljøet i den enkelte barnehage og skole og å føre regelmessig tilsyn med barnehager og skoler i kommunen. Fylkesmannen har undersøkt og vurdert om kommunen sørger for at tilsynsorganet får tilstrekkelig informasjon om risikoforhold ved miljøet i skoler og barnehager og at tilsynsaktivitetene baseres på risikovurderinger. Dette er nødvendig både i forbindelse med oppfølging av forhold med mulig helserisiko i miljøet i enkeltbarnehager og - skoler og i forbindelse med den regelmessige tilsynsvirksomheten. Fylkesmannen har også undersøkt om kommunen sørger for å følge med på at tilsynsoppgavene gjennomføres som forutsatt og at det er dokumentert hvordan tilsynsoppgavene planlegges og gjennomføres.

For at tilsyn som virkemiddel skal fungere etter sin hensikt, må tilsyn der det er påvist lovbrudd følges opp slik at tilsynet kan avsluttes. Fylkesmannen har undersøkt om kommunen sørger for at oppfølgingen av tilsyn foregår på en systematisk måte og at det er dokumentert hvordan dette arbeidet skal gjøres.

Informasjon om tilsynet
På miljørettet helsevernområdet er fylkesmannens tilsyn begrenset til å føre tilsyn med om kommunene oppfyller sine plikter som tilsynsmyndighet. Fylkesmannen fører altså «tilsyn med kommunens tilsyn». Fylkesmannens tilsyn omfatter derfor ikke om kommunen som eier sørger for å oppfylle kravene til miljørettet helsevern i sine barnehager og skoler.

Mange kommuner har delegert tilsynsmyndighet og -oppgaver til et interkommunalt selskap (IKS) eller til en vertskommune i et interkommunalt samarbeid. Kommuner kan også kjøpe miljørettet helseverntjenester fra andre kommuner. Fylkesmannens tilsyn er rettet mot kommunen, uavhengig av hvordan miljørettet helseverntjenesten er organisert.

Fylkesmannens tilsyn omfatter kommunens tilsyn med miljørettet helsevern i private og offentlige barnehager, grunnskoler og videregående skoler innenfor kommunens geografiske område som omfattes av virkeområdet forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler gjelder for (definert i § 2).

Fylkesmannens tilsyn skal gjennomføres som systemrevisjon. Det innebærer at fylkesmannen fører tilsyn med hvordan kommunen styrer og leder arbeidet med tilsyn og ved dette sørger for at tilsynsvirksomheten oppfyller de aktuelle lovkravene.

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet

Et tilsyn er kontroll av om virksomhetenes praksis er i samsvar med gjeldende regler i lov og forskrift. Vi gir derfor her en oversikt over kravene som legges til grunn i tilsynet.

Rettslig grunnlag for fylkesmannens tilsyn
Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunenes folkehelsearbeid etter lov 24. juni 2011 om folkehelsearbeid (folkehelseloven}, jf. folkehelseloven § 31. Fylkesmannens myndighet på området miljørettet helsevern (MHV) gjelder folkehelseloven §§ 8 og 9, og§ 30 om internkontroll, jf. lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) kapittel 10 A.

Rettslig grunnlag for kommunens tilsyn
Ifølge kapittel 3 Miljørettet helsevern i folkehelseloven har kommunen blant annet som oppgave å føre tilsyn med faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, uavhengig av sektor. Kommunen har virkemidler både overfor privat og offentlig virksomhet og eiendom. Kommunens tilsynsansvar med miljørettet helsevern fremgår av folkehelseloven § 9. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. oppstiller en rekke krav til blant annet internkontroll, uteområder, inneklima, renhold, vedlikehold, smittevern, måltider mv., som er rettet mot eier/leder av virksomheten. Kommunen skal føre tilsyn med at forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler overholdes, noe som er presisert i forskriftens § 25.

