Hopp til hovedinnhold

Siste tilvekstliste fra biblioteket

Bøker, rapporter og nettdokumenter registrert i biblioteket 9. desember 2022 – 26. januar 2023

Lovforarbeider – Spesialisthelsetjenesteloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Pasient- og brukerrettighetsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Helsepersonelloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – barnevernsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Sosialtjenesteloven

Sosialtjenesteloven hadde før 2015 korttittel «lov om sosiale tjenester i Nav». Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling....

Statlege rettleiande retningslinjer for økonomisk stønad for 2023 Rundskriv A-5/2022

Barn och unga i familjer med ekonomiskt bistånd

Det er viktig at dere tør å si fra! [om uakseptabel atferd hos helsepersonell]

Tapt autorisasjon – når tidligere helsepersonell fortsetter praksis

Hvert år mister i gjennomsnitt 145 helsepersonell i Norge sin autorisasjon. Ved tap av autorisasjon kan den det gjelder ikke lenger utøve sitt yrke eller utgi seg for å være et autorisert...

Høringsnotat med forslag til endringer i barnevernsloven – høringssvar

Formidling av opplysninger mellom barneverntjenestene i ulike kommuner. Registrering og behandling av meldinger om ufødte barn. Lovkrav om politiattest for eier av institusjon

Forslag til forskriftsregulering av innleie til helse- og omsorgstjenester - høringssvar

Forskrift om barns medvirkning i barnevernet - høringssvar

Forslag til forskrift om kvalitet og godkjenning av barneverninstitusjoner, og forslag til forskrift om sentre for foreldre og barn - høringssvar

Stengte dører hos Nav kan være lovbrudd. Mange Nav-kontor er åpne bare noen få timer i uka. Det kan ta dager å nå fram på telefon [intervju med Rigmor Hartvedt]

Utvidelse av Pakkeforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn og unge – Høringssvar

Landsomfattende undersøkelse av tilgjengelighet til sosiale tjenester i Nav 2020–2021. Oppsummering.

Rapport fra Helsetilsynet 5/2022

Risikovurdering av sosiale tenester i Nav

Rapport fra Helsetilsynet 4/2022

Forbedring av tilsynet med barn på barneverninstitusjoner

Barn på barnevernsinstitusjon har rett til forsvarlig omsorg og behandling. Hovedmålet for prosjektet Kvalitetsutvikling av institusjonstilsynet (KUIT) er å utvikle institusjonstilsynet slik at svi...

Hvor langt går vårt ansvar? Kommunenes plikt til å gjøre en helhetlig vurdering av risiko og dekke individuelle behov hos brukerne

En person, med diabetes og sammensatte behov for tjenester, ble funnet bevisstløs hjemme med livstruende lavt blodsukker og døde. Helsetilsynet gjennomførte stedlig tilsyn i kommunens helse- og...

Bekymret for en uthuling av autorisasjons-ordningen [intervju med Jan Fredrik Andresen]

Det handler om ledelse. Oppsummering av landsomfattende tilsyn med barnevernets arbeid med undersøkelser 2020-2021

Rapport fra Helsetilsynet 2/2022

Landsomfattende undersøkelse av tilgjengelighet til sosiale tjenester i Nav

Dersom du kommer til Nav-kontoret uten timeavtale møter du sannsynligvis en stengt dør. Det kan også ta lang tid før du får hjelp fra en veileder hvis du henvender deg på telefon. Hvis du ikke har...

Lovforarbeider – Barnevernloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Forskrift om tilsyn med tjenester og tiltak til barn og unge i barnevernsinstitusjon – høringsuttalelse

Innspill til forebyggings- og behandlingsreformen for rusfeltet

Lovforarbeider – Pasientjournalloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Helsetilsynsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Pasientsikkerhet, frykt og etterpåklokskap [kronikk]

Legetjenester på nett – en lettvint løsning?

De siste årene har private legetjenester som tilbyr helsehjelp digitalt økt i betydelig omfang. Flere av tjenestene markedsfører seg som en lettvint og rask løsning, der du blant annet kan bestille...

NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt – høringssvar fra Statens helsetilsyn

What might be required for inspections to be considered fair? Comment on What lies behind successful regulation? A qualitative evaluation of pilot implementation of Kenya’s health facility inspection reforms

Tilsyn bevisstgjør og kan føre til forbedringer – erfaringer fra «den andre siden»

Tilsyn skal bidra til å styrke sikkerhet og å bidra til at tjenestene yter tjenester av god kvalitet til brukerne. Men hva skjer i en sykehusavdeling etter varsel om en alvorlig hendelse og...

