Hopp til hovedinnhold

Pasienter, brukere og nærmeste pårørende har en rett til å varsle Helsetilsynet om dødsfall og svært alvorlige skader etter hendelser som har sammenheng med helsehjelp. Varselordningen kommer i tillegg til den muligheten pasienter, brukere og pårørende har til å henvende seg direkte til virksomheten som ga helsehjelpen, og retten de har til å be statsforvalteren om å vurdere helsehjelpen.

Formålet med tilsyn er å bidra til pasientsikkerhet, kvalitet og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Formålet med varselordningen er at de alvorligste hendelsene skal varsles slik at tilsynsmyndighetene kan bidra til uforsvarlige forhold identifiseres raskere, rettes opp og bidrar til bedre pasientsikkerhet.

Hvordan varsler du?

  • Du skal sende varsel til Helsetilsynet via Helsenorge.no. Skjemaet krever innlogging med gyldig elektronisk ID.

Dersom du har problemer med å varsle via Helsenorge.no, kan du også ringe til Helsetilsynet på  telefonnummer 21 52 99 00.

Hvilke hendelser kan du varsle om?

Du kan varsle om følgende:

  • dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker
  • som er en følge av ytelse av helse- og omsorgstjeneste, eller ved at pasient eller bruker har skadet en annen og
  • utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko

Varslingsretten omfatter hendelser som har skjedd etter 1. juli 2019.

Dersom det er andre forhold enn dødsfall eller svært alvorlig skade du ønsker å melde fra eller varsle om, må du henvende deg til statsforvalteren.

Hvordan følger Helsetilsynet opp varslene?

Alle varsler blir undersøkt. Dersom vi mener det er behov for ytterligere opplysninger i saken, kan du bli kontaktet per telefon i løpet av de kommende dagene for å gi nærmere opplysninger om hendelsen til en saksbehandler.

I tillegg til eventuelt å kontakte deg for å få mer opplysninger om hendelsen, kan Helsetilsynet også innhente nærmere opplysninger fra virksomheten før vi beslutter hvordan varselet skal følges opp.

Helsetilsynet kan beslutte at varselet skal følges opp av oss gjennom videre utredning eller at varselet overføres til statsforvalteren for videre vurdering og eventuell oppfølging. Det er også noen saker som avsluttes dersom vi ikke finner det hensiktsmessig med videre tilsynsmessig oppfølging.

Når Helsetilsynet har besluttet om og hvordan saken din blir fulgt opp videre, får du informasjon om dette i et brev.

Nedenfor følger en kort beskrivelse av de vanligste fremgangsmåtene vi benytter for videre utredning:

  • Helsetilsynet gjennomfører et stedlig tilsyn i virksomheten. Det vil si at vi snakker med ledere og helsepersonell som var involvert og at vi tilbyr pasienter eller pårørende en samtale. Dette er aktuelt i de mest kompliserte hendelsene der det kan være vanskelig å få oversikt over hendelsesforløpet, når mange tjenester og helsepersonell er involverte eller det er mistanke om alvorlig svikt. Etter det stedlige tilsynet utarbeider vi en rapport som vil bli sendt til virksomheten med kopi til pasient, bruker eller pårørende, og denne blir fulgt opp til eventuelle lovbrudd er rettet.
  • Annen tilsynsmessig oppfølging kan også bli aktuelt, for eksempel tilsynsmøte med virksomheten eller innhenting av egenrapport/egenvurdering.

Oversikt over andre melde-, klage- og varselordninger for helse- og omsorgstjenesten

For andre klager eller hendelser finnes det ulike ordninger når pasienter eller andre opplever svikt i helse- og omsorgstjenesten. Krav om erstatning rettes til Norsk pasientskadeerstatning. Statens undersøkelseskommisjonen for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) kan følge opp hendelsen for å identifisere læringspunkter. Pasient og brukerombudene kan bistå deg. Se lenke.

Andre ordninger for tilsyn, klage og erstatning