Tilsyn med kommunens arbeid med tilsyn
Kommunens plikt til internkontroll
Kommunen har plikt til å føre internkontroll for å sikre at krav fastsatt i folkehelseloven eller i medhold av folkehelseloven overholdes, jf. folkehelseloven § 30. Det er ikke gitt en egen forskrift som utdyper kravene til internkontroll. Kommunens plikt til internkontroll med tilsynsoppgaven bygger på det alminnelige systemet for internkontroll i kommuneloven § 23 nr . 2.

Kommunen har en særskilt plikt til å dokumentere tilsyn med miliørettet helsevern
Folkehelseloven § 30 annet ledd, bestemmer at kommunenes tilsyn etter § 9 skal dokumenteres særskilt. Det er presisert i folkehelseloven § 30 annet ledd, at uavhengighet og likebehandling i tilsynet skal dokumenteres, men det forsterkede dokumentasjonskravet gjelder generelt for tilsynsoppgaven etter § 9.

Klar fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet
Kravet til internkontroll i folkehelseloven § 30 innebærer at kommunen må ha klar fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet. Kommunen kan delegere oppgaver og myndighet innen miljørettet helsevern innad i kommunen eller til en vertskommune etter de alminnelige reglene om delegering i kommuneloven eller et interkommunalt selskap (IKS), jf. folkehelseloven § 9 første ledd annet punktum.

Krav til kompetanse
Kommunens plikt til å føre tilsyn med MHV etter folkehelseloven § 9, forutsetter at kommunen har nødvendig kompetanse til å utføre tilsynsoppgaven forsvarlig, jf. også kravet til internkontroll i lovens § 30. Kommunen må dokumentere at de som har ansvar for å føre tilsyn med MHV har nødvendige forutsetninger, herunder kompetanse.

Krav om et uavhengig tilsyn
Kommunene må organisere seg slik at de personene eller enhetene som ivaretar tilsyn med MHV, er tilstrekkelig uavhengige av underliggende virksomhet som det skal føres tilsyn med. Kommunen må dokumentere tilsynsorganets uavhengighet, jf. folkehelseloven § 30 annet ledd.

Krav om oversikt over godkienningsstatus
Det inngår i kommunens tilsynsansvar i folkehelseloven § 9 å ha oversikt over godkjenningspliktige barnehager og skoler i kommunen. Å ha en oppdatert oversikt over godkjenningsstatus for barnehager og skoler er også å anse som en del av det løpende arbeidet med oversikt over folkehelseutfordringene i kommunen som kommunen skal foreta etter § 4 i forskrift om oversikt over folkehelsen.

Risikobasert tilsyn
Kommunens tilsyn etter § 9 i folkehelseloven skal vært basert på risikovurderinger. Kommunen må følge opp forhold som kan tilsi at miljøet i barnehager og skoler er uforsvarlig og ut fra en risikovurdering føre regelmessig tilsyn med skoler og barnehager i kommunen. Forskrift om MHV § 4 annet ledd annet punktum presiserer at kommunen skal prioritere tilsynsvirksomhet etter en vurdering av helserisiko. Kommunens risikovurderinger bør blant annet bygge på kunnskap om folkehelseutfordringer som kommunen skal ha etter § 5 i folkehelseloven.

Opplysnings- og informasionsplikten

Kommunen må som en del av kravet til internkontroll følge med på at kommunens barnehager og skoler etterlever opplysningsplikten i forskrift om MHV i barnehager og skoler§ 5 og sørge for at mottar opplysningene.

Valg av tilsynsmetode

Kommunens tilsynsmetoder ved tilsyn med MHV må gi tilstrekkelig faktagrunnlag til å kunne konkludere, og må sikre forsvarlig saksbehandling. Når kommunen kan komme til å konkludere med pålegg, må utredningsplikten i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)§ 17 overholdes.

