Hopp til hovedinnhold

Siste tilvekstliste fra biblioteket

Bøker, rapporter og nettdokumenter registrert i biblioteket 8. desember 2021 – 26. januar 2022

Påminnelse til helse- og omsorgstjenesten om oppfølging av alvorlige hendelser, etterlevelse av varslingsplikten og betydningen av dialog med involverte parter ved alvorlige hendelser

Hjemler for kommunenes innhenting og behandling av personopplysninger i ny boligsosial lov – høringssvar

Lovforarbeider – Barnevernloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022 Rundskriv A-2/2021

Lovforarbeider – Pasientjournalloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Avslutning av sak - gjennomgang av Statsforvalterens vedtak i rettighetssak - Statens helsetilsyn omgjør ikke vedtaket

Hvor har feil og mangler ved bruk av IKT-systemer størst konsekvenser for pasientsikkerheten?

Rapport fra Helsetilsynet 7/2021

Forskningsansvarlig har ansvar for at forskningen er forsvarlig

Rapport fra Helsetilsynet 6/2021

Ikke forberedt på langvarig IKT-stopp [intervju med Lars Talstad]

«Hei, og velkommen til Nav! Gjelder det økonomisk sosialhjelp, midlertidig botilbud eller andre sosiale tjenester, tast 1»

Rapport fra Helsetilsynet 5/2021  

Gjenåpner sak om hjertesyk pasient [intervju med Jan Fredrik Andresen]

Involvert.no – Barn og unges medvirkning

Forslag til endringer i kjernejournalforskriften – høringssvar

Veileder for oppfølging av forebyggende (planlagt) tilsyn – hvordan bidra til endring

KOBLE Kunnskapsbasert oppslagsverk om barns legemidler

Koronapandemien slik personer med utviklingshemming har erfart det. Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020-2021. Samarbeidsprosjekt mellom brukerrådet i Helsetilsynet og Statens helsetilsyn

Rapport fra Helsetilsynet 4/2021

Oppfølging av forslagene til Tvangslovutvalget – høringsuttalelse

Hvordan kan vi oppnå at ledelse og helsepersonell oppfatter risiko likt?

Krav til innsendelse av søknad om økonomisk stønad i sosialtjenesteloven § 18 og endring av sosialtjenesteloven § 22 om utbetaling av stønad - Høringssvar

Skal alle steiner snus?

Forslag til endringer i utlendingsloven og ny forskrift om statlig tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak – høringsuttalelse

Om husmorvikarlignende tjenester innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene, herunder for pårørende til barn med store omsorgsbehov I-4/2021

Underernæringsretningslinjen - høring

Nasjonale faglige råd for bruk av psykofarmaka hos barn og unge – høringssvar

Adverse events reporting by obstetric units in Norway as part of their quality assurance and patient safety work: an analysis of practice

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP)

Sats på lederne!

Hjemmefødsel – kvinners medvirkning, krav til jordmors forsvarlighet og helseforetakenes ansvar for samarbeid

Pasientsikkerhet og meldeordninger

Oversikten er ikke uttømmende, men mange av nettstedene som er nevnt her har gode lenkesamlinger.

Endring i sosialtjenesteloven § 51 a om bestemmelser ved allmennfarlig smittsom sykdom mv - høring

Lovforarbeider – Helsetilsynsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Pasient- og brukerrettighetsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Spesialisthelsetjenesteloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Tannhelsetjenesteloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Sosialtjenesteloven

Sosialtjenesteloven hadde før 2015 korttittel «lov om sosiale tjenester i Nav». Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling....

Lovforarbeider – Arbeids- og velferdsforvaltningsloven ["Nav-loven"]

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Rusogvold.no

Informasjon om nytt nettsted.  

Et unikt samarbeid med en sterk brukerrøst

Artikkelen er skrevet av Ragnhild S. Støkket, leder i brukerrådet i Helsetilsynet