Helsetilsynet

Lovforarbeider - Spesialisthelsetjenesteloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider - Helsepersonelloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Evaluering av helsehjelpen ved uheldige hendelser i fødselsomsorgen

Hjerneslag – pakkeforløp (fase 2) - høringssvar

Pasient- og pårørendeperspektiv ved alvorlige hendelser. Eksempler og tilsynserfaringer fra Statens helsetilsyns arbeid med varsler om alvorlige hendelser i 2018

Rapport fra Helsetilsynet 4/2019

Pasientskader – hvem gjør hva – oppgaver og rollefordeling?

Siste tilvekstliste biblioteket

Bøker, rapporter og nettdokumenter registrert i biblioteket 4. april – 3. mai

Lovforarbeider – lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?

Informasjonshåndtering i spesialisthelsetjenesten

Lovforarbeider - Pasientjournalloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider - Helseregisterloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Til det beste for den neste – styring og ledelse av godt tilsyn

Krav til medvirkning fra et tilsynsperspektiv

Svar på høring om endringer i abortloven - fosterreduksjon

NOU 2018:14 IKT-sikkerhet i alle ledd og utkast til lov om sikkerhet i nettverk og informasjonssystemer (NIS- direktivet) – høringsuttalelse

Når fysioterapeuten forelsker seg i en pasient

Årsrapporter

Årsrapportene fra Statens helsetilsyn og fylkesmennene i denne menyen er avrapportering til overordnet myndighet og inneholder mye fakta om virksomheten. Tilsynsmeldingen fra Statens helsetilsyn...

Saman om betre tilsyn. Tilrådingar om brukarinvolvering i tilsyn

Rapport fra Helsetilsynet 2/2019

«Barnas hjem. Voksnes ansvar» Oppsummering av landsomfattende tilsyn med barnevernsinstitusjoner i 2018

Rapport fra Helsetilsynet 3/2019