Helsetilsynet

Early diagnosis of sepsis in emergency departments, time to treatment, and association with mortality: An observational study

Siste tilvekstliste fra biblioteket

Bøker, rapporter og nettdokumenter registrert i biblioteket 4. desember 2019 – 22. januar 2020.

Lovforarbeider – Tannhelsetjenesteloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Pasient- og brukerrettighetsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Spesialisthelsetjenesteloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Helse- og omsorgstjenesteloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven – høringsuttalelse

How well is the electronic health record supporting the clinical tasks of hospital physicians?

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2020 A-2/19

Ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger – høringsuttalelse

Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse (NKUP)

Informasjon om nytt nettsted

Retningslinjen for fylkesmannens behandling av vedtak og klagesaker etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov - høyringssvar

Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten og forholdet til forsvarlighetskravet mm

Opplæring i norsk og vilkår for økonomisk stønad – høringssvar

Forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) — høringsuttalelse

Endringer i akuttmedisinforskriften og flere forskrifter som gjelder allmennlegetjenesten - høringsuttalelse

Next-of-Kin Involvement in Regulatory Investigations of Adverse Events That Caused Patient Death A Process Evaluation (Part II The Inspectors' Perspective)

Next of Kin Involvement in Regulatory Investigations of Adverse Events That Caused Patient Death A Process Evaluation (Part I – The Next of Kin's Perspective)

Helsetjenesten er ikke en risikofri sone