Hopp til hovedinnhold

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Kragerø kommune og besøkte i den forbindelse kommunen fra 3. til 4. september 2019.

Vi undersøkte om kommunen fører tilsyn med barnehager og skoler i samsvar med aktuelle lovkrav slik at inne- og utemiljø i barnehager og skoler fremmer helse og trivsel og forebygger sykdom og skade hos barn i barnehager og i skoler .

Tilsynet ble gjennomført som del av et landsomfattende tilsyn initiert av Statens helsetilsyn.

Kragerø kommune har ikke iverksatt nødvendige tiltak for å følge med på arbeidet med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Dette er brudd på folkehelseloven § 30, jf. §9.

1. Tilsynets tema og omfang

I dette kapittelet beskriver vi hva som ble undersøkt i tilsynet.

Det landsomfattende tilsynet med folkehelseloven i 2019 er rettet mot kommunens arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Tilsynet har som formål å bidra til at kommunen oppfyller plikten til å føre tilsyn med at barnehagenes og skolenes inne- og utemiljø fremmer barnehagebarn og elevers helse og trivsel og forebygger sykdom og skade .

Inne- og utemiljø i barnehager og skoler er av stor betydning for helse, trivsel og prestasjoner blant barn og unge. Mange barnehager og skoler har for eksempel et dårlig inneklima. Problemene har ofte vist seg å være knyttet til sviktende forvaltning, drift og vedlikehold. Varierende og mangelfull tilsynspraksis kan også medvirke til at barnehager og skoler over tid utvikler dårlig inneklima og andre miljømessige problemer etter at godkjenn ing ble gitt. Kartlegginger fra statlig hold av kommunenes tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler har påvist store forskjeller kommunene imellom når det gjelder omfang av tilsyn og oppfølging av tilsyn der det er blitt påvist brudd på regelverket.

Fylkesmannen har ført tilsyn med om kommunen ivaretar sitt tilsynsansvar ved å sørge for:

 • klar fordeling av myndighet og oppgaver, nødvendig uavhengighet og kompetanse
 • oversikt over godkjenningspliktige skoler og barnehager
 • at risikoforhold i miljøet i den enkelte barnehage og skole følges opp og at det føres regelmessig tilsyn med barnehager og skoler i kommunen
 • at tilsyn systematisk følges opp der det er avdekket lovbrudd

Fylkesmannen har undersøkt og vurdert om det er klart hvem som er delegert tilsynsmyndighet og tilhørende oppgaver og at de som skal ivareta tilsynsoppgaven (videre omtalt som tilsynsorganet) er tilstrekkelig uavhengig av virksomhetene det skal føres tilsyn med. Dette er særlig aktuelt ved tilsyn med kommunale barnehager og skoler . Fylkesmannens tilsyn har også omfattet om kommunen har sørget for at tilsynsorganet har nødvendig kompetanse om miljørettet helsevern, tilsynsmetodikk og saksbehandling. Det er også undersøkt om kommunen har dokumentert hvordan de ovennevnte forholdene blir ivaretatt.

Kommunens tilsyn er et viktig virkemiddel for å sikre at barnehager og skoler ikke drives uten godkjenning.Aha oversikt over godkjenningspliktige barnehager og skoler og deres godkjenningsstatus er blant annet nødvendig når tilsynsorganet skal prioritere hvilke barnehager og skoler det skal føres tilsyn med. Fylkesmannen har derfor undersøkt og vurdert om kommunen sørger for å ha nødvendig oversikt over disse forholdene og at dette er dokumentert.

Kommunens tilsynsoppgaver omfatter både å følge opp risikoforhold i miljøet i den enkelte barnehage og skole, og å føre regelmessig tilsyn med barnehager og skoler i kommunen.

Fylkesmannen har undersøkt og vurdert om kommunen sørger for at tilsynsorganet får tilstrekkelig informasjon om risikoforhold ved miljøet i skoler og barnehager og at tilsynsaktivitetene baseres på r_isi kovurderinger . Dette er nødvendig både i forbindelse med oppfølging av forhold med mulig helserisiko i miljøet i enkeltbarnehager og -skoler og i forbindelse med den regelmessige tilsynsvirksomheten . Fylkesmannen har også undersøkt om kommunen sørger for å følge med på at tilsynsoppgavene gjennomføres som forutsatt og at det er dokumentert hvordan tilsynsoppgavene planlegges og gjennomføres.

