Helsetilsynet

Helsetilsynet stadfester pålegg til Bufetat om plassering av ungdom

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Ikke hjemmel for å unnta navn på helsepersonell i tilsynssaker

Stikkprøveundersøkelse av diagnostisering av personer med utviklingshemming

Tilsynsmelding 2018

Veileder for tilsyn med bruk av tvang overfor personer med utviklingshemming

Siste tilvekstliste biblioteket

Bøker, rapporter og nettdokumenter registrert i biblioteket 6. februar – 5. mars

Veileder for landsomfattende tilsyn med kommunens folkehelsearbeid 2019. Tilsyn med kommunens arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler

   

Oppsummering og utfordringer

I boken Regulering og standardisering

Institusjonalisert praksis som utgangspunkt for etterprøvbare normer

Skjønnsutøvelse og fortolkning

Rettsregler, rettslige standarder og rettskilder

Innledning

I boken Regulering og standardisering

Endringer i vergemålsloven mv - høringsuttalelse

– Det kan være blodpose nummer to pasienten reagerer på

Forslag til nasjonal retningslinje for farmasøytutdanningene - høringsuttalelse

Forslag til nasjonal faglig retningslinje for medisinutdanningen - høringssvar

Vet du at blodposen er til din pasient?

Blodoverføring: Gjør ikke den siste, avgjørende kontrollen

Å reise er å vaske øynene. Gjennomgang av 106 barnevernsaker

Innspill til Rusreformutvalgets oppdrag – høringssvar

2019

Lovforarbeider - Helse- og omsorgstjenesteloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider - Brukerromsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider - Spesialisthelsetjenesteloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider - Sosialtjenesteloven

Sosialtjenesteloven hadde før 2015 korttittel «lov om sosiale tjenester i Nav». Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling....

Lovforarbeider - Helseberedskapsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider - Arbeids- og velferdsforvaltningsloven ["Nav-loven"]

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

– Vi forfekter ikke et spesifikt faglig syn

Det er ingen motsetning mellom kvalitet i behandling og pasientsikkerhet

Strategi for rasjonell bruk av bildediagnostikk – høringsuttalelse

Veileder i behandling av tilsynssaker etter sosialtjenesteloven

Oppfølging etter Tolga-saken – stikkprøveundersøkelse i kommunene

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2019 A-2/18

Regelverk sosiale tjenester – oversikt

Etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud – høringsuttalelse

Ingen avvik påvist etter oppfølgende tilsyn ved Sykehuset Innlandet HF

Endringer i smittevernloven – høringsuttalelse

2018–2017

Jan Fredrik Andresen utnevnt for ny periode som direktør

Jan Fredrik Andresen ble fredag 9. november i statsråd utnevnt til direktør for Statens helsetilsyn for en ny periode.

Retningslinjer for behandling av saker etter helsepersonelloven § 67 – vurdering av spørsmål om etterforskning og påtale