Hopp til hovedinnhold

Innspill til forebyggings- og behandlingsreformen for rusfeltet

Lovforarbeider – Pasient- og brukerrettighetsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Helsepersonelloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Pasientjournalloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Helsetilsynsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Helse- og omsorgstjenesteloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Spesialisthelsetjenesteloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Tannhelsetjenesteloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Barnevernloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Pasientsikkerhet, frykt og etterpåklokskap [kronikk]

Pasienter på «feil avdeling» - helseforetakene kan redusere risiko og bedre pasientsikkerheten

Rapport fra Helsetilsynet 1/2022

Legetjenester på nett – en lettvint løsning?

De siste årene har private legetjenester som tilbyr helsehjelp digitalt økt i betydelig omfang. Flere av tjenestene markedsfører seg som en lettvint og rask løsning, der du blant annet kan bestille...

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022 Rundskriv A-1/2022

Lovforarbeider – Sosialtjenesteloven

Sosialtjenesteloven hadde før 2015 korttittel «lov om sosiale tjenester i Nav». Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling....

NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt – høringssvar fra Statens helsetilsyn

What might be required for inspections to be considered fair? Comment on What lies behind successful regulation? A qualitative evaluation of pilot implementation of Kenya’s health facility inspection reforms

Tilsyn bevisstgjør og kan føre til forbedringer – erfaringer fra «den andre siden»

Tilsyn skal bidra til å styrke sikkerhet og å bidra til at tjenestene yter tjenester av god kvalitet til brukerne. Men hva skjer i en sykehusavdeling etter varsel om en alvorlig hendelse og...

Fødselsomsorgen i Norge er trygg og god, men fødeinstitusjonene kan bli bedre til å lære av egne feil

Det skjer fortsatt uønskede hendelser i fødselsomsorgen og flere kunne vært unngått hvis fødselen hadde blitt håndtert annerledes. Helsetilsynets gjennomgang av alvorlige uønskede hendelser i fødse...

Brukerrådet er bekymret for at retten til nødvendige tjenester basert på individuell vurdering er under press i mange kommuner

Brukerrådet i Helsetilsynet vedtok i sitt møte 3. mars 2022 en uttalelse adressert til Statens helsetilsyn. Artikkelen gjengir uttalelsen som brukerrådet selv står for.

Presset fastlegesituasjon har konsekvenser for pasientene – gjennomgang av tilsynserfaringer

Rapport fra Helsetilsynet 3/2022

Siste tilvekstliste fra biblioteket

Bøker, rapporter og nettdokumenter registrert i biblioteket 27. april – 7. juni 2022

Kommunal akutt døgneining i historisk lys

Seksuell omgang med pasient [intervju med Pål Kristian Molin og Lisbeth Normann]

En nasjonal strategi for obduksjoner mangler

Leiarar vaktar ikkje helseforskinga godt nok [intervju med Nina Bråthen Torstveit]

Årsrapporter

Årsrapportene fra Statens helsetilsyn og statsforvalterne i denne menyen er avrapportering til overordnet myndighet og inneholder mye fakta om virksomheten.

Fødselsomsorgen kan bli bedre

Anbefaling om veiledning av ansatte i barneverntjenestene og barneverninstitusjonene - Høring

Tall og fakta 2021

Denne artikkelen beskriver sentrale oppgaver og aktiviteter som statsforvalterne og Statens helsetilsyn utfører som tilsynsorgan og klageinstans. Mer materiale om disse oppgavene finner du i årsrap...

Svikt i 8 av 9 barneverntjenester

Barnevernets arbeid med undersøkelser har vært tema for det landsomfattende tilsynet i 2020 og 2021. Statsforvalteren har gjennomgått praksis i 90 barneverntjenester, enten ved systemrevisjon eller...

Tilsyn med fastleger – en balansegang

Contextual factors of external inspections and mechanisms for improvement in healthcare organizations: A realist evaluation

Endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger - Høring

Tilsynssaker der helsepersonellet har hatt en seksuell relasjon til pasient/bruker eller utøvd grenseoverskridende seksuelle handlinger – rapport fra en intern gjennomgang

Nå får Nav beskjed om at telefoner må besvares. – Det er utrolig frustrerende å ikke få svar [intervju med Rigmor Hartvedt, Mari Holth, Tove Kristin Dalheim]

Revisjon av kapittel 14 «Prioritering i helsetjenesten» i direktoratets koronaveileder – høringsuttalelse

Påminnelse til helse- og omsorgstjenesten om oppfølging av alvorlige hendelser, etterlevelse av varslingsplikten og betydningen av dialog med involverte parter ved alvorlige hendelser

Hjemler for kommunenes innhenting og behandling av personopplysninger i ny boligsosial lov – høringssvar

Avslutning av sak - gjennomgang av Statsforvalterens vedtak i rettighetssak - Statens helsetilsyn omgjør ikke vedtaket

Hvor har feil og mangler ved bruk av IKT-systemer størst konsekvenser for pasientsikkerheten?

Rapport fra Helsetilsynet 7/2021