Helsetilsynet

Lovforarbeider – Helseberedskapsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Folkehelseloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Sosialtjenesteloven

Sosialtjenesteloven hadde før 2015 korttittel «lov om sosiale tjenester i Nav». Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling....

Lovforarbeider – Barnevernloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Helseforskningsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Helsepersonelloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Helseregisterloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Forskrifter for sosiale tjenester

Dette er en kronologisk liste med et utvalg forskrifter for sosiale tjenester. Lenkene benytter forskriftenes kortnavn. Lenkene viser til Lovdata, der det finnes komplett samling av forskrifter....

«Sløyfa» – en metode for analyse av risiko i klinisk arbeid i grenseflaten mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten

Forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - vaksinasjon mot covid-19 - høringsuttalelse

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2021 Rundskriv A-2/2020

Utkast til Nasjonale faglige råd – Velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne – høringsuttalelse

Siste tilvekstliste fra biblioteket

Bøker, rapporter og nettdokumenter registrert i biblioteket 21. november – 21. desember 2020

Forslag til ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner – høringsuttalelse

Norge må satse på jordmødrene

Hospital managers’ perspectives with implementing quality improvement measures and a new regulatory framework: a qualitative case study

Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene under koronapandemien

Rapport fra Helsetilsynet 8/2020

Lovforarbeider – Arbeids- og velferdsforvaltningsloven ["Nav-loven"]

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten. Etablering av behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter – høringsuttalelse

Informasjon om ny meldeportal ved varsel om alvorlig hendelse i helse- og omsorgstjenesten