Helsetilsynet

Sammenfatning av funn fra to landsomfattende tilsyn i 2017-2018 med tjenester til personer med psykiske lidelser og samtidig rusmiddelproblem – eller mulig samtidig ruslidelse

Rapport fra Helsetilsynet 7/2019

Det heng dårleg saman Landsomfattande tilsyn i 2017–2018 med kommunale tenester til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding – oppsummeringsrapport

Rapport fra Helsetilsynet 6/2019

Et stykke igjen til likeverdige tjenester Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2017–2018 med spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

Rapport fra Helsetilsynet 5/2019

Lovforarbeider - Spesialisthelsetjenesteloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider - Helsepersonelloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Evaluering av helsehjelpen ved uheldige hendelser i fødselsomsorgen

Hjerneslag – pakkeforløp (fase 2) - høringssvar

Pasient- og pårørendeperspektiv ved alvorlige hendelser. Eksempler og tilsynserfaringer fra Statens helsetilsyns arbeid med varsler om alvorlige hendelser i 2018

Rapport fra Helsetilsynet 4/2019

Pasientskader – hvem gjør hva – oppgaver og rollefordeling?

Siste tilvekstliste biblioteket

Bøker, rapporter og nettdokumenter registrert i biblioteket 4. april – 3. mai

Lovforarbeider – lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?

Informasjonshåndtering i spesialisthelsetjenesten

Lovforarbeider - Pasientjournalloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider - Helseregisterloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Til det beste for den neste – styring og ledelse av godt tilsyn

Krav til medvirkning fra et tilsynsperspektiv

Svar på høring om endringer i abortloven - fosterreduksjon

NOU 2018:14 IKT-sikkerhet i alle ledd og utkast til lov om sikkerhet i nettverk og informasjonssystemer (NIS- direktivet) – høringsuttalelse

Når fysioterapeuten forelsker seg i en pasient

Årsrapporter

Årsrapportene fra Statens helsetilsyn og fylkesmennene i denne menyen er avrapportering til overordnet myndighet og inneholder mye fakta om virksomheten. Tilsynsmeldingen fra Statens helsetilsyn...

Saman om betre tilsyn. Tilrådingar om brukarinvolvering i tilsyn

Rapport fra Helsetilsynet 2/2019

«Barnas hjem. Voksnes ansvar» Oppsummering av landsomfattende tilsyn med barnevernsinstitusjoner i 2018

Rapport fra Helsetilsynet 3/2019

Helsetilsynet stadfester pålegg til Bufetat om plassering av ungdom

Ikke hjemmel for å unnta navn på helsepersonell i tilsynssaker

Stikkprøveundersøkelse av diagnostisering av personer med utviklingshemming

Tilsynsmelding 2018

Veileder for tilsyn med bruk av tvang overfor personer med utviklingshemming

Veileder for landsomfattende tilsyn med kommunens folkehelsearbeid 2019. Tilsyn med kommunens arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler

   

Oppsummering og utfordringer

I boken Regulering og standardisering

Institusjonalisert praksis som utgangspunkt for etterprøvbare normer

Skjønnsutøvelse og fortolkning

Rettsregler, rettslige standarder og rettskilder

Innledning

I boken Regulering og standardisering

Endringer i vergemålsloven mv - høringsuttalelse

– Det kan være blodpose nummer to pasienten reagerer på

Forslag til nasjonal retningslinje for farmasøytutdanningene - høringsuttalelse

Forslag til nasjonal faglig retningslinje for medisinutdanningen - høringssvar

Vet du at blodposen er til din pasient?

Blodoverføring: Gjør ikke den siste, avgjørende kontrollen