Helsetilsynet

Gjennomføring av landsomfattende undersøkelse med tilgjengeligheten til sosiale tjenester i Nav - oppdatert skjema

Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene

Lovforarbeider – Pasient- og brukerrettighetsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Barnevernloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Smittevernloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Mange får tilbake autorisasjon etter rusbruk – men det stilles strenge krav [intervju med Anne Myhr]

Veiledning til fylkesmannens undersøkelser av smittevern ved sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns bemanning

Medbrakt kompetanse - lisens til helsepersonell mm – forslag om endringer i helsepersonelloven mm - Høringsuttalelse

Siste tilvekstliste fra biblioteket

Bøker, rapporter og nettdokumenter registrert i biblioteket 14. mai – 10. juni

Tilsynet kunne gjort mer, men…. Rapport om fylkesmennenes tilsyn med tjenestene til de to jentene som bodde på Vestlundveien og som senere døde

«En dag – så står du der helt aleine» Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2019 med ettervern og samarbeid mellom barnevernet og Nav

Rapport fra Helsetilsynet 2/2020

Svikter faglige retningslinjer [intervju med Jan Fredrik Andresen]

Kan vi redde flere liv? [kronikk]

Midlertidige retningslinjer for prioritering av klage- og tilsynsaktiviteter på barnevernområdet i koronapandemien

Fastsatt av Statens helsetilsyn 2. april 2020. Sist godkjent 27. mai 2020

Midlertidige endringer i smittevernloven om karantene ved nærkontakt med bekreftet smittet person og isolering – høringsuttalelse

Barns helse er folkehelse. Barnas arbeidsmiljø sikres ikke gjennom kommunenes tilsyn

Rapport fra Helsetilsynet 1/2020

Når formålet er å fremme pasientsikkerhet og kvalitet [foredrag]

Prioriteringsnotat om sykehjem og hjemmetjenester – høringssvar

Utkast til midlertidig lov om tilpasninger for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 – høringsuttalelse

En avgrensing av Nye metoder bør vurderes

Forslag til midlertidig forskrift om unntak fra aktivitetsplikt mv. etter sosialtjenesteloven – høringssvar

Informasjon om regelverk og anbefalinger - covid-19-utbruddet

Forslag om forenklinger og justeringer i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger) - høringsuttalelse

Forslag til endringer i helsepersonelloven § 34 og ny § 34 a høringsuttalelse

Varselordningen - om uønskede hendelser med svært alvorlig utfall

Midlertidig forskrift og forenkling av tiltak for barneverntjenesten og fylkesnemnda – høringsuttalelse

Sykepleiere er redde for å gjøre feil under koronapandemien [intervju med Jan Fredrik Andresen]

Rusreformutvalgets innstilling NOU 2019:26 – høringsuttalelse

Informasjon om dekning av tap og utgifter som følge av koronaviruset IK-2/2020

Veileder for landsomfattende undersøkelse 2020-2021 om tilgjengelighet til sosiale tjenester i Nav

Tilsynsmelding 2019

Forslag til endring i forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten – høringsuttalelse

Lovforarbeider – Helsetilsynsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Nasjonal faglig retningslinje for helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens – høringssvar

Veileder for landsomfattende tilsyn 2020 med tvungen somatisk helsehjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester

Grimstadutvalgets utredning studieplasser i medisin – høringsuttalelse

Barnevernsreformen

Informasjon om nytt nettsted

49 sykepleiere mistet autorisasjonen i 2019 [intervju med Heidi Merete Rudi]

How can task shifting put patient safety at risk? A qualitative study of experiences among general practitioners in Norway

Early diagnosis of sepsis in emergency departments, time to treatment, and association with mortality: An observational study