– Bør vurdere kommunal ansettelse av leger [intervju med Jan Fredrik Andresen]

Forsvarlig pasientbehandling uten IKT? Risikovurderinger, nødrutiner og forbedringsarbeid ved 17 sykehus

Rapport fra Helsetilsynet 2/2021

Tilsynssaker fra allmennpraksis og legevakt. En oversikt

Arbeidsmiljø og pasientsikkerhet henger sammen [kronikk]

Forslag til lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress – høringssvar

Veileder for statsforvalternes tilsyn med om kommunen identifiserer og følger opp utsatte barn og unge under pandemien. Tilsyn med helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Ny boligsosial lov høringssvar

Siste tilvekstliste fra biblioteket

Bøker, rapporter og nettdokumenter registrert i biblioteket 20. februar – 19. mars 2021

Tvangsbruk i barneverninstitusjoner. Omfang av tvangsbruk og fylkesmennenes klagebehandling av tvangsbruk i 2019

Rapport fra Helsetilsynet 1/2021

Helsetilsynet: – Tenk deg om før du deltar i vaksinedebatter [intervju med Heidi Merete Rudi]

Kva kan vi forvente av dei pårørande?

Avvikling av e-postvarsling på fra 1. mars 2021

Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020. Delrapport: En undersøkelse med individuelle intervju av ungdom med tiltak fra barnevernet

Nye regler om tilsynsråd for kriminalomsorgen – høringsuttalelse

Investigating hospital supervision. A case study of regulatory inspectors’ roles as potential co-creators of resilience

Statens helsetilsyns uttalelse til forslaget om forlengelse av midlertidige endringer i smittevernloven

Lovforarbeider – Helseberedskapsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Folkehelseloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Sosialtjenesteloven

Sosialtjenesteloven hadde før 2015 korttittel «lov om sosiale tjenester i Nav». Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling....

Lovforarbeider – Barnevernloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.