Hopp til hovedinnhold

Leiarar vaktar ikkje helseforskinga godt nok [intervju med Nina Bråthen Torstveit]

Årsrapporter

Årsrapportene fra Statens helsetilsyn og statsforvalterne i denne menyen er avrapportering til overordnet myndighet og inneholder mye fakta om virksomheten.

Lovforarbeider – Helsepersonelloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Fødselsomsorgen kan bli bedre

Siste tilvekstliste fra biblioteket

Bøker, rapporter og nettdokumenter registrert i biblioteket 23. mars – 26. april 2022

Anbefaling om veiledning av ansatte i barneverntjenestene og barneverninstitusjonene - Høring

Tall og fakta 2021

Denne artikkelen beskriver sentrale oppgaver og aktiviteter som statsforvalterne og Statens helsetilsyn utfører som tilsynsorgan og klageinstans. Mer materiale om disse oppgavene finner du i årsrap...

Svikt i 8 av 9 barneverntjenester

Barnevernets arbeid med undersøkelser har vært tema for det landsomfattende tilsynet i 2020 og 2021. Statsforvalteren har gjennomgått praksis i 90 barneverntjenester, enten ved systemrevisjon eller...

Tilsyn med fastleger – en balansegang

Contextual factors of external inspections and mechanisms for improvement in healthcare organizations: A realist evaluation

Endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger - Høring

Tilsynssaker der helsepersonellet har hatt en seksuell relasjon til pasient/bruker eller utøvd grenseoverskridende seksuelle handlinger – rapport fra en intern gjennomgang

Nå får Nav beskjed om at telefoner må besvares. – Det er utrolig frustrerende å ikke få svar [intervju med Rigmor Hartvedt, Mari Holth, Tove Kristin Dalheim]

Revisjon av kapittel 14 «Prioritering i helsetjenesten» i direktoratets koronaveileder – høringsuttalelse

Påminnelse til helse- og omsorgstjenesten om oppfølging av alvorlige hendelser, etterlevelse av varslingsplikten og betydningen av dialog med involverte parter ved alvorlige hendelser

Hjemler for kommunenes innhenting og behandling av personopplysninger i ny boligsosial lov – høringssvar

Lovforarbeider – Barnevernloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022 Rundskriv A-2/2021

Lovforarbeider – Pasientjournalloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Avslutning av sak - gjennomgang av Statsforvalterens vedtak i rettighetssak - Statens helsetilsyn omgjør ikke vedtaket