Oppfølging og avslutning av tilsyn
Når kommunen har ført tilsyn med en barnehage eller skole, uavhengig av utfall, skal tilsynet alltid avsluttes, jf. også forvaltningsloven § 11 a. Kravet til interkontroll i folkehelseloven § 30 innebærer at kommunen systematisk må følge opp det enkelte tilsyn og alle tilsyn som ikke er avsluttet, herunder ha oversikt over frister, rutiner for purring og ha en plan for videre oppfølging.

Krav til saksbehandlingen
Kommunen er bundet av forvaltningsloven og forvaltningsrettslige prinsipper i sin utøvelse av tilsyn. Kravet til internkontroll i folkehelseloven § 30 innebærer at kommunen gjennom sin organisering og styring må sikre at kravene til saksbehandlingen i forvaltningsloven overholdes.

3. Beskrivelse av faktagrunnlaget

Organisering av arbeidet med tilsyn med mifiørettet helsevern
Horten kommune har ca. 27 000 innbyggere. Kommunen har organisert sin virksomhet med 7 kommunalområder - Horten Havnevesen, Helse & Velferd, NAV, Oppvekst, Administrasjon, Kultur & Samfunnsutvikling og Teknisk.

Fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet
Horten kommune har ansatt kommuneoverlege i 100 % stilling. Kommuneoverlegen har en organisasjonsmessig todelt plassering. Som enhetsleder i kommunalområdet Helse & Velferd er stillingen plassert under kommunalsjef Helse & Velferd. Som medisinskfaglig rådgiver og myndighetsutøver er stillingen forankret hos, og rapporterer direkte til kommunedirektøren. Som enhetsleder har kommuneoverlegen ansvar for blant annet fastlegetjenesten, fengselshelsetjenesten, smittevern og miljørettet helsevern.

Delegasjon av myndighet etter folkehelseloven fremkommer ikke klart av kommunens
«Administrative delegasjonsbestemmelser 2016 - 2019», men det fremgår av kommuneoverlegens stillingsbeskrivelse at han er lokal helsemyndighet i henhold til blant annet folkehelseloven. Vi fant ikke skriftlig dokumentasjon på videre delegasjon av myndigheten fra kommunedirektøren til kommuneoverlegen.

Horten kommune deltar i et interkommunalt samarbeid med andre Vestfoldkommuner med Re kommune som vertskommune for avdelingen «Miljørettet helsevern i Vestfold». Samarbeidsavtalen presiserer den enkelte kommunes myndighet: «Den enkelte kommunelege eller andre som kommunen bemyndiger har instruksjonsmyndighetfor utredningsarbeid og saksbehandling som utføres for egen kommune. Den formelle vedtaksmyndigheten forblir i den enkelte kommune.» Tilsynsarbeidet med miljørettet helsevern utføres som et samarbeid mellom kommuneoverlegen i Horten og Miljørettet helsevern i Vestfold.

Nødvendig kompetanse
Kommuneoverlegen er spesialist i arbeidsmedisin, noe som omfatter kompetanse på internkontroll, risikovurderinger, jus og kunnskap om fysiske, kjemiske, biologiske og psykososiale forholds innvirkning på helsen. Han har også en doktorgrad innen dette fagfeltet.

Miljørettet helsevern har et team på 5 ansatte som alle har minst 3-årig høyskoleutdanning innen miljø- og helsefag og med erfaring og kompetanse på miljørettet helsevern, tilsyn og saks behan dling. Dette ble dokumentert i kompetanseoversikt, der det også fremgår hva medarbeiderne har deltatt på av kurs og seminarer innenfor forskjellige temaer, deriblant saksbehandling og tilsynsmetodikk.

Det ble opplyst under intervjuene at Horten har sagt opp avtalen med Miljørettet helsevern i Vestfold fra og med 1. januar 2020. Kommunen har ansatt en ny medarbeider, som skal samarbeide med kommuneoverlegen om oppgavene innen miljørettet helsevern.

