Helsetilsynet

Nasjonal veileder for vanedannende legemidler – høringsuttalelse

Siste tilvekstliste fra biblioteket

Bøker, rapporter og nettdokumenter registrert i biblioteket 12. august – 16. september

Hva gjør du hvis du ikke får tilgang til elektronisk pasientjournal? [intervju med Børge Tomter]

Inspecting teams’ and organisations’ expectations regarding external inspections in health care: a qualitative study

Mediators of change in healthcare organisations subject to external assessment: a systematic review with narrative synthesis

Hvordan er sykehusene forberedt på IKT-bortfall? Kartlegging ved fem virksomheter

Rapport fra Helsetilsynet 3/2020

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2020 (med virkning fra 1. september 2020) A-1/2020

Veileder for tilsyn med barnevernsinstitusjoner

How common is substandard obstetric care in adverse events of birth asphyxia, shoulder dystocia and postpartum hemorrhage? Findings from an external inspection of Norwegian maternity units

Exploring links between resilience and the macro-level development of healthcare regulation – a Norwegian case study

Henvendelser til psykiatrisk legevakt i første fase av covid-19-pandemien

Veileder for sakkyndig undersøkelse av helsepersonell i tilsynssaker

NOU 2020:1 Tjenester til personer med autisme og Tourettes – høringsuttalelse

Forslag om rekvireringsrett for influensavaksine for farmasøyter. Endringer i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek høringsuttalelse

Hvordan står det til med smittevernet i hjemmetjenesten? [intervju med Siri Bækkevold]

Tilsyn med tjenester til sårbare barn og unge – gjennomgang av spesialisthelsetjenestens behandlingskapasitet innen barne- og ungdomspsykiatri

Gjennomføring av landsomfattende undersøkelse med tilgjengeligheten til sosiale tjenester i Nav - oppdatert skjema

Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene

Lovforarbeider – Pasient- og brukerrettighetsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Barnevernloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Smittevernloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Mange får tilbake autorisasjon etter rusbruk – men det stilles strenge krav [intervju med Anne Myhr]

Veiledning til fylkesmannens undersøkelser av smittevern ved sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns bemanning

Medbrakt kompetanse - lisens til helsepersonell mm – forslag om endringer i helsepersonelloven mm - Høringsuttalelse

Tilsynet kunne gjort mer, men…. Rapport om fylkesmennenes tilsyn med tjenestene til de to jentene som bodde på Vestlundveien og som senere døde

«En dag – så står du der helt aleine» Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2019 med ettervern og samarbeid mellom barnevernet og Nav

Rapport fra Helsetilsynet 2/2020

Svikter faglige retningslinjer [intervju med Jan Fredrik Andresen]

Kan vi redde flere liv? [kronikk]

Midlertidige retningslinjer for prioritering av klage- og tilsynsaktiviteter på barnevernområdet i koronapandemien

Fastsatt av Statens helsetilsyn 2. april 2020. Sist godkjent 27. mai 2020

Midlertidige endringer i smittevernloven om karantene ved nærkontakt med bekreftet smittet person og isolering – høringsuttalelse

Barns helse er folkehelse. Barnas arbeidsmiljø sikres ikke gjennom kommunenes tilsyn

Rapport fra Helsetilsynet 1/2020

Når formålet er å fremme pasientsikkerhet og kvalitet [foredrag]

Prioriteringsnotat om sykehjem og hjemmetjenester – høringssvar

Utkast til midlertidig lov om tilpasninger for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 – høringsuttalelse

En avgrensing av Nye metoder bør vurderes

Forslag til midlertidig forskrift om unntak fra aktivitetsplikt mv. etter sosialtjenesteloven – høringssvar

Informasjon om regelverk og anbefalinger - covid-19-utbruddet

Forslag om forenklinger og justeringer i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger) - høringsuttalelse

Forslag til endringer i helsepersonelloven § 34 og ny § 34 a høringsuttalelse

Varselordningen - om uønskede hendelser med svært alvorlig utfall