Helsetilsynet

Når formålet er å fremme pasientsikkerhet og kvalitet

Veiledning til fylkesmannens undersøkelser av sykehjem og andre omsorgsboliger med heldøgnsbemanning der det er påvist smitte

Siste tilvekstliste fra biblioteket

Bøker, rapporter og nettdokumenter registrert i biblioteket 26. februar – 13. mai.

Prioriteringsnotat om sykehjem og hjemmetjenester – høringssvar

Utkast til midlertidig lov om tilpasninger for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 – høringsuttalelse

En avgrensing av Nye metoder bør vurderes

Forslag til midlertidig forskrift om unntak fra aktivitetsplikt mv. etter sosialtjenesteloven – høringssvar

Informasjon om regelverk og anbefalinger - covid-19-utbruddet

Forslag om forenklinger og justeringer i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger) - høringsuttalelse

Forslag til endringer i helsepersonelloven § 34 og ny § 34 a høringsuttalelse

Varselordningen - om uønskede hendelser med svært alvorlig utfall

Midlertidig forskrift og forenkling av tiltak for barneverntjenesten og fylkesnemnda – høringsuttalelse

Sykepleiere er redde for å gjøre feil under koronapandemien [intervju med Jan Fredik Andresen]

Rusreformutvalgets innstilling NOU 2019:26 – høringsuttalelse

Informasjon om dekning av tap og utgifter som følge av koronaviruset IK-2/2020

Veileder for landsomfattende undersøkelse 2020-2021 om tilgjengelighet til sosiale tjenester i Nav

Lovforarbeider – Pasient- og brukerrettighetsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Tilsynsmelding 2019

Forslag til endring i forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten – høringsuttalelse

Lovforarbeider – Helsetilsynsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.