Uavhengighet til virksomhetene det skal føres tilsvn med.
Det fremgår av kommunens organisering og ble bekreftet under intervjuene, at det ikke er noen formelle linjer mellom tilsynsorganet og Teknisk eller Oppvekst.

Oversikt over godkienningspliktige barnehager og skoler i kommunen
I Horten kommune er det 16 barnehager og 4 familiebarnehager, 12 grunnskoler, hvorav 3 er ungdomsskoler og 1 videregående skole. Alle familiebarnehagene og 7 av barnehagene er private. En av grunnskolene er friskole. Med unntak av 2 kommunale skoler og den videregående skolen, er alle virksomhetene godkjente. Det er helt ny videregående skole i Horten som ble tatt i bruk nå høsten 2019. Det ble opplyst at godkjenningsprosessen var planlagt og avtalt med skolen. Det fremgår av dokumentasjonen og ble bekreftet under intervjuene, at Miljørettet helsevern i Vestfold har oppgaven med å holde oversikt over virksomhetene og deres godkjenningsstatus.

Miljørettet helsevernavdelingen har et elektronisk fagsystem, «Komtek» der alle virksomhetene er registrert. I fagsystemet ligger saksdokumenter og oversikt over godkjenningsstatus med dato for godkjenning, tilsynsaktiviteter, dato for siste tilsyn og eventuelle påpekte avvik/lovbrudd som ikke er rettet. Avdelingen har i tillegg et Word-dokument med oversikt over virksomhetene og deres godkjennings- og tilsynsstatus.

Kommunen gjennomførte for noen år tilbake, et større systematisk arbeid for å skaffe oversikt over godkjenningsstatus. Dette ble gjort som et lederinitiert tverretatlig samarbeid, der kommuneoverlegen hadde en sentral rolle.

Risikovurdering som grunnlag for regelmessig tilsvn med barnehager og skoler
Det fremgår av tilsendt dokumentasjon at Miljørettet helsevern i Vestfold har gjennomført og dokumentert, en generell risikovurdering av alle typer virksomheter som kommunen har en tilsynsplikt overfor i henhold til lov og forskrifter, herunder barnehager og skoler. Det fremkommer av risikovurderingen at tilsynsfrekvens ved barnehager og skoler er hvert 3. - 5. år. I tillegg vurderes om virksomheten er godkjent eller ikke, og om det er åpne avvik eller påviste lovbrudd. Avdelingen følger og deltar også på nasjonale tilsynskampanjer med spesielle satsningsområder/tematilsyn i regi av Norsk forening for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO).

Det fremkom under intervjuene opplysninger om at det gjennomføres tilsyn på bakgrunn av meldinger om risikoforhold i den enkelte virksomhet. Eksempler på dette var melding om et usikret rekkverk på en skole og et dårlig gjerde i en barnehage.

Miljørettet helsevern i Vestfold utarbeider årlig en tilsynsplan der det fremgår hvilke virksomheter det skal føres tilsyn med og hva som er bakgrunnen for tilsynet, om det er godkjenningstilsyn, oppfølgingstilsyn eller tematilsyn.

Hvordan kommunen melder eller opplyser tilsynsorganet om risikoforhold
Horten kommune har i sitt internkontrollsystem en generell rutine for avvikshåndtering som gjelder for alle ansatte i kommunen. Avviksmeldingene går i linje innen hver kommunalsektor. Også avviksmeldinger som kan gjelde helserelaterte miljøforhold i barnehager og skoler blir vurdert av barnehage- og skolelederne. Det er ikke lagt inn i systemet at det går kopi til kommuneoverlegen.

Lederne i barnehager eller skoler videreformidler informasjon til kommuneoverlegen via epost, telefon eller direkte kontakt. Det kom frem under intervjuene at det er lav terskel for å kontakte kommuneoverlegen og Miljørettet helsevern i Vestfold. Kommunen har en spesiell kontaktperson i Miljørettet helsevern i Vestfold som var godt kjent av kommunens ledere både innenfor oppvekstsektoren og teknisk/eiendom.

