Hopp til hovedinnhold

Involvert.no

Forslag til endringer i kjernejournalforskriften – høringssvar

Veileder for oppfølging av forebyggende (planlagt) tilsyn – hvordan bidra til endring

KOBLE Kunnskapsbasert oppslagsverk om barns legemidler

Koronapandemien slik personer med utviklingshemming har erfart det. Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020-2021. Samarbeidsprosjekt mellom brukerrådet i Helsetilsynet og Statens helsetilsyn

Rapport fra Helsetilsynet 4/2021

Siste tilvekstliste fra biblioteket

Bøker, rapporter og nettdokumenter registrert i biblioteket 19. oktober – 9. november

Oppfølging av forslagene til Tvangslovutvalget – høringsuttalelse

Hvordan kan vi oppnå at ledelse og helsepersonell oppfatter risiko likt?

Krav til innsendelse av søknad om økonomisk stønad i sosialtjenesteloven § 18 og endring av sosialtjenesteloven § 22 om utbetaling av stønad - Høringssvar

Skal alle steiner snus?

Forslag til endringer i utlendingsloven og ny forskrift om statlig tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak – høringsuttalelse

Om husmorvikarlignende tjenester innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene, herunder for pårørende til barn med store omsorgsbehov I-4/2021

Underernæringsretningslinjen - høring

Nasjonale faglige råd for bruk av psykofarmaka hos barn og unge – høringssvar

Adverse events reporting by obstetric units in Norway as part of their quality assurance and patient safety work: an analysis of practice

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP)

Sats på lederne!

Hjemmefødsel – kvinners medvirkning, krav til jordmors forsvarlighet og helseforetakenes ansvar for samarbeid

Pasientsikkerhet og meldeordninger

Oversikten er ikke uttømmende, men mange av nettstedene som er nevnt her har gode lenkesamlinger.

Endring i sosialtjenesteloven § 51 a om bestemmelser ved allmennfarlig smittsom sykdom mv - høring