Grunnlag og mål for verksemda

I Prop. 1 S (2020–2021) (HOD, kap. 748, side 190 i pdf-en) om statsbudsjettet for 2018 er Statens helsetilsyn gitt desse måla, som også vil gjelde for statsforvaltarane.

«Statens helsetilsyn har det overordnede faglige ansvaret for tilsyn med barneverntjenester, sosiale tjenester, helse- og omsorgstjenester og folkehelsearbeid. Statens helsetilsyn er i tillegg overordnet myndighet for klager om manglende innfrielse av rettigheter.

Det overordnede tilsynsansvaret innebærer å følge med på sosiale og helsemessige forhold i befolkningen med særlig vekt på tjenestenes plikt til å oppfylle utsatte gruppers rettigheter. Som overordnet myndighet er det også Statens helsetilsyns ansvar å ha god faglig styring av tilsynet med tjenestene. Det innebærer å koordinere og harmonisere gjennomføringen av tilsynet som utføres av fylkesmennene, og legge til rette for at tilsynsmyndighetene vedlikeholder og styrker sin kompetanse. Statens helsetilsyn har også ansvar for å utvikle effektiv tilsynsmetodikk og metoder for oppfølging av tilsyn, slik at nødvendige endringer skjer og forholdene bringes i tråd med kravene. Erfaringer og funn fra tilsyn aggregeres og analyseres, og formidles i form av rapporter og på annen måte. Statens helsetilsyn og fylkesmennene skal involvere pasienter, brukere og pårørende i alt tilsyn for å forstå situasjoner og hendelsesforløp bedre.

Tilsynsmyndighetens klagebehandling, tilsyn og rådgivning skal medvirke til at:

  • rettssikkerhet, pasientsikkerhet og befolkningens behov for tjenester ivaretas
  • sosiale tjenester og helse- og omsorgstjenester drives forsvarlig og folkehelsearbeid ivaretas
  • barneverntjenestene er forsvarlige og til barnas beste
  • svikt i tjenestene avdekkes, følges opp og forebygges»

Prop. 1 S (2020–2021) med budsjett forslag for 2019 for Helse- og omsorgsdepartementet sitt område, se særlig kap. 748 Statens helsetilsyn

Innst. 11 S (2020–2021) fra Helse-og omsorgskomiteen med kap. 748 Statens helsetilsyn

Strategisk plan 2020–2025

Strategisk plan inneheld formål, visjon og rollene til Helsetilsynet.
Dei strategiske måla for perioden er:

  • «Mål I Fylkesmannens og Helsetilsynets arbeid med tilsyn og klager er av høyeste kvalitet
  • Mål II Vårt tilsyn er virkningsfullt og effektivt
  • Mål III Kunnskap fra tilsyn og klagesaker brukes av dem som trenger den
  • Mål IV Brukerinvolvering skal gi best mulig tilsyn
  • Mål V Vårt arbeid skal være i forkant av fremtidens tilsynsfaglige behov»

Strategisk plan for Statens helsetilsyn 2020 - 2025

PDF

Kommunikasjonspolicy

Kommunikasjonspolicy for Statens helsetilsyn blei sist vedtatt i september 2014. Den gjeld både ekstern kommunikasjon og intern kommunikasjon.