For at tilsyn som virkemiddel skal fungere etter sin hensikt, må tilsyn der det er påvist lovbrudd følges opp slik at tilsynet kan avslu tt es. Fylkesmannen har undersøkt om kommunen sørger for at oppfølgingen av tilsyn foregår på en systematisk måte og at det er dokumentert hvordan dette arbeidet skal gjøres.

Informasjon om tilsynet
På miljørettet helsevernområdet er fylkesmannens tilsyn begrenset til å føre tilsyn med om kommunene oppfyller sine plikter som tilsynsmyndighet. Fylkesmannen fører altså «tilsyn med kommunens tilsyn». Fylkesmannens tilsyn omfatter derfor ikke om kommunen som eier sørger for å oppfylle kravene til miljørettet helsevern i sine barnehager og skoler.

Mange kommuner har delegert tilsynsmyndighet og -oppgaver til et interkommunalt selskap (IKS) eller til en vertskommune i et interkommunalt samarbeid. Kommuner kan også kjøpe miljørettet helseverntjenester fra andre kommuner . Fylkesmannens tilsyn er rettet mot kommunen, uavhengig av hvordan miljørettet helseverntjenesten er organisert. Kommunen har uansett det overordnede ansvaret, uansett hvordan den har valgt å ivareta dette.

Fylkesmannens tilsyn omfatter kommunens tilsyn med miljørettet helsevern i private og offentlige barnehager, grunnskoler og videregående skoler innenfor kommunens geografiske område, og som omfattes av virkeområdet for forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (definert i forskrift om miljørettet helsevern og barnehager og skoler mv. § 2).

Fylkesmannens tilsyn skal gjennomføres som systemrevisjon. Det innebærer at fylkesmannen fører tilsyn med hvordan kommunen styrer og leder arbe idet med tilsyn, og ved dette sørger for at tilsynsvirksomheten oppfyller de aktuelle lovkravene.

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet

I det følgende gir vi en oversikt over kravene i lov og forskrift som gjelder på de områdene som skal undersøkes i tilsynet.

Rettslig grunnlag for fylkesmannens tilsyn
Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunenes folkehelsearbeid etter lov 24. juni 2011 om folkehelsearbeid (folkehelseloven), jf. folkehelseloven § 31. Fylkesmannens tilsynsmyndighet på området miljørettet helsevern (MHV) gjelder folkehelseloven§§ 8 og 9 og§ 30 om internkontroll, jf. kommuneloven kapittel 10 A.

Rettslig grunnlag for kommunens tilsyn
Ifølge kap itt el 3 Miljørettet helsevern i folkehelseloven, skal kommunen ha sin oppmerksomhet rettet mot hele befolkningen, uavhengig av sektor. Kommunen har virkemidler både overfor privat og offentlig virksomhet og eiendom, og har blant annet som oppgave å føre tilsyn med faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Kommunens tilsynsansvar med miljørettet helsevern fremgår av folkehelseloven§ 9.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. oppstiller en rekke krav til blant annet internkontroll, uteområder, inneklima, renhold, vedlikehold, smittevern , måltider mv., som er rettet mot eier/leder av virksomheten. Kommunen skal føre tilsyn med at forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler overholdes, noe som er presisert i forskriftens § 25.

Veileder for kommunens tilsyn med miljørettet helsevern (15-2288) omtaler tilsyn med miljørettet helsevern generelt, uavhengig av type virksomhet det føres tilsyn med. Veilederen er ment å bidra til mest mulig like rutiner og praksis for planlegging, gjennomføring, rapportering og oppfølging av tilsynet med miljørettet helsevern. Veilederens målgruppe er kommunens ledelse og de som i det daglige fører tilsyn med miljørettet helsevern.

