Avvikling av e-postvarsling på fra 1. mars 2021

Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020. Delrapport: En undersøkelse med individuelle intervju av ungdom med tiltak fra barnevernet

Siste tilvekstliste fra biblioteket

Bøker, rapporter og nettdokumenter registrert i biblioteket 21. januar – 19. februar 2021

Nye regler om tilsynsråd for kriminalomsorgen – høringsuttalelse

Investigating hospital supervision. A case study of regulatory inspectors’ roles as potential co-creators of resilience

Statens helsetilsyns uttalelse til forslaget om forlengelse av midlertidige endringer i smittevernloven

Lovforarbeider – Helseberedskapsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Folkehelseloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Sosialtjenesteloven

Sosialtjenesteloven hadde før 2015 korttittel «lov om sosiale tjenester i Nav». Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling....

Lovforarbeider – Barnevernloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Helseforskningsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Helsepersonelloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Helseregisterloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Forskrifter for sosiale tjenester

Dette er en kronologisk liste med et utvalg forskrifter for sosiale tjenester. Lenkene benytter forskriftenes kortnavn. Lenkene viser til Lovdata, der det finnes komplett samling av forskrifter....

«Sløyfa» – en metode for analyse av risiko i klinisk arbeid i grenseflaten mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten

Forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - vaksinasjon mot covid-19 - høringsuttalelse

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2021 Rundskriv A-2/2020

Utkast til Nasjonale faglige råd – Velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne – høringsuttalelse

Forslag til ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner – høringsuttalelse

Norge må satse på jordmødrene

Hospital managers’ perspectives with implementing quality improvement measures and a new regulatory framework: a qualitative case study

Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene under koronapandemien

Rapport fra Helsetilsynet 8/2020

Lovforarbeider – Arbeids- og velferdsforvaltningsloven ["Nav-loven"]

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten. Etablering av behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter – høringsuttalelse

Informasjon om ny meldeportal ved varsel om alvorlig hendelse i helse- og omsorgstjenesten

NOU 2020: 5 - Likhet for loven – høringssvar

Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020

Rapport fra Helsetilsynet 6/2020

Promoting leadership and quality improvement through external inspections of management of sepsis in Norwegian hospitals: a focus group study

Følge med og følge opp pandemien – informasjons- og kunnskapskilder. Rapport nr. 2

Rapport fra Helsetilsynet 5/2020

Forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester – høringssvar

Effects of external inspections on sepsis detection and treatment: a stepped-wedge study with cluster-level randomisation

Forslag til endring i lov om høyere yrkesfaglig utdanning(fagskoleloven) og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) – høringssvar

Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning – høringssvar

Hvordan er tilbudet til barn og unge i somatisk spesialisthelsetjeneste påvirket av koronapandemien?

Forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) – høringssvar

Uttalelse til nasjonal veileder «Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming»

Lovforarbeider – Psykisk helsevernloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

En reform for endring?

Endringer i diskrimineringsombudsloven og arbeidsmiljøloven - høringsuttalelse

Om kommunale smitteverntiltak som forbyr eller begrenser sosial omgang