Hopp til hovedinnhold

Fragmentert og spesialisert – Hva vet tilsynet om eldre i spesialisthelsetjenesten?

Rapport fra Helsetilsynet 5/2024

Tilsynsaktiviteter på barnevernsområdet – en sammenstilling og analyse av tilsynserfaringer og tilsynsfunn i 2022 og 2023

Rapport fra Helsetilsynet 4/2024

Aldring og helse Nasjonalt senter. Klage og tilsyn

Tilsyn med medisinsk utstyr og virksomhetenes ansvar

Siste tilvekstliste frå biblioteket

Bøker, rapportar og nettdokument registrert i biblioteket 17. april – 23. mai 2024

Spesialisering og profesjonalisering En beretning om den sivile norske helseforvaltnings utvikling fra 1809 til 2002 Del 3: 1994–2002 – Helsetilsynets historie av Ole Berg

Rapport fra Helsetilsynet 3/2024

Forslag om å gjøre sykepleiere og farmasøyters midlertidige rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram permanent - Høringsuttalelse

(Endringer i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m.)

Veileder for tilsyn med mottak for enslige mindreårige asylsøkere

Internserien 5/2024

Avslutning av tilsynssak

Statens helsetilsyn avslutter tilsynssaken uten videre oppfølging.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) – Statistikkportal

Sykepleierne har en nøkkelrolle for å oppdage nekrotiserende bløtvevsinfeksjon tidlig

Grenseoverskridende behandlere – meg, deg eller overgripere?

Årsrapport 2023

Helsetilsynet behandlet 22 alvorlige saker fra legevakt i fjor [intervju med Ingerid Herstad Nygaard]

Kunnskapsinnhenting om klagesaksbehandlinga til kommunane innan helse- og omsorgstenester

Rapport frå Helsetilsynet 2/2024

Enslige mindreårige asylsøkere får ikke den omsorgen de har krav på, viser tilsyn

I dag bor det ca. 600 enslige mindreårige asylsøkere i Norge, fordelt på rundt 60 asylmottak. Tilsyn viser at flere av mottakene ikke oppfyller lovkravene som skal sikre barna tilst

Eg har sjølv medverka til at pasientar har blitt avhengige

Managing patient safety and staff safety in nursing homes: exploring how leaders of nursing homes negotiate their dual responsibilities – a case study

Veileder til tilsyn etter folkehelseloven 2024

Internserien 3/2024

Nav-kontorenes ansvar for tjenesten økonomisk rådgivning til personer i en vanskelig økonomisk situasjon

Veileder for landsomfattende tilsyn 2024 og 2025

Internserien 2/2024