Tilsyn med kommunens arbeid med tilsyn

Kommunens plikt til internkontroll
Kommunen har plikt til å føre internkontroll for å sikre at krav fastsatt i folkehelseloven eller i medhold av folkehelseloven, overholdes, jf. folkehelseloven § 30. Det er ikke gitt en egen forskrift som utdyper kravene til internkontroll.

Kommunen har en særskilt plikt til å dokumentere tilsyn med miljørettet helsevern
Folkehelseloven§ 30 annet ledd, bestemmer at kommunenes tilsyn etter § 9 skal dokumenteres særskilt . Det er presisert i folkehelseloven § 30 annet ledd, at uavhengighet og likebehandling i tilsynet skal dokumenteres, men det forsterkede dokumentasjonskravet gjelder generelt for tilsynsoppgaven etter § 9.

Klar fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet
Kravet til internkontroll i folkehelseloven§ 30 innebærer at kommunen må ha klar fordeling av ansvar , oppgaver og myndighet. Kommunen kan delegere oppgaver og myndighet innen miljørett et helsevern innad i kommunen eller til en vertskommune etter de alminnelige reglene om delegering i kommuneloven eller et interkommunalt selskap (IKS), jf. folkehelseloven § 9 første ledd annet punktum.

Krav om et uavhengig tilsyn
Kommunene må organisere seg slik at de personene eller enhetene som ivaretar tilsyn med MHV, er tilstrekkelig uavhengige av unde rliggende virksomhet som det skal føres tilsyn med. Kommunen må dokumentere tilsynsorganets uavhengighet, jf. folkehelseloven § 30 annet ledd.

Krav til kompetanse
Kommunens plikt til å føre tilsyn med MHV etter folkehelseloven§ 9, forutsetter at kommunen har nødvendig kompetanse til å utføre tilsynsoppgaven forsvarlig, jf . også kravet til internkontroll i lovens§ 30. Kommunen må dokumentere at de som har ansvar for å føre tilsyn med MHV har nødvendige fo rutsetninger , herunder kompetanse .

Krav om oversikt over godkienningsstatus
Det inngår i kommunens tilsynsansvar i folkehelseloven § 9 å ha oversikt over godkjenningspliktige barnehager og skoler i kommunen. Å ha en oppdatert oversikt over godkjenningsstatus for barnehager og skoler, er også å anse som en del av det løpende arbeidet med oversikt over folkehelseutfordringene i kommunen, som kommunen skal foreta etter§ 4 i forskr ift om oversikt over folkehelsen.

Risikobasert tilsyn
Kommunens tilsyn etter§ 9 i folkehelseloven skal vært basert på risikovurderinger . Kommunen må følge opp forhold som kan tilsi at miljøet i barnehager og skoler er uforsvarlig og ut fra en risikovurdering føre regelmessig tilsyn med skoler og barnehager i kommunen.

Forskrift om miljørettet helsevern § 4 annet ledd annet punktum presiserer at kommunen skal prioritere tilsynsvirksomhet etter en vurdering av helserisiko . Kommunens risikovurder inger bør blant annet bygge på kunnskap om folkehelseutfordringer som kommunen skal ha etter§ 5 i folkehelseloven.

Opplysnings- og informasionsplikten
Kommunen må som en del av kravet til intern kont roll, følge med på at kommunens barnehager og skoler etterlever opplysningsplikten i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler§ 5 og sørge for at det interne/eksterne tilsynsorganet mottar opplysningene.

Valg av tilsynsmetode
Kommunens tilsynsmetoder ved tilsyn med miljørettet helsevern må gi tilstrekkelig faktagrunnlag til å kunne konkludere , og må sikre forsvarlig saks behan dling. Når kommunen konkluderer med pålegg, må utredningsplikten i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltn ingssaker (forvaltn ingsloven)§ 17 overholdes .

Krav til saksbehandlingen
Kommunen er bundet av forvaltningsloven og forvaltningsr ett slige prinsipper i sin utøvelse av tilsyn . Kravet til internkontroll i folkehelseloven § 30 innebærer at kommunen gjennom sin organisering og styring må sikre at kravene til saksbehandlingen i forvaltn ingsloven overholdes.

