Helsetilsynet

Endringer i akuttmedisinforskriften og flere forskrifter som gjelder allmennlegetjenesten - høringsuttalelse

Next-of-Kin Involvement in Regulatory Investigations of Adverse Events That Caused Patient Death A Process Evaluation (Part II The Inspectors' Perspective)

Next of Kin Involvement in Regulatory Investigations of Adverse Events That Caused Patient Death A Process Evaluation (Part I – The Next of Kin's Perspective)

Helsetjenesten er ikke en risikofri sone

Helsepersonell har plikt til å melde til barnevernet

Rapport fra Helsetilsynet

I serien Rapport fra Helsetilsynet formidles funn og erfaring fra klagebehandling og tilsyn med sosiale tjenester, barnevern-, helse- og omsorgstjenester. Eldre utgivelser finnes i Historisk arkiv .

Tvangsbruk i barnevernsinstitusjoner

Rapport fra Helsetilsynet 10/2019

Siste tilvekstliste biblioteket

Bøker, rapporter og nettdokumenter registrert i biblioteket 14. august – 8. oktober

Forslag om utvidelse av rettighetsbestemmelsen om brukerstyrt personlig assistanse for bestemte personer over 67 år – uttalelse fra Statens helsetilsyn

Forslag til spesialistgodkjenning for sykepleiere med master i avansert klinisk allmennsykepleie - høringsuttalelse

Når barn trenger mer. Omsorg og rammer

Rapport fra Helsetilsynet 9/2019

Saksbehandlingstiden i tilsynssaker

Endringer i SYSVAK-forskriften, MSIS-forskriften og forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer - høringsuttalelse

Særlovgjennomgang om internkontroll - høringsuttalelse

Åpenhet i grenseland - høringsuttalelse fra Statens helsetilsyn til NOU 2019:10

Veileder til forskrift om svangerskapsavbrudd - høringsuttalelse

Endringer i helsepersonelloven § 29 c – høringsuttalelse fra Statens helsetilsyn

Forslag til endringer i bioteknologiloven – høringssvar

Forslag til nasjonal veileder for legevakt - høringsuttalelse

Når helsepersonell blir alvorlig psykisk syk