Hopp til hovedinnhold

NOU 2023:11 Raskt og riktig En helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten – Høringsuttalelse

Forslag om endring i tannhelsetjenesteloven – Høyringssvar

Forslag om overføring av ansvaret for helsetilbudet ved utlendingsinternat til kommunen der utlendingsinternatet ligger – Høringsuttalelse

Siste tilvekstliste fra biblioteket

Bøker, rapporter og nettdokumenter registrert i biblioteket 21. juni – 31. august 2023

Varselutvalgets rapport Fra varsel til læring og forbedring - Høringssvar

Etablering av seksuelle relasjoner mellom behandler og pasient

Helsetilsynet avdekket «alvorlig svikt» ved tilsyn av selvmordsforebygging [intervju med Ewa Ness og Lars Mehlum]

Lovforarbeider – Pasientjournalloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Helsepersonelloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Pasient- og brukerrettighetsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

NOU 2023: 8 Fellesskapets sykehus. Styring, finansiering, samhandling og leiing - høringsuttalelse

Endringer i helsepersonelloven og helsetilsynsloven - høringssvar

Statlege rettleiande retningslinjer for økonomisk stønad for 2023 Rundskriv A-2/2023

Forslag til endringer i offentleglova m.m. - unntak fra innsyn i journalinnføringer som gjelder organinterne dokumenter m.m. – høringssvar

Evaluering av Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser (BUB) - Helsetilsynets innspill

God meldekultur forbedrer kvaliteten

NOU 2023:7 Trygg barndom, sikker framtid. Gjennomgang av rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet - høringsuttalelse

Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av selvmord - høringssvar

Oppsummering av tilsyn med barnevernsinstitusjoner – et tilstandsbilde

Rapport fra Helsetilsynet 2/2023

Veileder i behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven

Internserien 3/2023