Hopp til hovedinnhold

Grunnlag og mål for verksemda

I Prop. 1 S (2022–2023) (HOD, kap. 748, side 184 i pdf-en) om statsbudsjettet for 2023 er Statens helsetilsyn gitt desse måla, som også vil gjelde for statsforvaltarane.

«Statens helsetilsyn har det overordnede faglige ansvaret for tilsyn med barneverntjenester, sosiale tjenester, helse- og omsorgstjenester og folkehelsearbeid. Som overordnet tilsynsmyndighet skal Statens helsetilsyn bidra til å styrke sikkerheten og kvaliteten i tjenestene, bidra til rettssikkerhet og styrke befolkningens tillit til tjenestene. Tilsyn bidrar til forbedring av tjenestene og understøtter virksomhetenes ansvar for gode og trygge tjenester. Dette fremgår bl.a. av DFØ-rapport 2020:9 Statlig tilsyn med kommunene. Statens helsetilsyn er i tillegg overordnet myndighet for klager om manglende innfrielse av rettigheter.

Det overordnede tilsynsansvaret innebærer å følge med på sosiale og helsemessige forhold i befolkningen med særlig vekt på tjenestenes plikt til å oppfylle utsatte gruppers rettigheter. For at tilsyn skal ha effekt og bidra til varige endringer i tjenestene må tilsynsmyndighetene rette ressursene mot praksis der det er høy sannsynlighet for at brukere kan bli utsatt for svikt og mangler i tjenesteytingen. Bruken av virkemidler og reaksjoner skal være målrettet. For å få til forbedring og øke sikkerheten i tjenestene må Statens helsetilsyn ha god faglig styring av tilsynet. Det innebærer å koordinere og harmonisere tilsynet som utføres av statsforvalterne, slik at tilsynet har høy kvalitet og at det ikke er utilsiktede variasjoner mellom statsforvalterne.

Statens helsetilsyn skal videreutvikle effektiv tilsynsmetodikk, slik at nødvendige endringer skjer og forholdene bringes i tråd med kravene.

Metodikken i tilsynet skal være gjenkjennelig, etterrettelig og forutsigbar, samtidig som den stadig videreutvikles og forbedres. Statens helsetilsyn og statsforvalterne skal involvere pasienter, brukere og pårørende i alt tilsyn for å forstå situasjoner og hendelsesforløp bedre. Det overordnede målet for tilsynsmyndigheten gjennom klagebehandling, tilsyn og rådgivning er å bidra til at:

  • rettssikkerhet, pasientsikkerhet og kvalitet i tjenestene ivaretas.
  • sosiale tjenester og helse- og omsorgstjenester drives forsvarlig og folkehelsearbeid ivaretas.
  • barneverntjenestene er forsvarlige og til barnas beste.
  • svikt i tjenestene avdekkes, følges opp og forebygges.»

Regjeringa sine budsjettproposisjoner finnes i Prop 1 S: Det som gjelder Helsetilsynet i Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag, se kap. 748. Se også Innst 11S fra Helse- og omsorgskomiteen for det enkelte år.

Strategisk plan 2020–2025

Strategisk plan inneheld formål, visjon og rollene til Helsetilsynet.
Dei strategiske måla for perioden er:

  • «Mål I Fylkesmannens og Helsetilsynets arbeid med tilsyn og klager er av høyeste kvalitet
  • Mål II Vårt tilsyn er virkningsfullt og effektivt
  • Mål III Kunnskap fra tilsyn og klagesaker brukes av dem som trenger den
  • Mål IV Brukerinvolvering skal gi best mulig tilsyn
  • Mål V Vårt arbeid skal være i forkant av fremtidens tilsynsfaglige behov»

Strategisk plan for Statens helsetilsyn 2020 - 2025

PDF

Kommunikasjonspolicy

Kommunikasjonspolicy for Statens helsetilsyn blei sist vedtatt i september 2014. Den gjeld både ekstern kommunikasjon og intern kommunikasjon.