Informasjon om bygningsmessige feil og mangler sendes fra virksomhetene i eget digitalt meldesystem (PSIAM) til Teknisk. Meldingene sendes normalt ikke i avvikssystemet. Det er først etter en tid dersom ikke feilen er rettet, at det meldes som avvik.

Av kommunens HMS håndbok for 2019 fremgår at kommunen har opprettet et byggesaksutvalg under arbeidsmiljøutvalget. Hensikten med utvalget er å sikre at forhold vedrørende arbeidsmiljøet ivaretas. Byggesaksutvalget behandler saker vedrørende vedlikehold- og utbedringsbehov i kommunens bygg, deriblant barnehager og skoler.

Det kom fram under intervjuene at kommunalsjefene for Teknisk og Oppvekst fortløpende kontakter kommuneoverlegen eller Miljørettet helsevern i Vestfold i form av eposter eller telefonhenvendelser, dersom det oppstår saker som krever vurderinger rundt miljørettet helsevern, men vi fant ikke denne praksisen forankret i skriftlige rutiner.

Gjennomføring og oppfølging av tilsyn
Miljørettet helsevern i Vestfold har eget internkontrollsystem og har utarbeidet rutiner for tilsyn og for godkjenning. Rutinene beskriver gjennomføring og oppfølging av tilsyn.

Tilsyn varsles ved at det innledningsvis tas en telefon til virksomhetens leder for å avtale tidspunkt for tilsynsbesøket. Deretter sendes skriftlig varsel til leder med kopi til Teknisk og Oppvekst. Det fremkommer av tilsendt dokumentasjon at tilsyn gjennomføres som møte, befaring og gjennomgang av innhentet dokumentasjon.

Ved enkle tilsyn er det Miljørettet helsevern i Vestfold som utfører selve tilsynsbesøket på vegne av og i samarbeid med kommuneoverlegen, med det kom frem under intervju at kommuneoverlegen ofte er med ute på tilsyn og spesielt dersom det er omfattende eller vanskelige problemstillinger som ligger til grunn for tilsynet.

Miljørettet helsevern i Vestfold skriver utkast til tilsynsrapport som godkjennes og sendes ut av kommuneoverlegen som har den formelle myndigheten til å fatte vedtak om godkjenning eller gi pålegg om retting av lovbrudd.

Hvordan kommunens ledelse følger opp tilsynet med miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Tilsynsrapporter blir presentert i kommunedirektørens lederforum. Feil og mangler ved barnehager og skoler blir tatt opp både i ledergruppens møter og Byggesaksutvalget. Kommuneoverlegen sitter i ledergruppen. Teknisk har ansvar for å følge opp og utbedre alle feil og mangler av bygningsmessige forhold. Det ble opplyst under intervju at informasjon om status i barnehage- og skolebygg er en fast, månedlig orienteringspost til politikerne.

Byggesaksutvalget gjennomgår status i forhold til tiltak og lukking av påviste lovbrudd i barnehager og skoler. Miljørettet helsevern i Vestfold og kommuneoverlegen blir invitert til møtene i byggesaksutvalget og får tilsendt referat. Utvalget har møter 4-6 ganger i året.

Miljørettet helsevern i Vestfold sender årsrapporter til alle samarbeidskommunene. Av rapporten fremgår antall godkjenninger og tilsyn i den enkelte kommune og beskrivelse av tema og gjennomføring av tilsynene.

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag

Organisering av tilsvnsarbeidet- ansvar, oppgaver og mvndighet
På grunnlag av gjennomgått dokumentasjon og opplysninger fra intervjuene, er vår vurdering at kommunen har sørget for tilstrekkelig styring med arbeidet med miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Det var klart hvem som har myndighet og hvem som har oppgaver med tilsynsaktivitetene.

