Endring i sosialtjenesteloven § 51 a om bestemmelser ved allmennfarlig smittsom sykdom mv - høring

Lovforarbeider – Helse- og omsorgstjenesteloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Smittevernloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Helsetilsynsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Helsepersonelloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Pasient- og brukerrettighetsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Spesialisthelsetjenesteloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Tannhelsetjenesteloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Pasientjournalloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Sosialtjenesteloven

Sosialtjenesteloven hadde før 2015 korttittel «lov om sosiale tjenester i Nav». Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling....

Lovforarbeider – Arbeids- og velferdsforvaltningsloven ["Nav-loven"]

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Rusogvold.no

Informasjon om nytt nettsted.  

Et unikt samarbeid med en sterk brukerrøst

Artikkelen er skrevet av Ragnhild S. Støkket, leder i brukerrådet i Helsetilsynet

Siste tilvekstliste fra biblioteket

Bøker, rapporter og nettdokumenter registrert i biblioteket 19. mai – 21. juni

Tilsynssaker fra allmennpraksis og legevakt. En oversikt.

NOU 2021:6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien – høringssvar fra Statens helsetilsyn

Forslag til nytt unntak fra maksimal varighet for arbeidsavklaringspenger – mulighet til forlengelse av stønadsperioden ved langvarig ventetid på behandling – høring

Sysselsettingsutvalgets rapporter - NOU 2019: 7 Arbeid og inntektssikring og NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring - høring

Forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter som har avtale med regionalt helseforetak – høringssvar

Lovforarbeider – Helseberedskapsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Forslaget om å autorisere naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere i henhold til helsepersonelloven – høringsuttalelse

Arbeidsmiljø og pasientsikkerhet henger sammen

Et godt arbeidsmiljø svekker risikoen for uønskede hendelser og redusert kvalitet. Men har vi nok oppmerksomhet på arbeidsmiljøets betydning for pasientsikkerheten?

Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek – Vedlikeholdsbehandling med substitusjonslegemidler – høringsuttalelse

Praksisstudier og pasientsikkerhet. Tilsyn etter alvorlig pasienthendelse

Hvem har ansvar for pasientsikkerhet i forbindelse med praksisstudier i helse- og omsorgstjenesten? Artikkelen tar utgangspunkt i en alvorlig hendelse der en pasient døde etter feilmedisinering....

Med respekt og balansekunst om helseforvaltninga [bokmelding]

Forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv. om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd - høringssvar

NOU 2020:17 "Varslede drap?" Partnerdrapsutvalgets utredning - høringssvar fra Statens helsetilsyn

Forsvarlig IKT i norske sykehus?

Pasientjournaler er blitt elektroniske. De gamle medisinkurvene i papirbaserte ringpermer med oversikter over pasientens legemidler blir nå byttet ut med elektroniske kurvesystem. Samtidig blir...

Å få blod på sykehjem, er det trygt da?

Blod fra blodgivere kan redde liv. Ulykker, fødsler eller kirurgisk inngrep med store blødninger er eksempler på tilstander der behandling med blod eller blodkomponenter kan være nødvendig. Det sam...

Koronapandemien og konsekvenser for tilsynets arbeid

Koronapandemien og konsekvenser av denne førte til endringer i tilsynsaktiviteter i 2020 og i grunnlaget for Helsetilsynets prioriteringer. Både statsforvalteren og Helsetilsynet måtte endre eller...

Tall og fakta 2020

Tidligere inngikk disse tabellene og figurene, og kommentarene til dem, som del av tilsynsmeldingen fra Statens helsetilsyn. For 2020 foreligger materialet dels i årsrapporten, dels i oversikten...

Barn og unge på barneverninstitusjon under koronapandemien – gjennomgang av 254 tilsynsrapporter

Rapport fra Helsetilsynet 3/2021

Veileder for landsomfattende egenvurderingstilsyn med psykisk helsevern for barn og unge 2021-2022

– Bør vurdere kommunal ansettelse av leger [intervju med Jan Fredrik Andresen]

Forsvarlig pasientbehandling uten IKT? Risikovurderinger, nødrutiner og forbedringsarbeid ved 17 sykehus

Rapport fra Helsetilsynet 2/2021

Tilsynssaker fra allmennpraksis og legevakt. En oversikt

Arbeidsmiljø og pasientsikkerhet henger sammen [kronikk]

Forslag til lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress – høringssvar

Veileder for statsforvalternes tilsyn med om kommunen identifiserer og følger opp utsatte barn og unge under pandemien. Tilsyn med helsestasjons- og skolehelsetjenesten