Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek – Vedlikeholdsbehandling med substitusjonslegemidler – høringsuttalelse

Praksisstudier og pasientsikkerhet. Tilsyn etter alvorlig pasienthendelse

Hvem har ansvar for pasientsikkerhet i forbindelse med praksisstudier i helse- og omsorgstjenesten? Artikkelen tar utgangspunkt i en alvorlig hendelse der en pasient døde etter feilmedisinering....

Med respekt og balansekunst om helseforvaltninga [bokmelding]

Forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv. om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd - Høringssvar

NOU 2020:17 "Varslede drap?" Partnerdrapsutvalgets utredning - Høringssvar fra Statens helsetilsyn

Forsvarlig IKT i norske sykehus?

Pasientjournaler er blitt elektroniske. De gamle medisinkurvene i papirbaserte ringpermer med oversikter over pasientens legemidler blir nå byttet ut med elektroniske kurvesystem. Samtidig blir...

Å få blod på sykehjem, er det trygt da?

Blod fra blodgivere kan redde liv. Ulykker, fødsler eller kirurgisk inngrep med store blødninger er eksempler på tilstander der behandling med blod eller blodkomponenter kan være nødvendig. Det sam...

Koronapandemien og konsekvenser for tilsynets arbeid

Koronapandemien og konsekvenser av denne førte til endringer i tilsynsaktiviteter i 2020 og i grunnlaget for Helsetilsynets prioriteringer. Både statsforvalteren og Helsetilsynet måtte endre eller...

Tall og fakta 2020

Tidligere inngikk disse tabellene og figurene, og kommentarene til dem, som del av tilsynsmeldingen fra Statens helsetilsyn. For 2020 foreligger materialet dels i årsrapporten, dels i oversikten...

Barn og unge på barneverninstitusjon under koronapandemien – gjennomgang av 254 tilsynsrapporter

Rapport fra Helsetilsynet 3/2021

Siste tilvekstliste fra biblioteket

Bøker, rapporter og nettdokumenter registrert i biblioteket 20. mars – 20. april

Veileder for landsomfattende egenvurderingstilsyn med psykisk helsevern for barn og unge 2021-2022

– Bør vurdere kommunal ansettelse av leger [intervju med Jan Fredrik Andresen]

Forsvarlig pasientbehandling uten IKT? Risikovurderinger, nødrutiner og forbedringsarbeid ved 17 sykehus

Rapport fra Helsetilsynet 2/2021

Tilsynssaker fra allmennpraksis og legevakt. En oversikt

Arbeidsmiljø og pasientsikkerhet henger sammen [kronikk]

Forslag til lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress – høringssvar

Veileder for statsforvalternes tilsyn med om kommunen identifiserer og følger opp utsatte barn og unge under pandemien. Tilsyn med helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Ny boligsosial lov høringssvar

Tvangsbruk i barneverninstitusjoner. Omfang av tvangsbruk og fylkesmennenes klagebehandling av tvangsbruk i 2019

Rapport fra Helsetilsynet 1/2021

Helsetilsynet: – Tenk deg om før du deltar i vaksinedebatter [intervju med Heidi Merete Rudi]

Kva kan vi forvente av dei pårørande?

Avvikling av e-postvarsling på fra 1. mars 2021

Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020. Delrapport: En undersøkelse med individuelle intervju av ungdom med tiltak fra barnevernet

Nye regler om tilsynsråd for kriminalomsorgen – høringsuttalelse

Investigating hospital supervision. A case study of regulatory inspectors’ roles as potential co-creators of resilience

Statens helsetilsyns uttalelse til forslaget om forlengelse av midlertidige endringer i smittevernloven

Lovforarbeider – Helseberedskapsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Folkehelseloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Sosialtjenesteloven

Sosialtjenesteloven hadde før 2015 korttittel «lov om sosiale tjenester i Nav». Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling....

Lovforarbeider – Barnevernloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Helseforskningsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Helsepersonelloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Helseregisterloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Forskrifter for sosiale tjenester

Dette er en kronologisk liste med et utvalg forskrifter for sosiale tjenester. Lenkene benytter forskriftenes kortnavn. Lenkene viser til Lovdata, der det finnes komplett samling av forskrifter....

«Sløyfa» – en metode for analyse av risiko i klinisk arbeid i grenseflaten mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten

Forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - vaksinasjon mot covid-19 - høringsuttalelse

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2021 Rundskriv A-2/2020

Utkast til Nasjonale faglige råd – Velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne – høringsuttalelse

Forslag til ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner – høringsuttalelse