Kompetanse
Ut ifra dokumentasjon og opplysninger i intervju, vurderer vi at tilsynsorganet har nødvendig kompetanse innen miljørettet helsevern, tilsynsmetodikk og saksbehandling.

Nødvendig uavhengighet
Vi fant at det ikke er bindinger mellom barnehagene og skolene og de som gjennomfører tilsynet. Vi vurderer at kommunen har sikret nødvendig uavhengighet mellom tilsynsorganet og Teknisk og Oppvekst.

Oversikt over godkienningspliktige barnehager og skoler
På grunnlag av tilsendt dokumentasjon og opplysninger som fremkom under intervju, vurderer vi at tilsynsorganet har god oversikt over alle virksomhetene og deres godkjenningsstatus.

Risikovurdering som grunnlag for regelmessig tilsvn
Vi vurderer at kommunen har god, løpende kunnskap om miljøforholdene i barnehager og skoler. Selv om de fleste tilsyn utføres primært etter en fastsatt tilsynsplan, der generelle risikovurderinger for de ulike typer virksomheter ligger til grunn, er det også aktuelle forhold og vurderinger som styrer valg av sted og tid for tilsyn.

Hvordan kommunen melder eller opplvser tilsvnsorganet om risikoforhold
Kommunen kan ikke dokumentere et system for meldinger om helsemessig risiko i barnehager og skoler til tilsynsorganet. Vi vurderer imidlertid at kommunen har en praksis som medfører at opplysninger om risikoforhold likevel når frem til kommuneoverlegen og Miljørettet helsevern i Vestfold ved at det er en lav terskel for åta kontakt. Samtidig ser vi et forbedringspotensial på systemnivå for å sikre at ansatte i virksomhetene melder risikoforhold og opplysninger om risikoforhold til tilsynsorganet.

Tilsynsorganets gjennomføring og oppfølging av tilsyn
På bakgrunn av prosedyrer og tilsynsrapporter, finner vi at tilsyn gjennomføres i tråd med gjeldende regelverk og at tilsynsorganet følger opp videre gjennom tilbakemelding fra virksomhetsleder, ved deltakelse i Byggesaksutvalget og ved oppfølgingstilsyn.

Hvordan kommunens ledelse følger opp tilsynet
På grunnlag av opplysninger som er fremkommet av dokumentasjon og under intervju, vurderer vi at kommunens ledelse i tilstrekkelig grad følger opp de enkelte tilsyn og sikrer at kjente feil og mangler/lovbrudd blir fulgt opp.

5. Fylkesmannens konklusjon

Det ble ikke avdekket lovbrudd under tilsynet.

Kommunen har tilstrekkelig internkontroll for å sikre at fastsatte krav i folkehelseloven blir ivaretatt og har dokumentert særskilt hvordan tilsynsarbeidet etter folkehelseloven § 9, blir ivaretatt .

 • Det er dokumentert en klar oppgave og ansvarsfordeling
 • Kommunen har oversikt over godkjenningspliktige skoler og barnehager
 • Risikoforhold i miljøet i den enkelte barnehage og skole følges opp og det gjennomføres regelmessig tilsyn
 • Tilsyn følges opp der det er avdekket lovbrudd

Med hilsen

Reidun Bergersen Borrebæk
revisjonsleder

Roger Jensen
revisor

Benedicte Fosaas Broen
revisor

 


Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

I dette vedlegget omtaler vi hvordan tilsynet ble gjennomført og hvem som deltok. Varsel om tilsynet ble sendt 28. mai 2019.

Tilsynsbesøket i Horten kommune ble innledet med et kort informasjonsmøte 9. oktober 2019. Oppsummerende møte med gjennomgang av funn ble avholdt 10. oktober 2019.

