Hopp til hovedinnhold

NOU 2023:11 Raskt og riktig En helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten – Høringsuttalelse

Forslag om endring i tannhelsetjenesteloven – Høyringssvar

Forslag om overføring av ansvaret for helsetilbudet ved utlendingsinternat til kommunen der utlendingsinternatet ligger – Høringsuttalelse

Siste tilvekstliste fra biblioteket

Bøker, rapporter og nettdokumenter registrert i biblioteket 21. juni – 31. august 2023

Varselutvalgets rapport Fra varsel til læring og forbedring - Høringssvar

Etablering av seksuelle relasjoner mellom behandler og pasient

Helsetilsynet avdekket «alvorlig svikt» ved tilsyn av selvmordsforebygging [intervju med Ewa Ness og Lars Mehlum]

Lovforarbeider – Pasientjournalloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Helsepersonelloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Pasient- og brukerrettighetsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

NOU 2023: 8 Fellesskapets sykehus. Styring, finansiering, samhandling og leiing - høringsuttalelse

Endringer i helsepersonelloven og helsetilsynsloven - høringssvar

Statlege rettleiande retningslinjer for økonomisk stønad for 2023 Rundskriv A-2/2023

Forslag til endringer i offentleglova m.m. - unntak fra innsyn i journalinnføringer som gjelder organinterne dokumenter m.m. – høringssvar

Evaluering av Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser (BUB) - Helsetilsynets innspill

God meldekultur forbedrer kvaliteten

NOU 2023:7 Trygg barndom, sikker framtid. Gjennomgang av rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet - høringsuttalelse

Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av selvmord - høringssvar

Oppsummering av tilsyn med barnevernsinstitusjoner – et tilstandsbilde

Rapport fra Helsetilsynet 2/2023

Veileder i behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven

Internserien 3/2023

Forslag til forskrift om Bufetats saksbehandling ved tilbud om barnevernstiltak til kommunen - høringssvar

Helsetilsynet om Helseplattformen: – Ser at det jobbes døgnet rundt for at det skal bli mindre farlig for pasientene [intervju med Tone Blørstad]

50 år med aukande behov for helsepersonell

Implementere.no

Evaluering av statsforvalternes geografiske inndeling - høringssvar

Helsetilsynet advarer om alvorlige konsekvenser for enslige mindreårige asylsøkere [intervju med Jan Fredrik Andresen]

Ny veileder Sammen om barn og unges psykiske helse – høringssvar

Dimensjonering av tilsyn med enslige mindreårige asylsøkere i mottak – ressursbehov

Lovforarbeider – Spesialisthelsetjenesteloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Barn och unga i familjer med ekonomiskt bistånd

Det er viktig at dere tør å si fra! [om uakseptabel atferd hos helsepersonell]

Høringsnotat med forslag til endringer i barnevernsloven – høringssvar

Formidling av opplysninger mellom barneverntjenestene i ulike kommuner. Registrering og behandling av meldinger om ufødte barn. Lovkrav om politiattest for eier av institusjon

Forslag til forskriftsregulering av innleie til helse- og omsorgstjenester - høringssvar

Forskrift om barns medvirkning i barnevernet - høringssvar

Forslag til forskrift om kvalitet og godkjenning av barneverninstitusjoner, og forslag til forskrift om sentre for foreldre og barn - høringssvar

Stengte dører hos Nav kan være lovbrudd. Mange Nav-kontor er åpne bare noen få timer i uka. Det kan ta dager å nå fram på telefon [intervju med Rigmor Hartvedt]

Utvidelse av Pakkeforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn og unge – Høringssvar

Landsomfattende undersøkelse av tilgjengelighet til sosiale tjenester i Nav 2020–2021. Oppsummering.

Rapport fra Helsetilsynet 5/2022

Risikovurdering av sosiale tenester i Nav

Rapport fra Helsetilsynet 4/2022

Forbedring av tilsynet med barn på barneverninstitusjoner

Barn på barnevernsinstitusjon har rett til forsvarlig omsorg og behandling. Hovedmålet for prosjektet Kvalitetsutvikling av institusjonstilsynet (KUIT) er å utvikle institusjonstilsynet slik at svi...