Oppfølging og avslutning av tilsyn
Når kommunen har ført tilsyn med en barnehage eller skole, uavheng ig av utfall, skal tilsynet allt id avsluttes, jf. forvaltningsloven § 11 a. Kravet til inte rn kont roll i folkehelseloven§ 30 innebærer at kommunen systematisk må følge opp det enkelte tilsyn og alle tilsyn som ikke er avsluttet .

Kommunen må ha oversikt over frister, rutiner for purring og ha en plan for videre oppfølging .

3. Beskrivelse av faktagrunnlaget

Her gjøres det rede for hvordan arbeidet med miljørettet helsevern i barnehager og skoler og tiltak for å sørge for at lovpålagte krav, blir overholdt .

Tilsyn med miliøtettet helsevern - fordeling av ansvar og myndighet, nødvendig kompetanse og uavhengighet til virksomhetene det føres tilsyn med
Kr agerø kommune har vel 10 000 innbyggere. Den har organisert sin virksomhet i fire kommunalområder . De fire områdene er Samfunn, Helse og omsorg, Oppvekst, Stab og støtt e.

Kragerø kommune er en av 6 samarbeidskommuner i Miljørettet helsevern Grenland der Porsgrunn kommune er vertskommune. Sama rbeidsavtalen som ble inngått i 2012, omfatter de oppgavene som kommunene er pålagt innen miljørett et helsevern etter lov om folkehelsearbeid, lov om tobakkskader og lov om vern mot smittsomme sykdommer, samt relevante forskrifter til disse lovene. Miljørettet helsevern Grenland skal ivareta saksbehandling , tilsyns- og utredningsarbeid i sama rbeidskommunene.

Vi fikk opplyst at alle samarbeidsavtaler i Grenlandsamarbeidet skal gjennomgås i forbindelse med endringer i lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) .

Miljørettet helsevern Grenland har 3,45 årsverk til rådgivere hvorav en er fagleder. I tillegg har kommuneoverlegen i Porsgrunn personal- og administrativt ansvar for avdelingen . Avdelingen har månedlige møter med kommuneoverlegene i samarbeidskommunene og deltar en gang i året på møte i Kommunalsjefsforum Grenland. Kommunalsjefsforumet fungerer som årsmøtet med Miljørettet helsevern Grenland, der fagsjef og kommuneoverlege i miljørettet helsevernavdelingen er til stede på deler av møtet og gjennomgår avdelingens årsrapport og regnskap.

Det fremgår av kommunens delegasjonsreglement fra desember 2018, at kommunalsjef for kommunalområdet Helse og omsorg er delegert myndighet etter lov om folkehelsearbeid. Den formelle vedtaksmyndigheten for tjenesteområdet miljørettet helsevern er i henhold til samarbeidsavtalen som er signert av rådmannen, delegert til fagleder i Miljørettet helsevern Grenland . Dette fremgår ikke av delegasjonsreglementet. Kommuneoverlegen i Kragerø har 20 % stilling . Han har ifølge sin st illings beskrivelseansvar for medisinskfaglig rådgivning i henhold til miljørettet helsevern . Kommuneoverlegen i Kragerø og Miljørettet helsevern Grenland rapporterer direkte til kommunalsjeffor Helse og omsorg.

Kommunen opplyste at alle rådgiverne i miljørettet helsevernavdel ingen har minimum 3-årig høyskoleutdannelse innen miljø og helse. Under intervjuene kom det fram at de ansatte i tilsynsorganet har god kompetanse på fagområdet miljørettet helsevern og tilhørende regelverk. Det fremgår av avdelingens kompetanseplan at de deltar på aktuelle kurs og konferanser innen fagområdet, men ingen opplysninger om opplæring i tilsynsmetodikk eller saksbehandling. Det kom frem under intervjuene at det var ukjent hva de ansatte i tilsynsorganet har av opplæring innen tilsynsmetodikk og saksbehandling. Kommunen har ikke kontrollert om avdelingen har nødvendig kompetanse vedrørende tilsynsmetodikk eller regelverk som gjelder saksbehandling, for å sikre at de oppgavene som tilsyn med barnehager og skoler innebærer , gjennomføres på en forsvarlig måte.

