Hopp til hovedinnhold

Koronapandemien har påvirket tjenestetilbudet til mange brukergrupper. Helsetilsynet samarbeidet i 2020 med brukerrådet om flere brukerundersøkelser for å belyse endringer i tjenestene under pandemien og konsekvenser endringer har hatt for brukere og pasienters helse og livskvalitet. I november 2020 kom rapportene etter de to første undersøkelsene i samarbeidet.

Nå publiseres resultatene fra den tredje undersøkelsen i samarbeidet. Rapporten er basert på individuelle intervju med tre unge medlemmer av Landsforeningen for barnevernsbarn. Ungdommene var i alderen 16–18 år på tidspunktet for intervjuene, og hadde til felles at de bodde i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon og har hatt behov for ulike velferdstjenester under pandemien.

Rapporten beskriver resultater og vurderinger fra undersøkelsen:

  • Undersøkelsen gir innsikt i hvordan smitteverntiltak både i samfunnet og tjenestene påvirket ungdommenes mulighet til å regulere nærhet og avstand i kontakten med andre. Ungdommenes muligheter til å kunne trekke seg unna konfliktfylte situasjoner og oppsøke situasjoner med fortrolighet og nærhet ble redusert.
  • Strenge smitteverntiltak i barnevernsinstitusjon gikk ut over trygghet, omsorg og relasjoner for ungdommen som bodde der. Det fremkom også eksempel på smittevernstiltak som stred mot ungdommenes rettigheter i institusjonen.
  • Undersøkelsen viser hvordan ungdommer opplevde at all kontakt med barneverntjenesten ble brutt i flere måneder etter at pandemien rammet. Det å ikke bli kontaktet eller få kontakt med sin faste saksbehandler i perioden de strengeste smitteverntiltakene var innført i samfunnet, medførte at disse ungdommene resignerte i sine forsøk på å kontakte tjenesten.
  • Undersøkelsen ga også innblikk i hvordan erstatning av fysiske møter med kontakt på telefon og nett kunne medføre opplevelse av at hjelpen forsvant. Her ga ungdommen utdypet innsikt i hvordan konfidensialiteten og tryggheten som hadde vært der ved fysiske møter, forsvant når kontakten gjennom telefon og nett skulle gjennomføres fra en konfliktfylt hjemmesituasjon.

I en kvalitativ undersøkelse med tre deltakere må vi være varsomme med å trekke konklusjoner om innsikter som er gyldige utover den umiddelbare konteksten til deltakerne. Dette er likevel alvorlig for ungdommene det gjaldt. Vi ser også at funnene blir underbygget av funn i de andre brukerundersøkelsene i dette prosjektet som har gitt grunn til bekymring for hvordan situasjonen er for noen av de mest sårbare brukerne.

Oppfølging av barn plassert utenfor hjemmet er et av de områdene som Bufdir har uttalt at barneverntjenesten må ivareta og prioritere, og Helsetilsynet forventer at barneverntjenesten følger opp barna og ungdommen de har omsorg for og oppfølging av, ikke minst i en situasjon med pandemi og strenge smitteverntiltak i samfunnet. Det er kritikkverdig at oppfølging av sårbare barn opphører uten at det ligger en faglig og individuell vurdering til grunn – som er kommunisert til de som blir berørt. Barn og unge i barnevernet har rett til informasjon, medvirkning og oppfølging uansett, og særlig viktig er det i en unntakssituasjon som en pandemi er.

Barneverntjenestene og barnevernsinstitusjonene må gjøre individuelle vurderinger av hvilken påvirkning det vil ha på barna og ungdommene at det innføres endringer som følge av smittevernfaglige anbefalinger og regler fra myndighetene, med hjemmel i smittevernlovgivningen. Barneverntjenesten og institusjonene må vurdere behov for tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser for barna og ungdommene. Barnevernsinstitusjoner må også forsikre seg om at iverksatte smitteverntiltak ikke er i strid med barns og ungdommers rettigheter etter rettighetsforskriften.

Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020. Delrapport: En undersøkelse med individuelle intervju av ungdom med tiltak fra barnevernet

Internserien 2/2021
PDF

Koronapandemien – samleside

Nyheter og dokumenter fra Helsetilsynet i forbindelse med koronapandemien