Hopp til hovedinnhold

Formålet med tilsyn er å bidra til å styrke sikkerheten og kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten og befolkningens tillit til helsepersonell og tjenesten. Dette er grunnlaget for Policy for tilsynssaker i barnevern, sosial- og helsetjenestene og veiledningen til statsforvalterens behandling av tilsynssaker bygger på dette.

Lenker i artiklene som går til intranettet virker ikke her på internett. Det er ikke lagt til rette for å skrive ut veiledningen samlet.

Fremgangsmåter i behandlingen av tilsynssaker

Mottak og avklaringer

PDF

Anmodning om tilsyn etter pbrl § 7-4

PDF

Tilsynsfaglige prioriteringer og vurderinger

PDF

Tilsyn med fastlegetjenesten

PDF

Avslutning med veiledning til den som har henvendt seg

PDF

Oversendelse til virksomheten/ helsepersonellet

PDF

Virksomheten følger opp og gir tilbakemelding til statsforvalteren

PDF

Møte med virksomhet og pasient

PDF

Statsforvalteren utreder og avgjør

PDF

Tilsynsmessig oppfølging

PDF

Faglig pålegg

PDF

Oversendelse til Statens helsetilsyn - helsepersonell

PDF

Andre dokumenter og sider