Helsetilsynet

Informasjon om ny meldeportal ved varsel om alvorlig hendelse i helse- og omsorgstjenesten

Siste tilvekstliste fra biblioteket

Bøker, rapporter og nettdokumenter registrert i biblioteket 15. oktober – 20. november

NOU 2020: 5 - Likhet for loven – høringssvar

Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020

Rapport fra Helsetilsynet 6/2020

Promoting leadership and quality improvement through external inspections of management of sepsis in Norwegian hospitals: a focus group study

Følge med og følge opp pandemien – informasjons- og kunnskapskilder. Rapport nr. 2

Rapport fra Helsetilsynet 5/2020

Forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester – høringssvar

Effects of external inspections on sepsis detection and treatment: a stepped-wedge study with cluster-level randomisation

Forslag til endring i lov om høyere yrkesfaglig utdanning(fagskoleloven) og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) – høringssvar

Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning – høringssvar

Hvordan er tilbudet til barn og unge i somatisk spesialisthelsetjeneste påvirket av koronapandemien?

Forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) – høringssvar

Uttalelse til nasjonal veileder «Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming»

Lovforarbeider – Psykisk helsevernloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

En reform for endring?

Endringer i diskrimineringsombudsloven og arbeidsmiljøloven - høringsuttalelse

Om kommunale smitteverntiltak som forbyr eller begrenser sosial omgang

Nasjonal veileder for vanedannende legemidler – høringsuttalelse

Hva gjør du hvis du ikke får tilgang til elektronisk pasientjournal? [intervju med Børge Tomter]

Inspecting teams’ and organisations’ expectations regarding external inspections in health care: a qualitative study

Mediators of change in healthcare organisations subject to external assessment: a systematic review with narrative synthesis

Hvordan er sykehusene forberedt på IKT-bortfall? Kartlegging ved fem virksomheter

Rapport fra Helsetilsynet 3/2020

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2020 (med virkning fra 1. september 2020) A-1/2020

Veileder for tilsyn med barnevernsinstitusjoner

How common is substandard obstetric care in adverse events of birth asphyxia, shoulder dystocia and postpartum hemorrhage? Findings from an external inspection of Norwegian maternity units

Exploring links between resilience and the macro-level development of healthcare regulation – a Norwegian case study

Henvendelser til psykiatrisk legevakt i første fase av covid-19-pandemien

Veileder for sakkyndig undersøkelse av helsepersonell i tilsynssaker

NOU 2020:1 Tjenester til personer med autisme og Tourettes – høringsuttalelse

Forslag om rekvireringsrett for influensavaksine for farmasøyter. Endringer i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek høringsuttalelse

Hvordan står det til med smittevernet i hjemmetjenesten? [intervju med Siri Bækkevold]

Tilsyn med tjenester til sårbare barn og unge – gjennomgang av spesialisthelsetjenestens behandlingskapasitet innen barne- og ungdomspsykiatri

Gjennomføring av landsomfattende undersøkelse med tilgjengeligheten til sosiale tjenester i Nav - oppdatert skjema

Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene

Lovforarbeider – Pasient- og brukerrettighetsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Barnevernloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Smittevernloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Mange får tilbake autorisasjon etter rusbruk – men det stilles strenge krav [intervju med Anne Myhr]

Veiledning til fylkesmannens undersøkelser av smittevern ved sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns bemanning

Medbrakt kompetanse - lisens til helsepersonell mm – forslag om endringer i helsepersonelloven mm - Høringsuttalelse