Det fremgår av organiser ingen og ble bekreftet under intervjuene, at Miljørettet helsevern Grenland ikke har bindinger til barnehagene eller skolene i Kragerø kommune.

Barnehager og skoler i kommunen
I Kragerø kommune er det 8 kommunale og 2 private barn ehager , det er 7 grunnskoler hvorav en friskole, og en videregående skole. Det fremgår av opplysningene vi fikk tilsendt fra kommunen at alle virksomhetene er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler med unntak av Sannidal ungdomsskole .

Risikovurdering som grunnlag for regelmessig tilsyn med barnehager og skoler
Miljørettet helsevern Grenland har laget en risikomatrise og klassifisert forskjellige virksomheter i tilsynsklasser. Barnehager er plassert i tilsynsklasse 2 med tilsynsfrekvens på tre år. Skoler er plassert i tilsynsklasse 3 med tilsynsfrekvens på fem år. Avdelingen utarbeider årlig arbeidsplan der planlagte tilsyn fr emgår . Alle virksomheter/tilsynsobjekt registreres i fagprogrammet Komtek hvor det kan hentes ut oversikt over virksomhetene samt opplysninger om godkjenningsstatus, tidspunkt for gjennomført tilsyn og neste tilsyn.

Det fremgår av tilsendte tilsynsrapporter at det hittil i 2019 har vært utført tilsyn ved tre barn ehage r og en skole. Tilsynet med skolen og med en av barnehagene skulle ha vært gjennomført i 2018, men var blitt utsatt til 2019. Det fremkommer av arbeidsplanen at flere av tilsynene planlagt i 2018 er blitt overført til 2019 eller 2020. Behovet for 50 % stillingsøkning ble tatt opp av avdelingen i Kommunalsjefsforumet 24. mai 2019 og fremgår av årsrapporten fra 2018.

Hvordan kommunen melder eller opplyser om risikoforhold
Vi fikk opplyst under intervjuene at Miljørettet helsevern Grenland og kommuneoverlegen ikke får informasjon fra lederne i barnehager eller skoler om risikoforhold ved andre anledninger enn ved tilsyn. Feil og mangler som meldes i kommunens internkontrollsystem QM+ går til, og behandles av ledelsen i kommunalområdet Oppvekst. Meldingene videreformidles ikke til Miljørettet helsevern Grenland, til kommuneoverlegen eller til kommunalsjef Helse og omsorg .

Miljørettet helsevern Grenland fører en løpende oversikt over saker de arbeider med. Av denne fremkommer ingen henvendelser eller meldinger fra Kragerø kommune angående forhold i skoler eller barnehager. Det fremkommer heller ingen opplysninger om meldinger fra den fylkeskommunale videregående skolen.

I samtaler med ungdomsskoleelever og representanter fra foreldreutvalg i barnehage og skole, kom det fram at de ikke var kjent med det arbeidet som Miljørettet helsevern Grenland utfører. I forbindelse med vårt tilsyn har kommunen utarbeidet utkast til rutine for formidling av opplysninger om risikoforhold ved barnehager og skoler til Miljørettet helsevern Grenlan d. Rutinen skal bidra til at ledere i barnehager og skoler etterlever opplysningsplikten, jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. § 5.

Giennomføring og opp.følging av tilsyn
Det går frem av tilsendt «prosedyre for tilsyn med virksomheter» at tilsyn som hovedregel, gjennomføres ved gjennomgang av forhåndstilsendte sjekklister samt befaring i virksomhetens lokaler og eventuelle uteområder . Videre fremgår av prosedyren at tilsynet som hovedregel gjennomføres av to rådgivere fra Miljørettet helsevern Grenland sammen med relevante interne og eksterne instanser, inkludert brukerrepresentanter. Pro sedyren refererer til folkehelseloven § 9, men ikke til veileder for kommunens tilsyn med miljørettet helse vern .

Tilsyn varsles direkte til virksomhetslederne per telefon og avtalen bekreftes ved e-post i etterkant . Vedlagte-posten sendes det ut sjekkliste for tilsynet. Det fremkom under intervjuene at muntlig melding om tilsyn kan oppleves ubehagelig og at det er ønskelig fra kommunens side at varslene går til kommunalsjeffor Oppvekst.

