Hopp til hovedinnhold

Formålet med tilsyn er å bidra til å styrke sikkerheten og kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten og befolkningens tillit til helsepersonell og tjenesten. Dette er grunnlaget for Policy for tilsynssaker i barnevern, sosial- og helsetjenestene og veiledningen til statsforvalterens behandling av tilsynssaker bygger på dette.

Lenker i artiklene som går til intranettet virker ikke her på internett. Det er ikke lagt til rette for å skrive ut veiledningen samlet.

Fremgangsmåter i behandlingen av tilsynssaker

Mottak og avklaring

PDF

Anmodning om tilsyn etter pbrl § 7-4

PDF

Tilsynsfaglige prioriteringer og vurderinger

PDF

Tilsyn med fastleger

PDF

Avslutning med veiledning til den som har henvendt seg

PDF

Oversendelse til virksomheten/ helsepersonellet

PDF

Virksomheten følger opp og rapporterer til statsforvalteren

PDF

Møte med virksomhet og pasient

PDF

Statsforvalteren utreder og avgjør

PDF

Tilsynsmessig oppfølging

PDF

Oversendelse til Statens helsetilsyn - helsepersonell

PDF

Oversikt over saksbehandlingen

Flytskjema for behandling av tilsynssaker

PDF

Andre dokumenter og sider