Helsetilsynet

Endringer i akuttmedisinforskriften og flere forskrifter som gjelder allmennlegetjenesten - høringsuttalelse

Next-of-Kin Involvement in Regulatory Investigations of Adverse Events That Caused Patient Death A Process Evaluation (Part II The Inspectors' Perspective)

Next of Kin Involvement in Regulatory Investigations of Adverse Events That Caused Patient Death A Process Evaluation (Part I – The Next of Kin's Perspective)

Helsetjenesten er ikke en risikofri sone

Helsepersonell har plikt til å melde til barnevernet

Rapport fra Helsetilsynet

I serien Rapport fra Helsetilsynet formidles funn og erfaring fra klagebehandling og tilsyn med sosiale tjenester, barnevern-, helse- og omsorgstjenester. Eldre utgivelser finnes i Historisk arkiv .

Tvangsbruk i barnevernsinstitusjoner

Rapport fra Helsetilsynet 10/2019

Siste tilvekstliste biblioteket

Bøker, rapporter og nettdokumenter registrert i biblioteket 14. august – 8. oktober

Forslag om utvidelse av rettighetsbestemmelsen om brukerstyrt personlig assistanse for bestemte personer over 67 år – uttalelse fra Statens helsetilsyn

Forslag til spesialistgodkjenning for sykepleiere med master i avansert klinisk allmennsykepleie - høringsuttalelse

Når barn trenger mer. Omsorg og rammer

Rapport fra Helsetilsynet 9/2019

Saksbehandlingstiden i tilsynssaker

Endringer i SYSVAK-forskriften, MSIS-forskriften og forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer - høringsuttalelse

Særlovgjennomgang om internkontroll - høringsuttalelse

Åpenhet i grenseland - høringsuttalelse fra Statens helsetilsyn til NOU 2019:10

Veileder til forskrift om svangerskapsavbrudd - høringsuttalelse

Endringer i helsepersonelloven § 29 c – høringsuttalelse fra Statens helsetilsyn

Forslag til endringer i bioteknologiloven – høringssvar

Forslag til nasjonal veileder for legevakt - høringsuttalelse

Når helsepersonell blir alvorlig psykisk syk

Statens helsetilsyn omgjør Fylkesmannen i - vedtak - gir rett til nødvendig helsehjelp

Forslag til ny barnevernslov - høringsuttalelse

Bedre samspill mellom tilsyn og kommunal egenkontroll

Lovforarbeider – Pasient- og brukerrettighetsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Smittevernloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Folkehelseloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Retningslinje om barnevernets ansvar for barn som begår straffbare handlinger - høringsuttalelse

Lovforarbeider – Helsetilsynsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Helse- og omsorgstjenesteloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Spesialisthelsetjenesteloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Psykisk helsevernloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Forslag til forskriftsendring om dokumentasjonsplikt i apotek – høringsuttalelse

The Norwegian Board of Health Supervision. Where do we stand and where are we headed? [foredrag]

Lovforarbeider – Barnevernloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie - høringsuttalelse

Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisin – høringsuttalelse

Digitale legekonsultasjoner sett i fra tilsynsmyndigheten – forsvarlighet og tilsynsmessige konsekvenser [foredrag]

Sepsis: Fortsatt svikt i over halvparten av akuttmottakene

Kurs i tilsynssamtaler med barn – hvorfor tilsynet skal snakke med barn [foredrag]

Ressursportal for analyse og planlegging

Informasjon om nytt nettsted