Vi finner ikke at det innhentes dokumentasjon fra virksomhetene i forbindelse med tilsyn. Av tilsynsrapportene fra 2019 fremgår ikke hvordan tilsynsbesøket er blitt gjennomført, kun hvem som var til stede ved tilsynet. I tilsynsrapportene kommenteres de enkelte paragrafene i forskriften som tilsynsmyndigheten har merknader til. Merknadene er hovedsakelig faktabeskrivelser med noen vurderinger. Tilsynsrapportene avsluttes med en konklusjon som inneholder en oppsummerende vurdering, i noen tilfeller anbefalinger, men også pålegg om tiltak. I en av rapportene konkluderes det med at det kan bli aktuelt å fatte vedtak om retting dersom ikke tiltak gjennomføres. I den aktuelle saken var det ikke konkludert med lovbrudd.

Det fremgår av alle tilsynsrapportene at kommuneoverlegen har hatt rapporten til uttalelse og at han slutter seg til Miljørettet helsevern Grenland sin vurdering og konklusjon .

Hvordan kommunens ledelse følger opp tilsynet med miliørettet helsevern i barnehager og skoler
Det ble gjennomført tilsyn ved Sannidal ungdomsskole 29. september 2012. Det ble påvist lovbrudd og etter forhåndsvarsel om rettevedtak datert 8. oktober, ble det den 29. oktober 2012 fattet vedtak med pålegg om rett ing. Vedtaket gjaldt dokumentasjon av tilfredsstillende inneklima og lydforhold jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.§§ 19 og 21. Frist for retting ble satt til 31. desember 2013. I brev fra Miljørettet helsevern Grenland av 19. februar 2016 fremgår at avdelingen har tatt kontakt med rektor på skolen for å få dokumentert framdrift i saken, og at de fikk svar på e-post den 18. februar 2016 der det ble redegjort for vedtatte planer og tiltak i skolen . Det forelå da konkrete planer for utskifting og oppgradering av ventilasjonsanlegg i bygg Bog C og at de andre byggene skulle stå for tur i 2017 og 2018. Kartlegging og utbedring av lydforholdene skulle være en del av dette prosjektet. Miljørettet helsevern Grenland tok planene til etterretning og utsatte frist for utbedring og dokumentasjon av tilfredsstillende inneklima og lydforhold til 31. desember 2018. Det ble gjennomført nytt tilsyn ved Sannidal ungdomsskole 18. januar 2017. Av tilsynsrapporten av 10. februar 2017, fremgår at tilsynet avdekket tre avvik hvorav de samme to som ved tilsynet i 2012. Det nye avviket gjaldt manglende vedlikeholdsplan for bygget og oppfølging av denne. Frist for lukking av avvik ble igjen satt til 31. desember 2018. Vi finner ikke ut ifra tilsendt dokumentasjon, at det har vært noen oppfølging av Sannidal ungdomsskole i perioden 31. desember 2013 - februar 2016.

Tilfredsstillende inneklima og lydforhold var ved vårt tilsyn fortsatt ikke dokumentert, men det fremkom opplysninger ved intervjuer og i møter med brukerrepresentanter om at tiltak er iverksatt og snart ferdig gjennomført . Dette innebærer at det har gått ca. 7 år siden lovbrudd ble påpekt til retting ble gjennomført.

I forbindelse med vårt tilsyn har kommunen utarbeidet utkast til rutiner for oppfølging av tilsyn.

Rutinen var ikke kjent for kommunalsjef Helse og omsorg eller for kommuneoverlegen.

Miljørettet helsevern Grenland sender årsmelding til kommunalsjef Helse og omsorg. Årsmeldingen 2018 omhandler avdelingens arbeid i alle 6 samarbeidskommunene og det fremkommer lite opplysninger om tilsynsarbeidet med barnehager og skoler i Kragerø. Utover dette er det ingen oppfølging av miljørettet helsevern fra kommunens side.

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag

I dette kapittelet vurderer vi fakta i kapittel 3 opp mot lovreglene i kapittel 2.

