Hopp til hovedinnhold

Som alle andre, har mennesker med utviklingshemming hatt ulike erfaringer under koronapandemien. OsloMet Storbyuniversitetet har på oppdrag fra Helsetilsynet intervjuet 33 personer med utviklingshemming om erfaringene de har fra koronapandemien, og om hvordan smitteverntiltak har påvirket hverdagslivet deres.

Rapporten beskriver resultater og vurderinger fra undersøkelsen:

  • Flertallet av de som har deltatt i studien, bor i en eller annen form for bofellesskap. Disse har i mange tilfeller erfart strengere smitteverntiltak knyttet til egen bolig enn resten. Vi finner eksempler på at noen ble nektet av personalet å gå på jobb av frykt for at de kunne bli smittet og ta med smitte tilbake til bofellesskapet.
  • Noen har erfart stengte arbeidsplasser og dagsenter og har ikke hatt tilbud om organiserte fritidsaktiviteter. I lange perioder har de opplevd seg som svært isolerte og ufrie.
  • Savnet av sosial kontakt og et vanlig hverdagsliv har gitt sterke følelsesmessige reaksjoner. Det er det mest alvorlige funnet i undersøkelsen. Tjenestene har ansvar for å følge ekstra godt med på om den enkelte tjenestemottaker viser tegn til psykisk belastning og iverksette tiltak om det er behov for det.
  • Personer med utviklingshemming er en sårbar gruppe hvor tap av kontakt med arbeidskollegaer, venner, tjenester osv. kan ramme helse og livskvalitet hardere enn for andre i befolkningen. Resultatene tyder på at det har vært tilfelle under pandemien.
  • Mange av informantene viste et sterkt engasjement i samfunnsspørsmål og politikk og hadde anbefalinger om hva myndighetene bør gjøre, dersom det kommer nye pandemier. De ønsker blant annet at det blir lagt bedre til rette for sosiale aktiviteter tilpasset personer med funksjonsnedsettelser.
  • Så mange som 1/3 av informantene i undersøkelsen mener de ikke kan nok om viruset og pandemien. Flere opplevde at informasjonen i media er vanskelig å forstå og etterlyser mer tilrettelagt informasjon.

Undersøkelsen understøtter det samlede bildet Helsetilsynet har fått gjennom de brukerundersøkelsene vi har gjort tidligere i koronapandemien. Resultatene gir grunn til bekymring for hvordan situasjonen er for noen av de mest sårbare brukerne. Tjenestene har plikt til å ha oversikt over brukere med omfattende og sammensatte tjenester og har plikt til å gjøre fortløpende og individuelle vurderinger av om tjenestene er forsvarlige og i samsvar med de behov brukerne har. Ved endringer i tjenestene skal brukere og pasienter få nødvendig og tilpasset informasjon og har rett til å medvirke – også under en pandemi. Helsetilsynet forventer at virksomhetene innfører smitteverntiltak uten at det får urimelige konsekvenser for sårbare grupper.

Koronapandemien slik personer med utviklingshemming har erfart det. Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020-2021

Rapport fra Helsetilsynet 4/2021
PDF

Koronapandemien slik personer med utviklingshemming har erfart det. Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020-2021

Rapport fra Helsetilsynet 4/2021

Forsidebilde rapport 4/2021