Helsetilsynet

Lovforarbeider – Tannhelsetjenesteloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Pasient- og brukerrettighetsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Spesialisthelsetjenesteloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Helse- og omsorgstjenesteloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven – høringsuttalelse

How well is the electronic health record supporting the clinical tasks of hospital physicians?

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2020 A-2/19

Ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger – høringsuttalelse

Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse (NKUP)

Informasjon om nytt nettsted

Siste tilvekstliste biblioteket

Bøker, rapporter og nettdokumenter registrert i biblioteket 9. oktober – 3. desember.

Retningslinjen for fylkesmannens behandling av vedtak og klagesaker etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov - høyringssvar

Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten og forholdet til forsvarlighetskravet mm

Opplæring i norsk og vilkår for økonomisk stønad – høringssvar

Forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) — høringsuttalelse

Endringer i akuttmedisinforskriften og flere forskrifter som gjelder allmennlegetjenesten - høringsuttalelse

Next-of-Kin Involvement in Regulatory Investigations of Adverse Events That Caused Patient Death A Process Evaluation (Part II The Inspectors' Perspective)

Next of Kin Involvement in Regulatory Investigations of Adverse Events That Caused Patient Death A Process Evaluation (Part I – The Next of Kin's Perspective)

Helsetjenesten er ikke en risikofri sone

Helsepersonell har plikt til å melde til barnevernet

Rapport fra Helsetilsynet

I serien Rapport fra Helsetilsynet formidles funn og erfaring fra klagebehandling og tilsyn med sosiale tjenester, barnevern-, helse- og omsorgstjenester. Eldre utgivelser finnes i Historisk arkiv .

Tvangsbruk i barnevernsinstitusjoner

Rapport fra Helsetilsynet 10/2019

Forslag om utvidelse av rettighetsbestemmelsen om brukerstyrt personlig assistanse for bestemte personer over 67 år – uttalelse fra Statens helsetilsyn

Forslag til spesialistgodkjenning for sykepleiere med master i avansert klinisk allmennsykepleie - høringsuttalelse

Når barn trenger mer. Omsorg og rammer

Rapport fra Helsetilsynet 9/2019

Saksbehandlingstiden i tilsynssaker

Endringer i SYSVAK-forskriften, MSIS-forskriften og forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer - høringsuttalelse

Særlovgjennomgang om internkontroll - høringsuttalelse

Åpenhet i grenseland - høringsuttalelse fra Statens helsetilsyn til NOU 2019:10

Veileder til forskrift om svangerskapsavbrudd - høringsuttalelse

Endringer i helsepersonelloven § 29 c – høringsuttalelse fra Statens helsetilsyn

Forslag til endringer i bioteknologiloven – høringssvar

Forslag til nasjonal veileder for legevakt - høringsuttalelse

Når helsepersonell blir alvorlig psykisk syk

Statens helsetilsyn omgjør Fylkesmannen i - vedtak - gir rett til nødvendig helsehjelp

Forslag til ny barnevernslov - høringsuttalelse

Bedre samspill mellom tilsyn og kommunal egenkontroll

Retningslinje om barnevernets ansvar for barn som begår straffbare handlinger - høringsuttalelse

Lovforarbeider – Helsetilsynsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Psykisk helsevernloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.