Delegering av myndighet til å føre tilsyn med barnehager og skoler er avklart, men vi fant at tilsynsorganet var lite kjent for kommunens virksomheter og for brukergruppene. Vi fant at det ikke er bindinger mellom de som utfører tilsyn og virksomhetene.

Vi vurderer at kommunen og tilsynsorganet oppfyller kravet til oversikt over godkjenningspliktige barnehager og skoler.

Kommunen mangler praksis på å melde fra til tilsynsorganet om risikoforhold i skoler og barnehager og følger ikke med på om tilsynsorganet baserer sine tilsyn på risikoforhold i den enkelte barnehage og skole eller om at rutiner for tilsynsfrekvens etterleves i praksis. Dette kan etter vår vurdering føre til at helsemessige negative forhold, eventuelt lovbrudd , ikke blir avdekket.

Vi finner ikke at kommunens ledelse følger med på at arbeidet med tilsyn gjennomføres i henhold til føringer for tilsynsmetodikk og krav til saksbehandling. Etter vår vurdering kan dette medvirke til at feil og mangler av helsemessig betydning ikke blir utbedret.

Vi finner ikke at kommunen følger opp sitt ansvar for at tilsyn der det er avdekket lovbrudd, blir fulgt opp systematisk og at forhold som kan innvirke på miljøet i barnehager og skoler blir utbedret innen rimelig tid.

5. Fylkesmannens konklusjon

Kragerø kommune har ikke iverksatt nødvendige tiltak for å følge med på arbeidet med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler .

Dette er brudd på folkehelseloven § 30, jf. §9.

6. Oppfølging av påpekte lovbrudd

I dette kapittelet redegjør vi for hva vi forventer at virksomheten skal gjøre i prosessen med å rette påpekte lovbrudd.

Vi har merket oss at Kragerø kommune, etter å ha mottatt vårt tilsynsvarsel, iverksatte tiltak ved å lage utkast til rutiner for formidling av opplysninger om risikoforhold og rutiner for oppfølging av tilsyn. Vi finner dette som et godt utgangspunkt for videre arbeid.

Vi ber Kragerø kommune om å utarbeide en plan for å sikre at det iverksettes nødvendige tiltak for å følge med på tilsynet med miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Planen skal inneholde disse elementene :

 • Hvilke tiltak som skal gjennomføres
 • Hvordan ledelsen vil følge med på og kontrollere at tiltakene blir iverksatt
 • Hvordan ledelsen vil gjennomgå om tiltakene har virket som planlagt etter at de har fått virke en stund
 • Frister for iverksetting av tiltak og evaluering av om tiltakene virker som planlagt Frist for å sende planen til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark er 1. februar 2020.

Med hilsen

Reidun Bergersen Borrebæk
revisjonsleder

Roger Jensen
revisor

Benedicte Fosaas Broen
revisor

 

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

I dette vedlegget omtaler vi hvordan tilsynet ble gjennomført og hvem som deltok. Varsel om tilsynet ble sendt 27.05.2019.

Tilsynsbesøket i Kragerø kommune ble innledet med et kort informasjonsmøte 03.09.2019. Oppsummerende møte med gjennomgang av funn ble avholdt 04.09.2019.

En del dokumenter var tilsendt og gjennomgått på forhånd, mens andre dokumenter ble mottatt og gjennomgått i løpet av tilsynsbesøket . Følgende dokumenter ble gjennomgått og vurdert som relevante for tilsynet:

Brev fra Kragerø kommune med informasjon om:

