Helsetilsynet

Bedre samspill mellom tilsyn og kommunal egenkontroll

Lovforarbeider - Pasient- og brukerrettighetsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider - Smittevernloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider - Folkehelseloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Retningslinje om barnevernets ansvar for barn som begår straffbare handlinger - høringsuttalelse

Lovforarbeider – Helsetilsynsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider - Helse- og omsorgstjenesteloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider - Helsepersonelloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider - Spesialisthelsetjenesteloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider - Psykisk helsevernloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Forslag til forskriftsendring om dokumentasjonsplikt i apotek – høringsuttalelse

Siste tilvekstliste biblioteket

Bøker, rapporter og nettdokumenter registrert i biblioteket 4. mai – 25. juni.

The Norwegian Board of Health Supervision. Where do we stand and where are we headed? [foredrag]

Lovforarbeider - Barnevernloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie - høringsuttalelse

Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisin – høringsuttalelse

Digitale legekonsultasjoner sett i fra tilsynsmyndigheten – forsvarlighet og tilsynsmessige konsekvenser [foredrag]

Sepsis: Fortsatt svikt i over halvparten av akuttmottakene

Kurs i tilsynssamtaler med barn – hvorfor tilsynet skal snakke med barn [foredrag]

Ressursportal for analyse og planlegging

Informasjon om nytt nettsted

Hvordan forventer Helsetilsynet at et sykehus innen psykisk helsevern jobber med kvalitet og pasientsikkerhet? [foredrag]

Nøkkelen til virkningsfull og varig endring ligger hos virksomhetene. Pasienter med sepsis – får de raskere behandling i akuttmottak? Oppfølgingen av landsomfattende tilsyn 2016–2018

Rapport fra Helsetilsynet 8/2019

Et stykke igjen til likeverdige tjenester [foredrag]

Tanker om tilsynsrollen og samordning av tilsyn [foredrag]

Fødselsomsorg: – Samme type svikt skjer gang på gang

NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem - høringsuttalelse

Sammenfatning av funn fra to landsomfattende tilsyn i 2017-2018 med tjenester til personer med psykiske lidelser og samtidig rusmiddelproblem – eller mulig samtidig ruslidelse

Rapport fra Helsetilsynet 7/2019

Det heng dårleg saman. Landsomfattande tilsyn i 2017–2018 med kommunale tenester til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding – oppsummeringsrapport

Rapport fra Helsetilsynet 6/2019

Et stykke igjen til likeverdige tjenester. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2017–2018 med spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

Rapport fra Helsetilsynet 5/2019

Evaluering av helsehjelpen ved uheldige hendelser i fødselsomsorgen [foredrag]

Hjerneslag – pakkeforløp (fase 2) - høringssvar

Pasient- og pårørendeperspektiv ved alvorlige hendelser. Eksempler og tilsynserfaringer fra Statens helsetilsyns arbeid med varsler om alvorlige hendelser i 2018

Rapport fra Helsetilsynet 4/2019

Pasientskader – hvem gjør hva – oppgaver og rollefordeling? [foredrag]

Lovforarbeider – lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?

Klage på helse- og omsorgstjenester.

Informasjonshåndtering i spesialisthelsetjenesten

Lovforarbeider - Pasientjournalloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider - Helseregisterloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Til det beste for den neste – styring og ledelse av godt tilsyn [foredrag]

Krav til medvirkning fra et tilsynsperspektiv [foredrag]