Hopp til hovedinnhold

Veileder for tilsyn utført som systemrevisjon

Internserien 5/2023

NOU 2023:13 På høy tid – Høringssvar

Forslag i endringer i kjernejournalforskriften - pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal - høringssvar

Siste tilvekstliste frå biblioteket

Bøker, rapportar og nettdokument registrert i biblioteket 4. oktober – 8. november 2023

Leger må høres – også gjennom tilsyn

Plikt for kommuner, fylkeskommuner og regionale helseforetak til å sørge for beredskapslagring av seks måneders normalforbruk av smittevernutstyr til bruk i helse- og omsorgstjenestene - høringssvar

Bedre beslutninger, bedre behandling, Rapport juni 2023, Ekspertutvalg om samtykke - høringssvar

NOU 2023:17 Nå er det alvor – Totalberedskapskommisjonen – Høringsuttalelse

Avslutning av tilsyn

Gjennomgang av saker der barn med tilknytning til barnevernsinstitusjon har mistet livet

Rapport fra Helsetilsynet 3/2023

Healthcare leaders’ and elected politicians’ approach to support-systems and requirements for complying with quality and safety regulation in nursing homes – a case study

Gjennomgang av allmennlegetjenesten - høringssvar

NOU 2023:11 Raskt og riktig En helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten – Høringsuttalelse

Forslag om endring i tannhelsetjenesteloven – Høyringssvar

Forslag om overføring av ansvaret for helsetilbudet ved utlendingsinternat til kommunen der utlendingsinternatet ligger – Høringsuttalelse

Varselutvalgets rapport Fra varsel til læring og forbedring - Høringssvar

Etablering av seksuelle relasjoner mellom behandler og pasient

Helsetilsynet avdekket «alvorlig svikt» ved tilsyn av selvmordsforebygging [intervju med Ewa Ness og Lars Mehlum]

NOU 2023: 8 Fellesskapets sykehus. Styring, finansiering, samhandling og leiing - høringsuttalelse

Endringer i helsepersonelloven og helsetilsynsloven - høringssvar

Statlege rettleiande retningslinjer for økonomisk stønad for 2023 Rundskriv A-2/2023

Forslag til endringer i offentleglova m.m. - unntak fra innsyn i journalinnføringer som gjelder organinterne dokumenter m.m. – høringssvar

Evaluering av Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser (BUB) - Helsetilsynets innspill

God meldekultur forbedrer kvaliteten

NOU 2023:7 Trygg barndom, sikker framtid. Gjennomgang av rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet - høringsuttalelse

Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av selvmord - høringssvar

Oppsummering av tilsyn med barnevernsinstitusjoner – et tilstandsbilde

Rapport fra Helsetilsynet 2/2023

Veileder i behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven

Internserien 3/2023

Forslag til forskrift om Bufetats saksbehandling ved tilbud om barnevernstiltak til kommunen - høringssvar

Helsetilsynet om Helseplattformen: – Ser at det jobbes døgnet rundt for at det skal bli mindre farlig for pasientene [intervju med Tone Blørstad]

50 år med aukande behov for helsepersonell

Implementere.no

Evaluering av statsforvalternes geografiske inndeling - høringssvar

Helsetilsynet advarer om alvorlige konsekvenser for enslige mindreårige asylsøkere [intervju med Jan Fredrik Andresen]

Ny veileder Sammen om barn og unges psykiske helse – høringssvar

Dimensjonering av tilsyn med enslige mindreårige asylsøkere i mottak – ressursbehov

Barn och unga i familjer med ekonomiskt bistånd

Det er viktig at dere tør å si fra! [om uakseptabel atferd hos helsepersonell]

Høringsnotat med forslag til endringer i barnevernsloven – høringssvar

Formidling av opplysninger mellom barneverntjenestene i ulike kommuner. Registrering og behandling av meldinger om ufødte barn. Lovkrav om politiattest for eier av institusjon

Forslag til forskriftsregulering av innleie til helse- og omsorgstjenester - høringssvar

Forskrift om barns medvirkning i barnevernet - høringssvar

Forslag til forskrift om kvalitet og godkjenning av barneverninstitusjoner, og forslag til forskrift om sentre for foreldre og barn - høringssvar

Stengte dører hos Nav kan være lovbrudd. Mange Nav-kontor er åpne bare noen få timer i uka. Det kan ta dager å nå fram på telefon [intervju med Rigmor Hartvedt]

Utvidelse av Pakkeforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn og unge – Høringssvar

Landsomfattende undersøkelse av tilgjengelighet til sosiale tjenester i Nav 2020–2021. Oppsummering.

Rapport fra Helsetilsynet 5/2022

Risikovurdering av sosiale tenester i Nav

Rapport fra Helsetilsynet 4/2022

Forbedring av tilsynet med barn på barneverninstitusjoner

Barn på barnevernsinstitusjon har rett til forsvarlig omsorg og behandling. Hovedmålet for prosjektet Kvalitetsutvikling av institusjonstilsynet (KUIT) er å utvikle institusjonstilsynet slik at svi...

Hvor langt går vårt ansvar? Kommunenes plikt til å gjøre en helhetlig vurdering av risiko og dekke individuelle behov hos brukerne

En person, med diabetes og sammensatte behov for tjenester, ble funnet bevisstløs hjemme med livstruende lavt blodsukker og døde. Helsetilsynet gjennomførte stedlig tilsyn i kommunens helse- og...

Bekymret for en uthuling av autorisasjons-ordningen [intervju med Jan Fredrik Andresen]

Det handler om ledelse. Oppsummering av landsomfattende tilsyn med barnevernets arbeid med undersøkelser 2020-2021

Rapport fra Helsetilsynet 2/2022

Landsomfattende undersøkelse av tilgjengelighet til sosiale tjenester i Nav

Dersom du kommer til Nav-kontoret uten timeavtale møter du sannsynligvis en stengt dør. Det kan også ta lang tid før du får hjelp fra en veileder hvis du henvender deg på telefon. Hvis du ikke har...

Forskrift om tilsyn med tjenester og tiltak til barn og unge i barnevernsinstitusjon – høringsuttalelse

Innspill til forebyggings- og behandlingsreformen for rusfeltet

Pasientsikkerhet, frykt og etterpåklokskap [kronikk]

NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt – høringssvar fra Statens helsetilsyn

Tilsyn bevisstgjør og kan føre til forbedringer – erfaringer fra «den andre siden»

Tilsyn skal bidra til å styrke sikkerhet og å bidra til at tjenestene yter tjenester av god kvalitet til brukerne. Men hva skjer i en sykehusavdeling etter varsel om en alvorlig hendelse og...

Fødselsomsorgen i Norge er trygg og god, men fødeinstitusjonene kan bli bedre til å lære av egne feil

Det skjer fortsatt uønskede hendelser i fødselsomsorgen og flere kunne vært unngått hvis fødselen hadde blitt håndtert annerledes. Helsetilsynets gjennomgang av alvorlige uønskede hendelser i fødse...

Brukerrådet er bekymret for at retten til nødvendige tjenester basert på individuell vurdering er under press i mange kommuner

Brukerrådet i Helsetilsynet vedtok i sitt møte 3. mars 2022 en uttalelse adressert til Statens helsetilsyn. Artikkelen gjengir uttalelsen som brukerrådet selv står for.

Presset fastlegesituasjon har konsekvenser for pasientene – gjennomgang av tilsynserfaringer

Rapport fra Helsetilsynet 3/2022

Kommunal akutt døgneining i historisk lys