Helsetilsynet

Siste tilvekstliste biblioteket

Bøker, rapporter og nettdokumenter registrert i biblioteket 9. oktober – 3. desember.

Retningslinjen for fylkesmannens behandling av vedtak og klagesaker etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov - høyringssvar

Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten og forholdet til forsvarlighetskravet mm

Opplæring i norsk og vilkår for økonomisk stønad – høringssvar

Forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) — høringsuttalelse

Endringer i akuttmedisinforskriften og flere forskrifter som gjelder allmennlegetjenesten - høringsuttalelse

Next-of-Kin Involvement in Regulatory Investigations of Adverse Events That Caused Patient Death A Process Evaluation (Part II The Inspectors' Perspective)

Next of Kin Involvement in Regulatory Investigations of Adverse Events That Caused Patient Death A Process Evaluation (Part I – The Next of Kin's Perspective)

Helsetjenesten er ikke en risikofri sone

Helsepersonell har plikt til å melde til barnevernet

Rapport fra Helsetilsynet

I serien Rapport fra Helsetilsynet formidles funn og erfaring fra klagebehandling og tilsyn med sosiale tjenester, barnevern-, helse- og omsorgstjenester. Eldre utgivelser finnes i Historisk arkiv .

Tvangsbruk i barnevernsinstitusjoner

Rapport fra Helsetilsynet 10/2019

Forslag om utvidelse av rettighetsbestemmelsen om brukerstyrt personlig assistanse for bestemte personer over 67 år – uttalelse fra Statens helsetilsyn

Forslag til spesialistgodkjenning for sykepleiere med master i avansert klinisk allmennsykepleie - høringsuttalelse

Når barn trenger mer. Omsorg og rammer

Rapport fra Helsetilsynet 9/2019

Saksbehandlingstiden i tilsynssaker

Endringer i SYSVAK-forskriften, MSIS-forskriften og forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer - høringsuttalelse

Særlovgjennomgang om internkontroll - høringsuttalelse

Åpenhet i grenseland - høringsuttalelse fra Statens helsetilsyn til NOU 2019:10