En del dokumenter var tilsendt og gjennomgått på forhånd, mens andre dokumenter ble mottatt og gjennomgått i løpet av og etter tilsynsbesøket. Følgende dokumenter ble gjennomgått og vurdert som relevante for tilsynet:

 • Organisasjonskart
 • Kommuneoverlege funksjons- og stillingsbeskrivelse
 • Ansatte og kompetanseoversikt MHV Vestfold 2019
 • Administrative delegasjonsbestemmelser 2016-2019
 • Overordnet dokument for folkehelse og miljørettet helsevern
 • Hoveddokument-ledelses- og styringssystem
 • Oversikt over faste politiske og administrative møter
 • Administrasjonssjefens ledermøte- mandat
 • Årsrapport 2018 MHV Vestfold
 • Handlingsplan 2019 MHV Vestfold
 • Oversikt over godkjenningsstatus, skoler og barnehager, Horten august 2019
 • Kommuneoverlegens rapportering i KLM 27.05.19 på Miljørettet helsevern
 • Oversikt MHV avvik private barnehager og skoler i Horten pr. 14.08.19
 • Oversikt MHV avvik kommunale barnehager i Horten pr. 14.08.19
 • Oversikt MHV avvik kommunale skoler i Horten pr. 14.08.19
 • Rutine tilsyn MHV
 • Rutine godkjenning MHV
 • Horten kommune- avvikshåndtering i KF avvik
 • Horten kommune-retningslinjer for varsling
 • HMS Håndbok (s22-Byggesaksutvalget)
 • Eksempel på mottatt melding - Byggesaksutvalget - referat fra møtet 06.11.2017
 • Eksempel på henvendelse til MHV fra FAU
 • Eksempel på besvart melding til MHV - SFO-lokaler
 • Tilsynsplan 2019 MHV Vestfold
 • Stifinneren barnehage - tilsynsrapport
 • Stifinneren barnehage - avslutning av sak etter tilsyn
 • Strandparken barnehage - tilsynsrapport
 • Karljohansvern barnehage - avdeling Brua - varsel om pålegg
 • Karljohansvern barnehage - avdeling Huset - varsel om pålegg
 • Karljohansvern barnehage - avdeling Brua - pålegg
 • Karljohansvern barnehage - avdeling Huset - pålegg
 • Karljohansvern barnehage - avdeling Huset - tilbakemelding på tilsyn
 • Karljohansvern barnehage - avdeling Huset - belysning
 • Karljohansvern barnehage - avdeling Brua - tilbakemelding på tilsyn
 • Lillås skole- godkjenning MHV
 • Godkjenning av Åsgården skole etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
 • Horten Montessorriskole - tilsynsrapport med varsel om pålegg
 • Horten Montessorriskole - tilsynsrapport med pålegg
 • Risikovurdering miljørettet helsevern 2019
 • MHV visjon og regelverk
 • MHV årshjul
 • MHV om KS
 • Samarbeidsavtale MHV Vestfold 2019
 • Kommunedirektørens oppdragsbrev i Framsikt 2019
 • Kommunens egen vurdering av sitt arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler
 • Epost datert 21. oktober 2019 med kommentarer til observasjonene som ble presentert i oppsummerende møte 10. oktober 2019

I tabellen under gir vi en oversikt over hvem som ble intervjuet, og hvem som deltok på oppsummerende møte ved tilsynsbesøket.

Ikke publisert her

Det var 3 møter med brukerrepresentanter i forbindelse med tilsynet.

Disse deltok fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark:

 • Seniorrådgiver Benedicte Fosaas Broen, revisor
 • Seniorrådgiver Roger Jensen, revisor
 • Seniorrådgiver Reidun Bergersen Borrebæk, revisjonsleder
 • Rådgiver Frode Lyngmo, observatør

Alle tilsynsrapporter fra dette landsomfattende tilsynet

2019 Folkehelseloven. Kommunens tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Søk etter tilsynsrapporter

Søk