Fødselsomsorgen i Norge er trygg og god, men fødeinstitusjonene kan bli bedre til å lære av egne feil

Det skjer fortsatt uønskede hendelser i fødselsomsorgen og flere kunne vært unngått hvis fødselen hadde blitt håndtert annerledes. Helsetilsynets gjennomgang av alvorlige uønskede hendelser i fødse...

Brukerrådet er bekymret for at retten til nødvendige tjenester basert på individuell vurdering er under press i mange kommuner

Brukerrådet i Helsetilsynet vedtok i sitt møte 3. mars 2022 en uttalelse adressert til Statens helsetilsyn. Artikkelen gjengir uttalelsen som brukerrådet selv står for.

Presset fastlegesituasjon har konsekvenser for pasientene – gjennomgang av tilsynserfaringer

Rapport fra Helsetilsynet 3/2022

Kommunal akutt døgneining i historisk lys

Seksuell omgang med pasient [intervju med Pål Kristian Molin og Lisbeth Normann]

En nasjonal strategi for obduksjoner mangler

Leiarar vaktar ikkje helseforskinga godt nok [intervju med Nina Bråthen Torstveit]

Årsrapporter

Årsrapportene fra Statens helsetilsyn og statsforvalterne i denne menyen er avrapportering til overordnet myndighet og inneholder mye fakta om virksomheten.

Fødselsomsorgen kan bli bedre

Anbefaling om veiledning av ansatte i barneverntjenestene og barneverninstitusjonene - Høring

Tall og fakta 2021

Denne artikkelen beskriver sentrale oppgaver og aktiviteter som statsforvalterne og Statens helsetilsyn utfører som tilsynsorgan og klageinstans. Mer materiale om disse oppgavene finner du i årsrap...

Svikt i 8 av 9 barneverntjenester

Barnevernets arbeid med undersøkelser har vært tema for det landsomfattende tilsynet i 2020 og 2021. Statsforvalteren har gjennomgått praksis i 90 barneverntjenester, enten ved systemrevisjon eller...

Tilsyn med fastleger – en balansegang

Contextual factors of external inspections and mechanisms for improvement in healthcare organizations: A realist evaluation

Endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger - Høring

Tilsynssaker der helsepersonellet har hatt en seksuell relasjon til pasient/bruker eller utøvd grenseoverskridende seksuelle handlinger – rapport fra en intern gjennomgang

Nå får Nav beskjed om at telefoner må besvares. – Det er utrolig frustrerende å ikke få svar [intervju med Rigmor Hartvedt, Mari Holth, Tove Kristin Dalheim]

Revisjon av kapittel 14 «Prioritering i helsetjenesten» i direktoratets koronaveileder – høringsuttalelse

Påminnelse til helse- og omsorgstjenesten om oppfølging av alvorlige hendelser, etterlevelse av varslingsplikten og betydningen av dialog med involverte parter ved alvorlige hendelser

Telefoniløsningen i Nav gjør de sosiale tjenestene mindre tilgjengelige

Ringer du Nav på telefon 55 55 33 33 blir du mest sannsynlig møtt av en serviceinnstilt person ved Nav kontaktsenter som er første kontaktpunkt når brukere henvender seg på telefon. Kontaktsenteret...

Hjemler for kommunenes innhenting og behandling av personopplysninger i ny boligsosial lov – høringssvar

Avslutning av sak - gjennomgang av Statsforvalterens vedtak i rettighetssak - Statens helsetilsyn omgjør ikke vedtaket

Hvor har feil og mangler ved bruk av IKT-systemer størst konsekvenser for pasientsikkerheten?

Rapport fra Helsetilsynet 7/2021

Forskningsansvarlig har ansvar for at forskningen er forsvarlig

Rapport fra Helsetilsynet 6/2021

Ikke forberedt på langvarig IKT-stopp [intervju med Lars Talstad]

«Hei, og velkommen til Nav! Gjelder det økonomisk sosialhjelp, midlertidig botilbud eller andre sosiale tjenester, tast 1»

Rapport fra Helsetilsynet 5/2021  

Gjenåpner sak om hjertesyk pasient [intervju med Jan Fredrik Andresen]