Pasienter, brukere og nærmeste pårørende har en rett til å varsle Helsetilsynet om dødsfall og svært alvorlige skader etter hendelser som har sammenheng med helsehjelpen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten eller i spesialisthelsetjenesten.

Formålet med varselordningen er å sikre rask oppfølging av de alvorligste hendelsene i helse- og omsorgstjenestene ved at tilsynsmyndigheten identifiserer uforsvarlige forhold raskere og dermed bidra til bedre pasientsikkerhet og kvalitet.

Varselordningen kommer i tillegg til den muligheten pasienter, brukere og pårørende har til å henvende seg direkte til virksomheten og retten de har til å be fylkesmannen om å vurdere helsehjelpen.

Hvilke hendelser kan du varsle om?

Du kan varsle om alvorlige hendelser. Det er

  • dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker
  • som følge av ytelse av helse- og omsorgstjeneste eller ved at pasient eller bruker har skadet en annen
  • utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko
  • hendelser som har skjedd etter 1. juli 2019. Har hendelsen du ønsker å informere tilsynsmyndighetene om skjedd før 1. juli 2019, må du kontakte fylkesmannen på vanlig måte

Dersom det er andre forhold enn dødsfall eller svært alvorlig skade du ønsker å varsle om, må du henvende deg til nærmeste fylkesmann.

Hvordan varsler du?

  • Du skal sende varsel til Helsetilsynet via Helsenorge.no. Skjemaet krever innlogging med gyldig elektronisk ID.
  • Du kan også ringe til  Helsetilsynet på  telefonnummer 474 86 882 (kl. 09.00–15:00) .

Hvordan følger Helsetilsynet opp varslene?

En saksbehandler i Helsetilsynet vil kontakte deg i løpet av de kommende virkedagene for å få nærmere opplysninger om hendelsen.

Alle varsler blir undersøkt. Etter den innledende undersøkelsen blir varslene fulgt opp på litt ulike måter, avhengig av hvor alvorlig og kompleks hendelsen er og om det er risiko for at tilsvarende hendelser skjer på nytt.

I tillegg til å kontakte deg for å få mer opplysninger om hendelsen, innhenter Helsetilsynet også nærmere opplysninger fra virksomheten før vi beslutter hvordan varselet skal følges opp.

Når Helsetilsynet har besluttet om og hvordan saken blir fulgt opp videre, får du tilbakemelding om dette.

Nedenfor følger en kort beskrivelse av de vanligste fremgangsmåtene vi benytter:

Noen varsler avsluttes etter innledende undersøkelser, andre varsler overføres til fylkesmannen for vurdering/oppfølging.

I de mest kompliserte hendelsene der det kan være vanskelig å få oversikt over hendelsesforløpet, når mange tjenester og personell er involverte eller det er mistanke om alvorlig svikt, gjennomfører Helsetilsynet et stedlig tilsyn i virksomheten. Det vil si at vi reiser ut til tjenestestedet, snakker med ledere og helsepersonell som var involvert i tjenesteytingen og at vi tilbyr pasienter/pårørende en samtale.

Etter det stedlige tilsynet utarbeider og oversender vi en rapport som vil bli sendt til virksomheten med kopi til pasient/bruker eller pårørende. Helsetilsynet følger opp saken til virksomhetene har rettet opp de påpekte lovbruddene/uforsvarlige forholdene.

Oversikt over klage- og varselordninger for helse- og omsorgstjenesten

For andre klager eller hendelser finnes det ulike ordninger når pasienter eller andre opplever svikt i helse- og omsorgstjenesten.

Andre ordninger for tilsyn, klage og erstatning