Helsetilsynet

Siste tilvekstliste fra biblioteket

Bøker, rapporter og nettdokumenter registrert i biblioteket 15. oktober – 20. november

NOU 2020: 5 - Likhet for loven – høringssvar

Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020

Rapport fra Helsetilsynet 6/2020

Promoting leadership and quality improvement through external inspections of management of sepsis in Norwegian hospitals: a focus group study

Følge med og følge opp pandemien – informasjons- og kunnskapskilder. Rapport nr. 2

Rapport fra Helsetilsynet 5/2020

Forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester – høringssvar

Effects of external inspections on sepsis detection and treatment: a stepped-wedge study with cluster-level randomisation

Forslag til endring i lov om høyere yrkesfaglig utdanning(fagskoleloven) og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) – høringssvar

Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning – høringssvar

Hvordan er tilbudet til barn og unge i somatisk spesialisthelsetjeneste påvirket av koronapandemien?

Forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) – høringssvar

Uttalelse til nasjonal veileder «Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming»

Lovforarbeider – Psykisk helsevernloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

En reform for endring?

Endringer i diskrimineringsombudsloven og arbeidsmiljøloven - høringsuttalelse

Om kommunale smitteverntiltak som forbyr eller begrenser sosial omgang

Nasjonal veileder for vanedannende legemidler – høringsuttalelse

Hva gjør du hvis du ikke får tilgang til elektronisk pasientjournal? [intervju med Børge Tomter]

Inspecting teams’ and organisations’ expectations regarding external inspections in health care: a qualitative study

Mediators of change in healthcare organisations subject to external assessment: a systematic review with narrative synthesis