Helsetilsynet

Bedre samspill mellom tilsyn og kommunal egenkontroll

Lovforarbeider - Pasient- og brukerrettighetsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider - Smittevernloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider - Folkehelseloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Retningslinje om barnevernets ansvar for barn som begår straffbare handlinger - høringsuttalelse

Lovforarbeider – Helsetilsynsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider - Helse- og omsorgstjenesteloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider - Helsepersonelloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider - Spesialisthelsetjenesteloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider - Psykisk helsevernloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Forslag til forskriftsendring om dokumentasjonsplikt i apotek – høringsuttalelse

Siste tilvekstliste biblioteket

Bøker, rapporter og nettdokumenter registrert i biblioteket 4. mai – 25. juni.

The Norwegian Board of Health Supervision. Where do we stand and where are we headed? [foredrag]

Lovforarbeider - Barnevernloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie - høringsuttalelse

Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisin – høringsuttalelse

Digitale legekonsultasjoner sett i fra tilsynsmyndigheten – forsvarlighet og tilsynsmessige konsekvenser [foredrag]

Sepsis: Fortsatt svikt i over halvparten av akuttmottakene

Kurs i tilsynssamtaler med barn – hvorfor tilsynet skal snakke med barn [foredrag]

Ressursportal for analyse og planlegging

Informasjon om nytt nettsted