 • Navn på faglig og administrativt ansvarlige for miljørettet helsevertjenesten,
 • Organisasjonskart
 • Samarbeidsavtale
 • Delegasjonsreglement
 • Miljørettet helsevern Grenland - organisering og ansvar
 • Miljørettet helsevern Grenland - årsrapport 2018
 • Helse, mestring og rehabiliteringstjenester, VP 2019: - spes om MHV
 • Referat møte kommunalsjefforum Grenland 24.05.19.
 • Godkjente barnehager (10) 2019
 • Godkjente barneskoler (5) 2019
 • Godkjente ungdomsskoler (1 av 2) 2019
 • Godkjente videregående skoler (1) 2019
 • Oversikt over prosedyrer ifm. Tilsynet
 • Rutin e: Oppfølging av tilsyn, miljørettet helsevern i barnehager og skoler
 • Rutine (utkast): Formidling av opplysninger om risikoforhold
 • Klage på godkjenning Kragerø skole
 • Arbeidsplan Miljørettet helsevern Grenland 2019
 • Rapport tilsyn Arø barnehage
 • Rapport tilsyn Solsikke barnehage
 • Rapport tilsyn Kaistad barnehage
 • Rapport tilsyn og Vedtak om retting, Sannidal ungdomsskole (div. korr .)
 • Rapport tilsyn, Kragerø skole
 • Rapport tilsyn, Helle skole
 • Miljørettet helsevern Grenland: - stillingsbeskrivelse fagleder
 • Miljørettet helsevern Grenland: - stillingsbeskrivelse rådgiver
 • Miljørettet helsevern Grenlan d: - stillingsbeskrivelse kommuneoverlege/avdelingsleder
 • Kragerø kommunes egenvurdering av tilsyn med mhv i barnehager og skoler
 • Kragerø kommunes mhv barnehager og skoler; organisering, planer, rapporter, rutiner
 • Miljørettet helsevern Grenland: - Risiko- og sårbarhetsanalyse tilsyn
 • Miljørettet helsevern Grenland: - Saksbehandling
 • Porsgrunn kommune: - Hendelser og avviksprosedyre for registrering og behandling
 • Miljørettet helsevern Grenlan d: - Avviksbehandling
 • Miljørettet helsevern Grenlan d: - Behandling av henvendelser og klager
 • Miljørettet helsevern Grenlan d: - Oversikt lowerk
 • Miljørettet helsevern Grenlan d: - Prosedyre for bruk av rettevedtak
 • Miljørettet helsevern Grenland : - Prosedyre for bruk av tvangsmulkt
 • Miljørettet helsevern Grenland: - Prosedyre for godkjenning av barnehager og skoler
 • Miljørettet helsevern Grenland: - Prosedyre for råd og veiledning
 • Miljørettet helsevern Grenland: - Prosedyre for tilsyn med virksomheter
 • Miljørettet helsevern Grenlan d: - Risikovurdering
 • Oversiktsdokument helseforhold, Kragerø kommune (se nettside)
 • Vedtak om godkjenning, Kragerø skole
 • Miljørettet helsevern Grenland: - Opplæringstiltak 2019
 • Kragerø kommune om delegasjon til MHV Grenland
 • Miljørettet helsevern Grenland: - Varsel om vedtak, godkjenn ing Kragerø skole
 • Miljørettet helsevern Grenland: - Saksoversikt 2014-2019
 • Miljørettet helsevern Grenlan d: - Sjekkliste for tilsyn med barnehager
 • Miljørettet helsevern Grenland: - Sjekkliste for tilsyn med skoler
 • Miljørettet helsevern Grenlan d: - Vedtak om retting, Sannidal ungdomsskole
 • Miljørettet helsevern Grenland: - Varsel om rett evedtak , Sannidal ungdomsskole
 • Oversikt over godkjenningsdato, barnehager og skoler
 • Stillingsbeskrivelse for kommuneoverlege
 • Utskrift Komtek - Sannidal skole
 • Epost vedrørende oppfølging av vedtak om retting datert 11. januar 2016
 • Varsel om tilsyn Sannidal ungdomsskole datert 5. desember 2016
 • Epost med varsel om tilsyn til Solsikke barnehage datert 25. februar 2019
 • Epost med varsel om tilsyn til Karlstad barnehage datert 5. mars 2019
 • Epost med varsel om tilsyn til Helle skole datert 24. mai 2019

I tabellen under gir vi en oversikt over hvem som ble intervjuet og hvem som deltok på oppsummerende møte ved tilsynsbesøket.

Ikke publisert her

Det var 3 møter med brukerrepresentanter i forbindelse med tilsynet.

Disse deltok fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark:

 • seniorrådgiver , Benedicte Fosaas Broen, revisor
 • seniorrådgiver Roger Jensen, revisor
 • seniorrådgiver Reidun Bergersen Borrebæk, revisjonsleder