Nasjonale faglige råd for bruk av psykofarmaka hos barn og unge – høringssvar

Adverse events reporting by obstetric units in Norway as part of their quality assurance and patient safety work: an analysis of practice

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP)

Sats på lederne!

Siste tilvekstliste fra biblioteket

Bøker, rapporter og nettdokumenter registrert i biblioteket 22. juni – 26. august

Hjemmefødsel – kvinners medvirkning, krav til jordmors forsvarlighet og helseforetakenes ansvar for samarbeid

Pasientsikkerhet og meldeordninger

Oversikten er ikke uttømmende, men mange av nettstedene som er nevnt her har gode lenkesamlinger.

Endring i sosialtjenesteloven § 51 a om bestemmelser ved allmennfarlig smittsom sykdom mv - høring

Lovforarbeider – Smittevernloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Helsetilsynsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Helsepersonelloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Pasient- og brukerrettighetsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Spesialisthelsetjenesteloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Tannhelsetjenesteloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Pasientjournalloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Sosialtjenesteloven

Sosialtjenesteloven hadde før 2015 korttittel «lov om sosiale tjenester i Nav». Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling....

Lovforarbeider – Arbeids- og velferdsforvaltningsloven ["Nav-loven"]

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Rusogvold.no

Informasjon om nytt nettsted.  

Et unikt samarbeid med en sterk brukerrøst

Artikkelen er skrevet av Ragnhild S. Støkket, leder i brukerrådet i Helsetilsynet