Helsetilsynet

Grunnlag og mål for verksemda

I Prop. 1 S (2018–2019) (HOD, kap. 748, side 156 i pdf-en) om statsbudsjettet for 2018 er Statens helsetilsyn gitt desse måla, som også vil gjelde for fylkesmennene.

«Statens helsetilsyn har det overordnede faglige ansvaret for tilsyn med barneverntjenester, sosiale tjenester, helse- og omsorgstjenester og folkehelsearbeid. Det overordnede tilsynsansvaret innebærer å ha oversikt over sosiale og helsemessige forhold i befolkningen med særlig vekt på tjenestenes plikt til å oppfylle utsatte gruppers rettigheter. Som overordnet myndighet er det også Statens helsetilsyns ansvar å ha god faglig styring av tilsynet med tjenestene, sørge for koordinering og harmonisering av tilsynet, vedlikehold og styrking av kompetanse, utvikling av effektiv tilsynsmetodikk, oppfølging av tilsyn og formidling av tilsynserfaringer. Statens helsetilsyn skal involvere pasienter, brukere og pårørende i alt tilsyn. Tilsynsmyndighetens klagebehandling, tilsyn og rådgivning skal medvirke til at:

  • rettssikkerhet, pasientsikkerhet og befolkningens behov for tjenester ivaretas
  • sosiale tjenester og helse- og omsorgstjenester drives forsvarlig og folkehelsearbeid ivaretas
  • barneverntjenestene er forsvarlige og til barnas beste – svikt i tjenestene forebygges, avdekkes og følges opp I tillegg skal tilsyn bidra til at befolkningen har tillit til personell og tjenester..»

Om planlagd tilsyn heiter det på side 157:

«Prioritering av områder for planlagt tilsyn bygger på vurderinger av fare for svikt i tjenestene. Tilsyn skal understøtte virksomhetenes eget ansvar for sikkerhet og kontinuerlig forbedring. Ressursene skal styres mot områder av stor betydning for enkeltmenneskers rettssikkerhet der sannsynlighet for svikt er stor, der konsekvensene av svikt for barn og deres familie og andre tjenestemottakere er alvorlige, eller der de som trenger tjenester ikke selv kan for ventes å ivareta egne interesser.»

Prop. 1 S (2018–2019) med budsjett forslag for 2019 for Helse- og omsorgsdepartementet sitt område, se særlig kap. 748 Statens helsetilsyn

Innst. 11 S (2018–2019) fra Helse-og omsorgskomiteen med kap. 748 Statens helsetilsyn

Strategiplanar

Tilsynsmyndigheitene vel område for tilsyn i eigne prosessar og får oppdrag gjennom statsbudsjettet. Strategiplanen gjeld utvikling av metodar, kompetanse og relasjonar m.m. som skal sikre evna til å løyse oppgåvene også på lengre sikt. Fire tema som skal ha særleg merksemd i åra 2015–2019 er:

  • brukerinvolvering i tilsyn
  • utvikling av virkningsfullt tilsyn
  • faglig ledelse av godt tilsyn
  • aktiv bruk av kunnskap fra tilsyn og klagesaker

Strategisk plan 2015-2019 (pdf)
Video med presentasjon av hovedpunktene i vår strategiske plan for 2015–2019

Kommunikasjonspolicy

Kommunikasjonspolicy for Statens helsetilsyn blei sist vedtatt i september 2014. Den gjeld både ekstern kommunikasjon og intern kommunikasjon.