Hopp til hovedinnhold

Barn og unge med psykiske problem er en sårbar gruppe som kan ha behov for rask hjelp fra spesialisthelsetjenesten. Koronapandemien og tiltakene for å håndtere den kan ha påvirket behandlingskapasitet i spesialisthelsetjenesten for denne pasientgruppen. Helsetilsynet følger med på tjenestilbudet til sårbare grupper og har derfor gått gjennom aktivitetstallene fra barne- og ungdomspsykiatrien for å vurdere om behandlingskapasiteten har blitt endret under koronapandemien. Samlet sett tyder tallmaterialet på at ventetiden og tallet på fristbrudd har hatt en negativ utvikling de siste månedene i noen helseforetak. Vi ber derfor fylkesmennene følge opp de aktuelle helseforetakene for å avklare de faktiske forhold og følge opp at helseforetakene iverksetter nødvendige tiltak. Helsetilsynet vil gjennomføre en ny kartlegging til høsten for å følge med på hvordan situasjonen utvikler seg.

Tilsyn med tjenester til sårbare barn og unge under koronapandemien. Gjennomgang av spesialisthelsetjenestens behandlingskapasitet innen psykisk helse for barn og unge

Rapport fra Helsetilsynet 4/2020

Bilde av forsiden