Hopp til hovedinnhold

Forslag om å gjøre sykepleiere og farmasøyters midlertidige rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram permanent - Høringsuttalelse

(Endringer i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m.)

Veileder for tilsyn med mottak for enslige mindreårige asylsøkere

Internserien 5/2024

Avslutning av tilsynssak

Statens helsetilsyn avslutter tilsynssaken uten videre oppfølging.

Siste tilvekstliste frå biblioteket

Bøker, rapportar og nettdokument registrert i biblioteket 20. mars – 16. april 2024

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) – Statistikkportal

Sykepleierne har en nøkkelrolle for å oppdage nekrotiserende bløtvevsinfeksjon tidlig

Grenseoverskridende behandlere – meg, deg eller overgripere?

Årsrapport 2023

Helsetilsynet behandlet 22 alvorlige saker fra legevakt i fjor [intervju med Ingerid Herstad Nygaard]

Kunnskapsinnhenting om klagesaksbehandlinga til kommunane innan helse- og omsorgstenester

Rapport frå Helsetilsynet 2/2024

Enslige mindreårige asylsøkere får ikke den omsorgen de har krav på, viser tilsyn

I dag bor det ca. 600 enslige mindreårige asylsøkere i Norge, fordelt på rundt 60 asylmottak. Tilsyn viser at flere av mottakene ikke oppfyller lovkravene som skal sikre barna tilst

Eg har sjølv medverka til at pasientar har blitt avhengige

Managing patient safety and staff safety in nursing homes: exploring how leaders of nursing homes negotiate their dual responsibilities – a case study

Veileder til tilsyn etter folkehelseloven 2024

Internserien 3/2024

Nav-kontorenes ansvar for tjenesten økonomisk rådgivning til personer i en vanskelig økonomisk situasjon

Veileder for landsomfattende tilsyn 2024 og 2025

Internserien 2/2024

En barndom for livet. Økt tilhørighet, mestring og læring for barn i fattige familier – Høringssvar

NOU 2023:24 Barnevernsinstitusjonsutvalget – Høringssvar

Forslag om videreføring av midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina m.m. - høringssvar

Statlege rettleiande retningslinjer for økonomisk stønad for 2024 Rundskriv A-3/2023

Venn med pasienten? Dette sier loven og etikken

Akutt behov for økte ressurser til tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere

Veileder for tilsyn utført som systemrevisjon

Internserien 5/2023

NOU 2023:13 På høy tid – Høringssvar

Forslag i endringer i kjernejournalforskriften - pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal - høringssvar

Leger må høres – også gjennom tilsyn

Plikt for kommuner, fylkeskommuner og regionale helseforetak til å sørge for beredskapslagring av seks måneders normalforbruk av smittevernutstyr til bruk i helse- og omsorgstjenestene - høringssvar

Bedre beslutninger, bedre behandling, Rapport juni 2023, Ekspertutvalg om samtykke - høringssvar

NOU 2023:17 Nå er det alvor – Totalberedskapskommisjonen – Høringsuttalelse

Avslutning av tilsyn

Gjennomgang av saker der barn med tilknytning til barnevernsinstitusjon har mistet livet

Rapport fra Helsetilsynet 3/2023

Healthcare leaders’ and elected politicians’ approach to support-systems and requirements for complying with quality and safety regulation in nursing homes – a case study

Gjennomgang av allmennlegetjenesten - høringssvar

NOU 2023:11 Raskt og riktig En helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten – Høringsuttalelse

Forslag om endring i tannhelsetjenesteloven – Høyringssvar

Forslag om overføring av ansvaret for helsetilbudet ved utlendingsinternat til kommunen der utlendingsinternatet ligger – Høringsuttalelse

Varselutvalgets rapport Fra varsel til læring og forbedring - Høringssvar

Etablering av seksuelle relasjoner mellom behandler og pasient

Helsetilsynet avdekket «alvorlig svikt» ved tilsyn av selvmordsforebygging [intervju med Ewa Ness og Lars Mehlum]

NOU 2023: 8 Fellesskapets sykehus. Styring, finansiering, samhandling og leiing - høringsuttalelse

Endringer i helsepersonelloven og helsetilsynsloven - høringssvar