Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn og fylkesmennene hadde brukerinvolvering i tilsyn som et satsingsområde fram til 2018, og det er et strategisk område også i Helsetilsynets strategiske planer 2015–2019 og 2020–2025. Brukerinvolvering i tilsyn videreføres som målområde i Strategisk plan for Helsetilsynet 2020-2025.

Erfaringer og eksempler fra satsingsperioden danner grunnlag for løsninger som skal bidra til bedre involveringspraksis og utvikling av tilsynsarbeidet på kort og lang sikt. Sintef Teknologi og samfunn, avdeling Helse har fått i oppdrag av Helsetilsynet å gjøre et to årig følgeevalueringsprosjekt knyttet til satsingen fra og med juni 2016.

Dette er noen eksempler på hva som skjer hos fylkesmennene og i Helsetilsynet i satsingsperioden:

  • Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Hordaland og Sør-Trøndelag (Trøndelag fra 2018) har med bruker- og pårørenderepresentanter i tilsynsteam i gjennomføringen av tilsyn i kommuner.
  • Fylkesmannen i Telemark, Rogaland og Nordland innhenter informasjon og erfaringer fra ungdommer i alderen 16-25 år i forbindelse med gjennomføring av tilsyn med sosiale tjenester i NAV.
  • Sju av fylkesmennene har samarbeidet med Forandringsfabrikken for å få forslag og innspill til bedre tilsyn i barneverntjenesten.
  • Statens helsetilsyn etablerte et brukerråd i 2018.
  • Fylkesmennene gjennomfører samtaler med brukere i gjennomføringen av landsomfattende tilsyn 2016 med kommunale helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemning.
  • Brukerrepresentanter bidrar i planlegging av landsomfattende tilsyn 2017-2018 med tjenester til personer med samtidig rusproblemer og psykisk lidelse. Også i dette tilsynet skal fylkesmennene innhente informasjon fra brukere av tjenestene i gjennomføringen av tilsyn.

Brev

Påminnelse til helse- og omsorgstjenesten om oppfølging av alvorlig hendelser, etterlevelse av varslingsplikten og betydningen av dialog med involverte parter ved alvorlige hendelser

Brev av 20. januar 2022 fra Statens helsetilsyn til Helseforetakene v/administrerende direktør og Landets kommuner v/administrasjonssjef

Publikasjoner

Brukerrådet er bekymret for at retten til nødvendige tjenester basert på individuell vurdering er under press i mange kommuner

Artikkel fra Tilsynsmeldingen 10.06.22

Et unikt samarbeid med en sterk brukerrøst

Artikkelen er skrevet av Ragnhild S. Støkket, leder i brukerrådet i Helsetilsynet 28.06.21

Koronapandemien slik personer med utviklingshemming har erfart det. Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020-2021

Rapport fra helsetilsynet 4/2021

Forsidebilde rapport 4/2021

Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020 Samlerapport fra spørreskjemaundersøkelse og fokusgruppeintervju

Rapport fra Helsetilsynet 6/2020

Bilde av forsiden

Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020. Delrapport: En undersøkelse med individuelle intervju av ungdom med tiltak fra barnevernet

Internserien 2/2021
PDF

Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020. Et samarbeidsprosjekt mellom brukerrådet i Helsetilsynet og Helsetilsynet Delrapport: En fokusgruppeundersøkelse

Internserien 11/2020
PDF

Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020. Et samarbeidsprosjekt mellom brukerrådet i Helsetilsynet og Helsetilsynet Delrapport: En nettbasert spørreundersøkelse

Internserien 10/2020
PDF

Involveringsprosjektet i Nav. Sluttrapport

Fylkesmannen i Nordland 2020
PDF

Brukermedvirkning er ikke noe en kan krysse av for i et skjema, det er en kontinuerlig prosess!

Artikkel fra Tilsynsmelding 2019

Pasient- og pårørendeperspektiv ved alvorlige hendelser. Eksempler og tilsynserfaringer fra Statens helsetilsyns arbeid med varsler om alvorlige hendelser i 2018

Rapport fra Helsetilsynet 4/2019

Bilde av forsiden

Saman om betre tilsyn. Tilrådingar om brukarinvolvering i tilsyn

Rapport fra Helsetilsynet 2/2019

Bilde av forsiden

Tilsynsrapporter – bruker- og pårørenderepresentanter i tilsynsteam

Aust- og Vest-Agder

Hordaland

Sør-Trøndelag / Trøndelag fra 2018

Vestfold – brukermedvirkning

Videoer

Involvering av pasienter, brukere og pårørende - videoer

Foredrag