Helsetilsynet

Barn og unge med psykiske problem er en sårbar gruppe som kan ha behov for rask hjelp fra spesialisthelsetjenesten. Koronapandemien og tiltakene for å håndtere den kan ha påvirket behandlingskapasitet i spesialisthelsetjenesten for denne pasientgruppen. Helsetilsynet følger med på tjenestilbudet til sårbare grupper og har derfor gått gjennom aktivitetstallene fra barne- og ungdomspsykiatrien for å vurdere om behandlingskapasiteten har blitt endret under koronapandemien. Samlet sett tyder tallmaterialet på at ventetiden og tallet på fristbrudd har hatt en negativ utvikling de siste månedene i noen helseforetak. Vi ber derfor fylkesmennene følge opp de aktuelle helseforetakene for å avklare de faktiske forhold og følge opp at helseforetakene iverksetter nødvendige tiltak. Helsetilsynet vil gjennomføre en ny kartlegging til høsten for å følge med på hvordan situasjonen utvikler seg.

Tilsyn med tjenester til sårbare barn og unge – gjennomgang av spesialisthelsetjenestens behandlingskapasitet innen barne- og ungdomspsykiatri

Internserien 6/2020
PDF